Cuộc đời qua mắt tôi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

CU Ộ C ĐỜ I QUA M Ắ T T Ô I Thiền sư : Th í ch Thanh Từ ……… ..

Slide 2:

Chiếc Thân tứ đại kh ó i ……… .

Slide 3:

Sinh hoạt thế gian mây ……

Slide 4:

Th à nh công khối nước đ á ……… ..

Slide 5:

Thất bại ch ù m bọt tan ……… .

Slide 6:

Nhục vinh bong b ó ng nước ………

Slide 7:

Thương gh é t hạt sương mai ………… .

Slide 8:

Khổ vui trong giấc mộng ………

Slide 9:

L à nh dữ b ó ng chim bay ………

Slide 10:

Th á ng ng à y c á i chớp mắt …………

Slide 11:

Còn mất nước trăng lay …………

Slide 12:

Chung cuộc cơn gi ó thoảng ……… ..

Slide 13:

Viên mãn bầu trời trong …………

Slide 14:

H Ế T Thực hiện : HM H ì nh ảnh : Chrisjered ………… ..

authorStream Live Help