Lam Tho Tinh Em Doc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ngu?i d?p v?i d?i y?m m?u Làm Tho Tình Em Ð?c Tran Nguyen

Slide 2: 

”Làm tho tình Em d?c, Cô h?c trò tru?ng tôi, Tho vuong r?i mùi tóc, ai di v? ngu?c xuôi”

Slide 3: 

Ngu?i di v? cô d?c, nên lòng bu?n xa xôi, Nên dêm v? tôi th?c pha m?c vi?t thu tinh.

Slide 4: 

“Em di v? áo m?ng quy?n mùa xuân theo sau”

Slide 5: 

“H?n tôi chim én b?ng, âm th?m bay theo Em.

Slide 6: 

“Làm tho tình Em gi? cô h?c trò tru?ng tôi, Yêu Em không h? chán ti?c tôi có m?t d?i”

Slide 7: 

“Làm tho tình Em chu?ng, nhu màu d?i áo Em, Ch? m?t di?u tôi mu?n Em hi?u m?t di?u thôi”

Slide 8: 

Làm tho tình Em d?c, Cô h?c trò tru?ng tôi,

Slide 9: 

“Tho vuong r?i mùi tóc, ai di v? ngu?c xuôi ”

Slide 10: 

“Ngu?i di v? cô d?c, nên lòng bu?n xa xôi, Nên dêm v? tôi th?c pha m?c vi?t thu tinh”

Slide 11: 

“Em di v? áo m?ng quy?n mùa xuân theo sau, H?n tôi chim én b?ng, âm th?m bay theo Em”

Slide 12: 

Làm tho tình Em gi? cô h?c trò tru?ng tôiYêu Em không h? chán ti?c tôi có m?t d?i .

Slide 13: 

“Làm tho tình Em chu?ng, nhu màu d?i áo Em, Ch? m?t di?u tôi mu?n Em hi?u m?t di?u thôi.”

Slide 14: 

“H?i ngu?i môi tím d? nhu tình tôi bi?t không? H?i ngu?i môi tím d? nhu tình tôi bi?t không?

Slide 15: 

H?i ngu?i môi tím d? nhu tình tôi bi?t không? H?i ngu?i môi tím d? nhu tình tôi bi?t không?

Slide 16: 

Ca khúc Làm tho tình Em d?c Ca Si: Lâm Nh?t Ti?n S?an gi?: Trúc H? Làm tho tình Em d?c, Cô h?c trò tru?ng tôi, Tho vuong r?i mùi tóc, ai di v? ngu?c xuôi . Ngu?i di v? cô d?c, nên lòng bu?n xa xôi, Nên dêm v? tôi th?c pha m?c vi?t thu tinh. Em di v? áo m?ng quy?n mùa xuân theo sau, H?n tôi chim én b?ng, âm th?m bay theo Em. Làm tho tình Em gi? cô h?c trò tru?ng tôi, Yêu Em không h? chán ti?c tôi có m?t d?i . Làm tho tình Em chu?ng, nhu màu d?i áo Em, Ch? m?t di?u tôi mu?n Em hi?u m?t di?u thôi. H?i ngu?i môi tím d? nhu tình tôi bi?t không? H?i ngu?i môi tím d? nhu tình tôi bi?t không?

authorStream Live Help