Thiền Sư Như Trí

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Tu bæ vµ b¶o qu¶n : 

Tu bæ vµ b¶o qu¶n Nhôc th©n thiÒn s­ Nh­ TrÝ T¹i chïa Tiªu s¬n, x· T­¬ng Giang, huyÖn tõ s¬n (b¾c Ninh)

Chñ ®Çu t­: ThiÒn viÖn Tróc L©m§µ L¹t – Yªn Tö : 

Chñ ®Çu t­: ThiÒn viÖn Tróc L©m§µ L¹t – Yªn Tö ThiÕt kÕ vµ Ph­¬ng ¸n thi c«ng: Së VHTT B¾c Ninh Gi¸m s¸t thi c«ng: B¶o tµng lÞch sö VN Chñ nhiÖm dù ¸n: PGS.TS NguyÔn L©n C­êng

C¸c ®¬n vÞ tham gia: : 

C¸c ®¬n vÞ tham gia: ViÖn 69 (bé t­ lÖnh l¨ng chñ tÞch Hå chÝ Minh) ViÖn khoa häc vµ c«ng nghÖ VN BÖnh ViÖn ®a khoa B¾c Ninh vµ mét sè ®¬n vÞ kh¸c

Slide 6: 

Th¸p Viªn TuÖ

Tr¸i: Lª TriÒu b¶o th¸I tø niªn tuÕ t¹i quý m·o xu©n cèc nhËt cÈn t¹o m¹nh h¹ sãc nhËt mé th¸pDÞch: Ngµy lµnh mïa xu©n niªn hiÖu b¶o th¸I thø t­ (1723) ®êi lª (lª dôc t«ng) kÝnh cÈn x©y dùng mé th¸p hoµn thµnh vµo ngµy 1 th¸ng 4ph¶i:ma a ®¹i tú kheo nh­ trÝ nhôc th©n bå t¸t tô ph¸p tú kheo tÝnh… ®¹o hiÖuDÞch: Nhôc th©n ë trong th¸p cã tªn lµ ma a ®¹i tú kheo nh­ trÝ víi hiÖu lµ…(Theo b¶n dÞch cña PGS.TS. §ç ThÞ H¶o) : 

Tr¸i: Lª TriÒu b¶o th¸I tø niªn tuÕ t¹i quý m·o xu©n cèc nhËt cÈn t¹o m¹nh h¹ sãc nhËt mé th¸pDÞch: Ngµy lµnh mïa xu©n niªn hiÖu b¶o th¸I thø t­ (1723) ®êi lª (lª dôc t«ng) kÝnh cÈn x©y dùng mé th¸p hoµn thµnh vµo ngµy 1 th¸ng 4ph¶i:ma a ®¹i tú kheo nh­ trÝ nhôc th©n bå t¸t tô ph¸p tú kheo tÝnh… ®¹o hiÖuDÞch: Nhôc th©n ë trong th¸p cã tªn lµ ma a ®¹i tú kheo nh­ trÝ víi hiÖu lµ…(Theo b¶n dÞch cña PGS.TS. §ç ThÞ H¶o)

Slide 48: 

PGS.TS. Phan VÜnh Phóc vµ m¸y nhiÔu x¹ tia X

KÕt qu¶ ph©n tÝchb»ng ph­¬ng ph¸p nhiÔu x¹ tia X : 

KÕt qu¶ ph©n tÝchb»ng ph­¬ng ph¸p nhiÔu x¹ tia X ThÊy c¸c chÊt v« c¬ cã cÊu tróc tinh thÓ nh­: Potasium Chrominum Antimony Berylium Calcium phosphate ChÝnh lµ nh÷ng s¶n phÈm cßn l¹i cña phÇn néi t¹ng cña nhôc th©n thiÒn s­ Nh­ TrÝ

Kü : 

Kü Kü s­: trÇn v¨n th«ng vµ m¸y Ph©n tÝch phæ hång ngo¹i Kü s­ TrÇn V¨n Th«ng vµ m¸y ph©n tÝch Phæ hång ngo¹i

KÕt qu¶ ph©n tÝchB»ng ph­¬ng ph¸p phæ hång ngo¹i : 

KÕt qu¶ ph©n tÝchB»ng ph­¬ng ph¸p phæ hång ngo¹i Cã mÆt c¸c nhãm nh­: -OH; -C=O; -CH2; -CH3; -HC=CH-; vßng Benzen C6H6 (1560) Lµ c¸c hîp chÊt h÷u c¬ cña Laccol – thµnh phÇn chÝnh cña S¬n ta

Slide 97: 

XIN CÁM ƠN

authorStream Live Help