Thiền và Mùa Thu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NH?C : KHONG L?I TH?C HI?N : HM

Slide 2: 

S?NG KHÔNG GI?N KHÔNG H?N KHÔNG OÁN TRÁCH S?NG MIM CUO`I VO´I THU? THA´CH CHÔNG GAI SÔ´NG VUON LÊN THEO KI?P A´NH BAN MAI SÔ´NG CHAN HO`A VO´I NHU~NG NGUO`I CHUNG SÔ´NG . THIÊ`N SU NH´T HA?NH

Slide 3: 

S?NG LÀ ÐÔ?NG NHUNG LO`NG LUÔN B´T ÐÔ?NG SÔ´NG LA` THUONG NHUNG LO`NG CHA~NG V´N VUONG SÔ´NG YÊN VUI DANH LO?I MA~I COI THUO`NG TÂM B´T BIÊ´N GIU~A DO`NG ÐO`I VA?N BIÊ´N . THIÊ`N SU NH´T HA?NH

Slide 4: 

SÔ´NG LA` CHO CHU´ ÐÂU CHI? ÐÊ? NHÂ?N MA` CHO ÐI LA` ÐA~ NHÂ?N R´T NHIÊ`U . . . .. . . . . .

Slide 5: 

NIÊ`M VUI CHIA SE? CU`NG NGUO`I NIÊ`M VUI CO´ ÐUO?C NU? CUO`I NHÂN ÐÔI . . . . . .

Slide 6: 

NHO?C CÔNG TI`M KHA´P ÐÔNG TÂY AI HAY HA?NH PHU´C O? NGAY LO`NG MI`NH . . . . . . . . . . . . . .

Slide 7: 

HON THUA SO VO´I CHI´NH MI`NH HÔM NAY MI`NH PHA?I HON MI`NH HÔM QUA ÐANG HO?C

Slide 8: 

ÐU`NG MO UO´C NHU~NG GI` NGOA`I TÂ`M VO´I MÂY CU?A TRO`I HA~Y ÐÊ? GIO´ MANG ÐI . . . . . .. .. .

Slide 9: 

H?C KHÔNG HÀNH HI?U BIÊ´T SAO THÔNG HA`NH KHÔNG HO?C VIÊ?C LA`M SAO TIÊ´N HO?C VA` HA`NH VUO?T QUA T´T CA? ÐÊ´N ÐI?NH CAO LA?I HO?C KHIÊM NHUO`NG . . . . . . .

Slide 10: 

CUÔ?C ÐO`I SA´C SA´C KHÔNG KHÔNG CHI? CO`N LUU LA?I T´M LO`NG TU` BI . HT THI´CH THIÊ?N SIÊU . . . . . .

authorStream Live Help