Qua Khung Cửa Sổ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ria Slides ? Qua khung c?a s?

Slide 2: 

Ria Slides M?t dôi v? ch?ng tr? v?a d?n ? trong m?t khu ph? m?i. Sáng hôm sau, vào lúc hai v? ch?ng an di?m tâm, ngu?i v? th?y bà hàng xóm giang t?m v?i trên giàn phoi. .

Slide 3: 

Ria Slides Có l? bà ?y c?n m?t th? xà-bông m?i thì gi?t m?i s?ch hon ! Ngu?i ch?ng nhìn c?nh ?y nhung v?n im l?ng. . T?m v?i b?n th?t ! Cô th?t lên. Bà ?y không bi?t gi?t.

Slide 4: 

Ria Slides Th? là v?n c? l?i bình ph?m ?y m?i l?n bà hàng xóm phoi t?m v?i..... .

Slide 5: 

Ria Slides M?t tháng sau, vào m?t bu?i sáng, ngu?i v? ng?c nhiên vì th?y t?m v?i c?a bà hàng xóm r?t s?ch, nên cô nói v?i ch?ng : Anh nhìn kìa ! Bây gi? bà ?y dã bi?t gi?t t?m v?i r?i..... Ai dã d?y bà ?y th? nh? ? .

Slide 6: 

Ria Slides Ngu?i ch?ng dáp: Không... Sáng nay anh dã d?y s?m và dã lau kính c?a s? nhà mình d?y ! .

Slide 7: 

Ria Slides Trong cu?c d?i cung nhu th? : M?i s? tùy thu?c s? s?ch s? c?a khung c?a s?, qua dó chúng ta quan sát các s? vi?c. Tru?c khi phê bình, có l? nên ki?m tra tru?c ph?m ch?t c?a cái nhìn c?a ta. Khi dó, chúng ta có th? nhìn th?y rõ ràng s? tinh trong c?a trái tim ngu?i khác. . .

Slide 8: 

Ria Slides A! Tí n?a thì quên.... Hôm nay, tôi th?y b?n rõ ràng hon hôm qua. Th? còn b?n ? JRS

authorStream Live Help