HuongKieuLoan=PPS=Hoa cuoi thu nhu tuoi cuoi doi-57 photos -PW

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Photos & PPS by Huong Kieu Loan

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Cúc mùa thu

Slide5:

Hoa sau v ườ n

Slide9:

Chút s ắ c nào ?

Slide18:

Phởn ph ơ

Slide19:

Hoa đẹ p thì b ưó m tìm đế n

Slide20:

Cúc đã bốn n ă m tuổi

Slide21:

Nụ của cúc Tím Hồng

Slide25:

Bạch Hồng Cúc

Slide28:

Giống cúc này n ở hai mùa: Đầu Xuân và Thu

Slide30:

Giống cúc này thay mầu , khi tôi trồng khác chỗ.

Slide37:

Cúc tiá đã đổ i mầu vì bị d ờ i chỗ ở.

Slide42:

Hoàng Cái Bang khi… đ i bụi (=: Photo by QT

Slide47:

N ă m nay Hoàng Cúc nở sớm nhất

Slide50:

Cúc Đại Đoá Gấm Lụa

Slide51:

Nh ư … Photo by JD

authorStream Live Help