TinhYeuValentine

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tình Yêu ... Valentine

Slide 2: 

Tình Yêu thu?ng b?t ngu?n t? tình b?n, d?n tr? nên sâu d?m và bén r?

Slide 3: 

Tình Yêu là s? hi?u nhau trong th?m l?ng và ch?p nh?n m?t chua hoàn h?o c?a nhau.

Slide 4: 

Tình Yêu dem l?i s?c m?nh và hon th? n?a, truy?n s?c m?nh c?a b?n sang ngu?i mình yêu.

Slide 5: 

B?n luôn c?m th?y ?m áp dù h? ? bên c?nh hay di xa...

Slide 6: 

Và b?n tin r?ng c? hai là dành cho nhau, và có th? ch? d?i dù lâu d?n dâu.

Slide 7: 

Tình Yêu nói: "Hãy kiên nh?n. Ð?ng ho?ng lên nhu th?. C?n l?p k? ho?ch cho tuong lai ch?c ch?n.

Slide 8: 

Tình Yêu không d?t n?n t?ng trên quan h? tình d?c. Ðó là s? chín mu?i c?a tình c?m, nó khi?n cho tình d?c tr? nên ng?t ngào hon r?t nhi?u.

Slide 9: 

B?n c?n ph?i là b?n bè tru?c khi có th? tr? thành ngu?i yêu c?a nhau.

Slide 10: 

Tình Yêu d?ng nghia v?i tin tu?ng. B?n hoàn toàn yên tâm và bình tinh tru?c nh?ng ám ch?, và không có gì khi?n b?n th?y b? de d?a.

Slide 11: 

Ngu?i yêu c?a b?n cung c?m nh?n du?c s? tin tu?ng này ? b?n, và h? càng c? g?ng ch?ng t? mình x?ng dáng v?i s? tin c?y ?y.

Slide 12: 

Tình Yêu gi? cho mình v? th? cao c?. Nó khi?n b?n th?y b?n du?c bù d?p và tr? nên toàn v?n.

Slide 13: 

Tình Yêu du?c ví nhu chi?c thang nâng d? b?n. Nó mang b?n lên cao, khi?n b?n nhìn lên và suy nghi v? nh?ng lý tu?ng cao d?p.

Slide 14: 

Tình Yêu khi?n b?n tr? thành m?t con ngu?i t?t hon tru?c kia.

Slide 15: 

Có Tình Yêu bên c?nh, b?n dã du?c bù d?p r?t nhi?u th? b?n chua có hay không th? có.

Slide 16: 

N?u không có Tình Yêu, b?t c? th? gì b?n có cung d?u không nhi?u ý nghia.

Slide 17: 

Bí m?t c?a cu?c d?i m?i ngu?i không ch? là s?ng mà là có di?u gì d? hu?ng d?n, s?ng tr?n v?n vì nó.

Slide 18: 

Ði?u can b?n c?a Tình Yêu là quan tâm d?n ngu?i khác. Nó thu?ng thích cho di hon là nh?n v?.

Slide 19: 

S? dam mê s? ch?t d?n theo th?i gian và ngan cách, trong khi Tình Yêu s? nh? vào dó l?n d?n lên.

Slide 20: 

Ði?u này không có nghia là b?n không dau bu?n khi ph?i xa cách ngu?i yêu; trái l?i, n?i dau ?y r?t l?n n?u b?n th?t s? yêu.

Slide 21: 

Nhung Tình Yêu là th? dó, Nó thích cho di hon là nh?n v?.

Slide 22: 

C?u chúc b?n m?t Ngày Valentine vui tuoi h?nh phúc Thi?t k?: Têrêxa Ng?c Nga, Ngày Valentine 2009

authorStream Live Help