Tết- Bài Thơ Xuân_TúyPhượng

Views:
 
     
 

Presentation Description

Thơ Xuân đọc 8 cách

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Bài thơ Xuân đọc 8 cách Thực hiện PPS : Trần L ê Túy Phượng Cảnh Xuân Click Chuột

Slide 2:

Cách đọc thứ nhất là đọc xuôi, bình thường: Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời Thú vui thơ rượu chén đầy vơi Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi Qua lại khách chờ sông lặng sóng Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

Slide 3:

Đến cách đọc thứ hai, là đọc ngược từ phải sang trái và từ dưới lên: Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược Sóng lặng sông chờ khách lại qua Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa Vơi đầy chén rượu thơ vui thú Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta

Slide 4:

Cách đọc thứ ba, là đọc xuôi như cách đọc thứ nhất, nhưng mỗi câu thơ bỏ hai từ đầu: Cảnh xuân ánh sáng ngời Thơ rượu chén đầy vơi Giậu trúc cành xanh biếc Hương xuân sắc thắm tươi Khách chờ sông lặng sóng Thuyền đợi bến đông người Tiếng hát đàn trầm bổng Bóng ai mắt mỉm cười

Slide 5:

Cách đọc thứ tư, là đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới đọc lên, mỗi câu thơ lại bỏ hai từ cuối : Mắt ai bóng thướt tha Đàn hát tiếng ngân xa Bến đợi thuyền xuôi ngược Sông chờ khách lại qua Sắc xuân hương quyện lá Cành trúc giậu cài hoa Chén rượu thơ vui thú Ánh xuân cảnh mến ta

Slide 6:

Cách đọc thứ năm là đọc ngược từ phải sang trái, mỗi câu bỏ ba từ đầu: “Cười mỉm mắt ai Bổng trầm đàn hát Người đông bến đợi Sóng lặng sông chờ Tươi thắm sắc xuân Biếc xanh cành trúc Vơi đầy chén rượu Ngời sáng ánh xuân ”

Slide 7:

Cách đọc thứ sáu, là đọc xuôi, mỗi câu bỏ 3 từ cuối: Ta mến cảnh xuân Thú vui thơ rượu Hoa cài giậu trúc Lá quyện hương xuân Qua lại khách chờ Ngược xuôi thuyền đợi Xa ngân tiếng hát Tha thướt bóng ai

Slide 8:

Cách đọc thứ bảy, là đọc xuôi, mỗi câu thơ bỏ bốn chữ đầu: Ánh sáng ngời Chén đầy vơi Cành xanh biếc Sắc thắm tươi Sông lặng sóng Bến đông người Đàn trầm bổng Mắt mỉm cười

Slide 9:

Còn cách đọc thứ tám, là đọc ngược từ dưới lên, mỗi câu lại bỏ bốn từ cuối: Bóng thướt tha Tiếng ngân nga Thuyền xuôi ngược Khách lại qua Hương quyện lá Giậu cài hoa Thơ vui thú Cảnh mến ta”

Slide 10:

CUNG CHÚC TÂN XUÂN Trần Lê Túy Phượng

authorStream Live Help