Tich Cuc hay Tieu Cuc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

? Turn on your speakers! tiêu c?c? Tích c?c hay B?n thu?c lo?i nào?

Slide 2: 

Có m?t qui lu?t thông thu?ng h?u ích d? nh? d? ch?ng l?i tiêu c?c M?t chút tích c?c v?n l?n t?t hon tiêu c?c

Slide 3: 

Làm b?t c? vi?c gì tích c?c d?u t?t hon ch?ng làm gì hay nh?ng cái d?n t? tiêu c?c Xóa t? "tiêu c?c" và vi?t l?i trên dó t? "tích c?c" C? hai t? có cùng s? m?u t?, nhung k?t qu? c?a hành d?ng d?n t? tích c?c khác xa nh?ng gì d?n t? tiêu c?c.

Slide 4: 

Hãy ki?m tra l?i nghia c?a t? "tiêu c?c" v?i b?t k? cu?n t? di?n nào X?u: gây chán n?n,t?c gi?n, hay làm m?t hay gi?m di h?nh phúc. Bi quan : ho?c thiên v? bi quan Ð?i l?p v?i tích c?c. Lô gic: d?i l?p: ph? d?nh hay gi?m tr? m?t phát ngôn, m?t b?ng ch?ng, m?t l?p lu?n Sinh h?c: tách r?i hay xa cách kh?i ngu?n kích thích,ch?ng h?n, nhi?t hay ánh sáng. M?t y?u t? hay nhân t? khó ch?u:m?t cái gì dó hay m?t ngu?i không du?c mong mu?n, gây n?n, hay làm gi?m di ni?m vui thú,

Slide 5: 

Các t? d?ng nghia: lãnh d?m,thi?u xây d?ng, Không giúp d?, bi quan, bu?n r?u, ph?n d?i, khó ch?u, gây chán n?n, t?i t?, không thích nghi, d?i l?p, tác h?i, ,phá h?y, b?t l?i ( có ?nh hu?ng tai h?i hay h?y ho?i lên ngu?i hay s? v?) Các b?n th?y dó: không có m?t chút gì t?t d?p d?ng hành ho?c là d?n t? "tiêu c?c"

Slide 6: 

Bây gi? xin hãy xem l?i nghia c?a t? "tiêu c?c" trong t? di?n và d?c các d?nh nghia và t? ng? miêu t? Xác tín: ch?c ch?n và không nghi ng?. Qui t?c: không th? bài bác, có minh ch?ng và không th? ph? d?nh L?c quan: tin tu?ng, nh?m vào nh?ng di?u t?t d?p hon vào cái x?u L?i ích: dem l?i di?u t?t d?p vì có l?i ích t? trong. Kh?ng d?nh: mang tính kh?ng d?nh hay xác nh?n. Khuy?n khích: khích l?, d?ng viên di?u t?t Không ph? d?nh: th?a nh?n giá tr? nào dó Sinh h?c: th? hi?n s? dáp ?ng, s? tang tru?ng, hay chuy?n d?ng hu?ng v? ngu?n l?c kích thích nhu nhi?t, quang

Slide 7: 

CÁC T? Ð?NG NGHIA: Ch?c ch?n, rõ ràng ,tin tu?ng,b?o d?m, không th? bài bác,xác d?nh,d?t khoát,qu? quy?t, hi?n nhiên,không h? nghi, kh?ng d?nh,xác tín,l?c quan,xây d?ng, có ích, giúp d?, khích l?, ti?n b?, vui tuoi, yêu d?i

Slide 8: 

H?u qu? c?a tu duy tiêu c?c trong cu?c d?i ch?ng gì khác hon là tàn phá và h?y ho?i. Tiêu c?c phá h?y và l?y di nh?ng ti?m nang mà Thu?ng d? t?o d?ng bên trong m?i con ngu?i, và ngan tr? con ngu?i th?c hi?n nh?ng gì mình khao khát, u?c v?ng. Tu duy tiêu c?c là bi quan ki?u cu.

Slide 9: 

Tu duy tiêu c?c khác xa v?i tu duy tích c?c l?c quan mà T?o hóa mu?n và ban cho ta Tu duy tiêu c?c d?i l?p v?i ni?m tin Tiêu c?c th? hi?n du?i nhi?u hình th?c và nhi?u m?c d? khác nhau ? nh?ng ngu?i khác nhau, nhung k?t qu? luôn gi?ng nhau Tiêu c?c dem n?i dau th?c s? d?n cu?c s?ng con ngu?i Thu?ng d? dã hu?ng chúng ta d?n m?t cu?c s?ng có d?c tin, v?i ni?m tin, nhung tu duy tiêu c?c là cu?c s?ng thi?u ni?m tin và d?y nghi ng?

Slide 10: 

Tiêu c?c h?y ho?i làm què qu?t cu?c s?ng c?a ngu?i, c?a mình theo m?t góc d? nào dó Nó tu?c do?t co h?i phát tri?n n?i l?c và kh? nang phong phú c?a cá nhân d? d?t d?n nh?ng khát v?ng và m?c dích l?n lao nh?t Nó bu?c nhi?u ngu?i lao vào cu?c dua tranh quy?t li?t ch? d? s?ng còn—qu?n qu?t ngày này sang ngày n? ch? vì h? cho r?ng h? không th? d?t du?c gì khác n?a, hay ngu?c l?i chi?n th?ng b?t ch?p nhân ái và c?m thông Nó dem l?i s? chán n?n, nhi?u ch?ng r?i lo?n tâm th?n và ti?p d?n các r?i lo?n v? th? lý

Slide 11: 

Xin d?ng là ngu?i què qu?t v? tinh th?n! Hãy suy nghi tích c?c v? mình, và v? ngu?i khác b?i vì tác d?ng tai h?i, ?nh hu?ng b?t l?i c?a b?n d?i v?i ngu?i, là m?t tác d?ng ngu?c dáng s? t? tu duy tiêu c?c c?a b?n. B?n không mu?n th? và nh?t thi?t không th? là th?

Slide 12: 

Vinh quang và h?nh phúc không d?n khi m?i cái trong d?i b?n d?u hoàn h?o B?n h?nh phúc nh?t khi b?n ch?n l?a: không cho phép và không d?u hàng nh?ng cám d?, nh?ng tr? ng?i tr?n gian lôi kéo b?n xu?ng v?c th?m, ?y là khi b?n ch?n d? vùng lên và vu?t lên trên s? ph?n

Slide 13: 

Khi b?n bu?c di trong l?c quan, b?n dang bu?c di v?i ni?m tin và tin c?y

Slide 14: 

C?n có ni?m tin m?i l?c quan D?u b?n c?m nh?n nhu th? nào, n?u có ni?m tin và lòng tin c?y, b?n bi?t r?ng m?i cái sau cùng s? g?n k?t, dan xen, hòa h?p. Khi b?n tin tu?ng vào nh?ng di?u t?t d?p, b?n bu?c di trong tin c?y và mang theo m?t tinh th?n l?c quan, h?nh phúc.

Slide 15: 

"Nh?ng ngu?i tu duy tích c?c nh?t d?nh s? d?t nh?ng k?t qu? tích c?c và nh?ng thành công r?c r? —Norman Vincent Peale

Slide 16: 

Xin chia s? thông di?p v? tu duy tích c?c này Tác gi?: Tommy D?ch:Hu?ng Duong

authorStream Live Help