Gái Xuân_2014

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Cô gái mong xuân đến bao lần

PowerPoint Presentation:

Đôi tám xuân đi trên mái tóc

PowerPoint Presentation:

Đôi tám xuân đi trên mái tóc

PowerPoint Presentation:

Em như cô gái hãy còn xuân Trong trắng thân chưa lấm bụi trần

authorStream Live Help