Danh-Ngon-Maya-Angelou - Maya Angelou Quotes

Views:
 
     
 

Presentation Description

photos by Kiem Yen & Tran Liet Hung, quotes selected and translated by Huynh Hue Gaia Dreaming Herself Awake - Deuter PPS designed by Tran Le Tuy Phuong

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Danh Ngôn Maya Angelou Việt dịch : Huỳnh Huệ Hình ảnh : Trần Liệt Hùng & Phạm Kiêm Yến Nhạc : Gaia Dreaming Herself Awake - Deuter PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng

PowerPoint Presentation:

I believe that every person is born with talent. -- Maya Angelou Tôi tin mọi người bẩm sinh đều có tài năng -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

A bird doesn't sing because it has an answer, it sings because it has a song. -- Maya Angelou Một chú chim không hót vì có một khúc hát đối, mà hót vì nó có một bài ca -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

All great achievements require time. -- Maya Angelou Tất cả những thành tựu lớn đều cần thời gian -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

Any book that helps a child to form a habit of reading, to make reading one of his deep and continuing needs, is good for him. -- Maya Angelou Bất kỳ cuốn sách nào giúp một đứa trẻ hình thành thói quen đọc sách , làm cho đọc trở thành một nhu cầu lớn và thường xuyên, đều tốt cho đứa trẻ -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

Ask for what you want and be prepared to get it. -- Maya Angelou Hãy hỏi xin cái bạn muốn và sẵn sàng để lấy nó -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

Bitterness is like cancer. It eats upon the host. But anger is like fire. It burns it all clean. -- Maya Angelou Cay đắng giống như ung thư. Nó gặm nhấm người mang nó. Nhưng giận dữ giống như ngon lửa. Nó thiêu đốt sạch. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

Courage allows the successful woman to fail- and learn powerful lessons- from the failure- so that in the end, she didn't fail at all. -- Maya Angelou Lòng can đảm cho phép người phụ nữ thành công thất bại - và học những bài học lớn - từ các thất bại - để sau cùng không còn thất bại nào với cô. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

Courage is the most important of all the virtues, because without courage you can't practice any other virtue consistently. You can practice any virtue erratically, but nothing consistently without courage. -- Maya Angelou Can đảm là đ ức tính quan trọng nhất, vì nếu không có nó bạn không thể thực hành bất cứ đức tính nào kiên trì. Bạn có thể thực hành bất cứ đức tính nào thất thường tuỳ thích, nhưng không có gì kiên định mà thiếu can đảm -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

Don't make money your goal. Instead, pursue the things you love doing, and do them so well that people can't take their eyes off you. All the other tangible rewards will come as a result. -- Maya Angelou Đừng biến tiền thành mục tiêu của bạn. Thay vào đó, hãy theo đuổi những điều bạn yêu thích, và làm những việc đó thật tốt đến độ mọi người đều nhìn ngắm ngưỡng mộ. Rồi kết quả sẽ là tất cả những phần thưởng hữu hình khác. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

Each of us has the right and the responsibility to asses the road which lie ahead and those over which we have traveled, and if the feature road looms ominous or unpromising, and the road back uninviting-inviting, then we need to gather our resolve and carrying only the necessary baggage, step off that road into another direction. If the new choice is also unpalatable, without embarrassment, we must be ready to change that one as well. -- Maya Angelou Mỗi chúng ta có quyền, có trách nhiệm đánh giá và quyết định con đường phía trước và những nẻo đường ta đã đi qua, và nếu con đường trước mặt hiện ra đáng lo ngại hay không tốt, và đường về trơ trọi thành hấp dẫn, thì ta phải thu hết quyết tâm mang theo chỉ một hành trang cần thiết nhất, ra khỏi con đường đó bước theo một hướng khác. Nếu chọn lựa mới vẫn không kham được, thì đừng xấu hổ, ta phải sẵn sàng thay đổi đường ta đi đó. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

Each of us has that right, that possibility, to invent ourselves daily. If a person does not invent herself, she will be invented. So, to be bodacious enough to invent ourselves is wise. -- Maya Angelou Mỗi chúng ta có quyền, có khả năng, phát triển chính mình từng ngày. Nếu một người không tự mình sáng tạo, người ấy sẽ bị rập khuôn. Vì thế hãy đủ can đảm để tự mình sang tạo mới là khôn ngoan. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

Education helps one case cease being intimidated by strange situations. -- Maya Angelou Giáo dục giúp người ta thôi hoảng sợ trước những tình huống khác lạ. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

I can be changed by what happens to me. but I refuse to be reduced by it. -- Maya Angelou Tôi có thể bị thay đổi bởi những gì xảy đến với tôi, nhưng tôi không chịu để nó làm tôi mất đi phẩm giá. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

I have found that among its other benefits, giving liberates the soul of the giver. -- Maya Angelou Tôi đã thấy trong nhiều lợi ích khác của sự cho, cho đi giải phóng tâm hồn của người cho. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

If you find it in your heart to care for somebody else, you will have succeeded. -- Maya Angelou Nếu bạn thấy trong lòng mình tình yêu thương một người nào, là bạn đã thành công. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. -- Maya Angelou Nếu bạn không thích một điều gì, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi thái độ của bạn. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

If you have only one smile in you give it to the people you love. -- Maya Angelou Nếu bạn có chỉ một nụ cười, xin trao nó cho những người bạn yêu. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

It is this belief in a power larger than myself and other than myself which allows me to venture into the unknown and even the unknowable. -- Maya Angelou Chính niềm tin vào một nguồn lực mạnh hơn chính mình và khác hơn bản thân cho phép tôi mạo hiểm với cái chưa biết và ngay cả cái không thể biết được. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

It is time for parents to teach young people early on that in diversity there is beauty and there is strength. -- Maya Angelou Đã đến lúc cha mẹ dạy con trẻ sớm rằng chính trong sự đa dạng có cái đẹp và có sức mạnh. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

I’ve learned that making a "living" is not the same thing as making a "life". -- Maya Angelou Tôi đã biết rằng kiếm “sống” không giống như xây “đời”. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. -- Maya Angelou Tôi đã biết rằng người ta sẽ quên lời bạn nói, sẽ quên việc bạn làm, nhưng người ta sẽ không quên cách bạn làm cho họ cảm nhận. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

I've learned that you shouldn't go through life with a catcher's mitt on both hands; you need to be able to throw something back. -- Maya Angelo Tôi đã biết rằng bạn không nên trải nghiệm cuộc đời với đôi găng tay của người bắt bóng, bạn phải có thể ném trả lại. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

Love is like a virus. It can happen to anybody at any time. -- Maya Angelou Tình yêu như một loại vi rút. Nó có thể đến với bất cứ ai vào một thời điểm nào. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at it destination full of hope. -- Maya Angelou Tình yêu không thừa nhận chướng ngại nào. Tình yêu nhảy rào, phóng qua rào cản, xuyên qua tường để đến đích tràn đầy hi vọng. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

My great hope is to laugh as much as I cry; to get my work done and try to love somebody and have the courage to accept the love in return. -- Maya Angelou Niềm hi vọng lớn của tôi là cười nhiều bằng khóc, hoàn thành công việc và cố gắng yêu thương ai đó và đủ dũng cảm để nhận tình yêu đáp lại. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

My mother was really telling me to go ahead and love life, to engage in it, give it all you've got. To love it with a passion. -- Maya Angelou Mẹ tôi luôn bảo tôi hãy đi tiếp và yêu đời, dấn thân, và cho đi tất cả những gì có được. Hãy yêu cuộc đời với đam mê. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

Nothing will work unless you do. -- Maya Angelou Không có gì chạy được nếu bạn không bắt tay làm. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

Prejudice is a burden that confuses the past, threatens the future and renders the present inaccessible. -- Maya Angelou Thành kiến là một gánh nặng làm lẫn lộn quá khứ, đe dọa tương lai, và làm cho hiện tại không thể tiếp cận được. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

The most called-upon prerequisite of a friend is an accessible ear. -- Maya Angelou Điều kiện tiên quyết cần có của một người bạn là một cái tai biết nghe. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

We all should know that diversity makes for a rich tapestry, and we must understand that all the threads of the tapestry are equal in value no matter what their color. -- Maya Angelou Chúng ta phải biết rằng sự đa dạng giúp tạo nên tấm thảm thêu đẹp, và ta phải hiểu rằng tất cả mũi thêu đều ngang bằng giá trị bất kể màu sắc. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

I don’t know if I continue, even today, always liking myself. But what I learned to do many years ago was to forgive myself. It is very important for every human being to forgive herself or himself because if you live, you will make mistakes- it is inevitable. But once you do and you see the mistake, then you forgive yourself and say, ‘well, if I’d known better I’d have done better,’ that’s all. So you say to people who you think you may have injured, ‘I’m sorry,’ and then you say to yourself, ‘I’m sorry.’ If we all hold on to the mistake, we can’t see our own glory in the mirror because we have the mistake between our faces and the mirror; we can’t see what we’re capable of being. You can ask forgiveness of others, but in the end the real forgiveness is in one’s own self. I think that young men and women are so caught by the way they see themselves. Now mind you. When a larger society sees them as unattractive, as threats, as too black or too white or too poor or too fat or too thin or too sexual or too asexual, that’s rough. But you can overcome that. The real difficulty is to overcome how you think about yourself. If we don’t have that we never grow, we never learn, and sure as hell we should never teach. ~ Maya Angelou Tôi không biết liệu, cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn tiếp tục yêu mình không. Nhưng những gì tôi học để làm nhiều năm qua là tha thứ chính mình.Đối với mỗi người điều quan trọng là biết tha thứ chính mình bởi vì nếu bạn sống, bạn sẽ phạm sai lầm- điều này là tất yếu. Nhưng một khi bạn làm và thấy sai lầm, bạn tự tha thứ và nói: “ À, nếu mình hiểu biết tốt hơn, mình đã làm tốt hơn”, chỉ thế thôi. Vì thế bạn nói với người mà bạn nghĩ có lẽ đã bị mình làm tổn thương: “Tôi xin lỗi,” và nói với chính mình, “Ta xin lỗi”. Nếu chúng ta tiếp tục ôm giữ sai lầm, ta không thể nhìn thấy vinh quang của mình trong gương vì có sai lầm của ta giữa khuôn mặt và tấm gương soi, ta không thể nhìn thấy những gì ta có thể. Bạn có thể xin người khác thứ tha, nhưng cuối cùng sự tha thứ thực sự là chính mình. Tôi nghĩ rằng những người trẻ bị vướng mắc bởi cách họ nhìn nhận bản thân. Xin nhớ cho. Khi một cộng đồng lớn hơn thấy họ là không hấp dẫn, là những mối đe doạ, là quá đen hay quá trắng hay quá nghèo, quá béo hoặc quá gầy, quá khiệu gợi hay vô tính, như thế là võ đoán. Nhưng bạn có thể vượt qua điều đó. Khó khăn thực sự là vượt qua cách suy nghĩ về bản thân. Nếu chúng ta không có sự vượt qua đó chúng ta không bao giờ lớn, không bao giờ học được, và chắc mười mươi rằng chúng ta không bao giờ dạy bảo được. -- Huỳnh Huệ

PowerPoint Presentation:

CHÚC BẠN AN LẠC

authorStream Live Help