תכנית המתאר מדגימה את הפוטנציאל הכלכלי הגדול במתחם גלילות

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

התכנית שאושרה ממחישה את הפוטנציאל הרחב של קרקע בפי גלילות, במיוחד לאור התייקרות מחירי הנדל"ן ברמת השרון ולאור העובדה כי דירה בגלילות תהיה צמודה לצפון תל אביב. קבוצת טריגו נדל"ן המשווקת קרקע להשקעה בגלילות טוענת כי הסבתו של פי גלילות למתחם מגורים ייצור צפון חדש בעיר תל אביב, והעובדה כי תכנית המתאר ברמת השרון כבר אושרה, מעידה על ההתקדמות המהירה של התכנית ועל האפשרות להרוויח הון נכבד במקרה של קניית קרקע בגלילות , הן להשקעה והן למגורים.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

ת י נ כ ת ר א ת מה ה מי ג דמ ת א ל א י צ נ ט ו פ ה י ל כ ל כ ה ל ו דג ה ם ח ת מב ת ו ל י ל ג ם ח תמ י פ תו ל י ל ג ד י תע ר ו ב ע ל י ו נ י ש י תו ה מ ך ו פה ל ו ת ו י ה ל ד ח א ם י ד ק ו מ ה ם י שק ו ב מ ה ם י ר ו ג מ ל ש ו ג ב ן ד. ל א י צנ ט ו פה י ח ו ו ר ה ן ו מ ט ש תשי כ ר ב ע ק ר ק תו ל י ל ג ב א ו ה י פו ס נ י א ל ו כ י ו תו י ה ל ך ר ד תנ י ו צמ ל י ד ג ה ל ת א ן ו ה ה י מ צע ה ו א ח י ט ב ה ל תו כ ז ה ר י ד ל ם ו ק מ ב י כ ה י ב י ט ק ר ט א ץ ר א ב ר ו ב ע ה ע ק שה ל ש ה מ כ תו א מ י פל א ם י ל ק ש י פכ ם י שנ א ש ו שכ ר תו ע ק ר ק ם י מ ח תמ ב ם י כ ו מ ס ה ר ב כ ש ו נ ב נ. ה ע ק שה ו ז ה ד י תע ר י ז ח ה ל תא ה מ צע ך ו ת ן מ ז ר צק י נ פמ ל כ כ ש ן מ ז ה ש ר ב ו ע תו י נ כ תה ו תו מ ד ק תמ תו ל ע ע ק ר ק תו ל י ל ג ב ק ר ה ל ו ע. ה שע מ ל תר ב ח י פ תו ל י ל ג ה ח ו ו י ד ה נ ו ר ח א ל י כ י ו ו ש ע ק ר ק ה ם ח תמ ב ת מ ר ב ן ו ר שה ה ל ע ב –11 ך ו ת י צח ה נ ש. ו מ כ ן כ ה תנ פ ה ר ב ח ה י ד ר שמ ל ה ל שמ מ ה תו שר ל ו י ע ק ר ק מ ל א ר שי ל ע תנ מ ץ י א ה ל תא ן ו נ כ תה ל ש ם ח תמ ה. ל כ ב ב ל ש ר שו א י ש שח ר תת תי י ל ע ם י ר י ח מ. ם ו כ י ס ל תי נ כ ת ר א תמ ה ל ש תמ ר ן ו ר שה ה ר שו א ש ם ג ה ו ו ה מ ה ח כ ו ה כ ך כ ל י כ ה ע ק שה ע ק ר ק ב תו ל י ל ג ב א י ה ה שע מ ל תשי כ ר ס כ נ תו ל י ל ג ב ם ג ו ה מ י ג ד מ תא תי י ל ע ם י ר י ח מ ה תא ל א י צנ ט ו פ ע ק ר ק ה תא ו תו מ ד ק תה תי נ כ ת ל ד נ ה" ן י כ ה ת י ב י ט ק ר ט א ל א ר שי ב. ט ק י ו ר פ ה י י נ ב ה ם ח ת מ ב י פ תו ל י ל ג ה ק ל ח ב ל ש תמ ר ן ו ר שה י ו צמ ך י ל ה תב ל ש ר ו שי א ה י י נ ב ל ל ש כ- 9000 תו ר י ד ו-700 ף ל א מ" ר י ח ט של ר ח ס מ ה ק ו ס ע תו. תי נ כ ת ר א תמ ה ל ש תמ ר ן ו ר שה ר ב כ ש ה ג צו ה ה ר שו א ו תל ל ו כ שי ב כ י שא ר ף ס ו נ ר ב ח י ש ן י ב ן ו ל י י א שי ב כ ו 4 ק ר א פו ל ש 780 ם נ ו ד. ם ח תמ ב ם י י ו פ צ תו נ ב י ה ל י ת ב ר פס י נ ג ם י ד ל י תו ד ס ו מ ו ר ו ב י צ ן ב ו מ כ ו ה י נ ב ם י ר ו ג מ ל. תי נ כ תה ה ר שו א ש ה שי ח מ מ ת א ל א י צנ ט ו פה ב ח ר ה ל ש ע ק ר ק י פב תו ל י ל ג ד ח ו י מ ב ר ו א ל תו ר ק י י ת ה י ר י ח מ ל ד נ ה" ן תמ ר ב ן ו ר שה ר ו א ל ו ה ד ב ו ע ה י כ ה ר י ד תו ל י ל ג ב ה י ה ת ה ד ו מ צ ן ו פצל ל ת ב י ב א. ת צ ו ב ק ו ג י ר ט ל ד נ" ן תק ו ו שמ ה ע ק ר ק ה ע ק ש ה ל תו ל י ל ג ב תנ ע ו ט י כ ו תב ס ה ל ש י פ תו ל י ל ג ם ח תמ ל ם י ר ו ג מ ר ו צי י ן ו פצ שד ח ר י ע ב ל ת ב י ב א ה ד ב ו ע ה ו י כ תי נ כ ת ר א תמ ה תמ ר ב ן ו ר שה ר ב כ ה ר שו א ה ד י ע מ ל ע תו מ ד ק ת ה ה ה ר י ה מ ה ל ש תי נ כ תה ל ע ו תו ר שפא ה ח י ו ו ר ה ל ן ו ה ד ב כ נ ה ר ק מ ב ל ש תי י נ ק ע ק ר ק תו ל י ל ג ב ן ה ה ע ק שה ל ן ה ו ם י ר ו ג מ ל.

authorStream Live Help