Chapter_2_Preferences-mon

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

2-р бүлэг : 

2-р бүлэг Таашаал

Рациональ зан төлөв : 

Рациональ зан төлөв Зан төлөвийн үндсэн зарчим:Аливаа хэрэглэгч өөрийнхөө боломжит сонголтууд дотроос өөртөө хамгийн их таалагдсан боломжийг сонгодог. Иймээс бид сонголтыг загварчлахдаа шийдвэр гаргагчийн таашаалыг загварчлах ёстой.

Таашаалын эрэмбэлэл : 

Таашаалын эрэмбэлэл X ба Y гэсэн ялгаатай 2 сагсыг харьцуулах: Эрс таашаал (strict preference): X нь Y-ээс илүү таашаагддаг. Сул таашаал (weak preference): X нь хамгийн багадаа Y шиг таашаагддаг. Аль нь ч ялгаагүй (indifference): X нь яг Y шиг таашаагддаг.

Таашаалын эрэмбэлэл : 

Таашаалын эрэмбэлэл Сул таашаал, эрс таашаал, аль нь ч ялгаагүй нь таашаалын эрэмбүүд юм. Ялангуяа, эдгээр нь дэс дарааллын эрэмбүүд юм; Тэд сагснуудын таашаалын эрэмбийг харуулна.

Таашаалын эрэмбэлэл : 

Таашаалын эрэмбэлэл - эрс таашаалыг тэмдэглэдэг; x y – x сагс нь y сагснаас илүү таашаагддаг. ~ - аль нь ч ялгаагүйг тэмдэглэдэг; x ~ y – x нь y-тэй яг адилхан таашаагддаг. - сул таашаалыг тэмдэглэдэг;x y -x нь хамгийн багадаа y шиг таашаагддаг. p p

Таашаалын эрэмбэлэл : 

Таашаалын эрэмбэлэл x y ба y x бол x ~ y.

Таашаалын эрэмбэлэл : 

Таашаалын эрэмбэлэл x y ба y x бол x ~ y. x y (y x биш) бол x y. p

Таашаалын эрэмбэлэлийн тухай таамаглалууд : 

Таашаалын эрэмбэлэлийн тухай таамаглалууд Төгс байх (Completeness): Аливаа x ба y сагсны хувьд дараах эрэмбэлэлүүдийн аль нэгийг хийж болно. x y эсвэл y x.

Таашаалын эрэмбэлэлийн тухай таамаглалууд : 

Таашаалын эрэмбэлэлийн тухай таамаглалууд Тусах чанар (Reflexivity): Ямар ч x сагс хамгийн багадаа өөртөөгөө адил таашаагдана; ө.х. x x.

Таашаалын эрэмбэлэлийн тухай таамаглалууд : 

Таашаалын эрэмбэлэлийн тухай таамаглалууд Шилжих чанар (Transitivity): Хэрэв x нь хамгийн багадаа y-тэй адил таашаагддаг, y нь хамгийн багадаа z -тэй адил таашаагддаг бол x нь хамгийн багадаа z -тэй адил таашаагддаг; x y ба y z x z.

Ялгаагүйн муруй : 

Ялгаагүйн муруй x’ – сагсыг сонгож авъя. x’ –тэй яг адилхан таашаагдааг бүх сагснуудын олонлогийг x’ –ийг агуулж байгаа ялгаагүйн муруй гэнэ; y ~ x’ –байх бүх сагснуудын олонлог. Ялгаагүйн “муруй” дандаа муруй биш байдаг учраас ялгаагүйн “олонлог” гэх нь илүү тохиромжмой юм.

Ялгаагүйн муруй : 

Ялгаагүйн муруй x2 x1 x” x”’ x’ ~ x” ~ x”’ x’

Ялгаагүйн муруй : 

Ялгаагүйн муруй x2 x1 z x y p p x y z

Ялгаагүйн муруй : 

Ялгаагүйн муруй x2 x1 x I1 дээр орших бүх сагс I2 дээр орших бүх сагснаас илүү таашаагддаг y z I2 дээр орших бүх сагс I3. дээр орших бүх сагснаас илүү таашаагддаг I1 I2 I3

Ялгаагүйн муруй : 

Ялгаагүйн муруй x2 x1 I(x’) x I(x) WP(x), х-тэй сул таашаагддаг сагснуудын олонлог.

Ялгаагүйн муруй : 

Ялгаагүйн муруй x2 x1 WP(x), x-тэй сул таашаагддаг сагснуудын олонлог. WP(x) нь I(x)-г . агуулна. x I(x)

Ялгаагүйн муруй : 

Ялгаагүйн муруй x2 x1 SP(x), нь х-ээс эрс таашаагддаг сагснуудын олонлог, I(x)-г агуулдаггүй. x I(x)

Ялгаагүйн муруйнууд огтлолцохгүй : 

Ялгаагүйн муруйнууд огтлолцохгүй x2 x1 x y z I1 I2 I1 : x ~ y, I2, x ~ z. y ~ z гэе.

Ялгаагүйн муруйнууд огтлолцохгүй : 

Ялгаагүйн муруйнууд огтлолцохгүй x2 x1 x y z I1 I2 I1 :x ~ y, I2 :x ~ z. y ~ z гэе. Гэвч I1 ба I2 –оос y z болно. Иймээс зөрчилд хүрнэ. p

Ялгаагүйн муруйн налуу : 

Ялгаагүйн муруйн налуу Хэрэв уг барааг үргэлж илүү их таашаадаг бол түүнийг сайн (good) бараа гэнэ. Хэрвээ бүх бараа сайн бол ялгаагүйн муруй сөрөг налалттай байна.

Ялгаагүйн муруйн налуу : 

Ялгаагүйн муруйн налуу Better Worse Good 2 Good 1 Two goodsa negatively sloped indifference curve.

Ялгаагүйн муруйн налуу : 

Ялгаагүйн муруйн налуу Хэрэв уг барааг бага таашаадаг бол түүнийг муу (bad) бараа гэнэ.

Ялгаагүйн муруйн налуу : 

Ялгаагүйн муруйн налуу Better Worse Good 2 Bad 1 One good and onebad a positively sloped indifference curve.

Ялгаагүйн муруйн онцгой тохиолдлууд: Төгс орлуулдаг : 

Ялгаагүйн муруйн онцгой тохиолдлууд: Төгс орлуулдаг Хэрвээ хэрэглэгч нэг барааг нөгөөгөөр нь тогтмол хувиар орлуулдаг бол тэдгээрийг төгс орлуулдаг бараанууд гэнэ. Сагсанд байгаа эдгээр 2 барааны зөвхөн нийлбэр хэмжээ нь тэдгээрийн таашаалын эрэмбийг тодорхойлдог.

Ялгаагүйн муруйн онцгой тохиолдлууд: Төгс орлуулдаг : 

Ялгаагүйн муруйн онцгой тохиолдлууд: Төгс орлуулдаг x2 x1 8 8 15 15 Налалтууд нь тогтмол - 1. I2 I1 I2 дээр орших сагснууд нийтдээ 15 хэмжээтэй бөгөөд I1 дээр орших нийт 8 хэмжээтэй сагснуудаас үргэлж хүчтэй таашаагддаг.

Ялгаагүйн муруйн онцгой тохиолдлууд: Төгс хослодог : 

Ялгаагүйн муруйн онцгой тохиолдлууд: Төгс хослодог Хэрвээ хэрэглэгч 1 болон 2-р барааг үргэлж тогтмол харьцаагаар хэрэглэдэг бол тэдгээрийг төгс хослодог бараанууд гэнэ. Эдгээр барааны хосын тоо л зөвхөн уг сагсны таашаалын эрэмбийг тодорхойлно.

Ялгаагүйн муруйн онцгой тохиолдлууд: Төгс хослодог : 

Ялгаагүйн муруйн онцгой тохиолдлууд: Төгс хослодог x2 x1 I1 45o 5 9 5 9 (5,5), (5,9), (9,5) сагс бүгд 5 хосыг агуулах учраас ижил таашаагдана.

Ялгаагүйн муруйн онцгой тохиолдлууд: Төгс хослодог : 

Ялгаагүйн муруйн онцгой тохиолдлууд: Төгс хослодог x2 x1 I2 I1 45o 5 9 5 9 (5,5), (5,9), (9,5) сагс бүр 5 хосыг агуулах бөгөөд бүгд (9,9) гэсэн 9 хосыг агуулсан сагснаас бага таашаагдана.

Сэтгэл ханамжийг харуулсан таашаал : 

Сэтгэл ханамжийг харуулсан таашаал Хэрэв ямар нэгэн сагс бусдаас эрс таашаагддаг бол түүнийг ханамжийн цэг (satiation point) буюу аз жаргалын цэг (bliss point) гэнэ. Сэтгэл ханамжийг харуулсан уг таашаалын хувьд ялгаагүй муруй ямар байх вэ?

Сэтгэл ханамжийг харуулсан таашаал : 

Сэтгэл ханамжийг харуулсан таашаал x2 x1 Satiation(bliss)point

Сэтгэл ханамжийн ялгаагүйн муруй : 

Сэтгэл ханамжийн ялгаагүйн муруй x2 x1 Better Better Better Satiation(bliss)point

Сэтгэл ханамжийн ялгаагүйн муруй : 

Сэтгэл ханамжийн ялгаагүйн муруй x2 x1 Better Better Better Satiation(bliss)point

Дискрет барааны ялгаагүйн муруй : 

Дискрет барааны ялгаагүйн муруй Хэрэв барааг ямар ч хэмжээгээр авч болдог бол түүний төгсгөлгүй хуваагддаг бараа гэнэ; ж.нь. Ус, талх г.м. Хэрэв барааг 1,2,3,... гэх мэтээр тоолж болдог бол түүнийг дискрет бараа гэнэ; Ж.нь. онгоц, хөргөгч г.м

Дискрет барааны ялгаагүйн муруй : 

Дискрет барааны ялгаагүйн муруй 2-р бараа нь төгсгөлгүй хуваагддаг бараа (бензин), 1-р бараа нь дискрет бараа байг (онгоц). Энэ тохиолдолд ялгаагүйн муруй ямар байх вэ?

1 дискрет бараатай үед ялгаагүйн “муруй” : 

1 дискрет бараатай үед ялгаагүйн “муруй” Бен-зин онгоц 0 1 2 3 4 Ялгаагүйн “муруй” нь дискрет цэгүүдийн цуглуулга байна.

Зөв хэлбэртэй таашаалWell-Behaved Preferences : 

Зөв хэлбэртэй таашаалWell-Behaved Preferences Хэрэв таашаалын эрэмбэлэл монотон бөгөөд гүдгэр бол түүнийг “зөв хэлбэртэй” (“well-behaved”) гэнэ. Монотон: Ямар нэг барааг их хэмжээгээр хэрэглэх нь үргэлж таашаагддаг бол монотон гэнэ (ө.х. ямар ч ханамжийн цэг байхгүй (no satiation), бараа бүр нь сайн).

Slide 37: 

Гүдгэр : Сагснуудын жигнэсэн дундажууд (mixtures of bundles) сагснуудаас өөрсдөөс нь илүү таашаагддаг (дор хаяж сул таашаагддаг) бол гүдгэр таашаал гэнэ. Тухайлбал, x ба y сагсны дундаж z = (0.5)x + (0.5)y.z нь хамгийн багадаа x юмуу y шиг таашаагддаг.

Зөв хэлбэртэй таашаал -- Гүдгэр. : 

Зөв хэлбэртэй таашаал -- Гүдгэр. x2 y2 x2+y2 2 x1 y1 x1+y1 2 x y z = x+y 2 нь x ба y хоёулангаас нь эрс таашаагддаг.

Зөв хэлбэртэй таашаал -- Гүдгэр. : 

Зөв хэлбэртэй таашаал -- Гүдгэр. x2 y2 x1 y1 x y z =(tx1+(1-t)y1, tx2+(1-t)y2) нь x ба y-ээс илүү таашаагддаг. 0 < t < 1

Зөв хэлбэртэй таашаал – Эрс гүдгэр : 

Зөв хэлбэртэй таашаал – Эрс гүдгэр x2 y2 x1 y1 x y Хэрэв бүх жигнэсэн дундаж z x ба y-ээс эрс таашаагддаг бол уг таашаалыг эрс гүдгэр таашаал гэнэ. z

Зөв хэлбэртэй таашаал – Сул гүдгэр : 

Зөв хэлбэртэй таашаал – Сул гүдгэр x’ y’ z’ Хэрэв z-үүдийн аль нэг нь үзүүрийн сагснуудын аль нэгтэй адил таашаагддаг бол уг таашаалыг сул гүдгэр гэнэ. x z y

Гүдгэр биш таашаал : 

Гүдгэр биш таашаал x2 y2 x1 y1 z Better z-үүд x юмуу y-ээс бага таашаагддаг.

Илүү гүргэр биш таашаал : 

Илүү гүргэр биш таашаал x2 y2 x1 y1 z Better Z-нь x юмуу y-ээс бага таашаагддаг.

Ялгаагүйн муруйн налалт : 

Ялгаагүйн муруйн налалт Ялгаагүйн муруйн налалт нь орлуулалтын ахиу харьцааг (marginal rate-of-substitution MRS) заана. MRS-г яаж олох вэ?

Marginal Rate of Substitution : 

Marginal Rate of Substitution x2 x1 x’ x’ цэг дээрх MRS нь x’ -г дайрсан ялгаагүйн муруйн налалт байна

Marginal Rate of Substitution : 

Marginal Rate of Substitution x2 x1 MRS = lim {Dx2/Dx1} Dx1 0= dx2/dx1 Dx2 Dx1 x’

Marginal Rate of Substitution : 

Marginal Rate of Substitution x2 x1 dx2 dx1 dx2 = MRS ´ dx1 , MRS нь 1-р барааг маш бага хэмжээгээр өөрчлөхөд 2-р барааг ямар хэмжээгээр өөрчлөхийг харуулдаг. x’

MRS ба ялгаагүйн муруйн чанарууд : 

MRS ба ялгаагүйн муруйн чанарууд Better Worse Good 2 Good 1 Two goodsa negatively sloped indifference curve MRS < 0.

MRS ба ялгаагүйн муруйн чанарууд : 

MRS ба ялгаагүйн муруйн чанарууд Better Worse Good 2 Bad 1 One good and onebad a positively sloped indifference curve MRS > 0.

MRS ба ялгаагүйн муруйн чанарууд : 

MRS ба ялгаагүйн муруйн чанарууд Good 2 Good 1 MRS = - 5 MRS = - 0.5 MRS нь x1 -ийн дагуу үргэлж өсдөг байх таашаал эрс гүдгэр байх явдал.

MRS ба ялгаагүйн муруйн чанарууд : 

MRS ба ялгаагүйн муруйн чанарууд x1 x2 MRS = - 0.5 MRS = - 5 MRS нь x1 нэмэгдэхэд буурдаг бол гүдгэр биш таашаал байна.

MRS ба ялгаагүйн муруйн чанарууд : 

MRS ба ялгаагүйн муруйн чанарууд x2 x1 MRS= - 0.5 MRS = - 1 MRS = - 2 MRS нь x1 нэмэгдэхэд багасдаг гүдгэр биш таашаал

authorStream Live Help