проект Океан Життєвої Компетентності

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Бердичівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів:

Бердичівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Проект “Океан життєвої компетентності”

МЕТА ПРОЕКТУ:

МЕТА ПРОЕКТУ Сформувати і розвинути життєві компетентності вихованців, які забезпечать їм успішну соціалізацію та адаптацію у сучасному складному світі. Як кінцевий результат – особистість, яка здатна самостійно будувати своє життя, визначаючи його стратегію, відповідно до своїх уявлень про щастя, добро, любов.

PowerPoint Presentation:

Континент “Світ майбутнього” Континент “Світ громадянина” Континент “Світ особистості” Континент “Світ людини”

PowerPoint Presentation:

Визначення теми та актуальності проекту. Аналіз психолого-педагогічної літератури та практики становлення і розвитку виховних систем життєтворчості особистості. Формування інформаційно-аналітичного банку даних з усіх аспектів формування життєвих компетентностей, що охоплює інноваційні програми в регіоні, країні. Створення інформаційного ресурсного центру. Аналітична обробка інформації (аналіз досягнень закладу, аналіз виховного процесу, умов функціонування школи). Прогнозування очікуваних результатів. Аналітичний етап

PowerPoint Presentation:

Розробка концепції виховної діяльності закладу щодо формування у вихованців життєвих компетентностей. Створення творчих динамічних груп вихователів з проблем створення виховного простору, що сприяє максимальному розвитку компетентності особистості. Методичне та теоретичне обґрунтування засад, форм і методів реалізації проекту, окреслення напрямів прикладних проектів, програм. Визначення критеріїв оцінки очікуваних результатів. Розробка програми формування соціальних навиків вихованців. Вироблення системи моніторингу. Ведення 3-х рівневої картки особистих досягнень вихованців. Концептуальний етап

PowerPoint Presentation:

Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу педагогічних працівників та соціальних навичок вихованців. Реалізація програми підвищення фахової майстерності вихователів (рівень вихователь-діагностик). Розширення співробітництва з громадськими організаціями з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, розробка спільних програм, проектів. Здійснення соціально-педагогічної експертизи моделі виховної системи. Проведення моніторингу сформованості соціальних навичок вихованців. Ведення 3-х рівневої картки особистих досягнень вихованців до переходу на заповнення карток 2-го та 3-го рівнів. Проведення експертизи мотиваційного середовища закладу. Діагностичний етап

PowerPoint Presentation:

Організація виставки методичних доробок «Шукаємо шлях до дитячих сердець». Реалізація програми підвищення фахової майстерності вихователів (рівень – вихователь-психолог). Розробка моделі виховної системи закладу, виходячи з проблемної теми роботи. Розробка модульних програм формування ключових компетентностей. Проведення моніторингу сформованості соціальних навичок вихованців. Ведення 3-х рівневої картки особистих досягнень вихованців до переходу «Бортового журналу». Організаційний етап

PowerPoint Presentation:

Реалізація програми підвищення фахової майстерності вихователів (рівень – вихователь-майстер). Підготовка і видання науково-методичного дайджесту «Виховна система в контексті життєтворчості особистості». Впровадження модульних програм. Впровадження у широкий загал роботу за програмами «Уроки самостійності для молоді», «Культура життєвого самовизначення». Проведення моніторингу сформованості соціальних навичок вихованців. Ведення 3-х рівневої картки особистих досягнень вихованців до переходу на написання «Життєвого контракту з самим собою». Оцінка проміжних результатів проекту за допомогою соціолого-педагогічного моніторингу. Практичний етап

PowerPoint Presentation:

Науково-практичний аналіз результатів проекту. Визначення ефективності проекту. Підготовка і видання методичних рекомендацій за результатами проекту. Здійснення моніторингу рівня розвитку життєвих компетентностей вихованців. Підготовка і проведення конференцій, круглих столів, семінарів-практикумів з обміну досвідом щодо становлення і розвитку виховної системи закладу. Узагальнюючий етап

Континент “Світ людини” :

Континент “Світ людини” Вся робота спрямована на вивчення індивідуально-типологічних особливостей вихованців, їхнього психологічного стану та пізнавальних можливостей, формування колективу й культури спілкування, запобігання труднощам у навчанні. У цьому просторі відбувається формування самосвідомості і ставлення до себе, розгортається внутрішній діалог із самими собою, що є результатом самопізнання, самовизначення. Тут вихованець має освоїти алгоритми соціальної взаємодії та поведінки.

:

“Моє здоров'я” “Мої стосунки” “Мої якості” “Мої таланти”

Континент “Світ особистості” :

Континент “Світ особистості” Подорож у цьому просторі передбачає набуття і закріплення вихованцями досвіду й життєвих установок на відповідальну поведінку, формування вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях, будувати етичні, конфесійні, професійні, сімейно-побутові, гендерні відносини. Подорож цим континентом ставить за мету вивчення кожним вихованцем свого характеру, усвідомлення «Я-концепції» як необхідної умови формування позитивних якостей, виховання бажання самовдосконалення й самовизначення.

PowerPoint Presentation:

“Мій характер” “Моя мета в житті” “Мої цінності” “Моя соціальна роль”

Континент “Світ громадянина” :

Континент “Світ громадянина” Створюються умови для самореалізації учнів у процесі пізнавальної, трудової, ігрової, спортивної, художньо-естетичної, організаторської діяльності, формуються риси толерантної особистості, творця і проектувальника свого життя. У цьому просторі через формування політичної свідомості та мислення формується політична культура особистості загалом, яка стимулює громадську активність, робить кожну молоду людину діяльнісним учасником подій, що відбуваються навколо, сприяють усвідомленню місії, ролі і місця особистості в процесі державотворення. Сьогоднішні вихованці – завтра просто активні, політично зрілі й свідомі громадяни.

PowerPoint Presentation:

“Моя школа” “Моя нація, країна” “Мій моральний кодекс” “Моя планета”

Континент “Світ майбутнього” :

Континент “Світ майбутнього” У цьому просторі формується активна життєва позиція вихованців, відбуваються етичне, естетичне становлення особистості, формування її ідеалів та вищих почуттів, освоєння та вибір системи життєвих орієнтацій. Вихованці навчаються відстоювати власну думку, формується почуття лідера, уміння співпрацювати на принципах партнерства, демократизму.

PowerPoint Presentation:

“Мій дороговказ” “Моя професійна самореалізація” “Моє натхнення” “Моя ініціатива”

PowerPoint Presentation:

модель ОСОБИСТОСТІ ВИПУСКНИКА Дитина МЕТА: особистість, що здатна будувати життя, яке варте Людини Патріотизм, громадянськість Від виховання любові до рідної школи, рідного краю до формування громадянського самовизначення, відповідальність за долю країни Моральність, духовність Сформованість гуманістичного ставлення до оточуючого середовища, вибудовування власного життя на засадах загальнолюдських цінностей Здоров”я С формованість прагнення до здорового способу життя, усвідомлення, що здоров”я – основна життєва цінність Саморозвиток С формування самосвідомості, активної життєвої позиції, потреби до самовдосконалення, здатність адаптуватися у навколишньому середовищі Креативність Розвиток творчих здібностей, надання можливості реалізуватись у відповідності до своїх нахилів та інтересів; виявлення та підтримка індивідуальності Естетичний та культурний розвиток Прагнення формувати власне товариство; власні дії за естетичними, культурними критеріями; виховання уміння бачити прекрасне Інтелектуальний розвиток С формованість цілісної та науково обґрунтованої картини світу, розвиток пізнавальних здібностей, здатність до продовження освіти та самоосвіти

authorStream Live Help