Збірник дидактичних матеріалів з історії України

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

1

slide 2:

2

slide 3:

3 Передмова ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДОПОМАГАЄ ВЧИТЕЛЮ ЗРОБИТИ УРОКИ ІСТОРІЇ ЦІКАВИМИ РЕЗУЛЬТАТИВНИМИ СТИМУЛЮЄ ТВОРЧУ АКТИВНІСТЬ УЧНІВ У ВИВЧЕННІ КУРСУ. Даний посібник включає в себе такі види дидактичного матеріалу: історичний тренінг кросворди таблиці а також різнорівневі завдання. Історичний тренінг вимагає від учнів простого відтворення набутих знань. Це своєрідна гімнастика пам’яті. Кросворди теж допомагають тренувати пам’ять чітко відповідати на поставлене запитання. Заповнення таблиць вчить учнів вдумливо працювати над текстом підручника запам’ятовувати конкретні факти послідовність викладу матеріалу формує навички самостійно добувати інформацію. Різнорівневі завдання розроблені у відповідності до рекомендацій наведених у діючій програмі стосовно критеріїв оцінювання навчальних досягнень за 12-ти бальною системою з виділенням чотирьох основних рівнев знань: початковогооцінка до 3-х балів середньогооцінка до 6-ти балів достатньогооцінка до 9- балів і високогооцінка до 12-ти балів. Завдання І рівня спрямовані на виявлення початкових знань з певної теми Завдання ІІ рівня допомагають виявити наскільки учнів володіють термінологією поняттями. Завдання ІІІ рівня орієнтовані на достатнє оволодіння прграмним матеріалом і вимагають від учнів аналізувати матеріал теми та самостійно викладати його. Завдання ІV рівня спонукають до творчої діяльності. Виконання цього завдання вимагає від учнів уміння висловлювати свою думку певним чином аргументувати різні погляди на проблему зіставляти свої думки з думками інших аналізувати певну ситуацію добирати переконливі докази для обгрунтування тієї чи іншої позиції. Розроблений посібник дає змогу перевірити рівень володіння необхідним історичним матеріалом урізноманітити роботу учнів активізувати пізнавальну діяльність. Завдання можна використовувати для індивідуальної роботи на уроках для проведення тематичних атестацій для домашніх завдань.

slide 4:

4

slide 5:

5

slide 6:

6 Тема1. Україна в Першій світовій війні. Історичний тренінг Чи правильні такі твердження 1. Перша світова війна розпочалась 1914р.: атак бні. 2. Українські землі напередодні Першої світової війни входили до складу Німеччини та Австро-Угорщини: а так б ні. 3. Росія у Першій світовій війні воювала на боці Антанти : а так б ні. 4. Австро-Угорщина у Першій світовій війні воювала на боці Антанти: а так б ні. 5. Політична організація заснована у Львові 1914 р. представниками українського національно-визвольного руху емігрантами з Росії дістала назву Союз визволення України: а так б ні. 6. Галицькі українці що брали участь у Першій світовій війні воювала на боці

slide 7:

7 Австро-Угорщина: а так б ні. 7. Українська військова частина у складі австрійської армії що діяла на росій- ському фронті називалась Українські січові стрільці : а так б ні. 8. Воєнні дії відбувалися на території Наддніпрянської України : а так б ні. 9. Галицька битва відбулась у серпні - вересні 1914 р.: а так б ні. 10. Вдалий наступ російських військ під командуванням генерала Брусилова відбувся 1916р. : а так б ні. 11. У результаті “брусиловського прориву ” росіяни знову окупували Східну Галичину: а так б ні. 12.Головну Українську Раду очолив Костянтин Левицький а так б ні. 13. Програма Союзу визволення України не передбачала створення незалежної України : а так б ні. 14. У роки Першої світової війні в Наддніпрянській Україні діяльність всіх політичних партій була заборонена : а так б ні. 15.Розкол українського національного руху знищив ідею створення самостійної української держави : а так б ні. Тема 2. Українська національна революція Історичний тренінг Чи правильні такі твердження 1 Перемога лютневої революції привела до падіння самодержавства а так б ні. 2.Українська Центральна Рада була створена 3-4 березня а так б ні. 3.Центральну раду очолив В.Винниченко а так б ні. 4.В Центральній Раді не було єдиної думки про майбутній статус України: а так б ні. 5.Центральна Рада вимагала від Тимчасового уряду Росії повної незалежності: а так б ні. 6.Центральна Рада проголосила три Універсали: а так б ні. 7.Автономія України була проголошена Другим Універсалом:

slide 8:

8 а так б ні. 8.Перший уряд України називався Рада Народних Комісарів: а так б ні. 9.Генеральний секретаріат очолив М.Грушевський: а так б ні. 10.Українську Народну Республіку Центральна Рада проголосила Першим Універсалом а так б ні. 11.Незалежність УНР проголошував Третій універсал: а так б ні. 12. 4 грудня 1917р. ЦР одержала ультиматум а так б ні. 13. Перший радянський уряд України називався Народний секретаріат: а так б ні. 14. Перші кроки нової радянської влади в Україні ознаменувалися жорстоким терором : а так б ні. 15. Центральній Раді вдалося вирішити головні соціально-економічні завдання : а так б ні. 16. Бій під Крутами між більшовиками і студентами-гімназистами відбувся 16 січня 1918р. а так б ні. Тема 3. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності1918-1920рр. Історичний тренінг Чи правильні такі твердження 1. Датою падіння ЦР вважається 9 січня 1918 р.: а так б ні. 2. 29 квітня 1918 р. владу в Україні захопив П.Скоропадський: а так б ні. 3. Гетьманові належала тільки виконавча влада: а так б ні. 4. Аграрна політика гетьмана передбачала наділення безземельних селян землею: а так б ні. 5. Найбільш вдалою та послідовною була політика у сфері культури: а так б ні. 6. Назва України за часів гетьманату П.Скоропадського - УНР:

slide 9:

9 а так б ні. 7. 14 грудня 1918 р. Скоропадський зрікся влади: а так б ні. 8. До складу Директорії входив М.Грушевський : а так б ні. 9. Протягом зими –весни 1919 р. більшовики повторно захопили владу в Україні: а так б ні. 10. Назва України в період правління в 1919 р. більшовицького уряду –УНР: а так б ні. 11. Соціально - політичний курс більшовиків в Україні у 1919 р. називався “воєнний комунізм”: а так б ні. 12. ЗУНР була проголошена 13 листопада 1918 р.: а так б ні. 13. Президентом ЗУНР став К.Левицький : а так б ні. 14. 22 січня відбувся Акт злуки УНР і ЗУНР: а так б ні. 15. Лідером білогвардійського руху на Півдні України був Денікін: а так б ні. 16. Варшавська угода між Польщею і УНР була підписана у квітні 1919 р.: а так б ні 17. Радянсько –польська війна завершилася підписанням Ризького мирного договору: а так б ні. 18. Центром махновського руху було Гуляйполе: а так б ні. Тема 4.Українська СРР в умовах нової економічної політики Історичний тренінг Чи правильні такі твердження 1.Політика радянської влади на початку 20 –х рр. мала назву “воєнний комунізм ”: а так бні. 2.Головним заходом непу була заміна продовольчого податку продовольчою розкладкою: а так б ні. 3.В українських селах неп було введено раніше ніж в Росії: а так б ні. 4.Продподаток в Україні був вищим ніж в Росії: а так б ні. 5.СРСР був створений 30 грудня 1922 р.:

slide 10:

10 а так б ні. 6.У1922р. до складу СРСР входило 9 республік: а так б ні 7.План автономізації розробив Ленін: а так б ні. 8.УСРР була союзною республікою у складі СРСР з обмеженим суверенітетом і формальним правом виходу зі складу СРСР: а так б ні. 9.Неп створював економічні стимули для розвитку селянського господарства: а так б ні. 10.В 1921 р. в Україні розпочався голод: а так б ні. 11.За часів непу Українська автокефальна церква отримала від більшовицької влади дозвіл на існування: а так б ні. 12.В 1923 р. розпочалася політика українізації: а так б ні. 13.З перших же кроків державно-партійний апарат підтримав українізацію: а так б ні. 14.В роки непу завершується в основному боротьба з неписьменністю: а так б ні. 15.Більшовики не здійснювали перебудови культури на ідеологічних засадах марксизму: а так б ні. Тема 5. Радянська модернізація України 1928-1938. Історичний тренінг Чи правильні такі твердження 1.Складовими радянської модернізації були: індустріалізація колективізація культурна революція: а так бні. 2.Індустріалізація-це створення колективних господарств на селі: а так бні. 3.У 30-ті рр. в СРСР зберігався неп: а так бні. 4.В період індустріалізації економіка країни почала розвиватися за п’ятирічними планами: а так бні. 5.Перехід до форсованої індустріалізації відбувся в 1929р.: а так бні. 6.Курс на проведення індустріалізації був взятий у грудні 1925р. на ХІV з’їзді ВКПб: а так бні.

slide 11:

11 7.Особливістю індустріалізації в Україні було те що вона почалася не з легкої а з важкої промисловості і мала різко завищені темпи: а так бні. 8.СРСР наприкінці 30-х рр. залишався аграрно-індустріальною країною: а так бні. 9.На ХV з’їзді ВКПб був проголошений курс на кооперування сільського господа- рства : а так бні. 10.В 1929 р. в Україні розпочалася суцільна колективізація: а так бні. 11.До категорії заможних селян застосовувалась політика розкуркулення: а так бні. 12.Колективізацію в Україні було завершено в 1932-1933 рр. а так бні. 13.Пік кривавого розгулу сталінського режиму в Україні припадає на той період коли Першим секретарем ЦК КПбУ був С.Косіор: а так бні. 14.Репресії не проводились проти державних і партійних діячів: а так бні. 15Найхарактернішою рисою розвитку культурти в УРСР була її заідеологізованість: а так бні. 16.1932-1933. рр. в українській літературі називають розстріляним відродженням: а так бні. Тема 6. Західноукраїнські землі в 1920-1939 рр. Історичний тренінг Чи правильні такі твердження 1. Більша частина західноукраїнських земель на початку 20-х років опинилися у складі Польщі Румунії Чехословаччини: а так б ні. 2. Закарпаття входило до складку Угорщини: а так б ні. 3. Українське населення в складі Польщі Румунії і Чехословаччини мало автономний устрій: а так б ні. 4. Національна дискримінація не була надзвичайно тяжкою для українського населення в складі Чехословаччини: а так б ні. 5. Соціальне і національне гноблення не викликало опору з боку західних українців:

slide 12:

12 а так б ні. 6. На землях Східної Галичини польська влада проводила політику пацифікації упокорення селян: а так б ні. 7. У 1934 було організовано концтабір для політичних в’язнів –українців на Поліссі в м. Береза-Картузька : а так б ні. 8. В 20-х р. на західноукраїнських землях з’явилася нова ідеологія –інтегральний націоналізм: а так б ні. 9. Головним ідеологом інтегрального націоналізму став Є.Коновалець: а так б ні. 10. В1929 р. Відні була створена ОУН яку очолив Є.Коновалець: а так б ні. 11. 15 березня 1939 р. було проголошено самостійність Карпатської України: а так б ні. 12. Президентом Карпатської України став Дмитро Донцов: а так б ні. 13. Керівництво СРСР надавало економічну і політичну допомогу Карпатській Україні: а так б ні. 14. Карпатська Україна була окупована Угорщиною: а так б ні. 15. КПЗУ ставила за мету досягти незалежності України: а так б ні. Тема 7. Україна під час Другої світової війни. Історичний тренінг Чи правильні такі твердження 1.Друга світова війна розпочалася з нападу Німеччини на СРСР: а так бні. 2.У Другій світовій війні Німеччину підтримували Італія Угорщина Фінляндія: а так бні. 3.23 серпня 1939 р. СРСР підписав з Німеччиною пакт про ненапад і таємний протокол до нього: а так бні. 4.Фактично СРСР вступив у Другу світову війну 17 вересня 1939 р.: а так бні. 5.22 червня 1941 р. почалася Велика Вітчизняна Війна: а так бні. 6.Воєнна операція проти СРСР мала назву ”Ост”:

slide 13:

13 а так бні. 7.На Україну наступала німецька група армій ”Cхід”: а так бні. 8.На окупованій території України було встановлено національний ”новий порядок”: а так бні. 9.Масове знищення єврейського населення нацистами та їх прибічниками одержало назву расизм: а так бні. 10.В Русі Опору в Україні існувало дві течії – прорадянська і націоналістична: а так бні. 11.Перемога Червоної Армії в Сталінградській битві створила умови для вигнання загарбників з України: а так бні. 12.Територію України було звільнено від німецько-фашистських загарбників у травні 1945 р.: а так бні. 13.УШПР був створений у 1941 р.: а так бні. 14.Оборона Києва тривала 82 дні: а так бні. 15.Київ був звільнений від фашистів у жовтні 1943 р.: а так бні. 16.Радянські партизани відмовилися від створення ОУП-УПА: а так бні. Тема 8. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945- на початку 50-х рр.. Історичний тренінг Чи правильні такі твердження 1. У 1945р. Україна стала членом ООН: а так бні. 2. Першим секретарем ЦК КП: а так бні. 3. Україна в питаннях зовнішньої політики після війни мала повну самостійність: а так бні. 4.Після закінчення війни фактично всі українські землі були об’єднані у складі Української РСР: а так бні.

slide 14:

14 5. Операція ’’Вісла’’ була проведена польськими властями у квітні-травні 1947р.: а так бні 6.Розмежування кордонів з Польщею супроводжувалися насильством щодо мирного населення: а так бні. 7.У березні 1946 р. був прийнятий четвертий п’ятирічний план – план відбудови народного господарства: а так бні. 8.Відбудову в Україні планувалося завершити у 1950 р.: а так бні. 9.Четвертий п’ятирічний план передбачав розвиток ринкових відносин: а так бні. 10.За четвертим п’ятирічним планом в першу чергу відбудовувалась важка Промисловість: а так бні. 11.Післявнний голод в Україні припадає на 1946-1947 рр.: а так бні. 12.В 1947 р. в Україні була проведена грошова реформа: а так бні. 13.ОУН-УПА вела боротьбу проти сталінського режиму за незалежність української держави: а так бні. 14.Збройною боротьбою ОУН-УПА керував Роман Шухевич: а так бні. 15.Період правління М.Хрущова називають ’’відлигою’’ : а так бні. Тема 9. Україна в період десталінізації. Історичний тренінг Чи правильні такі твердження 1.Десталінізація змінила тоталітарну суть суспільного ладу в СРСР: а так бні. 2.Переломною подією в суспільно-політичному житті СРСР став ХХ з’їзд КПРС: а так бні. 3.ХХ з’їзд відбувся в 1952 р.: а так бні. 4.ХХ з’їзд засудив репресії і репресивну практику тоталітарного режиму: а так бні. 5.Засудження репресій ХХ з’їздом було: а повним б обмеженим:

slide 15:

15 а так бні. 6.Після ХХ з’їзду у вищих ешелонах влади виник опір розвінчанню сталінізму: а так бні. 7.Після ХХ з’їзду уповільнилась реабілітація: а так бні. 8.Магістральний нафтопровід який пролягає на території України називається ”Дружба”: а так бні. 9.Після візиту М.Хрущова до США 1959 р. на полях колгоспів у широких масштабах почала впроваджуватися ”нова сільськогосподарська культура” ячмінь: а так бні. 10.У період правління М.Хрущова в Україні створювалися раднаргоспи: а так бні. 11.У 1954 р. почалося освоєння цілинних земель Казахстану і Сибіру: а так бні. 12.У лютому 1954 р. за рішенням Президії Верховної Ради СРСР до складу України було передано Крим: а так бні. 13.Одними із перших дисидентів України були ”шестидесятники”: а так бні. 14.Політика десталінізації не передбачала гармонізації відносин держави з церквою: а так бні. 15.У 50 - 60-ті рр. суттєво зріс життєвий рівень населення: а так бні. Тема 10. Україна в період загострення кризи радянської системи середина 60-х – початок 80-х рр.. Історичний тренінг Чи правильні такі твердження 1.Л.Брежнєв став на чолі СРСР в жовтні 1964 р.: а так б ні. 2.Період 1964-1985 рр. в історії СРСР та України називається ’’застоєм’’: а так б ні. 3.В період ”застою” економіка України розвивалась інтенсивним шляхом: а так б ні. 4.Основними сферами прояву кризи радянської системи були: економіка міжнародні відносини ідеологія соціальні відносини культура: а так б ні. 5.В період правління Л.Брежнєва знизився приріст промислового виробництва:

slide 16:

16 а так б ні. 6.Маасовий від’їзд сільського населення в міста загострив дефіцит робочої сили в сільському господарстві: а так б ні. 7.В період загострення кризи радянської системи з’являється і розростається тіньова економіка в Україні: а так б ні. 8.З метою вирішення забезпечення країни продовольством в 1982 р. в СРСР була прийнята Продовольча програма: а так б ні. 9.В другій половині 60-х рр. були ліквідовані раднаргоспи : а так б ні. 10.В період загострення кризи радянської системи керівництво КПРС змушене було відмовитись тези про побудову комунізму до 1980 р.: а так б ні. 11.В Україні існував дефіцит житла послуг товарів: а так б ні. 12.Розриву в рівні життя жителів міста і села народу і номенклатури в Україні не існувало: а так б ні. 13.Боротьбу проти засад радянської системи вели дисиденти: а так б ні. 14.Українська Гельсінська Спілка була створена у 1976 р. з метою підтримки засад радянської влади: а так б і. 15.Дисидентський рух потерпів поразку: а так б ні. Тема 11. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України. Історичний тренінг Чи правильні твердження 1.Протягом 1982-1985 рр. в СРСР партійно-державне керівництво не Змінювалося: а так бні. 2.В березні 1985 р. на чолі держави став М.Горбачов: а так бні. 3.М.Горбачов прагнув реформувати радянську систему шляхом розвитку ринкових відносин : а так бні. 4.В.період перебудови авторитет КПУ зростав:

slide 17:

17 а так бні. 5.З1988 р. в Україні прискорилась інфляція: а так бні. 6.М.горбачов проводив політику гласності і в цьому напрямку своєї діяльності він досяг значних успіхів: а так бні. 7.Парткерівництво України не приховувало правди про причини і наслідки чорнобильської катастрофи: а так бні. 8.Централізоване управління в економіці почало змінюватися економічним механізмом ринкового типу: а так бні. 9.У 1985-1987 рр. режим був змушений випустити на волю більшість політичних в’язнів: а так бні. 10.7-8 грудня 1991 р. лідери України Білорусії і Росії підписали угоду про створення СНД: а так бні. 11.16 липня 1991 р. Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України: а так бні. 12.19-21 серпня 1991 р. у СРСР була здійснена спроба державного перевороту: а так бні. 13.24 серпня 1991 р. Верховна Рада прийняла Акт проголошення незалежності України: а так бні. 14.Першим президентом України після проголошення незалежності став Л.Кравчук: а так бні. Тема 12. Україна в умовах незалежності. Історичний тренінг Чи правильні твердження 1.Законодавчим органом України є Кабінет Міністрів: атак бні. 2.Сучасна Україна має статус ядерної держави: атак бні. 3.З 1995 р. Україна є членом Ради Європи: атак бні. 4.Україна стала членом ООН у 1991 р.: атак бні. 5.Україна сьогодні є членом НАТО:

slide 18:

18 атак бні. 6.Державну символіку України становлять: герб гімн і прапор: атак бні. 7.Слова національного гімну ”Ще не вмерла Україна” написав М.Вербицькій: атак бні. 8.Після здобуття Україною незалежності в країні почалася націоналізація: атак бні. 9.На сучасному етапі розвитку Україна іде шляхом розвитку ринкової економіки: атак бні. 10.Україна вступила до світової організації торгівлі в 2008 р.: атак бні. 11.Наслідком впровадження ринкових відносин є розшарування населення на заможних середньо забезпечених і бідних: атак бні. 12.Однією з проблем яку вдалося вирішити є екологічна проблема: атак бні. 13.29 жовтня 1989 р. Верховна Рада прийняла закон про мови в Українській РСР: атак бні. 14.В умовах розбудови державності зменшувалася чисельність українських шкіл: атак бні. 15.Як одна з великих держав Європи Україна бере участь у розвитку загальноєвропейського процесу: атак бні. 16.За новітню історію незалежної України в 2004 р. був обраний п’ятий президент: атак бні.

slide 19:

19

slide 20:

20

slide 21:

21 Сформулюйте питання до кроссворду Тема 1. Україна в Першій світовій війні 1 п л а с т н 11 12 т н р 2 м а к і в к а 13 о н м б с т е 3 с е р б і я 14 а ч у я 15 п ч с т 4 ш е п т и ц ь к и й 16 г у р т н л 16 с о л а 6 д о н ц о в ї ю в 7 у с у с и 8 а в с т р і я т а 9 г а л и ч и н а й

slide 22:

22 Тема 1. Україна під час Першої світової війни. Відповіді до кросворду. По горизонталі: 1.Воєнізована українська учнівсько-шкільна організація. 2.Гора під якою відбувся бій між легіоном Українських січових стрільців і російськими військами. 3.Країна якій Німеччина оголосила ультиматум що означало початок Першої світової війни. 4.Митрополит Української греко-католицької церкви. 5.Міжпартійне об’єднання утворене у Львові в 1914 р. 6.Політичний діяч ідеолог інтегрального соціалізму. 7.Військове українське з’єднання що воювало у складі австрійської армії. 8.Країна що входила до Троїстого союзу. 9.Територія Західної України яка входила до складу Австрії. По вертикалі: 10.Один із військово-політичних союзів що розпочав Першу світову війну. 11.Країна що входила до складу Троїстого союзу. 12.Країна що входила до складу Антанти. 13.Прізвище російського генерал під командуванням якого відбулася знаменита наступальна операція російських військ у 1916 р. 14.Один із союзів що розв’язав Першу світову війну. 15.Політичний діяч який у питаннях зовнішньої політики закликав орієнтуватися на Антанту. 16.Політична організація метою якої було утворення самостійної України з консти- туційною формою правління.

slide 23:

23 Тема 2. Українська революція 8 13 т 9 с и а е м н 10 2 б і л ь ш о в и к и 15 ч 1 р а д а 11 р 14 к а а р в г е х р с д х т р 4 у л ь т и м а т у м 3 к о р н і л о в у 12 а р т в з н ш л р к и и м о 5 р е в о л ю ц і я і й м в т а в 6 у н і в е р с а л и т 16 я ь й у к 7 м і х н о в с ь к и й р й Сформулюйте питання до кросворду

slide 24:

24 Тема 2. Українська революція. Відповіді до кросворду По горизонталі: 1.Керівний осередок української національно-демократичної революції. 2.Політична сила що прийшла до влади в Україні в січні 1918 р. 3.Верховний Головнокомандуючий генерал що організував в Росії. 4.Категорічна вимога РНК Росії Центральній Раді. 5.Корінні зміни в суспільному і політичному житті. 6.Документ Центральної Ради. 7.Лідер київських самостійників. По вертикалі: 8.Уряд що прийшов до влади після зречення влади Миколи ІІ. 9.Суспільно-політична течія що забезпечує будь-яку політичну владу стихійність. 10.Самоврядування певної частини держави що здійснюється в межах передбачених загальнодержавним законом. 11.Голова Центральної ради. 12.Місяць в якому відбулася буржуазно-демократична революція в Росії. 13.Місто в якому більшовики проголосили радянську УНР. 15.Село біля якого відбувся бій між більшовицькими урядовими військами і студентами –гімназистами. 16.Республікапроголошена IV Універсалом.

slide 25:

25 Тема 3. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності 13 м а 14 х с 1 д е н і к і н 12 о о д р 11 е о п н п 2 у к р а і н і з а ц і я 9 о к д 8 н д і с з і 10 3 в р а н г е л ь у м п о к 4 н а ц і о н а л і з а ц і я и р і л к й ь л 15 5 в а р ш а в а а б 16 а 6 д и р е к т о р і я к е и 7 п е т л ю р а с г т а Сформулюйте питання до кросворду

slide 26:

26 Тема 3 . Україна в боротьбі за збереження державної незалежності 1918-1920 рр.. Відповіді до кросворду По горизонталі: 1.Білогвардійский генерал війська якого захопили Україну у 1918 р. 2.Політика направлена на розвиток української мови літератури традицій і звичаїв українського народу. 3.Білогвардійський генерал війська якого були розбиті більшовиками в Криму у 1920 р. 4.Перехід приватної власності у власність держави. 5.Столиця Польщі. 6.Влада головою якої був В.Винниченко. 7.Отаман війська Директорії. По вертикалі: 8.Республіка утворена в листопаді 1918 р. 9.Окупанти України в лютому-грудні 1918 р. 10.Країна з якою Петлюра уклав Варшавський договір. 11.Податок на селі в період ”воєнного комунізму”. 12.Білогвардійський генерал війська якого захопили Україну в 1919 р. 13.Ідеолог анархізму. 14.Гетьман Української Держави. 15.Місто у якому був підписаний мирний договір між УНР і Німеччиною та її союзниками. 16.Місто в якому був підписаний мирний договір між Росією і Польщею після закінчення радянсько-польської війни.

slide 27:

27 Тема 4. Українська РСР в умовах нової економічної політики 1921-1928 11 м 12 9 10 а 1 к р и з 7 8 н ф х а х п е е н к в р 2 п р о д п о д а т о к и о е в л д 3 к у р б а с с ьо р а ь 4 а в т о н о м і з а ц і я к и з 13 і и й к в я й л о 14 5 з а п о р о ж е ц ь с д о р к 6 д н і п р о г е с а и р й Сформулюйте питання до кросворду

slide 28:

28 Тема 4. Українська СРР в умовах нової економічної політики. Відповіді до кросворду. По горизонталі: 1.Різке падіння соціально-економічного розвитку політична нестабільність. 2. Податок на селі що замінив продрозкладку. 3.Засновник театру ’’Березіль’’ реформатор українського театру. 4.Сталінський проект утворення СРСР. 5.Назва першого колісного трактора. 6.Одна з найбільших електростанцій будівництво якої розпочалося в 20-ті рр. По вертикалі: 7.Один із засновників новітньої української літератури. 8.Податок на селі в період політики ”воєнного комунізму”. 9.Політика яка замінила політику ”воєнного комунізму”. 10.Сталінський проект утворення СРСР. 11.Керівник селянського руху на півдні України. 12.Голова РНК УСРР на початку 20-х рр. 13.Український поет який виїхав з України у 1920 р. 14.Держава що була утворена 30 грудня 1922 р.

slide 29:

29 Тема 5. Радянська модернізація України 1929-1938 9 т 10 е і 1 у к р а ї н і з а ц і я 11 о д р в 2 к у р к у л ь н е п с 12 п 4 с т а х а н о в г р р 5 к о л е к т и в і з а ц і я л с а 13 о і л п д ї 6 д н і п р о г е с з о 7 к р и з а д ц п і о я д а 8 п я т и р і ч к а о к Сформулюйте питання до кросворду

slide 30:

30 Тема 5. Радянська модернізація України Відповіді до кросворду По горизонталі: 1.Політика направлена на впровадження української мови літератури культури традицій і звичаїв українського народу. 2.Заможний селянин. 3.Політика що замінила політику “воєнного комунізму”. 4.Вибійник шахти який започаткував трудовий почин названий його призві щем. 5.Політика радянської влади направлена на створення великого колективного господарства на селі. 6.Один із найбільших енергетичних об’єктів України. 7.Різке падіння соціально-економічного розвитку політична не стабільність 8.Скоречена назва п’ятирічного плану. По вертикалі: 9.Політика придушення політичних противників жорстокими методами. 10. Політика направлена на прискорений розвиток важкої промисловості. 11.Каральні заходи покарання вжиті державними органами. 12.Трагічна подія в Україні в1932-1933 р. 13.Податок що замінив продрозкладку.

slide 31:

31 Тема 6. Західноукраїнські землі в 1921-1938 р.р. 8 ч е х 1 п о л ь щ а " Б " с 11 л р 2 в о л о ш и н у у в 10 м н а г у ч а 12 н 13 ч л п і 3 ш е п т и ц ь к и й о з о н ч л а л а и 14 ь ц о н л щ і н 4 з а к а р п а т т я 5 р у м у н і я п з и 6 б у к о в и н а н ц с 7 п р о с в і т а ь я к и й Сформулюйте питання до кросворду

slide 32:

32 Тема 6. Західноукраїнські землі в 1921-1938 Відповіді до кросворду По горизонталі: 1.Назва території Польщі заселена українцями. 2.Президент Карпатської України. 3.Глава Української греко-католицької церкви. 5.Територія України що знаходилась у складі Чехословаччини у 1920-1939 рр. 6.Країна в якій рівень життя західноукраїнського населення найнижчим. 7.Частина західноукраїнських земель що входила до складу Румунії 8.Просвітянське товариство. По вертикалі: 9.Країна в якій політика стосовно українського населення була “ демократичною ” м’якою. 10.Націоналістична організація заснована у Відні 1929 р. 11.Політика спрямована на зміцнення контролю над українськими територіями в Румунії. 12.Країна до складу якої входили Східна Галичина Західна Волинь і Західне Полісся. 13.Політика польського уряду по відношенню до українського населення що прожи- вало в Польщі. 14.Засновник консервативної течії в українській політичний думці.

slide 33:

33 Тема 7. Україна під час другої світової війни 1939-1945 10 11 г н 1 м о б і л і з а ц і я л м о е 12 к ч б о ч 2 р а д я н і з а ц і я 3 о с т и н р т н і б а 4 у ш п р 5 т р а н с н і с т р і я р р 15 16 о 6 ф е д о р о в б б 17 18 р с 8 п а р т и з а н 7 к и р п о н о с г н у о н а р д з н т а е н а т р е л і а ц ь 9 к о х о д н в Сформулюйте питання до кросворду

slide 34:

34 Тема 7. Україна під час Другої світової війни 1939-1945 рр. Відповіді до кросворду По горизонталі: 1.Заходи спрямовані на переведення збройних сил держави з мирного становища на воєнне. 2.Утвердження радянської влади. 3.Гітлерівський план який передбачав перетворення України на колоніальну країну аграрно-сировинний придаток Німеччини. 4.Організація що централізовано керувала українським партизанським рухом. 5.Губернаторство утворене на Україні німецькою окупаційною владою. 6.Керівник партизанського руху на Чернігівщині. 7.Командувач Південно-Західного фронту у 1941 р. 8.Народний месник. 9.Рейхскомісар рейхскомісаріату “Україна”. По вертикалі: 10.Переслідування і винищення єврейського народу в роки Другої світової війни. 11.Країна що розв’язала Другу світову війну. 12.Німецький план розгрому СРСР. 13.Річка на якій було збудовано Східний вал. 14.Лінія що розділяла ворожі сили. 15.Кодова назва Білоруської операції. 16.Керівник фракції ОУН-Б. 17.Легендарний радянській розвідник. 18.Назва батальйону українських націоналістів що співпрацював з фашистами.

slide 35:

35 Тема 8. Післявоєнна відбудова і розвиток україни в 1945- на початку 50-х р.р. 12 13 д к 11 1 р е п а т р и а ц і я р с и 2 з а к а р п а т т я м 10 д а 9 ш я л 14 р 3 р у м у н і я 4 в і с л а ц е х і н і п е з 6 с т а л і н 7 г о л о д 5 х р у щ о в а з и е и ц 8 ж д а н і в щ н н а с ч і ц а і я і ї я Сформулюйте питання до кросворду

slide 36:

36 Тема 8. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945-на початку 50 рр. Відповіді до кросворду По горизонталі: 1.Повернення на батьківщину після війни військовополонених біженців переселенців направлених на примусові роботи . 2.Територія що увійшла до складу УРСР за договором 29 червня 1945 р. 3.Країна яка підписала договір про врегулювання кордонів 10 лютого 1947 р. з Україною 4.Антиукраїнська акція здійснена польськими властями 1947 р. 5.Диктатор СРСР. 6.Політичний діяч який розпочав десталінізацію. 7.Трагічні події на Україні у 1946-1947. 8.Повоєнна ідеологічна проробка художньої інтелігенції. По вертикалі: 9.Незаконні осудження масові розстріли звинувачення населення. 10.Командир УПА. 11.Політика направлена на утвердження радянської влади. 12.Політика направлена на припинення репресивних перекручень сталінських методів керівництва. 13. Територія що увійшла до складу України в 1945 рр.

slide 37:

37 Тема 9. Україна в умовах десталінізації 1953-1964 7 11 ш 10 о і 8 1 х р у щ о в с к 9 а н т о п д 2 д е с т а л і н і з а ц і я е т т а с е о 3 р е а б і л і т а ц і я я н н г т к 4 в о л ю н т а р и з м н о 12 с и б п к 5 р у с и ф і к а ц і я и е ж 6 к о м у н і з м е в Сформулюйте питання до кросворду

slide 38:

38 Тема 9. Україна в умовах десталінізації 1953-1964 р. Відповіді до кросворду По горизонталі: 1.Політичний діяч при якому розпочалась відлига. 2.Політика направлена на припинення репресивних перекручень сталінських методів керування. 3.Виправдання відновлення доброго імені несправедливо звинуваченої чи засудженої людини. 4.Нехтування об’єктивних законів історичного процесусуб’єктивні бажання і довільні рішення певних осіб. 5.Заходи спрямовані на впровадження російської мови в усі сфери життя. 6.Суспільство без приватної власності. По вертикалі: 7.Опозиційний рух шістдесятих років. 8.Видатна представниця “шістдесятників” поетеса. 9.Президент АН УРСР академік в галузі електрозварювання. 10.Територіальні органи управління народним господарством в другій половині 50-х- на початку 60-х рр. 11.Міжнародна організація утворена в 1945 р. 12.Керівник СРСР період правління якого одержав назву “Застій”.

slide 39:

39 Тема 10. Україна в період загострення кризи радянської системи середина 60-х - початок 80-х р. р. 7 к а 1 к р и з а а л 8 ь 2 б р е ж н е в у а 9 с д 3 щ е р б и ц ь к и й 10 11 ф с н д і и о е к д м п а е е 4 к о р у п ц і я н н р і т к т 12 я л а ч а ц о 5 т о т а л і т а р и з м у я н р 6 о п о з и ц і я а в і л Сформулюйте питання до кросворду

slide 40:

40 Тема 10. Україна в період загострення кризи радянської системи середина 60-х-поч.-80-х рр. Відповіді до кросворду По горизонталі: 1.Різке падіння соціально-економічного розвитку політична нестабільність. 2.Керівник СРСР що прийшов до влади після відставки М.Хрущова. 3.Перший секретар ЦК КПУ який прийшов до влади після усунення П.Шелеста. 4.Підкуп державних і політичних діячів. 5.Політичний лад за якого влада зосереджується в руках певної групи яка повністю підпорядковує всі сфери життя своїм інтересам і утримує контроль над суспільством шляхом терору. 6.Протиставлення своїх поглядів своєї політики іншим поглядам іншій політиці. По вертикалі: 7. Іронічна назва медицини що застосовувалася до радянських опозиціонерів. 8.Система заходів направлених на поширення і впровадження російської мови у всі сфери життя. 9.Інакодумці люди що не погоджуються з панівною ідеологією. 10.Панівний клас радянського суспільства партійно-державне керівництво. 11.Вигнання висилка окремих осіб чи цілих народів. 12.Правозахисник організатор НРУ.

slide 41:

41 Тема 11. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України 12 р 9 10 е д п ф 8 е е е ч к р р о л е 11 е 7 1 г о р б а ч о в с н р н р о у д 2 п е р е б у д о в а 3 к р а в ч у к ф б ц о е м о и і т р 4 р у х л я е м ь 5 г л а с н і с т ь а і т 6 л у к я н е н к о т Сформулюйте питання до кроссворду

slide 42:

42 Тема 11. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України. Відповіді до кросворду По горизонталі: 1.Ініціатор ”Перебудови”. 2.Зміни в економічному і політичному житті в межах існуючої соціально-еконо- мічної системи проголошені М.Горбачовим. 3.Перший президент незалежної України. 4. Організація утворена в 1989 р. яка повела боротьбу за незалежність України. 5.Оприлюднення раніше заборонених фактів. 6.Правозахисник в минулому голова Української робітничо-селянської спілки. По вертикалі: 7.Перетвореннязміна перебудова певної сфери суспільства. 8.Місто де сталася радіаційна катастрофа. 9.Заява від імені парламенту уряду партії урочисте проголошення положень чи принципів. 10.Дії ГКЧП ДКНС. 11.Повна незалежність держави від інших держав в її внутрішній і зовнішній політиці. 12.Спосіб прийняття законів та вирішення найважливіших питань державного життя шляхом всенародного голосування.

slide 43:

43 Тема 12. Україна в умовах незалежності 8 к 9 10 о д у 1 с н д е 2 с у в е р е н і т е т с п б т 3 р о з д е р ж а в л е н н я и п н т у і 4 к у ч м а л 5 о п о з и ц і о н е р и ц я а 11 12 6 і н ф л я ц і я ц ф о я і 7 і н т е г р а ц і я я я р е м н е д р а Сформулюйте питання до кросворду

slide 44:

44 Тема 12. Україна в умовах незалежності. Відповіді до кросворду. По горизонталі: 1.Нове об’єднання бувших радянських республік. 2.Повна внутрішня і зовнішня незалежність держави. 3.Перехід державної власності в приватні руки. 4.Другий президент незалежної України. 5.Група осіб що протиставляє свої погляди іншим поглядам. 6.Знецінювання грошей падіння реальної заробітної плати. 7.Процес зближення економік ряду країн їхня співпраця. По вертикалі: 8.Основний закон України. 9.Вимирання чисельне переважання показників смертності над показниками народжуваності. 10.Процес підвищення ролі міст в суспільстві. 11.Приватний власник на селі. 12.Одержання в користування від власника землю засоби виробництва на визначений термін за визначену договором плату.

slide 45:

45

slide 46:

46

slide 47:

47 Тема 1.Укрїна в Першій світовій війні ЗАПОВНІТЬ ТАБЛИЦЮ 1. Плани Антанти 1 і Троїстого союзу 2 стосовно українських земель. 1 2 2.Перебіг воєнних дій на Західному фронті 1 і на українських землях 2 у 1914 р. 1 2 3. Перебіг воєнних дій на Західному фронті 1 і на українських землях 2 у 1915 р. 1 2 \ 4. Перебіг воєнних дій на Західному фронті 1 і на українських землях 2 у 1916 р. 1 2

slide 48:

48 Тема 2. Українська революція 1917-1918 року Заповніть таблицю Документи Центральної Ради Дата прийняття Зміст Значення Перший універсал Другий універсал Третій універсал Четвертий універсал

slide 49:

49 Тема 3. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності. Заповніть таблицю Внутрішня політика Зовнішня політика Наслідки політики Українська Держава П.Скоропадського Директорія УНР Більшовики

slide 50:

50 Тема 4.Українська СРР в умовах нової економічної політики 1921-1920рр. Заповніть таблицю Складіть порівняльну таблицю ”Аграрна політика більшовиків за ”воєнного комунізму ”Непу ”. Воєнний комунізм 1919-1920 Нова економічна політика Методи Зміст Наслідки

slide 51:

51 Тема 5. Радянська модернізація України1928-1939 Заповніть таблицю Розвиток культури України в 30-і роки Особливості розвитку культури Розвиток освіти Формування кадрів спеціалістів Розвиток науки Культурно-освітня робота Розвиток літератури Розвиток мистецтва

slide 52:

52 Тема 6. Західноукраїнські землі в 1920-1939 роках. Заповніть таблицю Українські землі у складі Польщі Румунії Чехословаччини Економічний розвиток Політичний розвиток соціальний розвиток

slide 53:

53 Тема 7. Україна під час Другої світової війни 1939-1945 Заповніть таблицю “Основні події Другої світової війни в Україні” Дата Подія Зміст події 1941р. 1942р. 1943р. 1944р.

slide 54:

54 Тема 8. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945- на початку 50-х років. Заповніть таблицю “Голодомори 1921-19231932 1946-1947р. в України”” 1921-1923 1932-1933 1947-1946 Причини Державна політика на селі у цей час Масштаби голоду Наслідки

slide 55:

55 Тема 9. Україна в умовах десталінізації 1953-1964рр. Заповніть таблицю “Десталінізація в усіх сферах життя ”. Зміст Результат Економіка Політика Ідеологія Культура

slide 56:

56 Тема 10. Україна в період загострення кризи радянської системи. Заповніть таблицю “Основні сфери прояву кризи радянської системи” Криза радянської системи Економіка Ідеологія Соціальні відносини Культура Міжнародні відносини

slide 57:

57 Тема 11. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України Заповніть таблицю “Етапи здобуття незалежності України” Обставини прийняття Зміст Історичне значення Декларація про державний суверенітет Акт проголошення незалежності України

slide 58:

58 Тема 12. Україна в умовах незалежності Заповніть таблицю “Розвиток України в умовах незалежності”. Державотворчі процеси Стан національної економіки Соціальна сфера Зовнішня політика Розвиток культури Культура і духовне життя

slide 59:

59

slide 60:

60

slide 61:

61 Тема № 1. Україна в Першій світовій війні. І. Початковий рівень компетентності. За кожну правильну відповідь – 05 бала. 1. Коли почалася і закінчилася Перша світова війна 2. Назвіть країни які брали участь у Першій світовій війні . 3. На якій території велись бойові дії в роки війни 4. На боці яких держав воювали українці в роки Першої світової війни II. Середній рівень. За кожну правильну відповідь – 1 бал. 1. Дайте визначення термінам : “війна” “агресія” “шовінізм” . 2. Які військово - політичні союзи було створено наприкінці XIX - на початку XX століття 3. Яким був характер Першої світової війни 4. Розставте в хронологічній послідовності події: а прорив генерала Брусилова б Галицька битва в бої російських військ у Карпатах. ІII. Достатній рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. У чому на ваш погляд криються причини Першої світової війни 2. Покажіть вплив військових дій на території України на хід війни в Західній Європі . 3. Яка доля спіткала галицьких українців які потрапили під російську окупацію IV. Високий рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Порівняйте плани Антанти та Троїстого Союзу щодо України напередодні Першої світової війни . 2. Розкрийте перебіг воєнних дій на території України в 1914 році . 3. Охарактеризуйте вплив війни на економіку і становище народу України.

slide 62:

62 Тема № 2. Українська національно демократична революція І. Початковий рівень. За кожну правильну відповідь – 05 бала. 1. Напередодні 1917 року Україна була сільськогосподарською чи промислово розвинутою країною 2. Центральна Рада була утворена ... виберіть правильний варіант відповіді: 1 27 лютого 1917 року 2 3 березня 1917 року 3 4 квітня 1917 року. 3. Хто був головою Центральної Ради 4. Скільки Універсалів прийняла Центральна Рада 5. Яким Універсалом була проголошена автономія України 6. Яким Універсалом була проголошена незалежність України ІІ. Середній рівень. За кожну правильну відповідь – 05 бала. 1. Дайте визначення термінам : “автономія” “універсал” “суверенітет” . 2. Назвіть керівників Центральної Ради . 3. Чому Центральна Рада почала втрачати авторитет серед селянства 4. Яка подія сталася під Крутами ІІІ. Достатній рівень. За кожну правильну відповідь – 1 бал. 1. Складіть політичний портрет одного з лідерів Центральної Ради М.Грушевський В. Винниченко С. Єфремов чи інші . 2. У чому полягали причини конфлікту Центральної Ради і Раднаркому 3. Охарактеризуйте Четвертий універсал Центральної Ради та його історичне значення . 4. Чому спроба українського народу створити в 1917- на початку 1918рр. міцну демократичну державу зазнала невдач IV. Високий рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Охарактеризуйте початок Української революції утворення та політичну програму Центральної Ради . 2. Проаналізуйте причини поразок українських військ у війні УНР з Радянською Росією наприкінці 1917- на початку 1918 років. 3. Розкрийте здобутки і прорахунки Центральної Ради в державному процесі та соціальній політиці.

slide 63:

63 Тема 3: Україна в боротьбі за збереження державної незалежності 1918-1920рр. I. Початковий рівень. За кожну правильну відповідь – 05 бала. 1. Хто був обраний першим Президентом України в 1918р. 2. Як звали гетьмана який прийшов до влади 1918 р. 3. Як називалася держава що утворилася в листопаді 1918 р. в Західній Україні 4. Між якими країнами була підписана Брестська угода у січні 1918 р. 5. Назвіть керівників Директорії 6. Кого ми називаємо більшовиками II. Середній рівень. За кожну правильну відповідь – 05 бала. 1. Чому в 1918р. на Україну прийшли німецько-австрійські війська 2. Назвіть причини падіння Центральної Ради у квітні 1918 р. 3. Що зробив Павло Скоропадський в галузі освіти 4. З якою метою була утворена Директорія і коли вона прийшла до влади 5. Коли і з якою метою відбулася злука ЗУНР і УНР 6. Поясніть термін : “продовольча розкладка” . III. Достатній рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Чому Центральна Рада пішла на переговори з Німеччиною та її союзниками у Бресті - Литовському 2. Коли і за яких обставин Директорія прийшла до влади 3. За яких обставин було проголошено Західно - Українську Народну Республіку ЗУНР IV. Високий рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Проаналізуйте внутрішню та зовнішню політику Української Держави за головування П.Скоропадського 2. Розкрийте обставини та історичне значення проголошення злуки УНР та ЗУНР. 3. Проаналізуйте причини поразки Директорії УНР.

slide 64:

64 Тема 4. Українська СРР в умовах нової економічної політики 1921-1928рр.. І. Початковий рівень. За кожну правильну відповідь – 05 бала. 1. Чому на початку 20-х р. в Україні необхідно було відбудувати промисловість і сільське господарство 2. До складу якої держави увійшла Україна в 1922р. 3. Як селяни реагували на насильницьке стягування податків 4. Перехід до нової економічної політики відбувся в: І 1921 р. 2 1925 р. 3 1929 р. ІІ. Середній рівень. За кожну правильну відповідь – 1 бал 1. Яка політика прийшла на зміну політиці воєнного комунізму 2. Чим відрізнявся продподаток від продрозкладки 3. Як ви розумієте сталінський план "автономізації". 4. Розкрий зміст поняття "українізація". III. Достатній рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. У якому стані перебувало господарство України після закінчення громадянської війни 2. У чому полягає суть непу 3. Які наслідки для України мало входження до СРСР I. Високий рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. У чому ти вбачаєш обмеженість непу 2. Поясніть чому юридично незалежна Україна фактично не була суверенною у 20-ті роки . 3. Чим на твій погляд була спричинена українізація і який опір викликали спроби її впровадження в життя

slide 65:

65 Тема № 5 Радянська модернізація України 1928-1939рр. I. Початковий рівень. За кожну правильну відповідь – 05 бала. 1. Хто стояв на чолі Радянського Союзу у 20-30-ті роки 2. У 20-ті роки Україна була промислово розвинутою чи сільськогосподарською країною 3. Чому селян примушували силою вступати до колгоспів 4. Кого називали куркулями 5. Які промислові підприємства були побудовані в Шостці в кінці 20-х - 30-х років 6. Назвіть роки голодомору в Україні II. Середній рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Дайте визначення термінам : “індустріалізація” “колективізація” “репресії”. 2. Чому необхідно було в Україні проводити індустріалізацію 3. Якими методами проводилася колективізація в Україні 4. Назвіть причини голодомору 1932-1933 рр.. в Україні . III. Достатній рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Проаналізуйте політику сталінського керівництва щодо селян у ході колективізації Які наслідки вона мала . 2. Підведіть підсумки індустріалізації України в 30-ті роки . 3. Нова Конституція України 1937 р. проголошувала права і свободи громадян. Чи було забезпечене їх практичне втілення в життя Обґрунтуйте відповідь 4. У чому полягає трагедія діячів української літератури та мистецтва 30-х років IV. Високий рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. Охарактеризуйте політику суцільної колективізації та розселювання України її соціально - економічні наслідки . Розкрийте суть сталінської індустріалізації в Україні та її соціальні наслідки . На конкретних прикладах охарактеризуйте громадсько-політичне життя в Україні у 30-х рр..

slide 66:

66 Тема № 6. Західноукраїнські землі в 1920-1939 рр.. I. Початковий рівень. За кожну правильну відповідь – 05 бала. 1. До складу яких держав входила частина українських земель в 20-30-ті рр. 2. Що спонукало людей Західної України виїздити до інших країн 3. В якому році була утворена ОУН і хто її очолював 4. Українські землі в складі інших держав були: а відсталими окраїнами цих держав б територіями з розвинутою промисловістю і сільським господарством. II. Середній рівень: За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Президентом Карпатської України був: 1 А. Волошин 2 Є. Конованець 3 Д. Левицький 2. Відкритої дискримінації українське населення не відчувало у складі: 1 Польщі 2 Румунії 3 Чехословаччини. 3. Поясни значення термінів : “асиміляція” “колонізація” “націоналізм”. III. Достатній рівень: За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Головна мета діяльності ОУН – це: . 1 боротьба за возз’єднання Західної України з радянською Україною 2 боротьба за одержання автономії у складі Польщі 3 створення незалежної української держави 4 приєднання західноукраїнських земель до Румунії. 2. Охарактеризуйте політичне становище українських земель у складі Польщі Румунії Чехословаччини. 3. Яка роль у розвитку промислової Польщі Румунії Чехословаччини відводилась західноукраїнським землям 4. За яких обставин було проголошено самостійність Закарпатської України і яка доля спіткала цю незалежну державу IV. Високий рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Порівняйте соціально-економічне становище українського населення у складі Польщі Румунії Чехословаччини у 20-30-ті рр. . 2. Доведи що на українських землях які входили до складу інших держав мало місце національне гноблення . 3. У чому ти вбачаєш особливості політичної боротьби у Закарпатті .

slide 67:

67 Тема № 7. Україна під час Другої світової війни. І. Початковий рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Коли почалася і закінчилася Друга світова війна 2. Назвіть відомі вам битви на території України . 3. Яких полководців ви знаєте 4. Кого ми називаємо партизанами і підпільниками 5. Коли ми святкуємо День визволення Шостки від німецьких загарбників 6. Яке свято ми відзначаємо 9-го травня II. Середній рівень. За кожну правильну відповідь – 15 бала 1. Коли був підписаний радянсько - німецький пакт про ненапад і що він передбачав 2. Назвіть причини невдач Червоної Армії на початку війни . 3. Яку політику проводила німецька влада на захоплених територіях 4. Виберіть і правильно розставте дати які відповідають подіям : 1 напад Німеччини на СРСР 2 визволення Шостки 3 визволення України 4 акт проголошення відновлення "Української держави" 5 День Перемоги Дати: 2 вересня 1943 р. 28 жовтня 1944 р. 22 червня 1941 р. 30 червня 1941 р. 9 травня 1945 р.. III. Достатній рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. - Чому провалився план "Барбаросса" 2. Назви дві течії в русі опору в Україні. Якими методами вели боротьбу учасники руху опору 3. Дай характеристику планів Гітлера щодо України . 4. Охарактеризуй вклад українського народу в перемогу над німецько-фашистськими загарбниками . IV. Високий рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1.. Охарактеризуй вплив радянсько-німецького пакту про ненапад на хід підготовки до Другої світової війни . Як цей пакт вплинув на долю України . 2. Розкрийте причини та обставини тимчасової окупації українських земель Німеччиною та її союзниками у 1941 р. . 3. Проаналізуйте звільнення України від німецької окупації в 1943-1944 рр. .

slide 68:

68 Тема № 8 : Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945- середині 50-х років.. І.Початковий рівень. За кожну правильну відповідь – 05 бала. 1. Чому в 1945-середині 50-х років необхідно було відбудувати народне господарство України 2. В яких роках після війни на Україні був голод 3. Який рівень життя на Україні був після війни : низький чи високий 4. Хто в Західній Україні після війни продовжував боротьбу проти сталінського режиму 5. Хто Стояв на чолі Радянського Союзу після війни 6. Яку територію передала Росія Україна в 1954 р. II. Середній рівень. За кожну правильну відповідь – 05 бала. 1. Назвіть причини голоду 1946-1947 рр.. в Україні . 2. Післявоєнна відбудова в Україні велася.... виберіть правильний варіант відповіді: а з широким впровадженням у виробництво нових досягнень науки і техніки б з використанням застарілої техніки і технологій. 3. Поясніть значення термінів : “радянізація” “дестанілізація”. 4. Яких відомих діячів науки і культури ви знаєте які працювали в 1945-сер. 50-х рр. III. Достатній рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Охарактеризуйте становище України після війни . 2. Які наслідки мав голод в Україні в 1946-1947 рр.. 3. Чим можна пояснити продовження збройного опору ОУН-УПА після війни 4. Як розпочалася десталінізація в Україні і до яких наслідків вона призвела V. Високий рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Проаналізуйте здійснення повоєнної відбудови в Україні та визначте її особливості порівняно з західноєвропейськими країнами . 2. Яке ставлення до боротьби ОУН-УПА склалося у вас Обґрунтуйте свою думку. Які емоції жителів нашого міста викликає слово "бандерівець" Чому 3. Якими причинами була зумовлена політична боротьба у верхніх ешелонах влади в Україні після смерті Сталіна

slide 69:

69 Тема № 9. Україна в умовах десталінізації. І. Початковий рівень. За кожну правильну відповідь – 05 бала. 1. Хто став на чолі Радянського Союзу після смерті Сталіна 2. Які житлові будинки і чому називають сьогодні "хрущовками" 3. Яка сільськогосподарська культура в період правління М. Хрущова була поширена на полях України 4. З приходом до влади М. Хрущов продовжував політику Сталіна чи виступив проти неї II. Середній рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Дайте визначення термінам : “реабілітація” “відлига” “дисиденти”. 2. В якому році відбувся XX зїзд КПРС: а 1953 р. б 1956 р. в 1964 р. 3. Що проголошувала нова Програма компартії прийнята в 1961 р. 4. Що таке русифікація і в чому вона проявлялася у другій половині 50-х на початку 60-х років III. Достатній рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Чому реабілітаційні процеси не були доведені до кінця 2. Охарактеризуйте стан сільського господарства на рубежі 50-60 - х рр. . 3. Коли в Україні виник дисидентський рух і з якими вимогами виступали дисиденти IV. Високий рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Розкрийте процес десталінізації в Україні його позитивні сторони непослідовність та обмеженість . 2. Охарактеризуйте зміни у системі управління народним господарством на рубежі 50-60-х рр. Яке значення вона мали для України 3. Чому-період 50-60-х рр. у розвитку літератури характеризується як "новітнє українське відродження" Доведіть свою думку .

slide 70:

70 Тема № 10. Україна і загострення кризи радянської системи 1965-1985 рр. I. Початковий рівень. За кожну правильну відповідь – 05 бала. 1. Хто став на чолі Радянського Союзу після відставки М. Хрущова 2. Чи була Україна в 1965-1985 рр.. забезпечена продовольчими і промисловими товарами 3. В 1965-1985 рр.. на Україні краще була розвинута промисловість що: а випускала товари народного споживання легка б випускала автомобілі трактори літаки зброю та інше важка 4. Рівень життя в Радянському Союзі в 1965-1985 рр. був вищий чи нижчий ніж в США 5. В роки правління Л. Брежнєва сільська молодь намагалася залишитися в селі чи відїздила до міста 6. Як називалася програма 1982р. по забезпеченню населення України продовольством II. Середній рівень: За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Розшифруй абревіатури : КПРС НТР УРСР УГС ООН 2. Дайте визначення термінам : "неперспективні села" «депопуляція» . 3. Виберіть і правильно розставте дати які відповідають подіям : а прихід до влади Л. Брежнєва б схвалення нової Конституції СРСР в схвалення нової Конституції України г утворення УГС д прийняття Продовольчої програми 1982р. 1976р. 1977р. 1978р. 1964р.. 4. Охарактеризуйте екологічну ситуацію в Україні в брежнєвський період . III. Достатній рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. У чому полягала економічна криза режиму 2. У чому проявлявся застій у промисловості в 70-80-і роки 3. Які причини скорочення населення України в 70-80-і рр. 4. Якими методами боролася держава з дисидентами IV .Високий рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Як ти розумієш термін "системна криза" суспільства Чи можна було вийти з цієї кризи без змін економічного і політичного ладу без ліквідації СРСР Обґрунтуй свою думку . 2. Дайте характеристику опозиційного руху в Україні у другій половині 60- х-першій половині 80-х рр. . 3. Порівняйте рівень життя номенклатурних верхів з життєвими умовами робітників і колгоспників .

slide 71:

71 Тема № 11. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України. І. Початковий рівень. За кожну правильну відповідь – 05 бала. 1. Хто стояв на чолі Радянського Союзу перед його розпадом 2. На якій атомній електростанції сталася катастрофа в 1986 р. 3. Чи були черги в магазинах при М. Горбачові за продовольчими і промисловими товарами 4. Яке свято відзначається в Україні 24 серпня II. Середній рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Поясніть значення термінів: декларація суверенітет гласність. 2. Хто був ініціатором перебудови Що розуміли під цим терміном 3. Розкрийте результати та історичне значення Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. 4. Які наслідки мала Чорнобильська катастрофа для країни III. Достатній рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Чому у другій половині 80-х років назріла необхідність перетворень в економічному і політичному житті України 2. Як поводило себе керівництво України під час Чорнобильської катастрофи 1986 р. Чим була зумовлена така поведінка 3. Охарактеризуйте декларацію про державний суверенітет України та визначте її історичне значення IV. Високий рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Чим була викликана спроба перебудови в СРСР На що розраховували її ініціатори 2. Поясніть термін "гласність" та розкрийте питання про повернення наприкінці 80-х-на початку 90-х рр. народу України правди про минуле країни. 3. Чому на ваш погляд незалежність України вдалося здобути без збройної боротьби виключно мирними засобами

slide 72:

72 Тема № 12. Україна в умовах незалежності. І. Початковий рівень. За кожну правильну відповідь – 05 бала. 1. Яка кількість населення сьогодні проживає в Україні 2. Які нації і народності в Україні ти знаєш 3.Назви державну мову України . Яка релігія найбільш поширена в Україні Яких знаменитих українців що прославили свою державу ти знаєш Хто сьогодні є Президентом України II. Середній рівень. За кожну правильну відповідь – 15 бала. 1. Поясніть значення термінів: інформація приватизація прожитковий мінімум. 2. Охарактеризуйте конституційні права свободи та обовязки громадян України. 3. Охарактеризуйте державну символіку України . 4. Назвіть найвищих посадових осіб України в сучасний період ІІІ. Достатній рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Охарактеризуйте причини скорочення населення в Україні. До яких наслідків це може привести 2. Дайте загальну характеристику багатопартійної системи в Україні. Визначте здобутки та проблеми сучасної України у сфері науки та освіти . IV. Високий рівень. За кожну правильну відповідь – 1бал. 1. Проаналізуйте державотворчі процеси в умовах незалежності. 2. Визначте головні пріоритети зовнішньої політики України на сучасному етапі 3. Представте та аргументуйте власну "програму" економічного зростання України .

slide 73:

73 Список використаної літератури 1. Ф.Г.Турченко. Новітня історія України. Ч.1 1914-1939: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.:Ґенеза 2002. 2. Г.Турченко.. Новітня історія України 1939-2001 р.: підручник для 11-го кл. серед загальноосвітніх навчальних закладів. – К.:Ґенеза 2001. 3. Тематичне оцінювання. Історія України. Різнорівневі завдання. 11 кл. Харків: Торсінг плюс 2006. 4. Бобіна І.А. Історія України: різнорівневі завдання. 10 кл. Харків: Торсінг плюс 2006.

slide 74:

74

authorStream Live Help