Buku Tunai Runcit

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

By: Cikgu Mohammad b Said SMK Taman Indah

Comments

Presentation Transcript

ASET, LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK :

ASET, LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK HASIL DAN BELANJA

HASIL DAN BELANJA::

HASIL DAN BELANJA: Bil. Butir Hasil Belanja 1 Erti Wang tunai yang diterima atau akan diterima oleh sesebuah perniagan kesan daripada menjual barang-barang atau memberi perkhidmatan Wang tunai dibayar atau dikenakan dan akan dibayar kesan daripada kendalian perniagaan 2 Kendalian Hasil yang diperolehi daripada kegiatan perniagaan biasa Belanja yang perlu dibayar kerana kegiatan perniagaan biasa Contoh Jualan barang niaga Penerimaan daripada perkhidmatan yang dibekalkan (c) Komisen diterima (a)Belian barang niaga (b) Gaji jurujual (c) Insurans (d) Sewa 3 Bukan Kendalian Hasil yang diperoleh daripada kegiatan perniagaan luar biasa Belanja yang dibayar kesan bukan daripada kegiatan perniagaan biasa Contoh (a) Keuntungan diperolehi atas jualan tetap seperti tanah (b) Deviden daripada pelaburan Rugi daripada jualan aset seperti kenderaan (b) Derma 4 Perhubungan dengan modal Menambahkan modal Mengurangkan modal 5 Sifat Akaun Kredit Debit

Slide 3:

ASET ASET BUKAN SEMASA ASET SEMASA a). Diperolehi untuk membantu perjalanan perniagaan bukan untuk dijual semula b). Mempunyai hayat yang lebih daripada satu tempoh perakaunan c). Boleh digunakan berulang kali. Huraian: a) Aset yang mudah ditukarkan kepada wang tunai b) Ia dibeli untuk dijual semula c) Nilai kompenan sentiasa berubah Huraian : Contoh: -Kenderaan -Mesin -Alatan Pejabat -Perabot Contoh: -Tunai -Penghutang -Stok -Bayaran terdahulu -Hasil terakru (pendapatan belum terima) ( Sifat akaun debit ) ( Sifat akaun debit ) (SUMBER EKONOMI PERNIAGAAN)

Slide 4:

LIABILITI (Hutang perniagaan kepada pihak luar ) LIABILITI BUKAN SEMASA LIABILITI SEMASA Huraian : - Hutang yang mengambil lebih daripada satu tempoh perakaunan untuk dijelaskan Huraian: - Hutang yang harus dijelaskan dalam satu tempoh perakaunan Contoh: -Pemiutang -Overdraf bank Contoh: -Pinjaman Bank -Debentur ( SIFAT AKAUN: BAKI KREDIT ) ( SIFAT AKAUN: BAKI KREDIT )

EKUITI PEMILIK ::

EKUITI PEMILIK : Tuntutan pemilik terhadap aset perniagaan. Terdiri daripada modal yang dilaburkan dan untung yang diperoleh daripada kendalian sumber. Sumber Ekuiti Pemilik: -bergantung kepada bentuk organisasi (i) Pemilik Tunggal: -jumlah modal yang dilaburkan. -juga merangkumi keuntungan perniagaan terkumpul( dilaburkan semula) -akan berkurang jika perniagaan mengalami kerugian atau ambilan oleh pemilik untuk kegunaan sendiri. (ii) Perkongsian: - terdiri daripada modal yang disumbangkan oleh pekongsi. (iii)Syarikat Berhad: - terdiri daripada jualan saham kepada pemegang saham semasa syarikat ditubuhkan atau apabila syarikat memerlukan modal tambahan.

PENGUKUHAN MINDA::

PENGUKUHAN MINDA :

Slide 7:

PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN ( TANPA PELARASAN ): PENYATA KEWANGAN AKAUN PERDAGANGAN AKAUN UNTUNG RUGI KUNCI KIRA-KIRA PENYATA PENDAPATAN

Slide 8:

PENYATA PENDAPATAN Dikenali juga sebagai Akaun Perdagangan dan Untung Rugi Mempamerkan segala hasil yang diperolehi dan semua belanja yang terlibat dalam sesuatu tempoh perakaunan Penyata Pendapatan boleh disediakan dalam bentuk : Akaun Perdagangan dan Untung Rugi ( Bentuk T ) Penyata Pendapatan ( Bentuk lajur ) Maklumat yang terdapat dalam Penyata Pendapatan ialah : Nama perniagaan Tajuk akaun/penyata dan tempoh perakaunan Butir-butir dan jumlah hasil perniagaan Butir-butir dan jumlah belanja perniagaan Untung bersih ( diperoleh jika jumlah hasil melebihi jumlah belanja) atau rugi bersih ( diperoleh jika jumlah hasil kurang daripada jumlah belanja )

Slide 9:

Contoh 1 : Bentuk “T” Akaun Perniagaan Mohammad Jaya Akaun Perdagangan bagi Tahun Berakhir 31 Disember 20x4 Stok Awal 20 000 Belian 30 000 Kos Barang Untuk Dijual 50 000 Tolak : Stok Akhir 10 000 Kos Jualan 40 000 Untung Kasar 60 000 100 000 RM Jualan 100 000 RM 100 000 Perniagaan Mohammad Jaya Akaun Untung Rugi bagi Tahun Berakhir 31 Disember 20x4 Gaji 6 000 Sewa 3 600 Elektrik, Air, Telefon 2 400 Pelbagai Belanja 3 600 Untung Bersih 44 400 RM Untung Kasar 60 000 60 000 60 000 RM

Slide 10:

Atau Bentuk “T” Akaun Perniagaan Mohammad Jaya Akaun Perdagangan dan Untung Rugi bagi Tahun Berakhir 31 Disember 20x4 Stok Awal 20 000 Belian 30 000 Kos Barang Untuk Dijual 50 000 Tolak : Stok Akhir 10 000 Kos Jualan 40 000 Untung Kasar 60 000 100 000 RM Jualan 100 000 RM 100 000 Gaji 6 000 Sewa 3 600 Elektrik, Air, Telefon 2 400 Pelbagai Belanja 3 600 Untung Bersih 44 400 Untung Kasar 60 000 60 000 60 000

Slide 11:

Contoh 2 : Bentuk Lajur Perniagaan Mohammad Jaya Penyata Pendapatan bagi Tahun Berakhir 31 Disember 20x4 Jualan 100 000 Tolak : Kos Jualan Stok Awal 20 000 Belian 30 000 Kos Barang Dijual 50 000 Tolak : Stok Akhir 10 000 Kos Jualan 40 000 Untung Kasar 60 000 Tolak : Belanja Sewa 6 000 Gaji 3 600 Elektrik, Air, Telefon 2 400 Pelbagai Belanja 3 600 Jumlah Belanja 15 600 Untung Bersih 44 400 RM RM 1 2 3 4 5

Slide 12:

KUNCI KIRA - KIRA Merupakan penyata yang menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan pada satu tarikh tertentu, biasanya pada tarikh akhir tempoh perakaunan Mengambarkan jumlah aset , liabiliti dan ekuiti pemilik pada tarikh tersebut. Maklumat yang terdapat dalam Kunci Kira-kira ialah : Nama perniagaan Tajuk dan tarikh Kunci Kira-kira Butir-butir dan jumlah aset bukan semasa dan semasa Butir-butir dan jumlah ekuiti pemilik, liabiliti semasa dan liabiliti bukan semasa

Slide 13:

Bentuk “T” Akaun Perniagaan Mohammad Jaya Kunci Kira-kira pada 31 Disember 20x4 Contoh : 3 Aset Bukan Semasa RM Premis 50 000 Kenderaan 30 000 Perabot & Peralatan 20 000 Aset Semasa Stok Akhir 10 000 Penghutang 7 000 Bank 14 000 Tunai 1 500 132 500 Ekuiti Pemilik Modal 20 100 Untung Bersih 44 400 Modal Akhir 64 500 Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman Bank 60 000 Liabiliti Semasa Pemiutang 8 000 132 500

Slide 14:

Contoh 4: Perniagaan Mohammad Jaya Kunci Kira-kira pada 31 Disember 20x4 RM RM Aset Bukan Semasa Premis 50 000 Kenderaan 30 000 Perabot & Peralatan 20 000 100 000 Aset Semasa Stok Akhir 10 000 Penghutang 7 000 Bank 14 000 Tunai 1 500 32 500 Tolak Liabiliti Semasa Pemiutang 8 000 Modal Kerja 24 500 124 500 Dibiayai oleh : Ekuiti Pemilik Modal 20 100 +Untung Bersih 44 400 64 500 Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman Bank 60 000 124 500

Slide 15:

Latihan: Maklumat berikut diambil daripada buku sebuah perniagaan : Imbangan Duga pada 31 Disember 2003 RM RM Belian dan Jualan 3 555 17 200 Angkutan Masuk 400 Stok dan Modal 100 36 400 Pulangan Jualan dan Pulangan Belian 200 555 Ambilan 400 Duti Import 200 Air & Elektrik 600 Diskaun Diterima 700 Tunai dan Ovrdraf Bank 1 400 300 Penghutang dan Pemiutang 2 100 700 Gaji dan Komisen 400 500 Perabot 13 000 Kenderaan dan Pinjaman 40 000 6 000 62 355 62 355 Maklumat tambahan: (i) Stok Akhir bernilai RM500

Slide 16:

PENYATA PENDAPATAN TANPA PELARASAN FORMAT KUNCI KIRA - KIRA FORMAT PENYATA PENDAPATAN

authorStream Live Help