BAB 7 STRUKTUR EKONOMI MALAYSIA

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Oleh Cikgu MOHD FAIZAL BIN HARON - A PowerPoint

Comments

Presentation Transcript

BAB 7 STRUKTUR EKONOMI MALAYSIA:

1 BAB 7 STRUKTUR EKONOMI MALAYSIA

Slide 2:

2 1 Antara jenis pekerjaan yang berikut, manakah yang tergolong dalam sektor utama? I penternak lembu II pembalak III operator pengeluaran IV nelayan A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV JAWAPAN

Slide 3:

3 Sektor 1993 1994 1995 1996 Utama 1 575.2 1 478.2 1 429.7 1 372.9 Kedua 2 285.6 2 488.7 2 712.1 2 916.1 Ketiga 4 325.9 3 634.5 3 776.8 891.9 Soalan 2 berdasarkan jadual yang berikut. Guna Tenaga Mengikut Sektor Ekonomi ('000 orang) 2 Antara penyataan yang berikut, manakah yang benar tentang jadual di atas? A penggunaan tenaga buruh dalam sektor kedua semakin meningkat B sektor utama dan sektor ketiga menunjukan peningkatan yang sama C antara tahun 1993 hingga 1994, jumlah guna tenaga dalam setiap sektor meningkat kecuali sektor ketiga D sektor ketiga menggunakan paling sedikit tenaga buruh berbanding sektor lain JAWAPAN

Slide 4:

4 3 Antara yang berikut, manakah yang tergolong dalam sektor ketiga? A Haji Sulong menternak lembu di Kampung Kenanga B Azman bekerja sebagai penyelia tapak pembinaan di Serdang, Selangor C Fauziah mengajar mata pelajaran Sains di Sekolah Menengah Sri Garing D Encik Badrul seorang operator di kilang Perodua JAWAPAN

Slide 5:

5 4 Yang berikut adalah pekerjaan di sektor ketiga, kecuali... A peguam. B pengurus Perusahaan Otomobil Nasional. C pengusaha restoran makanan segera. D pengurus Syarikat Pengedaran kereta EON. JAWAPAN

Slide 6:

6 Soalan 5 berdasarkan maklumat yang berikut. Kerajaan telah terdorong untuk memajukan sektor kedua kerana terdapat beberapa kelebihan dalam sektor kedua. 5 Manakah antara yang berikut menepati penyataan di atas? I daya pengeluaran yang tinggi II penyerapan tenaga buruh yang ramai III berdaya saing IV pengambilan buruh asing A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV JAWAPAN

Slide 7:

7 6 Antara yang berikut, manakah yang tidak benar mengenai struktur ekonomi Malaysia? A projek pembinaan jalan raya dan jambatan adalah tergolong dalam sektor ekonomi peringkat ketiga B sektor utama merupakan aktiviti tradisional yang biasa terdapat di desa C Pak Abu seorang tukang gunting rambut yang berada dalam sektor ketiga D Encik Kasim seorang buruh binaan dan penyumbang ekonomi kepada sektor kedua negara JAWAPAN

Slide 8:

8 7 Apakah masalah yang mungkin timbul sekiranya sektor utama dihapuskan? I kawasan perlombongan akan menjadi terbiar II lebih banyak makanan terpaksa diimport dari luar negara III masalah sosio ekonomi di bandar akibat penghijrahan penduduk desa IV kadar pengangguran penduduk semakin menurun A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV JAWAPAN

Slide 9:

9 8 Mengapakah pendapatan daripada sektor utama tidak stabil di pasaran antarabangsa? I sektor utama mengalami masalah kepupusan sumber II wujud persaingan hebat dengan barang pengganti III harga komoditi mengalami masalah turun naik harga IV hasil sektor utama yang dikeluarkan adalah tidak anjal A I dan II C II dan III B I dan II. . D III dan IV JAWAPAN

Slide 10:

10 Soalan 9 berdasarkan jadual yang berikut. Sumbangan Sektor Ekonomi Kepada KDNK (RM Juta) 9 Manakah antara penyataan yang berikut benar tentang jadual di atas? A Pertambahan guna tenaga yang banyak berlaku dalam sektor utama pada tahun 1990 hingga 2005 B Sektor ketiga menyumbang sebanyak 30.7% kepada KDNK pada tahun 2005 C Sektor kedua memperlihatkan peningkatan sumbangan kepada KDNK sebanyak 37% dari tahun 1990 hingga 2005 D Sektor utama menyumbangkan peratusan yang terkecil kepada KDNK pada tahun 1990 Tahun Sektor Utama Sektor Kedua Sektor Ketiga 1990 22 212 23 798 33 238 2005 35 974 112 119 151 691 JAWAPAN

Slide 11:

11 10 Apakah kesan kepada ekonomi negara jika masih bergantung pada sektor utama? I ketidakstabilan ekonomi negara II pendapatan negara menjadi rendah III kadar pertukaran asing jatuh IV penyerapan guna tenaga yang tidak terhad A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV JAWAPAN

Slide 12:

12 11 Mengapakah pergantungan ekonomi kepada sektor utama perlu dikurangkan? A keluaran sektor utama semakin kurang bermutu dan tidak diterima oleh masyarakat antarabangsa B sektor utama terdedah kepada turun naik harga di pasaran antarabangsa . C keluaran sektor utama menghadapi permintaan yang semakin merosot D terlalu banyak persaingan dari negara-negara jiran JAWAPAN

Slide 13:

13 12 Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan struktur ekonomi? A perubahan daripada segi pendapatan boleh guna individu B perubahan relatif dari segi kedudukan pelbagai sektor ekonomi C perubahan pendapatan negara dari setahun ke setahun D perubahan yang berlaku dalam guna tenaga setiap tahun JAWAPAN

Slide 14:

14 13 Yang berikut adalah berkenaan dengan perubahan-perubahan struktur ekonomi negara, kecuali... A getah dan bijih timah merupakan eksport utama negara selepas merdeka. B ektor perindustrian di dalam negara bermula selepas tahun 1980-an. C sektor pembinaan telah mencapai perkembangan yang pesat pada tahun 1990-an. D Wawasan 2020 dilancarkan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian. JAWAPAN

Slide 15:

15 14 Antara yang berikut, manakah perubahan yang berlaku dalam sektor ekonomi pada tahun 1970-an? I sumbangan kelapa sawit, koko, dan lada hitam semakin menurun II ektor peringkat kedua menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi III nilai eksport petroleum semakin meningkat berbanding dengan bijih timah IV lebih banyak peluang pekerjaan diwujudkan di sektor perkilangan A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV JAWAPAN

Slide 16:

16 15 Yang berikut adalah faktor-faktor yang membawa perubahan struktur ekonomi negara, kecuali... A kehausan sumber asli. B Dasar Pertanian Negara. C langkah mempelbagaikan sumber ekonomi. D menjalankan industri pengantian import. JAWAPAN

Slide 17:

17 16 Implikasi daripada kemajuan sektor kedua dan sektor ketiga adalah seperti yang berikut, kecuali... A penggunaan bahan mentah semakin kurang cekap. B imbangan dagangan ne­gara selalu positif. C pasaran buruh memerlukan lebih banyak graduan sains dan kejuruteraan. D penduduk di desa semakin kurang. JAWAPAN

Slide 18:

18 17 Antara yang berikut, manakah yang merupakan implikasi perubahan struktur ekonomi negara? I peningkatan peluang pekerjaan II peningkatan jumlah import barang pengguna III penurunan kadar kemiskinan IV peningkatan keluaran negara A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV JAWAPAN

Slide 19:

19 Soalan 18 berdasarkan maklumat yang berikut. Dasar mempelbagaikan ekonomi adalah dasar yang dapat memantapkan lagi ekonomi Malaysia. 18 Mengapakah dasar tersebut diperkenalkan di Malaysia? A sektor utama tidak menyumbangkan kepada KDNK dan guna tenaga B sumber bijih timah telah pupus C sumbangan eksport bahan mentah bertambah D harga dan pendapatan komoditi utama tidak stabil JAWAPAN

Slide 20:

20 19 Yang berikut adalah kesan perubahan struktur ekonomi negara, kecuali... A meningkatnya pelaburan asing dalam negara. B peluang pekerjaan semakin meningkat. C taraf hidup penduduk semakin tinggi. D paras kemiskinan dalam negara tetap sama. JAWAPAN

Slide 21:

21 20 Apakah kesan daripada dasar mempelbagaikan sektor pertanian yang dilancarkan oleh kerajaan? A menambahkan peluang pekerjaan dalam sektor pertanian B memperkembangkan sektor ekonomi lain selain sektor utama C menambahkan hasil tanaman koko dan kelapa sawit D mengurangkan masalah kepupusan hasil sektor utama JAWAPAN

Slide 22:

22 SOALAN TAMAT

Slide 23:

23 A

Slide 24:

24 B

Slide 25:

25 C

Slide 26:

26 D

authorStream Live Help