Kredo, Ika-10 Artikulo

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

“Sumasampalataya Ako sa Kapatawaran ng mga Kasalanan”:

“ Sumasampalataya Ako sa Kapatawaran ng mga Kasalanan ” Ika-10 Artikulo ng Kredo

PowerPoint Presentation:

Pagpapatawad

A :

A Ano ba ang kasalanan ?

Ang kasalanan ay anumang malaya at sinadyang paglabag sa kautusan ng Diyos.:

Ang kasalanan ay anumang malaya at sinadyang paglabag sa kautusan ng Diyos .

Ang unang kasalanan ng tao ay ang paglabag ni Adan at Eba sa ipinagbabawal na pagkain sa Paraiso.:

Ang unang kasalanan ng tao ay ang paglabag ni Adan at Eba sa ipinagbabawal na pagkain sa Paraiso .

Dahil sa kasalanan ng unang tao, ang kanilang mga anak ay naapektuhan na rin ng “kasalanang mana.” Ang tao ay naging mahina at madaling magkasala.:

Dahil sa kasalanan ng unang tao , ang kanilang mga anak ay naapektuhan na rin ng “ kasalanang mana .” Ang tao ay naging mahina at madaling magkasala .

Ang problema ng ating mundo ngayon ay ang “kawalan ng kamalayan sa kasalanan.”:

Ang problema ng ating mundo ngayon ay ang “ kawalan ng kamalayan sa kasalanan .”

Bunga ito ng sobrang “secularismo” na hindi na pinag-uusapan ang Diyos at ang Batas ng Diyos. :

Bunga ito ng sobrang “ secularismo ” na hindi na pinag-uusapan ang Diyos at ang Batas ng Diyos .

Ang Batas ng Diyos ang batayan kung ano ang tama at matuwid. Alisin mo ang Diyos at ang kagustuhan ng tao ang magiging batayan ng tama at matuwid.:

Ang Batas ng Diyos ang batayan kung ano ang tama at matuwid . Alisin mo ang Diyos at ang kagustuhan ng tao ang magiging batayan ng tama at matuwid .

Alisin mo ang Diyos at wala na ring batayan ang moralidad. Alisin mo ang Diyos at wala ka na ring tatawaging kasalanan.:

Alisin mo ang Diyos at wala na ring batayan ang moralidad . Alisin mo ang Diyos at wala ka na ring tatawaging kasalanan .

Dahil nawala na ang salitang kasalanan, ang paliwanag ng mga doctor sa mga gawang mali ay “genetic malfunction or psychological disorder.”:

Dahil nawala na ang salitang kasalanan , ang paliwanag ng mga doctor sa mga gawang mali ay “genetic malfunction or psychological disorder.”

Ang ang apat na paraan ng pagkakasala?:

Ang ang apat na paraan ng pagkakasala ?

(1) Sa Isip:

(1) Sa Isip “ Huwag mong pagnasaan ang asawa ng iba ” ( Exo 20:17). “ Ang sinumang tumingin nang may mahalay na pagnanasa sa isang babae , sa isip niya ay nakikiapid na siya sa babaeng iyon ” (Mateo 5:28).

(2) Sa Salita:

(2) Sa Salita “ Huwag kang sasaksi sa di totoo laban sa inyong kapwa ” ( Exo 20:16). “ Sinumang magsabi sa kanyang kapatid , ‘ Ulol ka!’ ay mapapasa-apoy ng impiyerno ” (Mateo 5:21).

(3) Sa Gawa:

(3) Sa Gawa “ Huwag kang papatay . Huwag kang mangangalunya . Huwag kang magnanakaw ” ( Exo 20:13-15). “ Huwak kang mangangalunya ; huwag kang papatay ; huwag kang magnanakaw ; huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi ; igalang mo ang iyong ama at ina ” (Lukas 18:20).

(4) Sa Hindi Ginawa:

(4) Sa Hindi Ginawa “Nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito , ako ang inyong pinagkaitan . Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan ” (Mateo 25:45-46).

Ano ang pagkakaiba ng “venial sin” sa “mortal sin”?:

Ano ang pagkakaiba ng “venial sin” sa “mortal sin”?

Venial Sin:

Venial Sin “ Ang lahat ng gawaing hindi matuwid ay kasalanan , ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritwal ” (1 Juan 5:17). Ang kasalanang binyal ay mga kasalanang maliliit na hindi naman nakamamatay ng kaluluwa kung ito ay tatalikuran at pagsisisihan .

Mortal Sin:

Mortal Sin Ang kasalanang mortal ay kasalanang malaki na makamamatay ng kaluluwa kung hindi tatalikuran at magbabalik-loob sa Diyos .

Ano ang Tatlong Kondisyon Para Maging Kasalanang Mortal?:

Ano ang Tatlong Kondisyon Para Maging Kasalanang Mortal?

(1) Grave Matter:

(1) Grave Matter Ang anumang paglabag sa Utos ng Diyos at Utos ng Simbahan ay malubhang kasalanan .

(2) Full Knowledge:

(2) Full Knowledge Malinaw sa iyo at alam mo namang mali .

(3) Deliberate Consent:

(3) Deliberate Consent Malaya ka at walang sinuman ang nagtulak sa iyo .

Dahil dito ay mahalaga na alamin at pag-aralan natin kung ano ang Utos at Pinagbabawal ng Diyos.:

Dahil dito ay mahalaga na alamin at pag-aralan natin kung ano ang Utos at Pinagbabawal ng Diyos .

Sino ang makapagpapatawad ng kasalanan?:

Sino ang makapagpapatawad ng kasalanan ?

“Ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan.” (Lukas 5:21):

“ Ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan .” (Lukas 5:21)

Sinabi ng Anghel Gabriel kay Maria: “Manganganak ka ng isang lalaki at ito ay pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.” (Mateo 1:21):

Sinabi ng Anghel Gabriel kay Maria: “ Manganganak ka ng isang lalaki at ito ay pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan .” (Mateo 1:21)

Pagkabuhay na muli ni Jesus, siya ay napakita sa kanyang mga alagad at sinabi: “Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga; ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad.” (Juan 20:23):

Pagkabuhay na muli ni Jesus, siya ay napakita sa kanyang mga alagad at sinabi : “ Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga ; ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad .” (Juan 20:23)

Bakit kailangan pang ibigay sa mga alagad ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan kung pwede naman palang “derecho sa Diyos?” :

Bakit kailangan pang ibigay sa mga alagad ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan kung pwede naman palang “ derecho sa Diyos ?”

“Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit; ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.” (Mateo 16:20):

“ Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit ; ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit , at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit .” (Mateo 16:20)

Upang ipagpatuloy ang Kanyang gawain, ibinigay ni Jesus sa Simbahan - sa mga pari – ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan ng tao.:

Upang ipagpatuloy ang Kanyang gawain , ibinigay ni Jesus sa Simbahan - sa mga pari – ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan ng tao .

Si Saulo (Pablo) ang halimbawa ng isang taong nagkasala sa pang-uusig sa Iglesya subalit pinatawad ni Kristo sa pamamagitan ng isinugong alagad – si Ananias.:

Si Saulo (Pablo) ang halimbawa ng isang taong nagkasala sa pang- uusig sa Iglesya subalit pinatawad ni Kristo sa pamamagitan ng isinugong alagad – si Ananias.

Ano ang kailangan upang mapatawad ang kasalanan?:

Ano ang kailangan upang mapatawad ang kasalanan ?

(1) Pagsisisi:

(1) Pagsisisi Sinabi ni Pedro: “ Magsisi kayo at magbalik-loob sa Diyos upang pawiin ang inyong mga kasalanan ” ( Gawa 3:19).

(2) Resolusyon:

(2) Resolusyon Sinabi ni Jesus sa babaeng nahuling nakikiapid , “ Humayo ka at huwag nang magkasala ” (Juan 8:11).

(3) Pagtutuwid:

(3) Pagtutuwid Si Zaqueo ang halimbawa ng isang taong nagsisi at nagpasyang ituwid ang kanyang mga kasalanan . “ Panginoon , ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian . At kung ako ay may nadayang sinuman , apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya ” (Lukas 19:8).

Ano ang dalawang Sakramento na nagpapatawad ng kasalanan?:

Ano ang dalawang Sakramento na nagpapatawad ng kasalanan ?

PowerPoint Presentation:

Sakramento ng Binyag

(1) Ang Binyag:

(1) Ang Binyag “ Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang Mabuting Balita . Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas ” ( Markos 16:15-16).

PowerPoint Presentation:

Sakramento ng Pakikipagkasundo

(2) Ang Pakikipagkasundo:

(2) Ang Pakikipagkasundo Noong Linggo na muling nabuhay si Jesus, nagpakita siya sa kanyang mga alagad at sinabi , “ Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang kasalanan ay pinatawad na nga ; ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad ” (Juan 20:23).

Bakit kailangan ang Simbahan sa pagpapatawad ng kasalanan?:

Bakit kailangan ang Simbahan sa pagpapatawad ng kasalanan ?

(1) Ito ang Kalooban ni Jesus. :

(1) Ito ang Kalooban ni Jesus. Itinatag ni Jesus ang Simbahan sa kanyang mga alagad , at sa mga alagad ay ipinagkaloob ang sakramentong magpapatawad ng kasalanan – ang Binyag at ang Pakikipagkasundo .

(2) Upang Makatiyak na Pinatawad:

(2) Upang Makatiyak na Pinatawad Ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kapangyarihan kung sino ang dapat o di-dapat patawarin , “ Sinumang inyong patawarin ay pinatawad na nga , at ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad ” (Juan 20:23)

(3) Kailangang Makipagkasundo sa Simbahan:

(3) Kailangang Makipagkasundo sa Simbahan Lahat ng ating kasalanan ay nagdudulot ng sugat sa ating Simbahan , kaya dapat lamang na tayo ay makipagkasundo sa Simbahan at ang pari ang siyang kumakatawan .

Ano ang dalawang katibayan na tayo ay napatawad na sa ating kasalanan?:

Ano ang dalawang katibayan na tayo ay napatawad na sa ating kasalanan ?

(1) Kapayapaan ng Kalooban:

(1) Kapayapaan ng Kalooban Kung tayo ay tunay na sampalataya na napatawad na ang ating kasalanan , madarama natin ang kapayapaan ng kalooban .

(2) Pagpapatawad sa Kapwa:

(2) Pagpapatawad sa Kapwa “Kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo , patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit . Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo , hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama ” (Mateo 6:14-15).

Salamat sa Diyos! Fr. Ric Eguia Diyosesis ng Antipolo:

Salamat sa Diyos ! Fr. Ric Eguia Diyosesis ng Antipolo

authorStream Live Help