Kredo, Ika-7 Artikulo

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

"He will come again to judge the living and the dead"

Comments

Presentation Transcript

“Doon Magmumulang Paririto at Huhukom sa Nangabubuhay at Nangamatay ng Tao”:

“ Doon Magmumulang Paririto at Huhukom sa Nangabubuhay at Nangamatay ng Tao” Ika-Pitong Artikulo ng Kredo

“Parousia” The Second Coming of Christ:

“ Parousia ” The Second Coming of Christ

Unang dumating si Kristo nung siya ay isinilang ni Maria sa mundo at nagkatawang tao. Ang ikalawang pagdating ni Kristo ay ang pagbabalik niya sa katapusan ng panahon upang maghukom sa mga tao.:

Unang dumating si Kristo nung siya ay isinilang ni Maria sa mundo at nagkatawang tao . Ang ikalawang pagdating ni Kristo ay ang pagbabalik niya sa katapusan ng panahon upang maghukom sa mga tao .

Si Jesus ay Magbabalik Kung Paano Siya Umakyat sa Langit:

Si Jesus ay Magbabalik Kung Paano Siya Umakyat sa Langit

Walang nakababatid kung kailan at saan magbabalik si Kristo upang maghukom sa nangabuhay at nangamatay.:

Walang nakababatid kung kailan at saan magbabalik si Kristo upang maghukom sa nangabuhay at nangamatay .

Sinabi ni Jesus: “Walang nakaaalam ng oras at araw na iyon, kahit na ang mga anghel sa langit o ang Anak; ang Ama lamang ang nakaaalam. Mag-ingat kayo at magpuyat; hindi nga ninyo alam kung kailan ang oras.” (Marcos 13:32-33):

Sinabi ni Jesus: “ Walang nakaaalam ng oras at araw na iyon , kahit na ang mga anghel sa langit o ang Anak ; ang Ama lamang ang nakaaalam . Mag-ingat kayo at magpuyat ; hindi nga ninyo alam kung kailan ang oras .” (Marcos 13:32-33)

Dahil walang nakaaalam ng oras ng pagdating ng Panginoon, mahalaga na palagi tayong handa sa kanyang pagdating.:

Dahil walang nakaaalam ng oras ng pagdating ng Panginoon , mahalaga na palagi tayong handa sa kanyang pagdating .

Paano paghahandaan ang pagdating ni Kristo?:

Paano paghahandaan ang pagdating ni Kristo ? Talikuran ang kasalanan at magbalik-loob sa Diyos . Sumunod sa mga Utos ng Diyos . Magkawang-gawa sa kapwa .

Sa Huling Araw, Lahat ng Tao ay Haharap sa Paghuhukom:

Sa Huling Araw , Lahat ng Tao ay Haharap sa Paghuhukom

Sa wakas ng panahon, si Jesus ay magbabalik upang maghukom sa ngabuhay at nangamatay ng tao.:

Sa wakas ng panahon , si Jesus ay magbabalik upang maghukom sa ngabuhay at nangamatay ng tao .

“Darating ang oras na maririnig ng mga patay ang tinig niya. Sila ay muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan.” (Juan 5:28-29):

“ D arating ang oras na maririnig ng mga patay ang tinig niya . Sila ay muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila . Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan , at lahat ng masama ay parurusahan .” (Juan 5:28-29)

Muling Mabubuhay ang mga Patay:

Muling Mabubuhay ang mga Patay

Dalawang Paghuhukom: Unang Paghuhukom: “Particular Judgment” Pagkatapos ng ating kamatayan Huling Paghuhukom: “Universal Judgment” Sa wakas ng panahon:

Dalawang Paghuhukom : Unang Paghuhukom : “Particular Judgment” Pagkatapos ng ating kamatayan Huling Paghuhukom : “Universal Judgment” Sa wakas ng panahon

Sa Paghuhukom (Mateo 25:31-46) Hahatulan ni Jesus ang lahat ng tao ayon sa kanilang ginawa o hindi ginawa.:

Sa Paghuhukom (Mateo 25:31-46) Hahatulan ni Jesus ang lahat ng tao ayon sa kanilang ginawa o hindi ginawa .

“Darating ang Anak ng Tao bilang Hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono.” (Mateo 25:31):

“ Darating ang Anak ng Tao bilang Hari , kasama ang lahat ng anghel , at luluklok sa kanyang maringal na trono .” (Mateo 25:31)

Ang Paghuhukom sa Wakas ng Panahon:

Ang Paghuhukom sa Wakas ng Panahon

“Matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila ay pagbubukud-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa, at sa kaliwa ang mga kambing.” (Mateo 25:32-33):

“ Matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao . Sila ay pagbubukud-bukurin niya , tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing . Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa , at sa kaliwa ang mga kambing .” (Mateo 25:32-33)

“Sasabihin ng Hari sa mga nasa kanan: ‘Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama|! Pumasok kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan.’” (Mateo 25:34):

“ Sasabihin ng Hari sa mga nasa kanan : ‘ Halikayo , mga pinagpala ng aking Ama |! Pumasok kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan .’” (Mateo 25:34)

“Sapagkat ako ay nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako ay isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako ay walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw; ako ay nabilanggo at inyong pinuntahan.” (Mateo 25:35-36):

“ Sapagkat ako ay nagutom at inyong pinakain , nauhaw at inyong pinainom . Ako ay isang dayuhan at inyong pinatuloy . Ako ay walang maisuot at inyong dinamitan , nagkasakit at inyong dinalaw ; ako ay nabilanggo at inyong pinuntahan .” (Mateo 25:35-36)

“Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa.” (Mateo 25:40):

“Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito , ito ay sa akin ninyo ginawa .” (Mateo 25:40)

“At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, “Lumayo kayo sa akin mga sinumpa! Kayo ay pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa diyablo at sa kanyang mga kampon.” (Mateo 25:41):

“At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa , “ Lumayo kayo sa akin mga sinumpa ! Kayo ay pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa diyablo at sa kanyang mga kampon .” (Mateo 25:41)

“Sinasabi ko sa inyo: nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan.” (Mateo 25:45-46):

“ Sinasabi ko sa inyo : nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito , ako ang inyong pinagkaitan . Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan , ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan .” (Mateo 25:45-46)

Ang pagiging “banal” ay hindi natatapos sa ating pagdarasal at pagsisimba lamang. Tayo ay nagiging tunay na “banal” kung paano tayo nagmamahal sa ating kapwa, tulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos.:

Ang pagiging “banal” ay hindi natatapos sa ating pagdarasal at pagsisimba lamang . Tayo ay nagiging tunay na “banal” kung paano tayo nagmamahal sa ating kapwa , tulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos .

Sa muling pagdating ni Jesus, ang mundo ay maglalaho.:

Sa muling pagdating ni Jesus, ang mundo ay maglalaho .

Sa wakas ng panahon, maging ang purgatorio ay maglalaho. Matitira lamang ang impiyerno at ang langit.:

Sa wakas ng panahon , maging ang purgatorio ay maglalaho . Matitira lamang ang impiyerno at ang langit .

authorStream Live Help