HALALANG 2010 guide

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Gabay sa Halalang Mayo 2010 mula sa Partido Liberal - Pasig Chapter

Comments

Presentation Transcript

HALALANG 2010:: 

HALALANG 2010:

Slide2: 

HANDA KA NA BA?

Slide3: 

ISANG GABAY SA AUTOMATED NA ELEKSIYON Mula sa PATRIDO LIBERAL

Slide4: 

Ano ang malaking pagkakaiba ng halalan sa darating na MAYO 10, 2010 sa mga nakaraang halalan?

Slide5: 

Dahil sa Republic Act 9369 o ang AMENDED AUTOMATIONS LAW, ipapatupad na ng COMELEC ang automated elections sa halalan ng 2010 – mula sa pagpili ng mga lokal na kandidato hanggang sa Presidente. Ang ibig sabihin nito ay ang lumang proseso ng pagsulat ng botante ng pangalan ng napupusuang kandidato sa balota ay magbabago na. Magbabago na din ang paraan ng pagbilang mula sa nakasanayang isa- isang pagbasa ng balota ng Board of Election Inspectors (BEI). Ang mga computer o makina na ang magbabasa ng balota.

Slide6: 

Ano ng mga kaibahan o PAGBABAGO para sa botante sa kanyang pagboto sa Mayo 10, 2010?

Slide7: 

Mag-iiba na ang kanyang presinto. Ang bawa’t limang (5) presinto ay pagsasama-samahin sa isang cluster at magkakasya sa isang makinang magbabasa ng balota. Ang tawag sa makinang ito ay Precint Count Optical Scan (PCOS) unit. Ibig sabihin, kung may 200 na botante sa isang presinto, magkakaroon ng 1,000 na botante sa isang cluster.

Slide8: 

Mag-iiba na ang itsura ng balota at ang paraan ng pagpili ng kandidato. Kung noon ay isusulat niya ang pangalan ng kandidato sa balota, NGAYON ay hahanapin niya sa isang listahan ang pangalan ng kanyang kandidato at iitiman (shading) ang bilog na hugis itlog REYES, Ricardo B. na katabi ng pangalan ng kandidatong iyon.

Slide9: 

Mag-iiba ang paglalagyan niya ng balota. Noon ay inihuhulog sa isang ballot box, NGAYON ay ipapasok sa loob ng PCOS unit na magbabasa ng boto. Ano ang PCOS unit? Ang Precint Count Optical Scan (PCOS) ay ang makinang gagamitin para sa: -pagbasa ng mga balota at pagbilang ng mga boto -pag store ng mga datos sa kanyang memory -pag transmit sa pamamagitan ng cellphone system ng resulta ng eleksyon -pag print ng mga resulta ng presinto at iba pang mga datos

Slide10: 

Mula ano’ng oras at hanggang ano’ng oras ang pagboto?

Slide11: 

Mula ika-7 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi ang pagboto sa Mayo 10, 2010. Pagsapit ng ika-6 ng gabi ay wala nang papayagang bumoto maliban sa mga botanteng nakapila sa loob ng 30 meters sa harap ng polling place. Ililista ng Board of Election Inspectors (BEI) ang mga pangalan ng nakapila sa loob ng 30 meters at tatawagin isa-isa. Paalalahanan natin ang ating mga kasama na huwag ng magpahuli para hindi na kailangang dumaan sa ganitong istorbo. Bumoto ng MAAGA, HUWAG IBENTA ang inyong KARAPATANG BUMOTO sa kauna-unahang automated na eleksyon.

Slide12: 

Saan hahanapin ng botante ang kanyang pangalan?

Slide13: 

Hahanapin muna ng botante ang kanyang pangalan sa Precint Count Voter’s List (PCVL) para malaman ang precint number at sequence number. Pagkatapos ay pupunta siya sa nakatalagang precint number at ipapaalam sa BEI ang sequence number at mga datos para siya ay makilala. Ibibigay sa kanya ang balota matapos makatiyak na wala pa siyang indelible ink sa kuko.

Slide14: 

5. Paano bumoto sa balota?

Slide15: 

Kailangang ITIMAN o i-SHADE ng buo ang bilog na hugis itlog sa tabi ng pangalan ng kandidatong iboboto. REYES, Ricardo B. HUWAG magdala ng ballpen dahil galing sa COMELEC ang dapat gamitin na pang itim o pang shade.

Slide16: 

Paano ang mga may kapansanan at di makapagbasa o ang mga Senior Citizens?

Slide17: 

Ang may mga kapansanan at ang mga hindi makapagbasa, batay sa nakasulat sa Voter’s Registration Record ay maaring tulungang bumoto ng isang “assistor” na kamag-anak hanggang 4th degree of affinity at consanguinity, maaaring samahan ng sinumang pagkakatiwalaan niya na kasama sa bahay, o ang miyembro ng BEI. Maliban sa miyembro ng BEI, HINDI maaring tumulong ang isang tao sa MAHIGIT tatlong (3) tao na may kapansanan o hindi makapagbasa. SA LAHAT NG PAGKAKATAON, titiyakin muna ng BEI na nagpapatulong nga ang botante. Ang bawat “assistor” ay DAPAT magpakita ng Identification Card (ID) at DAPAT pumirma sa minutes.

Slide18: 

Paano pag hindi tinanggap o iniluwa ng PCOS ang balota?

Slide19: 

Pahihintulutan ang botante na ipasok pang muli ang balota sa loob ng PCOS. Kung sa ikalawang pagkakataon ay muling iniluwa ng PCOS ang balota, ibibigay ng botante ang balota sa BEI Chairman na susulatan ito ng “REJECTED” at ilalagay sa envelope for Rejected Ballots. HINDI na mabibigyan ng bagong balota ang botante. Kung may PROTESTA sa na-reject o iniluwang balota, ito ay IPASULAT sa MINUTES.

Slide20: 

Ano’ng gagawin pag may sira o marka ang balota bago pa man ito masulatan ng botante?

Slide21: 

Sa inyong pagtanggap ng balota, ito ay suriin ng mabuti. DAPAT MALINIS AT WALANG SULAT ANG BALOTA. Kapag ito ay may sira o may marka, ito ay dapat ipagbigay alam sa BEI. Makabubuti ding ipagbigay alam sa mga WATCHERS ng Citizen’s Arm para may iba pang witness. Siguraduhing ito ay nakasulat sa MINUTES.

Slide22: 

Paano kung sobra ang bilang ng boto namin para sa isang posisyon (halimbawa, dalawa (2) ang ibinoto sa Mayor o siyam (9) ang ibinotong Konsehal), rejected ba ang balota?

Slide23: 

HINDI. Bibilangin pa rin ng PCOS unit ang boto para sa IBANG POSISYON na tama ang pagkamarka. Hindi lang bibilangin ang boto para sa posisyong mali ang pagkamarka.

Slide24: 

Paano kung aksidenteng nagkamali sa pagmarka sa balota ang botante?

Slide25: 

Hindi tatanggapin ng PCOS ang balota niya AT Hindi na rin siya makakahingi ng bagong balota.

Slide26: 

Puwede bang hindi bumoto sa isang posisyon?

Slide27: 

PUWEDE. Babasahin pa din ng PCOS ang balota o ang boto para sa ibang posisyon.

Slide28: 

Makikita ba namin kung nabasa ng tama ng PCOS ang aming boto pagkapasok ng balota sa PCOS?

Slide29: 

HINDI. Wala ding sinumang makakaalam kung sino ang inyong ibinoto na kandidato sa MAYOR at iba pa.

Slide30: 

LIBERAL…NOON AT NGAYON, MARANGAL!

authorStream Live Help