first impression

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

FIRST IMPRESSION ควา มประท ั บใจแ รก พบ “You have 30 seconds to make a first impression which can last up to 15 years” ค ุ ณม ี เวลาเพ ี ยง 30 วินาท ี ใ นกา รสร ้ าง ค วาม ประท ั บใจเม ื่ อ แรกพบ ซ ึ่ งจ ะยาวนา นถึง 15 ปี ศา ส ตร า จ า ร ย ์ อ ั ล เ บิร ์ ท เ มอรา เ บียน ภา พล ั กษ ณ ์ ที ่ ดี ข อ ง ผ ู ้ น า เ ส น อ ม ี 4 องค ์ ประกอบ ได ้ แก ่ 1. ให ้ เก ี ยร ต ิ ต นเ อ งแล ะผ ู ้ ร ่ วมง า น 2. สะท ้ อ นบ ุ ค ลิก อ ย ่ างเป ็ นธรรม ชาต ิ 3. ส ี ส ั นด ึ งด ู ด สาย ต า 4. สอดคล ้ อ งก ั บสร ี ระร ู ปร ่ าง สะท ้ อ นบ ุ คลิกอย ่ างเป ็ นธร รมชา ต ิ ผ ู ้ น าเ ส นอท ุ กค นมี คว า มโดด เ ด ่ นแ ล ะเ ป ็ นเอกล ั ก ษ ณ ์ ซ ึ่ ง นอกจ า ก เ อกล ั กษ ณ ์ ด ั ง กล ่ า ว จ ะส ะท ้ อนผ่ า นวิธ ี กา รน า เ ส นอแล ้ ว น ั ้ น ภ า พล ั กษ ณ ์ ก า รแต ่ ง กา ย ย ั ง มี ส ่ ว นส า ค ั ญยิ่ ง เ นื่องจ า กร ู ปแบ บห ร ื อ ส ไ ตล์ กา ยแต ่ ง กา ย ม ั กจ ะไ ด ้ ร ั บ อิทธ ิ พล จา ก ว ิธ ี คิ ด อ ุ ปน ิส ั ย หร ื อแม ้ แต ่ กา ร ด า เ นิน ช ี ว ิ ตใ นแต ่ ล ะ ว ั นอีกด ้ ว ย โ ดย ท ั่ ว ไ ป ส ไ ตล์ของผ ู ้ น าเ ส นอแบ ่ ง ออ กเ ป ็ น 6 กล ุ ่ ม ไ ด ้ แก่ 1. Natural ค ุ ณคือส ุ ภ า พบ ุ ร ุ ษ แล ะส ุ ภ า พส ตร ี ที่เน ้ นกา รแ ต ่ ง ก า ยที่ คว า มสบาย คล ่ องต ั ว ไ ม ่ พิธ ี ร ี ตรอง มา กน ั ก เ ส ื ้ อผ ้ า ที่ค ุ ณเล ื อก จึง ม ั กจ ะ เ น ้ นท ี่ปร ะโ ยช น ์ ใ ช ้ ส อยและค ว า ม ส บาย คล ่ องต ั ว ม า กก ว ่ า ส ไ ตล์ แล ะที่ส า ค ั ญคือต ้ อ ง ด ู แล ง ่า ย ส ุ ภ า พส ตร ี ที่ชอบใส ่ ก า ง เ กง มา ก กว ่ า กระโ ปร ง แล ะไ ม ่ ชอบ เ ส ี ยเ ว ล า อย ู ่ ใ น ซา ล อนน า นๆ น ้ าเ ส ี ยง 38 ภา พล ั กษ ณ ์ ภา ยน อก 55 ข ้ อคว าม 7

slide 2:

ต ั ว อย ่ า ง บ ุ คค ล ใ นส ไ ตล์น ี ้ อด ั ม แซนด ์เ ล อร ์ เ จ เ จ ตร ิ น ล ล ิตา ป ั ญโ ญภ า ส ป ๊ อป อาร ี ยา 2. Dramatic ค ุ ณคือส ุ ภ า พบ ุ ร ุ ษ แล ะส ุ ภ า พส ตร ี ที่โ ดด เ ด ่ นแล ะม ั่ น ใ จ ใ นต ั ว เ อ ง เ ป ้ า หมา ยใ นก า รแต ่ ง ก า ยขอ ง ค ุ ณ คือต ้ อง ด ู ดีใ นส า ยต า ขอ ง ต ั ว เ อ ง แล ะผ ู ้ อื่นอ ย ู ่ ตลอด เ ว ล า แล ะค ุ ณคือผ ู ้ ที่ติด ตา มเ ทร นด ์จา กนิ ตย ส า รแฟ ช ั่ นอ ย ู ่ เ ส มอ ต ั ว อย ่ า ง บ ุ คค ล ใ นส ไ ตล์น ี ้ เ ดว ิ ด เบคแ ฮม แบร ด พิท ท ์ โ ดม ป กรณ ์ ว ิค ตอเ ร ี ย เบ คแฮ ม มา ดอนน ่ า อ ั ้ ม พ ั ชรา ภ า ช มพ ู ่ อ า ร ยา 3. Romantic ค ุ ณคือส ุ ภ า พบ ุ ร ุ ษ แล ะส ุ ภ า พส ตร ี ที่ด ู แล เ อา ใ จ ใ ส ่ ต ั ว เ อง แล ะพิถ ี พิ ถ ั นในก า รเล ื อก เ ส ื ้ อผ ้ า แล ะแอค เ ซ ส เ ซอร ี่ ใ ห ้ เ ห มา ะ ก ั บแต ่ ล ะ โ อกา ส ค ุ ณชอบช ็ อปป ิ ้ ง แล ะเ ป ็ น ผ ู ้ ซื ้ อที่ฉ ล า ดเ ล ื อกคนหน ึ่ ง ทีเด ี ยว หาก เ ป ็ นส ุ ภ า พส ตร ี ค ุ ณ จะช อบร า ยละเอี ยด เ ช่น ร ิ บบ ิ ้ น ดอกไม ้ แม ้ แต ่ ช ุ ดท า ง า นของ ค ุ ณ ย ั ง ผ ส มค ว า มห ว า นท ี่แส ดง ออก ถึ ง คว า ม เ ป ็ นผ ู ้ หญ ิ ง ต ั ว อย ่ า ง บ ุ คค ล ใ นส ไ ตล์น ี ้ โ ดน ั ล ท ร ั มป ์ นีโ น ่ เมทนี นิโ คล คิด แมน นาต า ล ี พ อร ์ ตแม น แอฟ ท ั กษ อร จอย ร ิ นล ณ ี 4. Classic ค ุ ณคือส ุ ภ า พบ ุ ร ุ ษ แล ะส ุ ภ า พส ตร ี ที่แต ่ ง ก า ยส ุ ภ า พเร ี ยบร ้ อย ไ ม ่ ช ิ นก ั บก า รเปล ี่ ยนแปล ง แล ะไ ม ่ ชอบที่จะลอ ง อะไ รใหม ่ ๆ โ ดย มา กค ุ ณจ ะส ว ม เ ส ื ้ อผ ้ า ที่ไ ม ่ เ น ้ นส ี ส ั นแล ะล ว ดลาย ฉ ู ดฉาด แล ะม ั กซ ื ้ อเส ื ้ อผ ้ า ที่ร ้ า นป ระจ า ด ้ ว ย คว า ม ค ุ ้ นเค ย ต ั ว อย ่ า ง บ ุ คค ล ใ นส ไ ตล์น ี ้ เ จ ้ า ฟ ้ า ช า ย ช า ล ส ์ บิล คล ิ นต ั น ร ิ ชา ร ์ ด เ ก ี ยร ์ น ิร ุ ต ต ิ ์ ศ ิร ิ จ ร ร ย า เ จ ้ า หญ ิ ง เ คท มิด เ ดิลต ั น จ ู เ ล ี ย โ รเ บิร ์ ต มย ุ รา เศ ว ตศ ิล า 5. Creative ค ุ ณคือส ุ ภ า พบ ุ ร ุ ษ แล ะส ุ ภ า พส ตร ี ที่ร ั กค ว า มแต กต ่ า ง แล ะ ช อบอ ะไ รไ ม ่ ซ ้ า ใ คร ส ไ ตล์ของค ุ ณ เ น ้ นท ี่ “ คว า ม แตก ต ่ า ง” กา รมิกซ ์ แอนด ์ แมช เ ส ื ้ อผ ้ า เ ป ็ น เ ร ื่ องสน ุ กส า หร ั บค ุ ณ แล ะค ุ ณ มีค ว า มส า ม า รถที่จะน า ส ิ่ ง ที่ด ู เ ผ ินๆ เ หมือน ไ ม ่ น ่ า จะเข ้ า ก ั น แต ่ กล ั บ น าม า ใ ช ้ ร ่ ว มก ั นไ ด ้ อ ย ่ า ง ส ร ้ า ง ส รร ค ์ ต ั ว อย ่ า ง บ ุ คค ล ใ นส ไ ตล์น ี ้ เ ซอร ์ เ อล ต ั น จอห ์ น เ บิร ์ ด ธงไชย เ ล ดี ้ กาก ้ า พล อย จร ิ ยะเ ว ช 6. International/City Chic ค ุ ณคือส ุ ภ า พบ ุ ร ุ ษ แล ะส ุ ภ า พส ตร ี ที่ผ ส มผส า นกา รแต ่ ง กา ยหล า ยส ไ ตล์ในแบบของต ั ว ค ุ ณ เ อง ไ ม ่ ม า กเ ก ิ นไ ปแล ะไ ม ่ น ้ อย เ ก ิ นไ ป ที่ส า ค ั ญค ุ ณร ู ้ ว ่ า ค ว รจะส ว มใ ส ่ เ ส ื ้ อผ ้ า ใ ด ใ นโ อกา ส ไ หน แล ะมีก า รอ ั พ เ ดทเ ส ื ้ อผ ้ า ใ นต ู ้ เ ส มอ ก่อ นจะซ ื ้ ออะไ ร ค ุ ณจ ะ ไ ตร ่ ตรองเ ป ็ นอย ่ า ง ดี ต ั ว อย ่ า ง บ ุ คค ล ใ นส ไ ตล์น ี ้ เ จม ส ์ บ อนด ์ ฉ ั ตรช ั ย เ ปล ่ ง พ า นิช ซา ร า เจ ส ซิก า พ า ร ์ กเ กอร ์ แอน ทองประส ม อ ้ อม พิยดา

slide 3:

ส ี ส ั น ด ึ ง ด ู ด ส า ย ต า กา รเล ื อกส ี เ ส ื ้ อผ ้ า ที่เหม า ะส ม ไ ม ่ ใ ช่เ พี ยง แ ค ่ ท า ใ ห ้ ค ุ ณด ู ส ดใ ส ส ุ ข ภ า พดีข ึ ้ น หร ื ออาย ุ น ้ อยล ง เ ท ่ า น ั ้ น แต ่ ส ี ของเ ส ื ้ อผ ้ า ย ั ง ช่ ว ย ใ ห ้ ค ุ ณด ู โ ด ดเ ด ่ น น ่ า ปร ะท ั บ ใ จ ด ั ง น ั ้ น กา รแต ่ ง ก า ยด ้ ว ยส ี ที่เข ้ า ก ั บส ี ธรร มช า ติขอ ง ตน เ อง โ ดย เ ฉ พ า ะบร ิ เ ว ณที่ใกล ้ ใ บห น ้ า จึ ง มีค ว า มส า ค ั ญอย ่ า ง ยิ่ ง เ มื่อค ุ ณ เ ข ้ า ใ จ ว ่ า ส ี จะ ช่วยค ุ ณ ใ นกา รแ ต ่ ง กา ยได ้ อ ย ่ า ง ไ ร ค ุ ณจะสา มา ร ถเ ล ื อกซ ื ้ อเส ื ้ อผ ้ า เ คร ื่ องแ ต ่ ง กา ย ไ ด ้ เ หมา ะส ม เ ฉดส ี แต ่ งหน ้ าส าห ร ั บ ผ ิ ว โ ทนร ้ อ น Warm แล ะโท นเย ็ น Cool เ ฉดส ี ผม ส าหร ั บ ผ ิ ว โ ทนร ้ อน Warm แล ะโท นเย ็ น Cool

slide 4:

DECODE THE DRESSCODE There are four different categories of business dress that you need to know and understand. These include boardroom dress business dress executive casual dress and casual dress. Boardroom Dress - Boardroom dress is definitely going to be the most strict type of dress code you will find on the job. You want to dress to impress the people in the boardroom however you want to avoid being flashy too. Both men and women need to make sure that they wear a nice suit that is of a very high quality and in polite colors such as black navy blue charcoal grey or dark brown. Men need to have a nice tie on and the tie should be conservative in nature plain/stripe. Women should only wear a small amount of jewelry 3 pieces per day and avoid anything too eye catching or gaudy. You should wear hosiery with your suits shoes with a closed toe a conservative hairstyle and nice makeup. Business Dress - Just a step down from boardroom dress this is still very important. You will need to wear a nice suit with a tie and if you do not you may just lose your job. Dress codes are important to companies so you need to be sure that you dress to meet the code. Women will want to wear a business suit as well such as a skirt suit or a pant suit. Women should wear only wear a small amount of jewelry 3 pieces per day shoes with a closed toe a polite hairstyle and nice makeup.

slide 5:

Business/Executive Casual Dress - Companies that require you to wear business/executive casual dress allow you a little more freedom. This means men will want to wear a nice shirt pants and leather belt and shoe a tie will not be required. Polo shirt is acceptable as long as it is tucked in to the pants. Women should wear nice skirt or pants with a dressy blouse or shirt. Sleeveless top jeans mini skirt and sandal are still inappropriate. Woman should do a nice natural hairstyle and makeup. Casual Dress - People who work for companies are sometimes allowed to wear casual dress for special occasions such as outing or sports day. While you may enjoy wearing something comfortable like a comfy pair of jeans remember that you do want to impress people with your dress as well so something not quite so casual may be your best bet. Something too casual like tank top torn or holed jeans and sandals are still not recommended. Margaret Ross president Kamaron Institute is a workplace and educational expert author of Making Business Work and the Good Finder book series for families.

authorStream Live Help