Jak założyć IKE?

Views:
 
     
 

Presentation Description

Prezentacja odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE). Jak założyć Indywidualne IKE, jakie warunki musimy spełniać, dlaczego warto jest w ogóle oszczędzać w 3 filarze emerytalnym oraz wiele innych. Masz więcej pytań ? Skieruj je do nas, zapraszamy na http://www.prywatnaemerytura.pl. Kilka krótkich slideów rozwieje Twoje wszelkie wątpliwości oraz przełamie wszelkie stereotypy krążące na ten temat.

Comments

Presentation Transcript

Prywatnaemerytura.pl:

Prywatna emerytura .pl Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Kto może założyć IKE?:

Kto może założyć IKE ? Uczestnikiem IKE może być: osoba w wieku 16–18 lat, jeżeli jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Wysokość wpłat jest w tym przypadku ograniczona albo uzyskanym dochodem albo rocznym limitem wpłat na IKE , w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa, osoba, która ukończyła 18 lat, w tym przypadku nie obowiązuje konieczność świadczenia pracy, (brak górnego ograniczenia wiekowego do przystąpienia, IKE mogą założyć również osoby będące na emeryturze), osoba, która nie dokonała wypłaty środków z IKE (nie dotyczy osób, które dokonały „zwrotu środków z IKE ” płacąc podatek od zysków kapitałowych). Każdy Oszczędzający może gromadzić środki tylko na jednym IKE . Prywatna emerytura .pl

Dlaczego warto oszczędzać na IKE?:

Dlaczego warto oszczędzać na IKE ? korzyści podatkowe - zyski z oszczędzania w IKE są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych po spełnieniu odpowiednich warunków, możliwość wyboru programu inwestowania, możliwość tzw. częściowych zwrotów - czyli wycofania w dowolnym momencie części środków zgromadzonych na IKE (środki wycofywane z IKE w ramach zwrotów podlegają opodatkowaniu), możliwość zabezpieczenia najbliższych - w przypadku śmierci Oszczędzającego środki wypłacane są dowolnie wskazanym przez niego osobom uprawnionym bądź spadkobiercom (nie jest naliczany podatek od zysków kapitałowych). Prywatna emerytura .pl

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych:

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych Środki zgromadzone w IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych po spełnieniu odpowiednich warunków: W momencie wypłaty trzeba mieć skończone 60 lat (lub 55 lat i nabyte uprawnienia emerytalne) oraz należy spełnić jeden z warunków: Prywatna emerytura .pl

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych:

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych Przykład 1. Klient urodzony 12.02.1945, aby być zwolnionym z podatku od zysków kapitałowych, wystarczy, że będzie oszczędzał na IKE przez 3 dowolne lata (warunek dot. wieku w przypadku tego klienta jest już spełniony). Przykład 2. Klient urodzony 30.11.1955, aby być zwolnionym z podatku od zysków kapitałowych, musi mieć skończone 60 lat (lub 55 i nabyte uprawnienia emerytalne) i dokonać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych. Prywatna emerytura .pl

IKE – ile mogę zaoszczędzić?:

IKE – ile mogę zaoszczędzić? Sprawdź na : Prywatna emerytura .pl www.prywatna emerytura .pl/kalkulator

Dlaczego IKE a nie inna forma oszczędzania na przyszłość?:

Dlaczego IKE a nie inna forma oszczędzania na przyszłość? Ponieważ to dzięki IKE zyskujesz możliwość: oszczędzania bez podatku od zysków kapitałowych dostępu do środków w trakcie trwania umowy , elastycznego dokonywania wpłat, zabezpieczenia najbliższych. Nie zwlekaj! Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o swoją przyszłość. Prywatna emerytura .pl

Jak mogę założyć IKE?:

Jak mogę założyć IKE ? Więcej informacji o IKE , a także formularz online do założenia IKE dostępny jest na stronie: www.prywatna emerytura .pl

PowerPoint Presentation:

Zasady oszczędzania na Indywidualnym Koncie Emerytalnym reguluje Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego zawierana pomiędzy Oszczędzającym a BPH Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym (dalej: „Fundusz”). Zaoszczędzony podatek od zysków kapitałowych związany jest z oszczędzaniem w ramach IKE pod warunkiem posiadania IKE w okresie zgodnym ze wskazanym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.) (Ustawa o IKE oraz IKZE). Niniejszy dokument został przygotowany przez BPH TFI S.A. (BPH TFI) zgodnie ze stanem na 29.03.2013r. Materiał ma charakter promocyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Prezentowane informacje finansowe nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu Oszczędzającego nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi danego Subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz od zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych, Oszczędzający może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz. Ze względu na skład portfela, wartość aktywów netto danego Subfunduszu wchodzącego w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego cechuje się dużą zmiennością – należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. W Prospekcie informacyjnym zamieszczone są informacje o czynnikach ryzyka powodujących, że Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. BPH TFI rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo dotyczącymi Funduszu, w tym z opisem czynników ryzyka oraz wysokością opłat manipulacyjnych, opisanych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, Tabeli Opłat, dostępnych w BPH TFI; u Dystrybutorów; na www.bphtfi.pl. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszy w papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczypospolita Polska. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszy w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należące do OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczypospolita Polska. Aktualne informacje finansowe dotyczące Funduszu oraz Subfunduszy dostępne są na stronie internetowej www.bphtfi.pl.

authorStream Live Help