Best ayurvedic tablet for blood pressure - Tapaswini Tablet

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

#BloodPressure is the most common diease in today's lifestyle. To control your blood pressure prakruti jiyofresh introduced Tapaswini Tablet. To konw more about ingredients, characteristics of Tapaswini Tablet read this article. For online order call us on 7303301302.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

P`aoSarcyaa asaalaa hapusa paya saaQaarNapNao 2 vaYaa-puvaI-caI gaaoYT.AaTaoMbar maihnyaatIla ek rivavaar. rnaaigarI maQaIla gaaoduta- jaaMBaokr mahaivadyaalayaamaQyao p`kRtI Aayauvao-idk holqa irsaaT- tfo- pihlyaaMdaca gNatpasaNaIcao iSaibar Aayaaoijat krNyaat Aalao haoto..AakaSavaaNaIcyaa Aismata vaaihnaIvar saaomavaarI sakaLI 7 vaajauna 40 imaoinaTaMnaI p`saairt haoNaara kaya-k`maalaa sava- maharaYT/amaQauna sfut- p`itsaad imaLt haota tsaa rnaaigarI ijalhyaamaQauna sauQda Kup AiQak p`maaNaamaQyao p`kRtIcyaa pcaaraMcaI maagaNaI haotI yaa iSabaIracyaa inaimatanao tI maagaNaI puNa- JaalaI sakaL pasauna saayaMkaL pya-Mt ekuna 80 gNaaMnaI tpasaNaI kna GaotlaI .tpasaNaI krtanaa saaQaarNapNao vaya vaYa- 30 pasauna puZo Anaok laaok eka Aajaaracao naava Gyaayacao to mhNajao p`oSar …ha Sabd AamhI pihlyaaMdyaaca eOklaa … Aata p`oSar mhNajao kaya tr ccartdabaalaa toqaIla laaok blaD p`oSar eOvajaI ft p`oSar Asao mhNat Asat …toqaIla laaokaMmaQyao yaa asaacao AiQak AsaNaaro p`maaNa yaacao naomako karNa kaya Aaho …tr kaokNa iknaarp+I AsalyaamauLo samaud` javaL Aaho..toqao AsaNaaro dmaT vaatavarNa AaiNa KaNyaamaQyao AsaNaaro maasao AaiNa Baat yaasaaobat maIz AiQak p`maaNaamaQyao Kallao jaato yaamauLo rtamaQyao AsaNaa –yaa gauNaQamaa-maQyao badla haotat..Asa mhTla jaat kI dr 5 maOlaavar baaolaIBaaYaa badlato tsaoca vaatavarNa AaiNa KaNyaaipNyaatIla savayaI sauQda badlatat.yaa badlaacaa rtavar pirNaama haotanaa idsatao rtamaQyao AsaNaara jaD Baaga jyaalaa Aayauvao-idk BaaYaomaQyao ivasta Asa mhTla jaat tao Baaga vaaZtao AaiNa rtvaaihnyaamaQaIla isqatI sqaapkta kmaI haona rtacaa daba AiQak vaaZlaa jaatao.Aaja p`yaokalaa taNatNaava Aaho yaa tNaavaacaasauQda Aaplyaa rtavar pirNaama haona ccartdaba vaaZt Asatao … Aaja yaa ccartdabaavar AiQak pirNaamakark ASaI Anaok vaYaa-Mcyaa saMSaaoQanaanaMtr ijayaao f`oSa eslauijavh Aayauvao-idk SaapImaQyao p`kRtI tpisvanaI TbalaoT banavaNyaat AalaI Aaho … yaa TbalaoTmaQyao sautSaoKr AaiNa sauvaNa-maaixak Basma hI Aayauvao-datIla AitSaya pyaut Asao labaTosToD rsaklp vaaprNyaat Aalao Aahot …sap-gaMQaa naavaacaI Aayauvao-idk vanasptI hI cca rtdaba kmaI krNyaasaazI pyaaogaI Aaho Asao Anaok saMSaaoQanaanaMtr isaQd Jaalao Aaho …yaamaQyao jaTamaaMsaI naavaacaI vanasptI hI tNaava kmaI krNyaasaazI pyaaogaI Aaho..blaDp`oSar AiQak vaaZlyaamauLo AnaokaMnaa cakr yaotat hI cakr kmaI krNyaacao kama Qamaasaa naavaacaI Aayauvao-idk vanasptI krto …tgar AaiNa ba`amhI yaa vanasptI yaa maoMdumaQauna dyaakDo jaaNaa –yaa nasaaMnaa majabaut krNyaacao kama krtat …yaa sava- imaEaNaalaa Aayauvao-datIla Baavanaa ha saMskar kolaa jaatao yaamaQyao DaiLMbaacyaa rsaacyaa Baavanaa yaa gaaoLIlaa idlyaa gaolyaa Aahot yaamauLo ho AaOYaQa AitSaya caaMgalyaa pQdtInao dyaavar kaya-karI banato …maharaYT/atIla 35 ijayaao f`oSa SaaopImaQyao ho AaOYaQa plabQa Asauna toqaIla DaTsa- AaplaI janmatarIK AaiNa drnaad prIxaa kna ho AaOYaQa dotat …blaDp`oSarsaaobat ho AaOYaQa Amlaipt iptamauLo haoNaaro pcana ivakar iptamauLo haoNaarI DaokoduKI manaaoxaaoma nmaad SaItipt yaa saaryaa Anaok AajaaraMmaQyao pyaaogaI Aahot …. kaokNaamaQyao AsaNaa –yaa xaarQamaI- YNatomaQyao AaMbaT AsaNaa –yaa hapusa AaMbyaamaQyao jyaa pQdtInao inasaga- gaaoDvaa inamaa-Na krtao yaaca pQdtInao Aaplyaa SarIramaQyao vaaZlaolao blaDp`oSar yaa p`kRtI tpisvanaI TbalaoTnao kmaI kolao tr kahI navala vaaTNaar naahI ..haoya naa …. AapNaasa p`kRtI tpisvanaI TbalaoT hvaI Asalyaasa kRpyaa 7 303 301 302 yaa k`maaMkavar saMpk- kra … …

authorStream Live Help