A great presentation for any fish processing industry

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: Ridayounas (71 month(s) ago)

it is excellent

Presentation Transcript

Slide 1: 

Kandu Oiy giri fish viilage Kandu Oiy Giri Fish Village Maldives Industrial Fisheries co.ltd ކަނޑު އޮތްގިރި ފިޝްވިލެޖް

Slide 2: 

O N B O A R D H A N D L I N G O F T U N A F O R E U R O P E A N M A R K E T

އީ.ޔޫ މަސް ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާ : 

އީ.ޔޫ މަސް ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާ

Slide 4: 

ސާފުތާހިރު ކަން – ލިބޭ އިތުބާރެއް

މަސްބަންދުކުރާ މެޝިން : 

މަސްބަންދުކުރާ މެޝިން

ލެބޯރެޓަރީ : 

ލެބޯރެޓަރީ

Slide 8: 

މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ސާފުކޮށް ވަކިން ތަރުތީބުން ބަހައްޓަވާ!

Slide 12: 

މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުގެ ސާފުތާހިރުކަން ވަރަށް މުހިއްމު!

މަސް ސާފުކުރާ ސަރަޙައްދަކީ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފަދަ ތަނަކަށް ވުން މުހިއްމު.....

Slide 14: 

މަސްކަނޑަން ގެންގުޅޭ ވަޅި ފަދަ ތަކެއްޗަކީ ދަބަރުން ސަލާމަށް ވެފައިވާ އެއްޗަކަށްވުން މުހިއްމު...

Slide 15: 

އައިސް ލެވެލް ކުރާ ބޫޓް ހަމައެކަނި އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް ގެންގުޅުއްވާ!

Slide 16: 

ޑީސެލްގެ އަސަރު މަހަށް ފޯރުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް...

Slide 17: 

Soft Spot Dorsal fin Fin lets Operculum/gill cover Pectoral fin Pelvic fin Anus Anal fin Caudal fin Y E L L O W F I N T U N A - E X T E R N A L A N A T O M Y

Slide 18: 

Y E L L O W F I N T U N A - I N T E R N A L A N A T O M Y

Slide 19: 

ކޮލިޓީ ރަގަޅުވުން...ފައިދާ ބޮޑު.

Slide 20: 

އޭ ގްރޭޑް މަހެއް

Slide 21: 

މަސް ކޮލިޓީ ވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އައިސް...

Slide 22: 

ނުރަނގަޅު އާދައެއް...

Slide 24: 

މަސްގެންގުޅުމުގައި ފަރުވާތެރި ވުމުން މަހަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަ...

Slide 26: 

E S S E N T I A L T O O L S

Slide 27: 

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ދެމެހެއްޓުމަށް – މަސްވެރިން!

Slide 29: 

G A F F I N G

Slide 30: 

K I L L I N G T U N A

މަސްގެންގުޅުމުގައި ފަރުވާކުޑަވުމުގެ ނަތީޖާ... : 

މަސްގެންގުޅުމުގައި ފަރުވާކުޑަވުމުގެ ނަތީޖާ...

Slide 35: 

B L E E D I N G

Slide 42: 

މަހުގެ ޓެމްޕަރޭޗަރ ހިފެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ!

Slide 49: 

މަސްބޭނުމަށް ފަހު ވީހާ އަވަހަކަށް މަސްމަރާ ލޭ ހުސްކުރުމަށްފަހު ފިނިކުރުމުން މަހުގެ ކޮލިޓީ ގިނަ ދުވަހަށް ދެމި ހުންނާނެ!

Slide 50: 

P R E M I U M Q U A L I T Y T U N A L O I N

Slide 51: 

LOINS ARE TURNED TO PALE / BROWN DUE TO POOR HANDLING ON BOARD

Slide 52: 

LOINS ARE TURNED TO PALE / BROWN DUE TO POOR HANDLING ON BOARD

Slide 53: 

LOINS ARE TURNED TO PALE/BROWN DUE TO POOR HANDLING ON BOARD

Slide 54: 

KFV PRODUCTS

KFV : 

KFV produces a wide range of fresh/frozen products 1. Tuna Steaks 2. Tuna Kebabs 3. Tuna Pavés 4. Tuna Döner 5. Tuna Délice 6. Minced Tuna 7. Tuna Supremes 8. Tuna Flakes 9. Sliced Tuna Sashimi 10. Tuna Curry cuts 11. Tuna cheek meat 12. Tuna head meat 13. Tuna Rose 14. Tuna Fin meat 15. Tuna Wings meat

Chilled Tuna Steaks : 

Chilled Tuna Steaks 500g per Packet, Skinless and vacuum packed. Each steak with 150-170 gms

Chilled Tuna Kebabs : 

Chilled Tuna Kebabs Ready to marinate and heat tuna kebabs. The bamboo skewer can be further stuffed with vegetables such as capsicum, tomotoes, onions, mushrooms etc.

Chilled Tuna Pavés : 

Chilled Tuna Pavés Fresh Tuna belly meat (bandadhoo). The fattiest part of tuna.

Tuna Döner : 

Tuna Döner Ready to marinate and cook -Tuna döners.

Tuna Délice : 

Tuna Délice Delicious Délice! Hygienically prepared from fresh tuna belly.

Minced Tuna : 

Minced Tuna Tuna bone meat

Tuna Suprêmes : 

Tuna Suprêmes Made from fresh tuna belly meat.

Tuna Flakes : 

Tuna Flakes Preparation Trimmings are collected during loin/VAP production is collected and are packed in 500g bags. Each bag is vacuum packed and labelled. Finished product stored in chiller Intended Use Ideal for burgers, short eats etc. Product code T-FLK

Sliced Tuna Sashimi : 

Sliced Tuna Sashimi Sashimi is fresh raw seafood, which is served as chilled and is sliced and elegantly arranged. Fresh fish is always used to make sashimi.

Tuna Currycuts : 

Tuna Currycuts Special cuts from fresh yellow fin/Big eye tuna and sold in Vacuum packs. Individually Quick Frozen (IQF). Ready to mix -Convenient formula. Packed in 500g bags Intended use For making curries, to fry etc

Tuna Cheek meat : 

Tuna Cheek meat Delicate Rich Juicy Flavorful

Tuna head meat : 

Tuna head meat

Tuna Rose : 

Tuna Rose Delicate and delicious Tuna roses. Beautiful way of presenting fish!!!

Tuna Fin meat : 

Tuna Fin meat Presenting the very best of tuna!! Tuna fin meat!

Tuna Wings meat : 

Tuna Wings meat

Preparation : 

Preparation The meat just beneath the pectoral fin. 20 g per meat, 200g per packet/tray, Individually frozen. Intended use Excellent for stir-fying

Slide 77: 

FISH RECEIVED IN 2008

Slide 78: 

ޝުކުރިއްޔާ

authorStream Live Help