Luyen tu va cau tiết 46 noi cac ve cau ghep bang quan he tu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Slide2:

K HỞI ĐỘNG: Trong các câu ghép sau câu ghép nào chỉ quan hệ tương phản ? A. Hễ em được điểm tốt thì cả nhà đều vui. B. Tuy hạn hán kéo dài nhưng cây cối vẫn xanh tươi. C. Vì thời tiết không thuận nên lúa xấu.

Slide3:

Để thể hiện quan hệ tương phản giữa các vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng cách nào? Để thể hiện mối quan hệ tương phản giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng: – Một QHT : Tuy, dù, mặc dù, nhưng, … – Hoặc một cặp QHT : Tuy …. n hưng …. ; Mặc dù ….. Nhưng …..

Slide4:

Câu ghép sau có phải là câu ghép biểu thị quan hệ tương phản không? Tại sao? Chẳng những Hồng chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm. Căn cứ vào nội dung câu và quan hệ từ sử dụng không phải là câu ghép biểu thị quan hệ tương phản. Câu ghép này biểu thị quan hệ gì? Nối các vế của câu ghép kiểu như thế này bằng cách nào? Chúng mình cùng tìm hiểu qua bài hôm nay. 

Slide5:

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Slide6:

1. Ph©n tÝch cÊu t¹o cña c©u ghÐp sau ®©y: Ch¼ng nh÷ng Hång ch¨m häc mµ b¹n Êy cßn rÊt ch¨m lµm. - Dïng g¹ch chÐo (/) ®Ó ph©n c¸ch c¸c vÕ c©u. - X¸c ®Þnh chñ ng÷, vÞ ng÷ cña tõng vÕ c©u. - Khoanh trßn vµo cÆp quan hÖ tõ. Các bước phân tích cấu tạo một câu ghép : I. NhËn xÐt C V C V

Slide7:

Ch¼ng nh÷ng Hång ch¨m häc mµ b¹n Êy cßn rÊt ch¨m lµm. C V C V VÕ 1: Hång ch¨m häc VÕ 2: b¹n Êy cßn rÊt ch¨m lµm. C V C V Ch¼ng nh÷ng … mµ … mµ Ch¼ng nh÷ng (Quan hÖ t¨ng tiÕn) Cặp quan hệ từ

Slide8:

2. Tìm thêm những cặp quan hệ từ có thể nối các vế câu có quan hệ tăng tiến. không những ... mà ... chẳng những ... mà ... không chỉ ... mà ... Chẳng những Hồng chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm. I. Nhận xét - Kh«ng nh÷ng Hång ch¨m häc mµ b¹n Êy cßn rÊt ch¨m lµm. - Hång kh«ng chØ ch¨m häc mµ b¹n Êy cßn rÊt ch¨m lµm.

Slide9:

§Ó thÓ hiÖn quan hÖ t¨ng tiÕn gi÷a c¸c vÕ c©u ghÐp, ta cã thÓ nèi chóng b»ng mét trong c¸c cÆp quan hÖ tõ: kh«ng nh÷ng… mµ… ; ch¼ng nh÷ng… mµ… ; kh«ng chØ… mµ… II. Ghi nhí

Slide10:

1 III. LuyÖn tËp T×m vµ ph©n tÝch cÊu t¹o cña c©u ghÐp chØ quan hÖ t¨ng tiÕn trong mÈu chuyÖn vui : Người lái xe đãng trí (SGK trang 54)

Slide11:

Người lái xe đãng trí Mét người ®µn «ng hèt ho¶ng gäi ®iÖn tíi ®ån c«ng an: - A l« ! Xin c¸c anh ®Õn gióp t«i ngay ! T«i ®· kho¸ cöa xe cÈn thËn nhưng bän trém vÉn ®ét nhËp vµo xe cña t«i. ThËt kh«ng thÓ tưởng tượng næi! L¸t sau, khi hai c¶nh s¸t võa được ph¸i ®i th× trùc ban cña ®ån l¹i nhËn được mét có ®iÖn tho¹i : - Xin lçi v× ®· lµm phiÒn c¸c anh. Ho¸ ra t«i ngåi nhÇm vµo hµng ghÕ sau. Theo b¸o Mùc tÝm Bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. mà không chỉ

Slide12:

T×m quan hÖ tõ thÝch hîp víi mçi chç chÊm: 2 a) TiÕng cười … ®em l¹i niÒm vui cho mäi người … nã cßn lµ mét liÒu thuèc trường sinh. b) … hoa sen ®Ñp … nã cßn tượng trưng cho sù thanh khiÕt cña t©m hån ViÖt Nam. c) Ngµy nay, trªn ®Êt nước ta, … c«ng an lµm nhiÖm vô gi÷ g×n trËt tù, an ninh … mçi mét người d©n ®Òu cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ c«ng cuéc x©y dùng hoµ b×nh.

Slide13:

2 a) TiÕng cười kh«ng nh÷ng ( kh«ng chØ ; ch¼ng nh÷ng ) ®em l¹i niÒm vui cho mäi người mµ nã cßn lµ mét liÒu thuèc trường sinh. b) Ch¼ng nh÷ng (kh«ng nh÷ng ) hoa sen ®Ñp mµ nã cßn tượng trưng cho sù thanh khiÕt cña t©m hån ViÖt Nam c) Ngµy nay, trªn ®Êt nước ta, kh«ng chØ c«ng an lµm nhiÖm vô gi÷ g×n trËt tù, an ninh mµ mçi mét người d©n ®Òu cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ c«ng cuéc x©y dùng hoµ b×nh. T×m quan hÖ tõ thÝch hîp víi mçi chç chÊm:

Slide14:

§Ó thÓ hiÖn quan hÖ t¨ng tiÕn gi÷a c¸c vÕ c©u ghÐp, ta cã thÓ nèi chóng b»ng mét trong c¸c cÆp quan hÖ tõ: kh«ng nh÷ng… mµ… ; ch¼ng nh÷ng… mµ… ; kh«ng chØ… mµ… II. Ghi nhí

Slide15:

Rung Chuông Vàng

Slide16:

Câu 1 Đáp án Đáp án 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B Thêi gian C©u hái RUNG CHUÔNG VÀNG Câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến là : Vì bạn Nam cố gắng học tập nên kết quả thi đạt điểm cao . Bạn Ngọc không chỉ xinh đẹp mà bạn ấy còn học giỏi . Tuy gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng bạn Nga vẫn phấn đấu học tốt Hết giờ

Slide17:

Câu 2 Đáp án Đáp án 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A Thêi gian C©u hái RUNG CHUÔNG VÀNG Điền cặp từ thích hợp vào câu : “ Đứa trẻ … không nín khóc … nó lại còn khóc to hơn ” . Không những … mà … Vì … nên Mặc dù … nhưng … Hết giờ

Slide18:

Câu 3 Đáp án Đáp án 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C Thêi gian C©u hái RUNG CHUÔNG VÀNG Trong các cặp từ dưới đây , cặp từ thể hiện mối quan hệ tăng tiến là : Tuy … nhưng …; mặc dù … nhưng …; dù … nhưng … Nếu … thì ; hễ … thì …; giá … thì … Không những … mà …; chẳng những … mà …; không chỉ … mà … Hết giờ

Slide19:

Câu 4 Đáp án Đáp án 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C Thêi gian C©u hái RUNG CHUÔNG VÀNG Em đã được học những cách nối các vế câu ghép thể hiện quan hệ : Nguyên nhân – kết quả , điều kiện – kết quả , tương phản . Nguyên nhân – kết quả , điều kiện – kết quả , tăng tiến . Nguyên nhân – kết quả , điều kiện – kết quả , tương phản , tăng tiến . Hết giờ

Slide20:

chóc c¸c CON ch¨m ngoan

authorStream Live Help