Pham Duy_Tinh Hoai Huong_Ha Thanh Lich Bach Kim Cuong Si Phu Duy Trac

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 7: 

Hà Thanh L?ch Ti?ng hát Khôi Nguyên Epic Vocal Artist

Slide 9: 

M?t tuy?t tác ngh? thu?t âm nh?c Tình Hoài Huong ReMixed 08/2010

Slide 10: 

Ca khúc quê huong Tình Hoài Huong

Slide 14: 

c?a nh?c s? Ph?m Duy ReMixed 08 - 2010

Slide 21: 

trích t? album ?! Thôi Anh V? ReMixed and ReMastered 08/2010

Slide 28: 

Hòa Âm: Minh Quân D.A., Giáo su âm nh?c d?i h?c Hoa K? Ðang Quang

Slide 32: 

ReMixed by the certified audio engineer: Theodore Stone Becker ReMixed and ReMastered 08/2010

Slide 35: 

Kim Cuong Production ReMixed & ReMastered August 2010

Slide 40: 

? cao trào tình c?m b?c phát lên d?n t?t d?nh nhu trang thái c?a dam mê, c?a d?m du?i, c?a yêu duong ... ph?n ?nh b?n nang t?i cao d? sinh t?n và tính ch?t th?a k? c?a con ngu?i, ph?i chang ch? có s? nh? nhàng không thôi không d? di?n t? du?c cái b?n nang xúc d?ng t?t d?nh mang ý nghia t?i h?u c?a s? t?n t?i c?a nhân lo?i,

Slide 43: 

Ti?ng hát Hà Thanh L?ch v?i d? kích d?ng r?ng, du?c nén có ki?m sóat, dang xé gió t? xa, di d?ng nhanh, l?i g?n hon và vút lên theo hình xoáy l?c, nhu m?t mui tên thóat kh?i s? k?m ch? b?t ra và gi? ? d? cao dó v?i âm nín dó, v?i cu?ng d? dó và v?i tru?ng d? dó …, dã b?o d?m s? tinh l?c lo?i dã và dang hi?n di?n trong muu s?

Slide 46: 

M?i tác ph?m c?a trung tâm Kim Cuong là m?t s? sáng t?o không ng?ng khám phá không gian vô h?n c?a ngh? thu?t âm nh?c thu?ng d?nh Vi?t Nam Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 49: 

Các b?n có b? cu?n hút b?i ti?ng hát tinh t? quê huong c?a Khôi nguyên Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 52: 

Quí khán thính gi? có c?m nh?n không ch? s? dam mê say d?m t?t dô c?a ngh? thu?t âm nh?c mang tính ch?t hàn lâm Vi?t Nam mà còn giao c?m du?c s?c m?nh thu?ng d?nh c?a trí tu? c?a dân t?c Vi?t Nam trên toàn c?u ?n hi?n trong ti?ng hát Khôi nguyên Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 55: 

Các b?n có b? sa vào ?o giác du?c t?o ra b?i ti?ng hát Khôi nguyên Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 58: 

Các b?n có b? quy?n ru b?i ti?ng hát th?n tho?i Hà Thanh L?ch Ð?t mua trên th? tru?ng âm nh?c qu?c t? AMAZON and iTunes

authorStream Live Help