Thanh Trang_Khi Cuoc Tinh Da Qua_Duy Trac Si Phu Ha Tha

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Thanh Trang Khi Cuoc Tinh Da Qua Duy Trac Khi Cuộc Tình Đã Xa Si Phu Duc Huy Tu Cong Phung Y Lan Van Phung Cao Vu Khanh Ha Thanh Lich Pham Duy Khanh Ly Trinh Cong Son Ngo Thuy Mien Nhat Truong Sa Tran Thien Thanh Tuyen Hoa My Nhat Ngan Le Uyen Phuong Vu Tu Cong Phung Y Lan Van Phung Cao Tuan Khanh Nguyen Hien Vu Duc Sao Bien Man Tinh Can Nho Vang Lam Phuong Truc Phuong Dung Mai Bich Dung Truong Dinh Ca Tram Tu Thieng Kim Tuoc Mai Anh Tuan Ngoc Lan Khanh Bang Kieu Huong Lan Minh Ky Nguyen Khang

Comments

Presentation Transcript

Slide 8: 

Hà Thanh L?ch Ti?ng hát Khôi Nguyên Epic Vocal Artist

Slide 12: 

M?t tuy?t tác ngh? thu?t âm nh?c nh? nhàng Khi Cu?c Tình Ðã Xa Mixed & Mastered 08/2011

Slide 13: 


Slide 19: 

c?a nh?c s? Thanh Trang Mixed 2011

Slide 23: 

trích t? album Chân Tr?i Tím The Violet Horizon Mixed and Mastered 2011

Slide 27: 

Hòa Âm: Minh Quân D.A., Giáo su âm nh?c d?i h?c Hoa K? Ðang Quang Kim Cuong Empire 2011

Slide 32: 

Mixed by the certified audio engineer: Theodore Stone Becker Mixed and Mastered 2011

Slide 36: 

Kim Cuong Empire Mixed & Mastered 2011

Slide 51: 

M?i tác ph?m c?a trung tâm Kim Cuong là m?t s? sáng t?o không ng?ng ngh? trong d?c nhi?m khám phá không gian vô t?n c?a ngh? thu?t âm nh?c d?nh cao Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 55: 

Các khán thính gi? có th?y d?y ?p ni?m t? hào khi du?c sánh vai v?i ti?ng hát thu?ng d?nh c?a n?n ngh? thu?t âm nh?c Vi?t Nam qu?c t? Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 57: 

Các b?n có b? quy?n ru b?i ti?ng hát thiên th?n Hà Thanh L?ch Có th? d?c hàng trên th? truong âm nh?c qu?c t? AMAZON and iTunes

Slide 59: 

Các b?n có b? quy?n ru b?i ti?ng hát g?i nh? k? ni?m Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 60: 

Các b?n có b? quy?n ru b?i ti?ng hát yêu duong da di?t c?a Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

authorStream Live Help