Vu Duc Sao Bien_Hoa Trang Vuon Cu_Pham Duy-Ha Thanh Lic

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Hoa Trang Vườn Cũ Vũ Đức Sao Biển Duy Trac Si Phu Duc Huy Ha Thanh Lich Trinh Cong Son Duc Huy Pham Duy Khanh Ly Ngo Thuy Mien Thanh Trang Nhat Truong Sa Vu Tran Thien Thanh Duc Nhat Ngan Tran Trinh Nam Son Lam Hoang Oanh Le Uyen Phuong Vu Tu Cong Phung Y Lan Van Le Dinh Nguyen Dung Lam Phuong Truc Phuong Dung Tuan Khanh Tram Tu Thieng Mai Anh Tuan Ngoc Lan Nguyen Thien Doan Hoang Kim Chi Khanh Bang Mai Bich Dung Hong Van Cao Khanh Nguyen Kim Tuan Vu Thanh Ha Thuy Nga Hoang Thanh Tam

Comments

Presentation Transcript

Slide 9: 

Hà Thanh L?ch Ti?ng hát Khôi Nguyên Epic Vocal Artist

Slide 12: 

M?t tuy?t tác ngh? thu?t âm nh?c Hoa Trang Vu?n Cu Mixed 2011

Slide 15: 

c?a nh?c s? Vu Ð?c Sao Bi?n Mixed 2011

Slide 25: 

trích t? album Chân Tr?i Tím The Violet Horizon Mixed and Mastered 2011

Slide 28: 

Hòa Âm: Minh Quân D.A., Giáo su âm nh?c d?i h?c Hoa K? Ðang Quang

Slide 31: 

Mixed by the certified audio engineer: Theodore Stone Becker Mixed and Mastered 2011

Slide 34: 

Kim Cuong Production Mixed & Mastered 2011

Slide 41: 

M?i tác ph?m c?a trung tâm Kim Cuong là m?t s? sáng t?o không ng?ng trong d?c nhi?m khám phá không gian vô h?n c?a ngh? thu?t âm nh?c thu?ng d?nh Vi?t Nam Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 44: 

Các b?n có b? cu?n hút b?i ti?ng hát dam mê lãng m?n c?a Khôi nguyên Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 45: 

Các khán thính gi? có th?y d?y ?p ni?m t? hào khi du?c sánh vai v?i ti?ng hát thu?ng d?nh ngh? thu?t âm nh?c Vi?t Nam qu?c t? ti?ng hát Khôi nguyên Hà Thanh L?ch Có th? d?c hàng trên th? truong âm nh?c toàn c?u AMAZON and iTunes

Slide 47: 

Các b?n có b? sa vào ?o giác du?c t?o ra b?i ti?ng hát Khôi nguyên Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 48: 

Các b?n có b? quy?n ru b?i ti?ng hát liêu trai Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

authorStream Live Help