Cầu nguyện với Thánh Phanxicô

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Cùng cầu nguyện với thánh Phanxicô Átxidi

PowerPoint Presentation:

Kinh đọc trước Thánh Giá

PowerPoint Presentation:

Lạy Thiên Chúa tối cao và vinh hiển, Xin chiếu sáng cõi lòng tăm tối của con.

PowerPoint Presentation:

Xin ban cho con đức tin ngay thẳng, đức cậy vững vàng, đức mến hoàn hảo, cảm thức và hiểu biết

PowerPoint Presentation:

Để con thi hành huấn lệnh thánh thiện và chân thật của Chúa. Amen

PowerPoint Presentation:

Kinh Lạy Thiên Chúa toàn năng

PowerPoint Presentation:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, vĩnh cửu, công chính và từ bi

PowerPoint Presentation:

Vì danh dự của Chúa, xin ban cho chúng con…

PowerPoint Presentation:

thực hiện được những điều chúng con biết là Chúa muốn, và luôn luôn muốn những điều đẹp lòng Chúa.

PowerPoint Presentation:

Để nhờ ngọn lửa Thánh Linh thanh luyện, soi sáng và nung nấu tận tâm can

PowerPoint Presentation:

Chúng con có thể bước theo vết chân Con yêu dấu Chúa, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con

PowerPoint Presentation:

Và chỉ nhờ ơn Chúa trợ giúp, chúng con đến được với Chúa là Thiên Chúa tối cao …

PowerPoint Presentation:

Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Đấng hằng sống, hằng trị, và hằng được tôn vinh đến muôn thuở muôn đời. Amen

PowerPoint Presentation:

Kinh Ngợi khen Thiên Chúa tối cao

PowerPoint Presentation:

Ngài là Thiên Chúa thánh thiện, Duy mình Ngài làm nên những kỳ công.

PowerPoint Presentation:

Ngài mạnh mẽ, Ngài vĩ đại, Ngài cao cả, Ngài là Vua toàn năng, lạy Cha chí thánh…

PowerPoint Presentation:

Ngài là Ba Ngôi và là Một Thiên Chúa, là Thần trên mọi chư thần. Ngài là sự thiện, làm phát sinh mọi sự thiện…

PowerPoint Presentation:

Ngài là tình yêu, là bác ái; Ngài là hiện thân của sự khôn ngoan, của đức khiêm nhường và của lòng nhẫn nại.

PowerPoint Presentation:

Ngài tuyệt đẹp, Ngài nhân từ, Ngài là nơi nương tựa an toàn, Ngài là chốn nghỉ ngơi…

PowerPoint Presentation:

Ngài là Đấng che chở, gìn giữ và bảo vệ chúng con, Ngài là sức mạnh, Ngài là sự mát mẻ.

PowerPoint Presentation:

Chúng con trông cậy Ngài, tin tưởng Ngài, yêu mến Ngài. Ngài là tất cả sự dịu ngọt và là sự sống đời đời của chúng con

PowerPoint Presentation:

Ngài là Đức Chúa lớn lao và kỳ diệu Thiên Chúa toàn năng, Đấng Cứu tinh nhân hậu.

PowerPoint Presentation:

Kinh Lạy Chúa, xin thu hút

PowerPoint Presentation:

Lạy Chúa, xin thu hút lòng con khỏi đam mê mọi sự trên đời.

PowerPoint Presentation:

Xin thu hút lòng con, thu hút bằng tình yêu nóng bỏng và ngọt ngào của Chúa.

PowerPoint Presentation:

Để con chết vì say mê mối tình của Ngài

PowerPoint Presentation:

Như chính Ngài đã vui lòng chết, Vì say mê mối tình của con.

PowerPoint Presentation:

Lời: Các lời Kinh của thánh Phanxicô, trích Bút tích Âm nhạc: Lm Kim Long, Kinh Hòa Bình Thực hiện: Têrêsa Ngọc Nga, 2011 ngocnga_12@hotmail.com Chúc mừng lễ thánh Phanxicô cho Gia Đình Phan Sinh 4-10-2011

authorStream Live Help