Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: evhenia263195 (75 month(s) ago)

Разрешите скачать

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

PowerPoint Presentation:

Наказу Міністерства освіти і науки від 21.08. 2013 № 1222 « Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти »; Інструктивно-методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів ( додаток до листа МОН України від 28.01.2014 №1/9-74) Оцінювання навчальних досягнень здійснюється відповідно до:

PowerPoint Presentation:

знання про предмети і явища навколишнього світу вміння та навички застосовувати засвоєні знання досвід творчої діяльності ціннісні ставлення Об’єкти контролю

PowerPoint Presentation:

мотиваційна прогностична розвивальна Основні функції контролю і оцінювання виховна навчально-перевірювальна діагностувальна

PowerPoint Presentation:

поточний, періодичний , тематичний, семестровий , річний; державна підсумкова атестація. Види контролю:

Методи здійснення перевірки:

Методи здійснення перевірки усна перевірка (бесіда, розповідь учня ) письмова перевірка (самостійні і контрольні роботи, твори, перекази, диктанти, тестові завдання тощо) практична перевірка (дослід, практична робота, навчальний проект, спостереження, робота з картами, заповнення таблиць, побудова схем, моделей тощо)

PowerPoint Presentation:

Форми організації навчально- пізнавальної діяльності індивідуальна парна групова фронтальна п ортфоліо учня Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі , що передусім передбачає врахування рівня досягнень учнів, а не ступеня їхніх невдач.

Письмові контрольні роботи:

Письмові контрольні роботи з будь-якого предмета в початкових класах проводять на другому або третьому уроці за розкладом в середині робочого тижня (бажано – вівторок-середа ), не більше однієї такої роботи в день, а протягом тижня – не більше двох.

PowerPoint Presentation:

Вербальне оцінювання: у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової; у 2 ­ - 4 класах: При оцінюванні знань, вмінь і навичок учнів 2 класу (І семестр) за рішенням педагогічної ради замість балів використовуються словесні (вербальні) оцінки. з предметів інваріантної складової : « Сходинки до інформатики », « Музичне мистецтво », « Образотворче мистецтво », « Мистецтво », « Основи здоров’я », « Фізична культура»; з предметів варіативної складової .

Вербальна оцінка:

Вербальна оцінка У процесі контрольно-оцінної діяльності при безбальному оцінюванні використовуються як усні, так і письмові оцінні судження, які характеризують процес навчання і відображають кількісний і якісний результати процесу навчання: ступінь засвоєння знань і вмінь з навчальних предметів та рівень розвитку учнів.

Форми і прийоми вербального оцінювання:

Форми і прийоми вербального оцінювання різні форми схвалення, погодження, підбадьорювання, виражені словесно та за допомогою міміки, жесту, модуляції голосу розгорнуте словесне оцінювання перспективна й відстрочена оцінка динамічна виставка окремих дитячих робіт ігрова оцінка Недопустимою є заміна оцінок іншими зовнішніми атрибутами (зірочками, квіточками, прапорцями тощо).

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови :

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови

Об’єкти перевірки:

Об ’ єкти перевірки досвід мовленнєвої діяльності; знання про мову і мовлення; орфографічні і пунктуаційні вміння; графічні навички письма.

Аудіювання:

Аудіювання У 2 класі перевіряється: – розуміння фактичного змісту ( хто? що? д е? коли? як? ); – запам ’ ятовування послідовності подій. У 3 – 4 класах : – фактичний зміст; – причинно-наслідкові зв ’ язки ; – основна думка; – образний вислів.

Аудіювання:

Аудіювання Обсяги текстів : – 2 клас – 120-200 слів; – 3 клас – 220-300 слів; – 4 клас – 320-400 слів. Характеристика тестових завдань: – 2 клас – 4 запитання з двома варіантами відповідей; – 3 клас – 6 запитань з трьома варіантами відповідей; – 4 клас – 6 запитань з чотирма варіантами відповідей.

Аудіювання:

Аудіювання Оцінювання: 2 клас – по 3 бали за кожну правильну відповідь; 3-4 класи – по 2 бали за кожну правильну відповідь.

Перевірка діалогічного мовлення:

Перевірка діалогічного мовлення Перевіряються вміння: складати діалог на задану тему; в икористовувати формули мовленнєвого етикету; д отримуватись правил спілкування, норм літературної мови.

Перевірка діалогічного мовлення:

Перевірка діалогічного мовлення Обсяги діалогів: – 2 клас – 3-4 репліки; – 3 клас – 4-5 реплік; – 4 клас – 5-6 реплік на двох учасників діалогу . Нова характеристика навчальних досягнень (1 – 12 балів).

Перевірка монологічного мовлення:

Перевірка монологічного мовлення Письмовий переказ проводиться: – 3 клас – у кінці навчального року; – 4 клас – у І семестрі . Письмовий твір проводиться: – 4 клас – у кінці ІІ семестру .

Перевірка монологічного мовлення:

Перевірка монологічного мовлення Обсяги текстів для усних і письмових переказів: – 2 клас – 40-50 слів ; – 3 клас – 50-70 слів ; – 4 клас – 70-100 слів . Обсяги усних і письмових учнівських творів : – 2 клас – близько 40 слів; – 3 клас – близько 60 слів; – 4 клас – 60-80 слів .

Оцінювання зв’язних висловлювань:

Оцінювання зв ’ язних висловлювань Усний переказ і твір – оцінюється тільки зміст . Письмовий переказ і твір – оцінюється окремо зміст і грамотність (у журнал ставиться тільки оцінка за зміст ). Нова характеристика навчальних досягнень (1 – 12 балів).

Перевірка навички читання в 1 класі:

Перевірка навички читання в 1 класі Перевіряються: – спосіб (буквами, складами, цілими словами); – правильність ; – виразність ; – швидкість читання (на кінець 1 класу – 20-30 слів за хвилину); – розуміння змісту прочитаного.

Перевірка мовних знань і вмінь:

Перевірка мовних знань і вмінь Спосіб перевірки – фронтальний у письмовій формі – тестові завдання. Характеристика тестових завдань: – 2 клас – 5 завдань : 3 закритих (з трьома варіантами відповідей) і 2 відкритих ; – 3 клас – 8 завдань: 4 закритих (з трьома варіантами відповідей) і 4 відкритих; – 4 клас – 8 завдань: 4 закритих (з чотирма варіантами відповідей) і 4 відкритих.

Оцінювання тестових завдань:

Оцінювання тестових завдань 2 клас : – за закрите завдання – 2 бали ; – за відкрите завдання – 3 бали . 3-4 класи : – за закрите завдання – 1 бал; – за відкрите завдання – 2 бали. У відкритих завданнях за орфографічні і пунктуаційні помилки на вивчені правила знімається 1 бал за грамотність .

Перевірка грамотності:

Перевірка грамотності Спосіб перевірки – диктант і списування тексту. Обсяги текстів: 1 клас – 20-30 слів ; 2 клас – 30-50 слів ; 3 клас – 50-70 слів ; 4 клас – 70-90 слів .

Оцінювання диктантів і списаних текстів:

Оцінювання диктантів і списаних текстів 1 бал – 9 і більше помилок; 2 бали – 8 помилок; 3 бали – 7 помилок; 4 бали – 6 помилок; 5 балів – 5 помилок; 6 балів – 4 помилки; 7 балів – 3 помилки; 8 балів – 2 помилки; 9 балів – 1 помилка; 10 балів – 1 негруба помилка або 2-3 виправлення; 11 балів – 1 виправлення; 12 балів – без помилок і виправлень.

Оцінювання диктантів і списаних текстів:

Оцінювання диктантів і списаних текстів Є характеристика грубих і негрубих помилок. Береться до уваги також: – каліграфія; – культура оформлення роботи. Від оцінки за грамотність віднімається 1-2 бали за недотримання цих показників.

Перевірка графічних навичок письма:

Перевірка графічних навичок письма Спосіб перевірки – списування друкованого тексту. Перевіряється: у 1 класі: – каліграфія (форма, розмір, нахил, поєднання букв); – дотримання гігієнічних правил; у 2-4 класах: – каліграфія; – культура оформлення роботи; – швидкість письма.

Оцінювання списаних текстів у 2-4 класах:

Оцінювання списаних текстів у 2-4 класах Виставляється по 2 бали за: – форму букв; – розмір; – нахил; – поєднання літер; – культуру оформлення роботи; – швидкість письма.

Норми швидкості письма: :

Норми швидкості письма: 2 клас – 16-25 знаків ; 3 клас – 26-35 знаків ; 4 клас – 36-45 знаків . Є характеристика значних відхилень від норми по всіх показниках.

Зведений перелік перевірних робіт:

Зведений перелік перевірних робіт Вид перевірки 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас І с. ІІ с. І с. ІІ с. І с. ІІ с. І с. ІІ с. Аудіювання - - 1 1 1 1 1 1 Діалог - - 1 - 1 - 1 - Усний переказ - - - 1 - - - - Усний твір - - - - - 1 - 1 Читання - 1 - - - - - - Письмовий переказ - - - - - 1 1 - Письмовий твір - - - - - - - 1 Теоретичні знання - - 2 2 2 2 2 2 Диктант - - 1 2 2 2 2 2 Списування тексту - 1 1 1 1 1 1 1 ДПА - - - - - - - 1 Загальна кількість - 2 6 7 7 8 8 9

PowerPoint Presentation:

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з літературного читання 2 – 4 класи

Об’єкти перевірки й оцінювання :

Об’єкти перевірки й оцінювання

Зведений перелік підсумкових перевірок:

Зведений перелік підсумкових перевірок Вид перевірки 2 клас 3 клас 4 клас І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. Навичка читання вголос 1 1 1 1 1 1 Навичка читання мовчки ─ ─ ─ 1 1 1 Підсумкова(самостійна) контрольна робота ─ ─ 1* 1 1 ─ Державна підсумкова атестація ─ ─ ─ ─ ─ 1 Загальна кількість перевірок за семестр 1 1 2 3 3 3

Перевірка навички читання вголос:

Перевірка навички читання вголос проводиться індивідуально протягом 2-х останніх тижнів І-го і ІІ-го семестрів у 2-4 кл обирається для перевірки читання один і той самий незнайомий текст розуміння учнями прочитаного рекомендується здійснювати у процесі поточного оцінювання протягом року уміння читати виразно перевіряється окремо у процесі поточного контролю після попередньої підготовки учнів Підсумковий бал за навичку читання виставляється з урахуванням техніки читання та розуміння прочитаного.

PowerPoint Presentation:

Показники темпу читання вголос Клас І семестр ІІ семестр 2 35-45 сл / хв 50-60 сл/хв. 3 65-70 сл / хв 75-80 сл /хв. 4 80-85 сл / хв 90-95 сл /хв.

Читання мовчки:

Читання мовчки перевірка навички читання мовчки здійснюється індивідуально і фронтально; враховуються спосіб читання, розуміння змісту прочитаного, темп читання ; є методика перевірки темпу читання мовчки та побальна характеристика навчальних досягнень; р озуміння прочитаного перевіряється за допомогою тестових завдань за змістом.

PowerPoint Presentation:

Показники темпу читання мовчки Клас І семестр ІІ семестр 3 85-100 сл / хв 95-110 сл/хв 4 110-130 сл / хв 130-150 сл / хв і більше Нижній показник є нормативним і впливає на оцінювання.

Перевірка й оцінювання уміння читати виразно, читати напам’ять:

Перевірка й оцінювання уміння читати виразно, читати напам’ять Перевірка здійснюється у процесі поточного контролю (під час поурочного вивчення теми, перевірки домашнього завдання). Виразність читання перевіряється на знайомому тексті, після попередньої підготовки. В имоги до якості читання напам’ять є наскрізними для учнів 2-4 класів. Перевірка читання напам’ять здійснюється індивідуально у процесі поточного контролю.

PowerPoint Presentation:

Самостійні та підсумкові контрольні роботи Мета : перевірка вміння самостійно усвідомлювати зміст незнайомого тексту. До тексту добираються завдання трьох видів: в ибір однієї правильної відповіді з 3 (4) – 1 бал (0 балів); з авдання з короткою письмовою відповіддю, завдання на встановлення відповідності чи послідовності – 2 бали (0 – 1 бал); з авдання, які потребують розгорнутої відповіді – 3 бали (0 – 2 бали ). В роботі не враховують орфографічні та пунктуаційні помилки.

PowerPoint Presentation:

Самостійні та підсумкові контрольні роботи Вид роботи Обсяг тексту Завдань І типу Завдань ІІ типу Завдань ІІІ типу Загальна кількість завдань 3 клас І семестр самостійна під керівництвом учителя 250-300 слів 5 (4) 3 1 8 3 клас ІІ семестр контрольна 300-350 слів 5 4 1 10 4 клас І семестр контрольна 350-420 слів 6 5 1 12 Є таблиця переведення балів за роботу в оціночний бал.

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з математики :

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з математики

PowerPoint Presentation:

Об'єктами перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів з математики є складники предметної компетентності – знання, уміння та навички, здатність їх застосовувати у навчальних і життєвих ситуаціях.

PowerPoint Presentation:

Контроль навчальних досягнень учнів рекомендується здійснювати шляхом: поточної перевірки (1–4 класи ) і тематичної перевірки (2–4 класи ).

PowerPoint Presentation:

Поточна перевірка в усній і письмовій формі ; знаходить своє відображення у поурочних планах (конспектах) уроків ; у формі самостійної роботи — короткотривалої (10–15 хвилин ) письмової роботи ; не обов’язково проводиться фронтально; результати не завжди відображаються у балах. Тематична перевірка здійснюється в письмовій формі - у вигляді контрольної роботи – комбінованої або роботи тестового характеру – 4 рази за семестр.

PowerPoint Presentation:

Бажано , щоб тематична робота містила : У 2 класі – 14 математичних операцій , тривалість роботи 30 хв ; У 3 класі – 16 операцій , тривалість роботи 35 хв ; У 4 класі – 18 операцій , тривалість роботи 35 хв . Є шкала переведення тестових балів в оціночний бал.

PowerPoint Presentation:

Оцінювання контрольної роботи тестового характеру : якщо завданням перевіряється одна математична операція , то за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал, за неправильну відповідь або невиконане завдання – 0; якщо перевіряється дві та більше математичні операції , за кожну виконану правильно виставляється по 1 балу . якщо в складеній сюжетній задачі правильно виконано деякі дії , але правильного розв’язку задачі не одержано, то ставиться 1 бал.

PowerPoint Presentation:

Критерії 2013 Високий   10   Робота виконана в повному обсязі, але допущено 1 негрубу помилку 11   Робота виконана правильно в повному обсязі окрім завдання підвищеної складності або творчого 12   Робота виконана правильно в повному обсязі, в тому числі завдання підвищеної складності або творчого

PowerPoint Presentation:

До грубих помилок належать: неправильне обчислення у завданні , мета якого – перевірка обчислювальних умінь і навичок ; неправильне розв'язання задачі (пропуск дії , неправильний добір дії , зайва дія ); незнання або неправильне застосування властивостей , правил, алгоритмів , залежностей ; невідповідність виконаних вимірювань та геометричних побудов умові завдання . Негрубими помилками є: неправильно виконане обчислення у випадку , коли метою завдання не передбачена перевірка обчислювальних умінь і навичок ; відсутність пояснювального тексту, відповіді завдання , назви величин або невідповідність їх виконаним діям та отриманим результатам; не доведене до логічного кінця перетворення величин; неправильне за стилістикою формулювання запитання чи відповіді задачі ; неправильне списування даних завдання за умови правильного його виконання ; помилки у записах математичних термінів , символів , позначеннях геометричних фігур . Якщо учень ( учениця ) самостійно знаходить і охайно виправляє допущену помилку , то це не вважається недоліком роботи .

PowerPoint Presentation:

Перевірка навичок усних обчислень Проводиться 1 раз на семестр у письмовій формі (математичний диктант, робота на картках); Повинна містити не більше 12 математичних операцій.

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства :

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства

PowerPoint Presentation:

Види контролю Поточний (навчально-коригувальна функція) Тематичний (оцінювання якості засвоєння природознавчих понять ) Семестровий (здійснюється з урахуванням тематичних оцінок) Річний (виставляється на основі семестрових оцінок) Опитування Усне (розповідь , бесіда) Письмові завдання (15-20 хв ) (репродуктивні , продуктивні, відкриті (життєві, компетентнісно-орієнтовані ) та інтегровані завдання, графічні завдання) Дослід, практична робота Контрольна робота

PowerPoint Presentation:

Фенологічні спостереження і проектна діяльність рекомендовано оцінювати вербально. Контрольні роботи проводяться наприкінці вивчення теми і складається із завдань різного рівня складності.

authorStream Live Help