bio logrozborp

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

BIOLOGICKÝ ROZBOR PÔDY: 

BIOLOGICKÝ ROZBOR PÔDY Súčasťou rozborov laboratória na Výskumnom ústave trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici sú aj špeciálne rozbory zamerané na posúdenie mikrobiologickej aktivity pôd a analýzu frakcií pôdnych organických látok. V biologickom rozbore pôd sú zahrnuté nasledovné analýzy: 1. Obsah celkového uhlíka mikrobiálnej biomasy 2. Produkcia CO2 resp. respirácia pôdy 3. Respirometrický test (stanovenie množstva ľahko rozložiteľných organických uhlíkatých látok a stability pôdnej organickej hmoty) 4. Mineralizácia dusíka a obsah ľahko rozložiteľného dusíka v pôde 5. Obsah minerálnych foriem dusíka (NH4-N a NO3-N) 6. Nitrifikačná schopnosť pôdy

Odber pôdnych vzoriek a meranie vlhkosti pôdy: 

Odber pôdnych vzoriek a meranie vlhkosti pôdy Pôdne vzorky sa odoberajú z vrstvy 0-100 mm po odstránení 20 mm hornej mačiny a pri zachovaní ich prirodzenej vlhkosti sa preosejú cez 2 mm sito Určovanie vlhkosti pôdnych vzoriek gravimetrickou metódou

OBSAH CELKOVÉHO UHLÍKA MIKROBIÁLNEJ BIOMASY (MB_C)(stanovenie rehydratačnou a fumigačnou metódou) : 

OBSAH CELKOVÉHO UHLÍKA MIKROBIÁLNEJ BIOMASY (MB_C) (stanovenie rehydratačnou a fumigačnou metódou) Mikrobiálna biocenóza pôdy je predstavovaná baktériami, aktinomycétami, mikromycétami a malým podielom rias, prvokov a nematód o objeme menšom ako 5um3. Mikroorganizmy hrajú v pôde nenahraditeľnú úlohu pri premene organických látok, sú však tiež zdrojom a zásobárňou živín v pôde. Množstvo a aktivita mikrobiálnej biomasy sú teda dôležitými ukazovateľmi biologickej aktivity pôdy, ktorá je rozhodujúca pri tvorbe a udržovaní pôdnej úrodnosti. Uhlík obsiahnutý v mikrobiálnej biomase predstavuje 0.3 - 4.8% z celkovej zásoby organického C. v pôde. Bolo už dokázané, že v pomere MB_C/Cox sa citlivo odráža vplyv vonkajších faktorov a že je teda vhodnejším ukazovateľom biologického stavu pôd než samotné hodnoty MB_C a Cox Význam stanovenia obsahu mikrobiálnej biomasy v pôde je dôležitý i z toho hľadiska, že obsah dusíka v biomase mikroorganizmov je vyšší než v rastlinách, dosahuje hodnôt 5-10% sušiny. Väčšina je ho viazaná v zásobných bielkovinách, zvyšok sa nachádza v bunečných stenách. Pri neustálom obrate mikrobiálnej biomasy v pôde sú odumreté bunky ostatnou mikroflórou rýchle mineralizované čím podstatne prispievajú k zásobe živín v pôde, dostupných rastlinám.

Stanovenie celkového uhlíka mikrobiálnej biomasy rehydratačnou metódou: 

Stanovenie celkového uhlíka mikrobiálnej biomasy rehydratačnou metódou A. Rogožníková, Bc. pri príprave merania uhlíka celkovej mikrobiálnej biomasy A. Rogožníková, Bc. pri meraní obsahu uhlíka mikrobiálnej biomasy na spektrofotometri METERTEK SP-470.

PRODUKCIA CO2 RESP. RESPIRÁCIA PÔDY (stanovenie metódou plynovej chromatografie) : 

PRODUKCIA CO2 RESP. RESPIRÁCIA PÔDY (stanovenie metódou plynovej chromatografie) Stanovenie respirácie pôdy patrí medzi najstaršie a veľmi často používané merané parametre biologickej aktivity pôdy. Respirácia pôdy je chápaná ako uvoľňovanie oxidu uhličitého živými metabolizujúcimi komponentami pôdy. Zahrňuje v sebe ich množstvo a aktivitu. Je najvšeobecnejším parametrom mineralizácie pôdnej organickej hmoty so všetkými metabolickými procesmi pri ktorých vzniká CO2. Pri laboratórnych meraniach za konštantných vlhkostných a teplotných podmienok závisí množstvo uvoľneného CO2 iba na množstve a dostupnosti organických látok v pôdnej vzorke a na schopnosti prítomných organizmov ich využívať. Takto stanovenú respiráciu pôdy je možné považovať za parameter biologickej aktivity pôdy vypovedajúcej o teoreticky možnej úrovni mineralizácie organickej hmoty v pôde v štandardizovaných podmienkach. Dosiahnuté výsledky sa vyhodnocujú v kontexte s ostatnými mikrobiologickými testmi.

Meranie produkcie CO2 metódou plynovej chromatografie: 

Meranie produkcie CO2 metódou plynovej chromatografie E. Krajčiová a  A. Rogožníková pri pri príprave pôdnych vzoriek na inkubáciu v NTS fľašiach E. Krajčiová pri meraní produkcie CO2 na plynovom chromatografe CHROM-5.

Inkubácia pôdnych vzoriek a prenos dát z chromatografu: 

Inkubácia pôdnych vzoriek a prenos dát z chromatografu Pôdne vzorky sa inkubujú v termostatoch. Vyhodnocovanie signálu z chromatografu zabezpečuje program CSW na personálnom počítači.

Meranie produkcie CO2 v terénnych podmienkach: 

Meranie produkcie CO2 v terénnych podmienkach Prenosný pristroj EGM-3 na meranie respirácie pôdy v terénnych podmienkach. Prístroj EGM-3 pri prenose nameraných dát do personálneho počítača.

RESPIROMETRICKÝ TEST: 

RESPIROMETRICKÝ TEST Stanovenie produkcie CO2 metódou plynovej chromatografie sa využíva aj pri respirometrickom teste. Pomocou respirometrického testu sa v pôde stanovuje množstvo ľahko rozložiteľných organických uhlíkatých látok a stabilita pôdnej organickej hmoty. Podstatou testu je pridanie glukózy (G) a  glukózy spolu s minerálnym dusíkom (NG) do prirodzene vlhkých pôdnych vzoriek a ich inkubácia v termostate 20 hodín pri teplote 25oC. Po tejto inkubačnej dobe sa zmeria množstvo uvoľneného CO2 . Vyhodnocuje sa pomer množstva uvoľneného CO2 (G) a (NG) k množstvu uvoľneného CO2 bez pridania živín (B). Čím sú hodnoty pomeru G:B a NG:B vyššie tým menšie množstvo ľahko rozložiteľných organických látok sa v pôde nachádza a tým vyššia je ich stabilita.

SCHOPNOSŤ PÔDY MINERALIZOVAŤ DUSÍK A OBSAH ĽAHKO ROZLOŽITEĽNÉHO DUSÍKA V PÔDE(stanovenie inkubáciou vzoriek v aeróbnych podmienkach): 

SCHOPNOSŤ PÔDY MINERALIZOVAŤ DUSÍK A OBSAH ĽAHKO ROZLOŽITEĽNÉHO DUSÍKA V PÔDE (stanovenie inkubáciou vzoriek v aeróbnych podmienkach) Kľúčový význam pre výživu rastlín majú mikrobiálne premeny dusíka v pôde. V celkovom obsahu dusíka v pôde je 95-98 % viazaného v neprístupnej, prevažne organickej forme a o jeho úrodotvornom potenciáli najviac rozhodujú prirodzené mechanizmy jeho sprístupňovania pre rastliny. Vzhľadom na to, že procesy sprístupňovania sú simultánne doprevádzané mechanizmami imobilizácie sprístupňovaného dusíka, na formovaní úrod sa môže podieľať len minerálny dusík, ktorý sa v pôde vytvorí ako výsledok prevahy mineralizácie nad imobilizáciou. Mineralizačná schopnosť pôdy sa stanoví na základe pred a po inkubačného obsahu NH4-N a NO3-N v prirodzene vlhkých vzorkách inkubovaných v termostate pri teplote 25oC. Ľahko rozložiteľný organický dusík v pôde je predstavovaný minerálnym dusíkom uvoľneným pôdnou mikroflórou vo vzorke inkubovanej v optimálnych laboratórnych podmienkach. Je to množstvo dusíka, ktoré sú pôdne mikroorganizmy schopné uvoľniť z pôdy pre výživu rastlín v priaznivých teplotných a vlhkostných podmienkach.

RACIONALIZÁCIA HNOJENIA TRÁVNYCH PORASTOV NA ZÁKLADE STANOVENIA OBSAHU MINERÁLNEHO A MINERALIZOVATEĽNÉHO DUSÍKA V PÔDE: 

RACIONALIZÁCIA HNOJENIA TRÁVNYCH PORASTOV NA ZÁKLADE STANOVENIA OBSAHU MINERÁLNEHO A MINERALIZOVATEĽNÉHO DUSÍKA V PÔDE Stanovením a zohľadnením obsahu minerálneho a ľahko mineralizovateľného dusíka v pôde pri hnojení poloprírodného trávneho porastu sa v rokoch 1992-98 ušetrilo v priemere 34% až 54% priemysekného dusíkatého hnojiva (Obr. 1). Naopak úroda trávneho porastu v porovnaní s porastom hnojeným plnými nominálnymi dávkami dusíka poklesla iba o 8% a 13% čo je štatisticky nepreukazné (Obr. 1). Produkčná účinnosť dodaného priemyselného dusíkatého hnojiva bola v trávnom poraste hnojenom na základe obsahu minerálneho a mineralizovateľného dusíka vyššia o 16% (Obr. 2).

Obr. 1 Porovnanie úrod sušiny trávneho porastu pri aplikácii redukovanej dávky priemyselného dusíkatého hnojiva na základe obsahu minerálneho a mineralizovateľného N v pôde s úrodami porastu hnojeného plnými dávkami N (N 90 a N 180 kg na ha) za roky 1992-98: 

Obr. 1 Porovnanie úrod sušiny trávneho porastu pri aplikácii redukovanej dávky priemyselného dusíkatého hnojiva na základe obsahu minerálneho a mineralizovateľného N v pôde s úrodami porastu hnojeného plnými dávkami N (N 90 a N 180 kg na ha) za roky 1992-98 Obr. 2 Porovnanie produkčnej účinnosti dodaného priemyselného dusíkatého hnojiva v poraste hnojenom redukovanými dávkami N na základe obsahu minerálneho a mineralizovateľného N a v poraste hnojenom plnými dávkami N

NITRIFIKAČNÁ SCHOPNOSŤ PÔDY (stanovenie inkubáciou vzoriek v aeróbnych podmienkach) : 

NITRIFIKAČNÁ SCHOPNOSŤ PÔDY (stanovenie inkubáciou vzoriek v aeróbnych podmienkach) Amoniak uvoľnený z pôdnych organických látok amonifikačnou mikroflórou je za priaznivých vlhkostných a  teplotných podmienok a  pôdnej reakcie prostredníctvom nitrifikačných baktérií oxidovaný cez nitrity na nitráty. Nitrifikácia sa stanoví na základe rozdielu pred a po inkubačného obsahu  NO3-N v prirodzene vlhkých vzorkách inkubovaných v termostate v aeróbnych podmienkach pri teplote 25oC. Stanovenie je dôležité najmä pri možnej kontaminácii životného prostredia ale aj  poľnohospodárskych plodín nitrátmi.

ODBER PÔDNYCH VZORIEK PRE BIOLOGICKÝ ROZBOR PÔDY: 

ODBER PÔDNYCH VZORIEK PRE BIOLOGICKÝ ROZBOR PÔDY Termín odberu: Na jar pred agrotechnickými resp. pratotechnickými zásahmi. Vrstva odberu: 0-100 mm, v prípade trávnych porastov (vrstva odberu 0-120 mm) zrežeme hornú 20 mm mačinovú vrstvu. Spôsob odberu: Priemerná vzorka sa vytvorí s viacerých odberov rovnomerne rozptýlených po záujmovej ploche resp. územia tak aby čo najlepšie vystihovala ich charakter. V prípade, že sa na ploche vyskytujú odlišné miesta je potrebné vytvoriť viac priemerných vzoriek. Vzorky sa odoberajú sondovacím zariadením pre pôdne vzorky alebo poľnou lopatkou. Úprava vzorky: Zemina sa pri zachovaní jej prirodzenej vlhkosti preoseje cez 2mm sito a ihneď expeduje v  uzatvorených igelitových sáčkoch na naše pracovisko. Požadovaná hmotnosť vzoriek je 600 g zeminy.

BIOLOGICKÝ ROZBOR PÔDY DOPORUČUJEME: 

BIOLOGICKÝ ROZBOR PÔDY DOPORUČUJEME Pre poľnohospodársku prax na určenie racionálnej dávky hnojív a sledovanie vývoja úrodotvorných vlastností pôdy. Pre výrobcov nových špeciálnych hnojív bakteriálneho a organo-minerálneho charakteru. Vplyv hnojív na mikrobiologické ukazovatele pôdy sa otestuje v laboratórnych i v terénnych pokusných podmienkach spolu so stanovením ich produkčného efektu. Ako indikátor pri revitalizácii degradovaných a poškodených pôd po ich nadmernom zaťažení priemyselnou alebo poľnohospodárskou výrobou. Pre ekologické poľnohospodárstvo a monitoring možnej kontaminácie životného prostredia minerálnymi formami dusíka v poľnohospodársky využívaných chránených krajinných oblastiach najmä v pásmach hygienickej ochrany vôd.

ZOZNAM RIEŠENÝCH VÝSKUMNÝCH ÚLOH V KTORÝCH SA SLEDUJÚ BIOLOGICKÉ VLASTNOSTI PôDY: 

ZOZNAM RIEŠENÝCH VÝSKUMNÝCH ÚLOH V KTORÝCH SA SLEDUJÚ BIOLOGICKÉ VLASTNOSTI PôDY SE 02 01 Vplyv diferencovanej organickej výživy na pestovateľské technológie trávnych porastov vo vzťahu k pôdno-biologickým vlastnostiam SE 02 04 Pratotechnické zásahy vedúce k revitalizácií opustených trávnych porastov SE 03 04 Možnosti uplatnenia vybraných druhov plodín v osevných postupoch v rôznych ekologických podmienkach SE 06 03 Environmentálne aspekty košarovania na trávnom poraste v poľnohospodárskej praxi SE 02 01 Zistenie vplyvu špeciálnych mikrobiálnych prípravkov - pôdnych kondicionérov na biologické vlastnosti a organickú hmotu v pôde SE 02 02 Porovnanie vplyvu minerálnych hnojív a maštaľného hnoja na biologické vlastnosti a organickú hmotu v pôde

Pokusná plocha s trvalým, bezorbovo prisievaným a radikálne obnoveným trávnym porastom na stanovišti Radvaň kde sa v rámci SE 02 01 sleduje vplyv maštaľného hnoja na biologické, chemické a fyzikálne vlastnosti pôdy.: 

Pokusná plocha s trvalým, bezorbovo prisievaným a radikálne obnoveným trávnym porastom na stanovišti Radvaň kde sa v rámci SE 02 01 sleduje vplyv maštaľného hnoja na biologické, chemické a fyzikálne vlastnosti pôdy.

Jeden z cieľov riešenia úlohy SE 02 04 je zistiť vplyv zvolených pratotechnických postupov na pôdno-biologické vlastnosti so zameraním sa na mineralizačnú schopnosť pôdnej mikroflóry, kvantitatívne a kvalitatívne zmeny v organickej hmote a agrochemické ukazovatele a na základe toho posúdiť zmeny v rovnováhe mineralizačno-imobilizačných procesov vo vzťahu k vývoju pôdnej úrodnosti a environmentu.: 

Jeden z cieľov riešenia úlohy SE 02 04 je zistiť vplyv zvolených pratotechnických postupov na pôdno-biologické vlastnosti so zameraním sa na mineralizačnú schopnosť pôdnej mikroflóry, kvantitatívne a kvalitatívne zmeny v organickej hmote a agrochemické ukazovatele a na základe toho posúdiť zmeny v rovnováhe mineralizačno-imobilizačných procesov vo vzťahu k vývoju pôdnej úrodnosti a environmentu. Kontrolný variant pokusu na stanovišti Radvaň Pohľad na pokusnú plochu na stanovišti Liptovská Teplička

Jeden z cieľov riešenia úlohy SE 03 04 je zhodnotenie zmien v biologických a agrochemických vlastnostiach pôdy v krmovinovom osevnom postupe na stanovišti v Liptovskej Tepličke, Vyšnom Kubíne a Ľubiši.: 

Jeden z cieľov riešenia úlohy SE 03 04 je zhodnotenie zmien v biologických a agrochemických vlastnostiach pôdy v krmovinovom osevnom postupe na stanovišti v Liptovskej Tepličke, Vyšnom Kubíne a Ľubiši. Pokusná plocha v Liptovskej Tepličke Pokus vo Vyšnom Kubíne Pokus na stanovišti Lubiša

Úloha SE 06 03 je zameraná na sledovanie vývoja pôdno-biologických vlastností, produkčných a kvalitatívnych ukazovateľov trávneho porastu v miestach čerstvého a starého košarovania ovcami a jalovicami priamo v podmienkach praktického využívania trávnych porastov poľnohospodárskymi podnikmi so súčasný sledovaním chemického zloženia okolitých povrchových vôd a plynných emisií v ovzduší.: 

Úloha SE 06 03 je zameraná na sledovanie vývoja pôdno-biologických vlastností, produkčných a kvalitatívnych ukazovateľov trávneho porastu v miestach čerstvého a starého košarovania ovcami a jalovicami priamo v podmienkach praktického využívania trávnych porastov poľnohospodárskymi podnikmi so súčasný sledovaním chemického zloženia okolitých povrchových vôd a plynných emisií v ovzduší. Košarovaná plocha na Donovaloch v roku 2003 (ovce) Košarované plocha na Hrochoti v roku 2003 (jalovice)

Košarované plochy na stanovišti Priechod: 

Košarované plochy na stanovišti Priechod Košarovaná plocha v Priechode v roku 2006 (ovce) Košarovaná plocha v Priechode v roku 2004 (ovce)

Na stanovišti Bukovina sa súčasne košaruje ovcami a jalovicami: 

Na stanovišti Bukovina sa súčasne košaruje ovcami a jalovicami

Riešenie VE 2. 2 je zamerané na štúdium zmien v biologických vlastnostíach a organickej hmoty v pôde pod trvalým trávnym porastom v podmienkach s aplikáciou špeciálnych mikrobiálnych prípravkov - pôdnych kondicionérov na pokuse 1 a v pokuse 2 s hnojením priemyselnými hnojivami a maštaľným hnojom. : 

Riešenie VE 2. 2 je zamerané na štúdium zmien v biologických vlastnostíach a organickej hmoty v pôde pod trvalým trávnym porastom v podmienkach s aplikáciou špeciálnych mikrobiálnych prípravkov - pôdnych kondicionérov na pokuse 1 a v pokuse 2 s hnojením priemyselnými hnojivami a maštaľným hnojom. Pokus s aplikáciou špeciálnych bakteriálnych prípravkov na stanovišti Radvaň Pokus s aplikáciou priemyselných hnojív a maštaľného hnoja na stanovišti Radvaň

Kontaktná adresa:: 

Kontaktná adresa: RNDr. Ľudovít Ondrášek, CSc. Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohohospodárstva, Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica, telefón : (048) 41325 41 – 43, fax : (048) 41325 44, e-mail: ondrasek@vutphp.sk

authorStream Live Help