msu-1 Enhtaivan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: mca_ehlel (134 month(s) ago)

thanks

Presentation Transcript

Мэдээллийн системийн удирдлага-1 : 

Мэдээллийн системийн удирдлага-1 С.Энхтайван

Excel-ийн функцууд : 

Excel-ийн функцууд Math-Математик Logical-Логик Statistical-Статистик Data base-Мэдээллийн сан Date & time-Он сар Look up & Reference-Лавлах Engineering-Инженэрийн Financial-Санхүү Information-Мэдээлэл Text-текст гэх мэт төрлийн функцүүд байдаг.

текст функц : 

текст функц “Dollar” Энэ функц нь тоог текст хэлбэрт шилжүүлдэг функц юм. Байх байдал : Dollar( number, decimal_places )

текст функц : 

текст функц “Instr” Энэ функц нь текстийн байгаа нүдийг заана. Байх байдал : InStr( [start], string_being_searched, string2, [compare] )

текст функц : 

текст функц “Search” Энэ функц нь хайж байгаа текстийг хаана байгааг заана. Байх байдал : Search( text1, text2, start_position )

текст функц : 

текст функц “AVERAGE” Энэ функц нь өгөгдсөн тоонуудын дунджуудыг олдог функц юм. Байх байдал : Average( number1, number2, ... number_n )

текст функц : 

текст функц “SUM” Энэ функц нь өгөгдсөн тоонуудын нийлбэрийг олдог функц юм. Байх байдал : Sum( number1, number2, ... number_n )

Математикийн функц : 

Математикийн функц “LOG” Энэ функц нь өгөгдсөн тооны логарифмыг тодорхой суурьт олдог функц юм. Байх байдал : Log( number, base )

Математикийн функц : 

Математикийн функц “SQRT” Энэ функц нь өгөгдсөн тооноос язгуур авдаг функц юм. Тэгэхдээ сөрөг тооноос язгуур гаргахгүй. Байх байдал : Sqrt( number )

Логик функц : 

Логик функц “TRUE” Энэ функц нь өгөгдсөн файлын үнэн утгыг буцаадаг функц юм. Байх байдал : True( ) Жишээ нь: =True() //TRUE.

Логик функц : 

Логик функц IF функц Энэ функц нь өгөгдсөн нөхцлийг шалгаж үнэн, худал эсэхийг тодорхойлдог функц юм. Байх байдал : If( condition, value_if_true, value_if_false )

Логик функц : 

Логик функц AND функц Энэ функц нь өгөгдсөн текстийг нөхцлүүдэд шалгаж бүх нөхцөл нь биелэгдэж байгаа үед үнэн гэсэн утга буцаана, харин бүх нөхцөл биелэгдэхгүй үед худал гэсэн утга буцаана. Байх байдал : And( condition1, condition2, ... ) Жишээ нь: =And(A1>20, A1<50) //TRUE =And(A1=30, A2=“EXCEL") //FALSE =And(A1>=5, A1<=30, A2="Tech on the Net") //TRUE

Логик функц : 

Логик функц NOT функц Энэ функц нь өгөгдсөн текстийг эсрэгээр нь уншдаг функц юм. Байх байдал : Not( logical_value ) .

Логик функц : 

Логик функц “OR” Энэ функц нь өгөгдсөн нөхцлүүдээс аль нэг нь үнэн бол үнэн гэж хэвлэдэг функц юм. Хэлбэр нь: Or( condition1, condition2, ... ) Жишээ нь: =Or(A1<20, A1=40) //FALSE =Or(A1=30, A2=“EXCEL") //TRUE =Or(A1>=5, A1=20, A2="Tech on the Net") //TRUE

Статистик функц : 

Статистик функц “LARGE” Энэ функц нь өгөгдсөн нөхцлүүдийн n-р хамгийн их элемэнтийг олдог функц юм. Байх байдал : =Large( array, nth_position )

Статистик функц : 

Статистик функц “PERCENTILE” Энэ функц нь өгөгдсөн нөхцлийг тодорхой өгөгдсөн тоогоор бодож хувиар илэрхийлдэг. Байх байдал : Percentile( array, nth_percentile )

Статистик функц : 

Статистик функц “Median” Энэ функц нь өгөгдсөн тоонуудын дунджийг олдог функц юм. Байх байдал : Median( number1, number2, ... number_n )

Статистик функц : 

Статистик функц “SMALL” Энэ функц нь өгөгдсөн тоонуудын n-р эрэмбэ дэх хамгийн бага тоог буцаадаг функц юм. Байх байдал : Small( array, nth_position )

Он сар функц : 

Он сар функц “DATE “ Энэ функц нь өгөгдсөн огнооноос өдрийн сериал дугаарыг буцаадаг функц юм. Байх байдал : Date( year, month, day ) Жишээ нь: =Date(2003,11,30) //'Nov 30, 2003' =Date(2003,11,31) //'Dec 1, 2003 =Date(A1, A2, A3) //'Nov 30, 2003'

Он сар функц : 

Он сар функц Day функц Энэ функц нь өгөгдсөн огнооны өдрийг тодотгодог функц юм. Байх байдал : Day( date ) Жишээ нь: =Day(A1) //15 =Day(A2) //31 =Day(A3) //28

Он сар функц : 

Он сар функц Year функц Энэ функц нь өгөгдсөн огнооны жилийг 4 оронтойгоор тодотгож өгдөг функц юм. Байх байдал : Year( date_value ) Жишээ нь: =Year(A1) //1999 =Year(A2) //2001 =Year(A3) //2003

Он сар функц : 

Он сар функц “Time“ Энэ функц нь өгсөн цагийг аравтын бутархайгаар илэрхийлж бичдэг функц юм. Байх байдал : Time( hour, minute, second ) Жишээ нь: =Time(A1, A2, A3) //"3:30:37 AM" =Time(12, 59, 17) //"12:59:17 PM" =Time(14, 2, 1) //"2:02:01 PM"

Он сар функц : 

Он сар функц “DateDif” Энэ функц нь өгөгдсөн огноонуудын хоорондох зайг олдог функц юм. Байх байдал : DateDif( start_date, end_date, interval ) Жишээ нь: =DateDif(A1, A2, "Y") //1 =DateDif(A1, A3, "D") //455 =DateDif(A1, A3, "YD") //90

Лавлах функц : 

Лавлах функц “Choose” Энэ функц нь өгөгдсөн нөхцлөөс тодорхой байранд байгаа элемэнтийг олдог функц юм. Байх байдал : Choose( position, value1, value2, ... value_n ) Жишээ нь: =Choose(1, "Tech", "on", "the", "Net") //"Tech" =Choose(2, "Tech", "on", "the", "Net") //"on" =Choose(3, "Tech", "on", "the", "Net") //"the“ =Choose(4, "Tech", "on", "the", "Net") //"Net" =Choose(5, "Tech", "on", "the", "Net") //#VALUE! =Choose(3.75, "Tech", "on", "the", "Net") //"the"

Лавлахфункц : 

Лавлахфункц “Column” Энэ функц нь өгөгдсөн текстийн байрлаж байгаа баганы дугаарыг заана. Байх байдал : Column( reference ) Жишээ нь: =Column(B4) //2 =Column(B4:B6) //2

Лавлах, тайлбарлах функц : 

Лавлах, тайлбарлах функц Hyperlink функц Энэ функц нь файл болон site-г холбож өгдөг функц юм. Байх байдал : Hyperlink ( link, display_name ) Жишээ нь: =Hyperlink("http://www.scooby.ucoz.com",“ScOoBy")

Лавлах функц : 

Лавлах функц “Row” Энэ функц нь өгөгдсөн текстийн байрлаж байгаа байрын дугаарыг олдог функц юм. Байх байдал : Row( reference ) Жишээ нь: =Row(B4) //4 =Row(A4:C4) //4

Лавлахфункц : 

Лавлахфункц “Areas” Энэ функц нь тодорхой нүдэнд байгаа зүйлийн дугаарыг буцаадаг функц юм. Байх байдал : Areas( reference ) Жишээ нь: =Areas(A1) //1 =Areas(A1:C3) //1 =Areas((A1:C3, B4:B5)) //2 =Areas((A1:C3, B4:B5, G8)) //3 =Areas(suppliers) //3,

Санхүүгийн функц : 

Санхүүгийн функц “FV” Энэ функц нь өнөөгийн хөрөнгө оруулалтын ирээдүйн өртөг нь хамгийн ихдээ хэд болох талаар мэдээллийг өгдөг функц юм. Энэ үед төлбөрийг тогтмол байна гэж үзнэ. Байх байдал : FV( interest_rate, number_payments, payment, PV, Type )

Санхүүгийн функц : 

Санхүүгийн функц “IRR” Энэ функц нь дотоодын бэлэн мөнгөний урсгалын түвшинг харуулдаг бөгөөд энэ нь тодорхой зайд тогтмол байдаг. Гэхдээ зай бүрд рэмжээ нь ижил байх албагүй юм. Байх байдал : Irr( range, estimated_irr )

Санхүүгийн функц : 

Санхүүгийн функц “PV” Энэ функц нь одоогий хүүний түвшин дэх мөнгөний үнэ цэнийг олдог функц юм. Байх байдал :PV( interest_rate, number_payments, payment, FV, Type )

Санхүүгийн функц : 

Санхүүгийн функц “Rate” Энэ функц нь өгөгдсөн нөхцлөөс жил бүрийн нь хүүний түвшинг олдог функц юм. Байх байдал: Rate( number_payments, payment, PV, FV, Type, Estimate )

Slide 33: 

Tnx 4 watch

authorStream Live Help