tho cung d

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 3: 

ĐÀM THOẠI TRÍCH DẪN &

Slide 4: 

Cô vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác?

Slide 5: 

Trong bài thơ con gì đi thụt lùi?

Slide 7: 

Con gì bò ngang?

Slide 9: 

Con gì nhảy bước một?

Slide 11: 

Đàn cò bay như thế nào?

Slide 13: 

Con rắn đi làm sao?

Slide 15: 

Con gì phóng hai chân?

Slide 17: 

Con ốc đi bằng gì?

Slide 19: 

Con gì đi bằng hai thân?

Slide 21: 

Các con thấy những con vật mà mình kể đi như thế nào? Có giống nhau không?

Slide 22: 

Bạn nhỏ trong bài thơ yêu con nào? Con cá bơI như thế nào?

authorStream Live Help