Truyen Nho cu cai

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Lúnh Vửùc Phaựt Trieồn Ngoõn Ngửừ Chuỷ ủeà: Gia ẹỡnh Hoaùt ủoọng chớnh: Laứm Quen Vụựi Vaờn Hoùc Keồ chuyeọn: Nhoồ Cuỷ Caỷi ẹoọ tuoồi: 3-4 tuoồi Giaựo vieọn thửùc hieọn: Luùc Thũ Hửụng

Slide 3: 

Ho¹t ®éng 1: Trß chuyÖn g©y høng thó

Slide 6: 

Ngµy xưa, ngµy x­a cã hai «ng bµ giµ vµ mét c« ch¸u g¸i sèng trong ng«i nhµ b»ng gç bªn c¹nh manh v­ên xinh x¾n. Trong nhµ cịn cĩ mét con Chĩ, mét con Mèo vµ mét chú Chuét nh¾t.Vµo mùa thu, ơng giµ mang vỊ mét cây cđ c¶i nhá vµ trång trong v­ên. Ngµy ngµy, «ng ra søc ch¨m chĩt cho c©y.

Slide 7: 

Ngµy xưa, ngµy x­a cã hai «ng bµ giµ vµ mét c« ch¸u g¸i sèng trong ng«i nhµ b»ng gç bªn c¹nh manh v­ên xinh x¾n. Trong nhµ cịn cĩ mét con Chĩ, mét con MÌo vµ mét chĩ Chuét nh¾t.Vµo mïa thu, «ng giµ mang vỊ mét c©y cđ c¶i nhá vµ trång trong v­ên. Ngµy ngµy, «ng ra søc ch¨m chĩt cho c©y.

Slide 8: 

giµ mang vỊ mét c©y cđ c¶i nhá vµ trång trong v­ên. Ngµy ngµy, «ng ra søc ch¨m chĩt cho c©y. S¸ng nµo «ng cịng cho c©y c¶i uèng mét g¸o n­íc. ChiỊu nµo «ng cịng b¾t s©u, nhỉ cá cho c©y. C©y c¶i cịng kh«ng phơ lßng tèt cđa «ng, nã lín nhanh nh­ thỉi. Ch¼ng bao l©u nã trë thµnh mét c©y c¶i khỉng lå, to ch­a tõng thÊy

Slide 9: 

Mét buỉi s¸ng, «ng giµ ra v­ên ®Þnh nhỉ cđ c¶i vỊ cho bµ giµ vµ ch¸u g¸i. ¤ng nhỉ m·i, nhỉ m·i mµ c©y c¶i kh«ng hỊ nhĩc nhÝch. «ng gäi bµ giµ:- Bµ giµ ¬i! Mau l¹i ®©y! Mau giĩp t«i nhỉ cđ c¶i!bµ tĩm ¸o «ng, «ng n¾m c©y c¶i nhỉ m·i, nhỉ m·i vÉn kh«ng ®­ỵc. Bµ giµ gäi ch¸u g¸i: - Ch¸u g¸i ¬i! Mau l¹i ®©y! Mau giĩp bµ nhỉ cđ c¶i!

Slide 10: 

Ch¸u g¸i liỊn ch¹y l¹i kÐo ¸o bµ, bµ tĩm ¸o «ng, «ng n¾m c©y c¶i nhỉ m·i, nhỉ m·i ch¼ng ¨n thua. Ch¸u g¸i gäi cĩn con:- Cĩn con ¬i! Mau l¹i ®©y! Mau giĩp t«i nhỉ cđ c¶i!

Slide 11: 

Ch¸u kÐo bµ, bµ tĩm ¸o «ng, «ng n¾m c©y c¶i. KÐo m·i, nhỉ m·i mµ c©y c¶i vÉn tr¬ tr¬. Chã con gäi mÌo con: “MÌo con ¬i! Mau l¹i ®©y! Mau giĩp t«i nhỉ cđ c¶i!”

Slide 12: 

MÌo con ch¹y l¹i c¾n ®u«i chã con.Chã con ngËm bÝm tãc ch¸u g¸i, ch¸u g¸i kÐo ¸o bµ, bµ tĩm ¸o «ng, «ng n¾m c©y c¶i. KÐo m·i c©y c¶i vÉn × ra. MÌo con gäi chuét nh¾t: “Chuét nh¾t ¬i! Mau l¹i ®©y! Mau giĩp t«i nhỉ cđ c¶i!”Chuét nh¾t ch¹y l¹i b¸m ®u«i mÌo, mÌo c¾n ®u«i chã, chã ngËm bÝm tãc ch¸u g¸i, ch¸u g¸i kÐo ¸o bµ, bµ tĩm ¸o «ng, «ng n¾m c©y c¶i. Mét, hai, ba… vµ…C©y c¶i gan l× ®· bÞ kÐo lªn khái mỈt ®Êt.

Slide 13: 

TÊt c¶ sung s­íng, nh¶y mĩa quanh c©y c¶i:“Nhỉ c¶i lªn ! Nhỉ c¶i lªn ! Nhỉ lªn nµo !¸i chµ chµ ! ¸i chµ chµ ! Lªn ®­ỵc råi !”

Slide 25: 

Hoaït ñoäng 3: Ñoùng kòch nhoå cuû caûi

Slide 26: 

Vôû kòch ñeán ñaây laø heát thaân aùi chaøo caùc coâ, chaøo caùc baïn!

authorStream Live Help