chu cai e ê

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Trường MN Phan Thiết TP Tuyên QuangPh¸t triÓn ng«n ng÷ : 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang 1 Trường MN Phan Thiết TP Tuyên QuangPh¸t triÓn ng«n ng÷ e ê Chủ đề: Bé lớn lên từng ngày GV: Nguyễn Thị Thu Hiền BẮT ĐẦU

Slide 2: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang Hoạt động 2: Làm quen với chữ cái e qua từ: “Bé ăn”

Bé ăn : 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang 3 Bé ăn Bé làm gì đây? Trả lời Tiếp tục Bé ăn

Slide 4: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang Cô cho trẻ đếm tiếng trong từ “ bé ăn” và lấy số tương ứng Bé ĂN 2

Slide 5: 

NGUYỄN HIỜN MN PHAN THIẾT TUYỜN QUANG - Cho trẻ lên chọn chữ cái đã học b a n é

Slide 6: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang e e

Chữ e : 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang 7 e Chữ e Nét chữ Tiếp tục Chữ e

Slide 8: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang e

Slide 9: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang E

e E e : 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang e E e

Slide 11: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang Hoạt động 3: Làm quen với chữ cái ê qua từ: “Bé tập thể dục”

Bé đang tập thể dục : 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang 12 Bé tập thể dục Trả lời Tiếp tục Bé đang tập thể dục BÐ ®ang lµm gi ®©y?

Slide 13: 

NGUYỄN HIỜN MN PHAN THIẾT TUYỜN QUANG - Cho trẻ lên chọn chữ cái đã học B é ậ p d ụ ể h t c t

Slide 14: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang ê ê

Slide 15: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang

Slide 16: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang ê

Slide 17: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang Ê

Slide 18: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang ê ấ ê

Slide 19: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang So sánh

Slide 20: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang Hoạt động 4: So sánh 2 chữ: e - ê

Slide 21: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang Hoạt động 5: Luyện tập Cô nhận xét sau mỗi lần chơi - Cô phổ biến cách chơi và cho trẻ chơi 3 lần Trò chơi 1: Tim chư cái theo yêu cầu của cô.

Slide 22: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang 22 HƯỚNG DẪN : Cø mçi trß ch¬i cã 6 « sè trÎ lÇn l­ît nh¾p chuét sÏ cã 2 « sè më ra nÕu 2 ch­ c¸i gièng nhau thi nhap chuét vµo bàn tay cung màu với màu chữ sẽ lộ ra phần ảnh nền. Sau khi hoàn thành hết 6 « sè thi be sh·y ®o¸n xem ®ã lµ tranh vÒ ®iÒu gi? Trò chơi Tìm chữ cái trong bài thơ bài hát Bắt đầu Trò chơi 2

Trũ chơi 1 : 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang 23 Đap an ê ê e o e o Trũ chơi 1

Slide 24: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang Cô dạy em bài thể dục buổi sáng 24 1,2,3, 4 hít thở hít thở Chơi nữa

Slide 25: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang Bé hãy tìm một bài thơ dựa vào ảnh này 25 Đap an ê ê e o e o

Slide 26: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang 26 Bàn chân của bé Đi dép đẹp thêm ra Dép cũng vui thích lắm Theo chân đi khắp nhà Ca hát

Trò chơi 3: : 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang Trò chơi 3: Ghép chữ e ê bởi các nét rời

Slide 28: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang

Slide 29: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang

Slide 31: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang

Slide chuyển tiếp : 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang 32 Slide chuyển tiếp

Slide 33: 

Nguyễn Hiên MN Phan Thiết Tuyên Quang 33 Bé hát cùng cô nhé

authorStream Live Help