1 Uvod

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Osnovi računarstva: 

Osnovi računarstva Uvod

Literatura: 

Literatura dr Milan Vidaković email: minja@uns.ns.ac.yu http://mediasrv.ns.ac.yu/nmp http://pipin.tmd.ns.ac.yu/nmp Danilo Obradović: OSNOVI RAČUNARSTVA, Stylos, Novi Sad, 2003. Dragoslav Herceg, Đorđe Herceg, NUMERIČKA MATEMATIKA, Stylos, Novi Sad, 2003.

Osnovi računarstva: 

Osnovi računarstva Istorija računara Generacije računara Osnovni pojmovi

1. Istorija računara: 

1. Istorija računara 1621. god. Vilijam Otred (William Oughtred) – engleski matematičar koji je izmislio kružni klizni lenjir. To se smatra prvim analognim računarskim uređajem.

Slide5: 

1642. god. Blez Paskal (Blaise Pascal) – napravio je prvi automatski kalkulator. Njegova mašina, nazvana Paskalina (Pascaline) se zasnivala na zupčanicima. Napravio je 50 primeraka za prodaju, ali su računovođe odbijale da ih koriste jer su se bojali da će izgubiti posao.

Slide6: 

1673. god. Gotfrid Lajbnic (Gottfried Leibniz) – dizajnirao je novi tip mehaničkog kalkulatora baziranog na nazubljenim cilindrima, koji se sada zove Lajbnicov točak. Uređaj je mogao da sabira, oduzima, množi i deli.

Slide7: 

1804. god. Žozef Žakar (Joseph Jacquard) – izmislio je kartice sa rupama koje su se koristile u uređaju za tkanje. Kartice su se koristile da propuste određene niti, a da blokiraju ostale. Iako njegov razboj nije direktno povezan sa računarima, ideju bušenih kartica je kasnije preuzeo Čarls Bebidž kao prvi mehanički metod unošenja informacija u računar.

Slide8: 

1822. god. Čarls Bebidž (Charles Babbage) – napravio je prvu mašinu za računanje konačnih razlika. Izgradja uređaja je bila finansirana od strane britanske vlade, a namena je bila da rešava polinomne jednačine. Bila je toliko osetljiva da se češće kvarila nego što je radila, pa je premijer izjavio da je jedina namena ove mašine da izračuna ogromnu količinu novca koja je potrošena na njenu gradnju. Čarls Bebidž (Charles Babbage)

Slide9: 

Bebidž je kasnije razvio analitičku mašinu koja je bila dizajnirana kao pravi mehanički računar. Iako nikada nije bila napravljena, mašina se sadržavala pet bitnih elemenata za buduće računare: ulazni uređaj medijum za smeštanje brojeva za obradu (memorija) jedinicu za obradu (aritmetičko-logička jedinica) kontrolnu jedinicu da upravlja zadacima koji će se izvršavati (upravljačka jedinica) izlazni uređaj. Čarls Bebidž (Charles Babbage)

Slide10: 

1833. god. Augusta Ada (grofica od Lavlejsa) - amater matemetičar i bliski prijatelj Čarlsa Bebidža. Ada je prva dala nacrt programa koji bi se izvršavao u analitičkoj mašini. Ovo je bio prvi put da je koncept računarskog programa bio predložen, pa se smatra da je Ada bila prvi kompjuterski programer.

Slide11: 

1886. god. Herman Holerit (Herman Hollerith) – razvio je mašinu za računanje koje je koristila bušene kartice za elektronsko brojanje. Ovaj uređaj je napravljen da bi se obavio popis iz 1890. godine (u Americi). Ručno brojanje bi trajalo čitavu deceniju (rezultati prethodnog popisa su se obrađivali ručno i proces je trajao 7 godina). 1896. godine Holerit je osnovao Tabulating Machine Company. 1924. godine, nakon nekoliko spajanja i preuzimanja, kompanija je postala International Business Machines (IBM).

Slide12: 

1936. god. Alan Tjuring (Alan Turing) – napisao je rad o hipotetičkom digitalnom računaru, koji je kasnije nazvan “Tjuringova mašina”. Postavio temelje modernog računarstva. Tokom drugog svetskog rata, Tjuring je razvio tzv. ”bombe” (mehanički uređaji), a zatim “kolose” (električni uređaji) koji su razbijali nemačku šifru (Enigma mašina).

Enigma: 

Enigma Nemački uređaj za kriptovanje i dekriptovanje. Tjuringov kolos je uspešno dekriptovao poruke šifrovane Enigmom.

Prvi digitalni računar?: 

Prvi digitalni računar? 1939-1942. god. napravljen je računar ABC (Atanasoff-Berry Computer) koji su dizajnirali dr Džon Astanasov (Dr. John Astanasoff) i Kliford Beri (Clifford Berry) na državnom univerzitetu u Ajovi (Iowa State University). 1941. god. napravljen i predstavljen računar Z3, koji je dizajnirao i napravio nemački inženjer Konrad Zuse.

ABC: 

ABC

Z3: 

Z3 600 releja u numeričkoj jedinici 1600 releja u memorijskoj jedinici frekvencija rada 5, 3 Hz ulaz – decimalna tastatura izlaz – 4 cifre, sijalice težina – 1 tona potrošnja struje – 4 kW

2. Generacije računara: 

2. Generacije računara 6 generacija računara Razlika je pre svega u tehnoloskim osnovama Granica između 4., 5. i 6. generacije nije jasna – ima preklapanja

Prva generacija: 

Prva generacija 1944. god. napravljen je Mark I – prvi računar opšte namene. Korišćen je na Harvardu 15 godina. 150000 raznih komponenti 5 tona

Prva generacija: 

Prva generacija 1946. god. napravljen je Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC). Sastojao se iz 18000 elektronskih cevi i 70000 otpornika. Trošio je 160 kW.

Prva generacija: 

Prva generacija 1951. god. napravljen je UNIVAC (Universal Automatic Computer). Karakteristike: programi smešteni u memoriju (1000 memorijskih ćelija), uređaj spoljne memorije na magnetnoj traci, ulazno/izlazni uređaji (tastatura, bušene kartice, štampač) 54000 elektronskih cevi

Druga generacija: 

Druga generacija Pojava tranzistora: smanjenje dimenzija smanjenje potrošnje el. energije povećanje brzine Tipičan predstavnik – IBM 1401 4 KB memorije ulaz - prekidači

Treća generacija: 

Treća generacija Pojava integrisanih kola: smanjenje dimenzija smanjenje potrošnje ubrzanje rada Tipičan predstavnik – IBM System/360 tastatura, diskovi 8-bitna memorija, magnetna jezgra, do 6 MB

Četvrta generacija: 

Četvrta generacija Pojava VLSI (Very Large Scale Integration) kola: milioni komponenti u integrisanim kolima mikroprocesor izdvojen u jednom integrisanom kolu (inženjer Ted Hoff) - Intel 4004 smanjenje dimenzija, potrošnje ubrzanje Tipičan predstavnik – IBM PC računar: 8086 mikroprocesor 64 KB memorije (max 640 KB) 360 KB flopi disk 10 MB hard disk

Četvrta generacija: 

Četvrta generacija 80286 procesor 16 bita 16 MB RAM 6 MHz – 12,5 MHz 134000 tranzistora 80386 procesor 32 bita 16 MHz – 40 MHz 4 GB RAM 275000 tranzistora 80486 procesor 32 bita 25 MHz – 100 MHz 4 GB RAM 1,2 miliona tranzistora PENTIUM procesor (ime ne prati seriju 80xxx zbog prava AMD-a na mikrokod): P1 3,1 miliona tranzistora 60 MHz – 166 MHz P2 7,5 miliona tranzistora 233 – 333 MHz P3 9,5 miliona tranzistora 650 MHz – 1,4 GHz P4 55 – 160 miliona tranzistora! 1,4 GHZ – 3,4 GHz

Peta generacija: 

Peta generacija Izraziti paralelizam. Primena veštačke inteligencije. Virtuelna realnost. Intenzivan razvoj računarskih mreža.

Šesta generacija: 

Šesta generacija Optika. Biočipovi. Dramatičan razvoj računarskih mreža – poboljšanje u domenu radnih stanica i brzina prenosa informacija u komunikacionim linijama.

3. Osnovni pojmovi: 

3. Osnovni pojmovi Hardver (tehnička podrška) oprema koja predstavlja fizičku (materijalnu) realizaciju bilo kog sistema koji obavlja određene funkcije. Softver (programska podrška) sveukupnost instrukcija, programa i drugog “operativnog oruđa” koji se generiše, aktivira i koristi na razne načine da bi omogućio hardveru da reši dati problem i obavi željene poslove.

Organizacija hardvera: 

Organizacija hardvera Elementi: memorija, procesor, upravljačka jedinica, aritmetičko logička jedinica, registri, ultra brza memorija. ulazno-izlazni podsistem, periferijski uređaji.

Memorija: 

Memorija Služi za prihvat, čuvanje (pamćenje, memorisanje) i predaju podataka i programa. Element koji pamti elementarnu informaciju (1 bit) je memorijski element. Memorijski elementi se udružuju u memorijsku ćeliju (memorijsku lokaciju). Skup memorijskih ćelija je memorijski modul (blok). Memorijski modul je najčešće adresibilan. adresa je jedinstveni prirodan broj dodeljen svakoj ćeliji.

Podela memorije: 

Podela memorije Sa aspekta pristupa: sa sekvencijalnim (serijskim) pristupom (magnetna traka, bušena traka, ...) sa cikličkim (periodičnim) pristupom (hard disk, floppy disk, CD-ROM) sa proizvoljnim (slučajnim) pristupom (RAM – Random Access Memory). Sa aspekta mogućnosti promene: promenljiva memorija (RAM memorija) statička - ne mora da se osvežava, dinamička – mora da se osvežava. polupromenljiva memorija PROM – Programmable Read Only Memory, EPROM – Erasable PROM, EEPROM – Electrically EPROM). stalna memorija (ROM – Read Only Memory)

Podela memorije: 

Podela memorije Po načinu smeštanja sadržaja: adresne (pristup mem. ćeliji preko adrese), bezadresne (asocijativne mem., stek mem., ...). ključ sadržaj asocijativna memorija stek

Memorija u računaru: 

Memorija u računaru Operativna memorija Ultra brza memorija Jedinice spoljne memorije (masovna memorija): floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD, USB pocket drive, ZIP drive, ...

Procesor: 

Procesor Funkcije: izvršava operacije obrade podataka definisane programom vrši upravljanje računarskim procesima i interakcijama između pojedinih jedinica računara Elementi: aritmetičko-logička jedinica, upravljačka jedinica, registri, ultrabrza memorija. 32-bitni, 64-bitni,...

Aritmetičko-logička jedinica: 

Aritmetičko-logička jedinica Izvršava aritmetičke operacije (sabiranje, oduzimanje,...), logičke operacije (konjukcija, disjunkcija, negacija, ...), pomeranje bitova, itd. Elementi: kombinacione mreže (sabirači), registri u kojima se čuvaju operandi, međurezultati i rezultati operacija, pomoćni registri (statusni registar, i dr.)

Upravljačka jedinica: 

Upravljačka jedinica Upravlja pojedinim koracima u obradi podataka i to na osnovu informacija sadržanih u instrukciji koju upravljačka jedinica zahvata iz memorije. Sinhronizuje U/I jedinice, memoriju i aritmetičko-logičku jedinicu. Dva pristupa: direktan (hardverski) i mikroprogramski.

Registri: 

Registri Vrste: radni, upravljački.

Ultrabrza memorija: 

Ultrabrza memorija Veoma brza i veoma skupa. Operativna memorija je sporija, ali je cena niža. Posledica: između operativne memorije i procesora se nalazi ultrabrza memorija. Registri procesora se takođe mogu smatrati za ultrabrzu memoriju. Ovaj koncept se primenjuje i kod sporijih periferijskih jedinica (bafer).

Ulazno-izlazni podsistem: 

Ulazno-izlazni podsistem Omogućuje razmenu poruka između računara i spoljnog sveta. Načini realizacije: programirani U/I, sistem prekida, direktan memorijski pristup (DMA – Direct Memory Access).

Programirani U/I: 

Programirani U/I Procesor stalno: proverava status periferijske jedinice uzima/šalje podatke iz/ka periferijskoj jedinici Mana: troši puno procesorskog vremena. Retko se koristi.

Sistem prekida: 

Sistem prekida Sistem prekida (interrupt) omogućava da se: regularan program prekine ako se pojavi određeni događaj, upravljanje prenese na program zadužen za obradu tog događaja, i po završetku tog programa nastavi sa izvršenjem regularnog programa Koristi se kod prenosa manje količine podataka. Sporo kod prenosa velikog broja podataka.

Direktan memorijski pristup: 

Direktan memorijski pristup Periferijska jedinica “sama” upisuje podatke u operativnu memoriju (ili čita iz nje), bez intervencije procesora. Završetak posla se prijavi procesoru upotrebom prekida. Korisno kod prenosa velikog broja podataka (tu su i programirani U/I i sistem prekida spori).

Periferijske jedinice: 

Periferijske jedinice Služe za ulaz i/ili izlaz podataka. Podela: Ulazne jedinice tastatura, miš, džojstik, itd. Izlazne jedinice štampač, monitor, ploter, itd. ulazno/izlazne jedinice floppy, hard disk, modem, mrežna kartica, itd.

Softverske karakteristike računara: 

Softverske karakteristike računara Aplikacioni programi (korisnički programi): skup programa koje obično koriste i/ili razvijaju korisnici za rešavanje svojih specifičnih problema. Sistemski programi (upravljački programi): programi za organizaciju i upravljanje procesima rada računarskog sistema. operativni sistemi (upravljanje radom rač. sistema) uslužni programi (dijagnostika, upravljanje podacima, itd.) simulatori računarskih sistema programski sistemi za programiranje (asembleri, prevodioci, interpreteri).

Aplikacioni programi: 

Aplikacioni programi Neke klase aplikacionih programa: DTP (DeskTop Publishing) Quark Express, MS Publisher, Adobe Page Maker, ... CAD/CAM AutoCAD, ArhiCAD, ... Word processors/Spreadsheet MS Office, Open Office, ... Internet WWW: Internet Explorer, Mozilla Firefox, ... Email: Outlook Express, The Bat, ... Chat, voice chat: MS Messanger, Skype, ...

Sistemski programi: 

Sistemski programi Operativni sistemi Windows, Linux, Solaris, ... Dijagnostika Motherboard Monitor, Network Monitor, ... Simulatori računarskih sistema VMWare, Spectrum Emulator, Amiga Emulator, ... Programski sistemi za programiranje Visual Studio, Eclipse, ...

authorStream Live Help