המדריך הארגונומי לעבודה מהבית של Easy Ergo

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

14 ץרמ 2020 תיבהמ הדובעל ימונוגראה ךירדמה תימונוגרא תצעוי םרש רהז שדח הדובע ןונגס םיביתכמ םינורחאה םימיה יעוריא ונקלח תא ץלאמה ל הדובע הפיצר תיבהמ ףקיהב רבגומ תודמעבו תומאתומ דימת ןניאש הדובעל תכשוממ . ו תיעוצקמ הנווכה רדעהב ןוגרא ונא הדובעה תדמע לש ןוכנ א תווחל םילולע םיבאכ תוחונ י ףא םיתיעלו .שממ לש דלש רירש תעיגפ ונינפלש ךירדמב ו טביה טביה רובענ תיבב הדובעה תדמע תא םיאתהל ןתינ דציכ הארא ךכ ימי ורבעיש דע תוחפל ןוכיסה ימרוג תא םצמצתו ןמז ךרואל האירבו החונ היהת איהש םיזילעה הנורוקה . הימונוגרא ןפואב דבועל הביבסה תמאתהב קסועה עדמ איה יבטימה . םיימונוגראה ןוכיסה ימרוג דובעב םימייק רשא ה בשחמ לומ :םה • תיתרזח הדובע רבכעב בר שומיש לשמל .תדלקמבו • תיעבט אלו תצמואמ הדובע תחונת לשמל – .ףופכ ראווצב הדובע וא הבישי • תכשוממו תיטטס הדובע תחונת .העונת אלל • ינכימ ץחל ןחלושהמ םיידיה תופכ ישרוש לע ץחל לשמל ומכ ףוגה לע לעפומ רשא .אסכהמ םייכריה לע וא • חוכ תלעפה הדלקה וא רבכעה לע ידמ הקזח הציחל לשמל ומכ .חוכב ליחתנ ואוב

slide 2:

1 . םוקמ : .תיסחי תדדובמ הניפ וא רדח יוצר .תיבב חונו ידועי םוקמ ורחב 2 . הדובעה ןחלוש : ןחלוש תויהל לוכיש ןחלוש םכל שי םא ה הדובע םכלש והשלכ רדחב – ןיוצמ אל םא – .הדובעה תא השעי לכואה תניפ ןחלוש • ונפ ןחלושה לע הדובעל חונ םוקמ החונו תחוורמ הבישי רשפאל תנמ לע . מ שיש בל ומיש םיילגרל םוקמ קיפס תחונתב דובעל וצלאת אלש ידכ הדובע תיעבט אלו תצמואמ . 3 . אסכ : ידרשמ אסכ םכל שי םא ג ןונווכ רשפאמה טושפ הבו ו בגה תנעשמ – ןיוצמ אל םא – אסכ ורחב דופיר לעב וחינה וא תירכ לכואה תניפ אסכ לע ידכ יא עונמל תוחונ .םייכריהו ןבשיה רוזיאב תירכב שמתשהל ץלמומ םג בגה רוזיא דופירל .ןותחתה בגב הכימתל וקילקה אסכה ןוויכב הרזע םיכירצ ןאכ . 4 . בשחמ דיינ : דיינ בשחמב ךסמה רבכע ןיאו תדלקמל רבוחמ הדובע . לע תורישי דיינה בשחמה ג תמרו .םיידיה תופכ ישרושבו בגב ראווצב םיבאכל תובורק םיתיעל המ ןתינ תושעל • תא ודירפה תפסוה ידי לע ךסמהמ תדלקמה תדלקמ תינוציח רבכעו . • והיבגה דיינה בשחמה תא תרזעב ןוילעה שילשהש ךכ םירפס תמירע לש ךסמה .םייניעה הבוגב היהי וקילקה השחמהל םיקוקז ןאכ . • דימב ת רשפאה ץלמומ רבחל דיינה בשחמל ךסמ י רשא הדובע רתוי החונ היאר רשפא לוציפ ףאו םייניעה לומ םינותנ רתוי םע ל - 2 .םיכסמ ןווכנ ותוא םג היבגנ וא ךכ הבוגב היהי ולש ןוילעה שילשהש .םייניעה תיבב דיינ בשחמ םע הדובע לע תצק דוע ןוטרסב .

slide 3:

5 . תויופקתשה : תבשל אל ולדתשה לומ וא ןולח םע ןולח םכירוחאמ . לולע ץוחה ןמ עיגמה רואה .שאר יבאכלו םייניע תופייעל םורגלו רוונסמ דאמ תויהל 6 . רבכעו תדלקמל דפ : דפב שמתשהל ןתינ ןחלושהמ םיידיה תופכ ישרוש לע ץחל םישח םתאו הדימב .דיה ףכ שרוש לע ץחל םירצוי םניא םידפהש בל םישל שי .רבכעל דפבו תדלקמל דופיר רתלאל רשפא .םיענ דב וא ףיעצ הכר םינפ תבגממ םיידיה תופכ ישרושל 7 . םיילגר םודה : ידמ ההובג הבישי הב הפצרב תועגונ ןניא םיילגרה תוחונ יא תרציימ .ןמז ךרואל הכימת היהת םיילגרלש ךכ םיילגרל תחתמ הביצי אספוק וא ךומנ ףרפרש וחינה .הביצי 8 . תחונת ה הבישי – לע םיכלוה תירטמיסו תיעבט : • תבשל ודיפקה מ לו ךסמה .םייניעה לומ היהי ולש ןוילעה שילשהש ךכ חונינו ילרטיינ תויהל ךירצ ראווצה - הלעמ יפלכ הטומ אל וא .הטמ • לע תדלקמה תמקוממ תויהל לומ בורק רבכעהו ףוגה הילא . • םיקפרמ ךומנ אסכה םא .ןחלושה הבוגב – .תירכ םע םכמצע והיבגה • םיידיה תומא תוכמתנ ןחלושה לע .שי םא אסכה לש םיידיה תונעשמ לע וא • ש ואדוו םיידיה תופכ ישרוש םניה זב ו החונינו הרשי תיו - ו ומ אל םיט יפלכ הטמ הלעמ .םידדצל וא • רידת ןפואב םישמתשמ םתא םהב םיצפחה תא םכילא בורק וחינה – .דיינ ןופלט ןופלט םיטע תרבחמ • ןוכרל אלו הבישיה ןמזב רוחאל ןעשיהל שי המידק .

slide 4:

9 . דיינ ןופלט : • שומישה תעב הזחה הבוגל דיינה ןופלטה תא ומירה עונמל ידכ הפיפכ ניכרו תיראווצ .המידק ףוגה ת • רשא ןופלטל דמעמב שמתשהל רשפא תא תיחפי ה הפיפכ ה תיראווצ . • בותכל ידכ העיבצמש עבצאה הרומה עבצאב ושמתשה .דיינה ןופלטב .תוקלדל ףאו םיבאכל תובורק םיתיעלו בר סמועל םרוג םילדוגאב שומיש • לש הזיחא וענמית ךכו ןופלטב םירבדמ םתא רשאכ תוינזואב ושמתשה .תינוציק תיראווצ היטהו ףתכל שארה ןיב ןופלטה • דיינ ןופלט לש הימונוגרא לע תצק דוע ןוטרסב .

slide 5:

10 . תוקספה : החונמ ףוגל תורשפאמ תוקספהה .ףוגה לע בר סמועל תמרוג תכשוממ הבישי ונחנאש תויתרזחה תועונתהמ םיעצבמ ו .הל קוקז הכ ףוגהש העונת תוסינכמ לש הקספה ושע 5 .העשל תחא תוחפל תוקד ...רצחל ואצ הסיבכ ולת הפק וא הת וניכה םימ ותש חבטמל ושג אסכהמ ומוק תומצע וצלח .םירירשה תא וחתמו 11 . תוחיתמ : תועורזל םייפתכל ראווצל תוחיתמ .םויב םימעפ המכ תוחיתמ עצבל יוצרו יאדכ תוארל ולכות תוצלמומ תוחיתמ .תועבצאלו םיידיה תופכל בגל ןאכ . 12 . תינפוג תוליעפ : םיינפוא לע הביכר הציר הכילה ומכ תינפוג תוליעפ לע ודיפקה תוגרדמב הילע רשוכב ףוגה רשאכ .רתוי ףידעו עובשב םיימעפ תוחפל םע דדומתהל רתוי ול לק .ןוכיסה ימרוג 13 . ימונוגרא ץועי : ןתינ ץלמומו םג ןווקמ ימונוגרא ץועי םאתל הדובע תודמע רובע תיבב םואיתל . ורשקתה 054-2496630 ל ובתכ וא zohareasyergocoil 14 . תושעל רשפא דוע המ o רתלאל רשפא הדימע תדמע תיבב . o ל לע ךסמה תא היבגה ירפס ם םייניעה לומ היהיש ךכ ו תדלקמה תא היבגהל לע רבכעהו םירפס תומירע יתש .םיקפרמה הבוגב ויהיש ךכ תופסונ הדימעב הדובע תרשפאמ החונת תיעבט רתוי העונת רתויו . o ל תנמ לע תיחפה לעפומה סמועה תא תיטננימודה דיה לע ןתינ ףיסוהל ףסונ רבכע דיל הינשה . o יאדכו רשפא הדובעה תומוקמב ןווגל תיבב – ןולסב םימעפל תבשל רשפא הובג ףדמ לע דיינה בשחמה תא חינהל רשפא חבטמב יאהמ דובעל רשפא ...הטימב תצק דובעל רשפא תאז םע .העשמ רתוי ךכ דובעל יאדכ אל o ץלמומ .וב םישמתשמ םכניא רשאכ רבכעהמ דיה תא דירוהל o םג תושעל יאדכ תונטק תוקספה כ לש 10 עבר ידמ תוינש .העש

slide 6:

o תוקספה תודדועמה תוימניח תונכות ןיקתהל ןתינ ומכ work rave וא eye leo . םוכיסל - הדפקה לע יללכ הימונוגראה ענמת הברה .תועיגפ ףאו םיבאכ תוחונ יא ןוכנ תויחנה תא םתעציבש םיחוטב אל ןיידע ךא םושרה תא םתמשיי ץועי תעיבקל ליימב רשק ורצ ןווקמ ימונוגרא zohareasyergo.co.il ןופלטב וא 054-2496630 . תואירב הברה הברהו םיטקש םימי תכרבב םרש רהז תצעוי תימונוגרא Easy Ergo

authorStream Live Help