Một thoáng Âu châu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

bút ký c?a Nguyên Nhung M?t Thoáng Âu Châu hình ?nh: Nguyên Nhung

Slide 2: 

M?t Thoáng Âu Châu. Bút ký c?a Nguyên Nhung Vâng, t?t c? ch? là m?t thoáng, nhu bao nhiêu noi ch?n, con ngu?i, hình ?nh trong dòng d?i dã tr? thành m?t thoáng trong ký ?c c?a tôi. Chuy?n di xa mùa hè nam nay, tôi theo chân phái doàn Hoa Bu?i Vu?t Ð?i Duong t?i Houston, làm m?t chuy?n vi?n du tham Âu Châu. Chuy?n bay dua tôi d?n vùng tr?i xa, vu?t qua Ð?i Tây Duong , d?n Paris vào m?t ngày d?p tr?i h?ng n?ng. Tám ti?ng d?ng h? ng?i trên phi co ng? ch?p ch?n, có l? vì chói ánh dèn t? ch? ng?i c?a m?t cô sinh viên dang so?n l?i bài v? sau chuy?n di xa. Su?t ngày hôm tru?c tôi g?n nhu th?c tr?ng d? chu?n b? cho m?t chuy?n di dài, hai tu?n l? v?i m?t chuong trình bi?t tru?c là m?i ngu?i s? ph?i ch?y nhu ma du?i.

Slide 4: 

Bu?i Sáng ? Paris M?i suy nghi và ng?m phong c?nh hai bên du?ng, xe chui qua nh?ng h?m c?u, có lúc xe dã di ngang khúc du?ng h?m gây nên cái ch?t oan nghi?t cho công nuong Diana và ngu?i tình cu? cô. Hon n?a ti?ng d?ng h?, xe ch?y vào thành ph?, sau khi dem hành lý vào khách s?n, bu?i sáng dã th?y nhi?u ngu?i khách d?y s?m dang l?c t?c di xu?ng. Gi? dây tôi dang d?ng trên con du?ng thu?c qu?n 13, vài bà d?m dang d?n chó di b?, m?y chú chó vô tu làm v? sinh du?i g?c cây tru?c m?t m?i ngu?i, vì th? mà ngu?i ta hay d?n dò nhau khéo d?p “mìn” khi m?i dáo dác nhìn ngu?i qua k? l?i. Ða s? là nh?ng ngu?i di làm, di ch? s?m, d?y theo m?t cái xe có m?t túi t?a t?a nhu cái valy nh?. M?i d?u tôi tu?ng h? cung là du khách nhu mình, nhung sau quan sát k? m?i bi?t h? ch?t d?y th?c ph?m trong dó, thêm m?t ? bánh mì “ baguette” c?m tay dài thoòng, th? cung ti?n, Tây an bánh mì nhu ngu?i mình an com. Ðu?ng xá ? Paris r?t ch?t, ngo?i tr? m?t vài con du?ng n?i ti?ng trong phim ?nh là thênh thang, h?u h?t phuong ti?n cu? ngu?i Paris là xe di?n ng?m, du?ng ch? d? cho hai xe lách nhau vuà khít, và ch? d?u xe thì l?i càng hi?m hoi hon n?a.

Slide 6: 

Ngu?i Paris lái xe thi?n ngh? hon các noi khác, k? c? x? cao b?i Texas cung chào thua ki?u lái xe nhu lúc nào cung có th? dâm x?m vào nhau ? Paris. Ngày xua ch?c nh?ng lòng du?ng h?p này ch? dành cho xe ng?a cu? vua chúa hay ngu?i giàu có, trong khi dó hai bên vi? hè l?i khá r?ng, ngu?i di l?i thong dong nhu nh?ng k? nhàn t?n nh?t th? gian, hèn gì có ngu?i dã b?o “phong cách ngu?i Paris r?t Paris” là v?y. Xe thì nh?, ch? d?u xe r?t hi?m và ch?t d?c theo du?ng ph?, tôi dã tò mò d?ng t? c?a s? cu? m?t ti?m an nhìn xu?ng xem cách m?t ngu?i lái xe dã lách làm sao d? có du?c m?t ch? d?u xít xao gi?a hai chi?c xe khác. R?t ng?, và t? nhiên d?n không th? nào nghi du?c, chi?c xe lách vào húc t?nh bo vào duôi chi?c xe tru?c cho nhích lên m?t tý, và l?i th?n nhiên gie lui d?ng vào chi?c xe phiá sau, th? là g?n gàng tìm du?c m?t ch? d?u ch? cách nhau kho?ng hai gang tay, c? th?t!

Slide 8: 

Chua có m?t d?ng Euro nào trong túi, h?i tham vài du khách cung t? M? sang, h? ch? cho vài ch? d? d?i ti?n. Ngay d?u du?ng g?n v? khách s?n Le Baron, có m?t ch? d?i ti?n mà lúc nãy ngu?i tài x? khi lái xe ngang dã ch? cho tôi. Ng?c nhiên vì m?i s?m mai mà dã th?y m?t doàn ngu?i r?ng r?n x?p hàng di xin tr? c?p, trông h? bu?n r?u, nh?ch nhác khi?n k? m?i d?n ph?i rùng mình nghi d?n c?nh nheo nhóc cu? l?p ngu?i nghèo trên th? gi?i, ?nh hu?ng b?i con s?t kinh t? toàn c?u. M?t ngu?i m?i quen r?t t? t? ch? cho m?t ch? d?i ti?n g?n siêu th?, nhung can d?n ph?i c?n th?n, và nh?t là d?ng móc ví ra mà b? thí cho m?t vài hành kh?t ng?i dó dây ch? d?i, nguyên nhân là dã có r?t nhi?u du khách b? gi?t m?t ví trong khi dang m? bóp d? tìm m?y d?ng hào l?. Ôi cha, coi b? nhi?u th? d? ph?i “coi ch?ng” nhu l?i anh d?n dò, chúng tôi v?i vã di nhung lòng không du?c tho?i mái l?m…

Slide 10: 

Có ti?n r?i là nghi d?n an, paté, jambon cu? Pháp n?i ti?ng th? gi?i, m?t ti?m bánh mì cu? ngu?i Vi?t ngay d?u du?ng trông th?t h?p d?n, giá m?t khúc bánh mì không r?, nhung ch?c ph?i ngon, mà ngon th?t, cái ngon này sau khi v? nhà tôi m?i nghi ra. ? nhà ph?i kiêng khem nhi?u món cho cái tu?i già kh?i b?nh t?t, khi di choi ai cung nghi “lâu lâu x? láng m?t l?n”, nên bao nhiêu ch?t béo, ch?t ng?t ai cung an t?nh queo, nhung v?n ph?i công nh?n là paté c?a Pháp r?t ngon, và vì th? bánh mì th?t ch? noi nào ngon b?ng qu?n 13 ? Paris. Ða s? nh?ng ti?m an ? dây d?u mang tính ch?t da qu?c gia, nhung dâm d?u vào m?t ti?m an d? an m?t tô ph? Tàu thì tôi khuyên b?n nên suy nghi tru?c khi vào quán. L? thi?t! Cái tô ph? cung bi bàng nào th?t, nào bánh, nào hành ngò d? h?t, nhung ph? v?n không là ph?, ph? mà thi?u huong v? ph? thì làm sao g?i là món ngon quê huong du?c. Ð?y là nói d?n ban dêm di choi sông Seine v?, b?ng dang dói ng?u, th?y ti?m ph? còn m? c?a nhu bu?n ng? g?p chi?u manh. Th? là ghé vô, ráng hít mãi mà không ng?i du?c mùi ph? hành ngò ph? trong gió dêm Paris. Ch? d?i khá lâu tô ph? m?i du?c bung ra, ai n?y nhanh nh?u c?m mu?ng duã, xu?t xo?t. Ðói th? mà tô nào cung còn d?n phân n?a, m?t anh quen ? Houston phát bi?u c?m tu?ng: “No r?i, ngon quá nên an không n?i”. Cô h?u bàn vui tính cung xen vào nói nh? v?i khách: “Ph? M? ngon hon, tui nói ch? du?i tui cung nói.”, m?i ngu?i cu?i h? h? v?i nhau, chia tay không h?n l?n sau tái ng?.

Slide 12: 

Tôi l?i l?c d? r?i, dang nói v? bình minh Paris trên ph? qu?n 13, m?t bu?i sáng n?ng hanh vàng và hoi lành l?nh nhu sáng Ðà L?t nam nào. Cu?i xuân sang hè cành lá xanh bi?c du?c r?c m?t lu?t n?ng nh?, êm d?m và d?u dàng nhu nét d?p cu? cô gái tu?i d?y thì. Ngu?i di du?ng không v?i vã, không tò mò trong m?t v? th?t khoan thai t? t?n. N?u b?n ch? khoác m?t chi?c áo mang tô nh?, r?i hai tay thong th? dánh dung dua mà di vào nh?ng con ngõ nh? Paris dang ngái ng?, s? hình dung ra v? an nhàn bên trong d?i s?ng ngu?i dân Paris. Mùi cà phê tho?ng bay trong gió s?m, mùi bánh mì nóng r?m vàng rom, mùi bo thom, nh?ng mùi này m?i th?t là mùi cu? Paris ph? vào gió l?nh và du khách n?u không v?i di dâu, c? thong th? mà thu?ng th?c. Liên l?c du?c gia dình ông chú , trua hôm dó chúng tôi du?c dón v? tham gia dình ? ngo?i ô Paris, dúng vào gi? k?t xe nên m?t khá nhi?u th?i gi? loanh quanh trên các ng? du?ng k?t c?ng nhu nêm. Xa l? tuong d?i thoáng, nhung Paris ngo?i ô v?n là nh?ng con du?ng nh? vòng vèo, nhà c?a ? dây không d? s?, nhung xinh x?n d? thuong v?i mái ngói d?, nhà nào cung có l?u nho nh? và ? m?i ô c?a s? h? tr?ng nh?ng b?i hoa d? màu r?t d?p. Ðu?ng vô nhà cung nh? nhu m?t cái ngõ v?ng ? Sài Gòn nam xua, yên tinh v?i làn gió mát bu?i x? trua, có ti?ng chim b? câu gù gù sau mái hiên.

Slide 14: 

Bu?i t?i com nu?c xong thì dã mu?n, c? nhà dua nhau di m?t vòng so so cho khách phuong xa thu?ng th?c v? d?p l?ng l?y, t?p n?p cu? m?t Paris v? dêm. Chi?c xe lan bánh di d?c theo b? sông, loang loáng ánh dèn du?i m?t nu?c lung linh tuy?t d?p, nh?ng lâu dài, nhà th?, m? m? ?o ?o du?i m?t nu?c th?m den, và d?c bi?t thân tháp Eiffel nhu du?c n?m vàng dát ng?c vuon lên b?u tr?i nhung th?m. Paris v? dêm nhu m?t ngu?i ph? n? quy?n ru lôi cu?n nh?ng con thiêu thân lao vào ánh dèn, d?i l? Champs Elysees là d?i l? l?ch s? n?i ti?ng th? gi?i c?a Paris. Con du?ng dài kho?ng 2 cây s? ch?y d?c theo su?t chi?u dài c?a qu?n 8, hu?ng Tây B?c c?a Paris, n?i li?n qu?ng tru?ng Concorde là qu?ng tru?ng l?n nh?t c?a th? dô nu?c Pháp, v?i di?n tích 86.400 thu?c vuông, toà d?i s? M? t?a l?c g?n qu?ng tru?ng Charles de Gaulle, có Kh?i Hoàn Môn n?i ti?ng c?a Pháp. Noi h?i t? c?a 12 con du?ng l?n c?a Paris vì v?y xe c? d? ra d? vào su?t ngày dêm nu?m nu?p. Trong 12 con du?ng này có m?t con du?ng mang tên r?t thân quen v?i ngu?i Sài Gòn nam xua, dó là du?ng “B?c Má H?ng” (Mac-Mahon).

Slide 16: 

Ðã có nhi?u tài li?u vi?t v? Paris, riêng tôi ch? vài ngày ngan ng?i cho nên không th? nào di sâu vào t?ng ngõ ngách cu? Paris, v? d?p c? kính và van minh cu? nhân lo?i nhi?u th? k?. Bây gi? khi xe ch?y d?c theo sông Seine, bu?i t?i ? dây v?ng v? hon, ch? th?y nh?ng dôi tình nhân dìu nhau di du?i bóng cây và ánh sáng m?p m?, vô s? nh?ng s?p bán sách v? và d? luu ni?m dã dóng c?a, bên kia là nh?ng quán cà phê v?a hè, mà ngu?i ta hay nh?c d?n vì nó là noi nh?ng nhà tho, nhà van t? h?i l?i v?i nhau u?ng cà phê, nghe nh?c tìm ngu?n h?ng kh?i. Ði qua nhà th? Ð?c Bà, ngu?i ta chen chúc nhau trên m?nh sân phiá tru?c, ánh sáng t?a ra t? nh?ng tr? dèn l?ng c? kính,ch? mong nghe ti?ng chuông ngân d? tu?ng tu?ng ra ti?ng th? dài cu? anh chàng Quasimodo dau kh? trong nh?c k?ch “Th?ng Gù Nhà Th? Ð?c Bà” cu? Victor Hugo du?c d?c qua trong sách v?. Th?i gian ? Paris dúng là vàng ng?c, bi?t bao gi? tr? l?i noi dây l?n n?a nên cung c? xem cho bi?t du?c chút nào hay chút dó. Xe tr? l?i d?i l? Champs Elysses d? nhìn t?n m?t giòng ngu?i d? v? dây dù lúc ?y dã g?n n?a dêm. Xe ch?y xu?ng h?m tìm ch? d?u, c? nhà già tr? l?n bé ngoi lên lòng ph? dêm dang oà ra nhu ong v? t?.

Slide 18: 

Ngu?i ? dâu mà nhi?u th? không bi?t, m?i nam Paris có kho?ng vài ch?c tri?u du khách kh?p noi d? v?, dù dây ch? là m?t dêm ngày thu?ng mà co man nào là ngu?i, l?p di b?, l?p ng?i ngh? chân bên hè ph? nghe dêm Paris chuy?n mình nhu m?t làn sóng nh?p nhô b?i ngu?i và xe. Hình nhu ngu?i ta không ng?, dêm Paris lành l?nh v?a d? cho du khách tha h? di rong trên du?ng ph? , trong khi dó dòng xe c? tuôn ch?y vào v? phiá Kh?i Hoàn Môn r?c sáng ánh dèn. C? tu?ng tu?ng ngày xua noi dây ch?c xe ng?a d?p dìu, doàn quân di chinh ph?t các nu?c chu h?u cu? Pháp tr? v?, ch?c dã t?ng di?n hành hàng hàng l?p l?p. Nh?ng hình bóng ?y nay ch? còn là m?t thoáng trong l?ch s?: “ qua r?i theo dòng d?i hung ph?, h?n xua có s?ng l?i bao gi?”( tho NN) ng?m ra có chút vô thu?ng trong dòng d?i dang bày tr?i tru?c m?t. Ðêm dã khuya, gió ph? suong khuya lành l?nh nên ai cung ph?i khoác thêm m?t chi?c áo ?m, m?i ngu?i d?u m?i m?t nên ph?i tr? v?. Nh?ng n?o du?ng Paris v? khuya thiêm thi?p ng? ….

Slide 20: 

Chi?u Paris Ngày k? ti?p, sau m?t b?a ti?c h?p m?t th?t n?ng ?m tình d?ng huong x? Bu?i trong m?t nhà hàng nh?, không khí ?m cúng thân m?t ch? không loãng nhu nh?ng h?i d?ng huong quy t? dông d?o mà l?i thi?u tình thân. Hình nhu m?i ngu?i d?u quen bi?t nhau, ai n?y tay b?t m?t m?ng v?i nh?ng màn van ngh? “cây nhà lá vu?n” nhung th?t vui. Bu?i chi?u tr? l?i khách s?n ngh? ngoi d? chu?n b? l?y s?c di thuy?n trên sông Seine, ng?m tháp Eiffel bi?u tu?ng cu? Paris. M?i ngu?i theo nhau xu?ng xe di?n ng?m ra sông Siene. Phuong ti?n cu? dân Paris h?u h?t là b?ng xe di?n ng?m lan to? kh?p thành ph?, nhu nh?ng cái r? b?ch tu?c r?t thích h?p cho ngu?i lao d?ng. Nhung xã h?i nào cung v?y, nh?ng noi dông ngu?i v?n x?y ra nh?ng t? n?n nhu móc túi, gi?t d?c hành lý, du khách thu?ng mang m?t v? ngo ngác l? l?m tru?c nh?ng cái m?i m?, vì th? mà m?i l?n c? doàn d?n nhau lên xe, bà con mình dã t? giác d?ng g?n nhau d? b?o v?. M?i l?n lên xe anh tru?ng doàn không quên la l?n: “Bà con oi, h?n ai n?y gi? nghe.” Xe dông ngu?i, chuy?n nào cung d?y ?p, ai bi?t ngu?i gian k? ngay, ch? t? mình “h?n ai n?y gi?” nhu l?i d?n dò, v?y mà cung có ngu?i gài túi c?n th?n v?n b? ch?p m?t ví h?i nào không hay.

Slide 22: 

Bang qua m?t cây c?u d? xu?ng b?n tàu du?c g?i là Bateaux Mouches. G?i b?ng thuy?n cho tho m?ng, nhu ? mi?n Trung quê nhà di thuy?n trên sông Huong, chi?c thuy?n ch? khách trên sông Siene to hon nhi?u v?i m?t lu?ng khách khá dông. Khi khách d?y, thuy?n tách b? v?i nh?ng b?n nh?c êm d?u không l?i dua h?n du khách choi voi theo tri?n sóng l?ng, chi?u dang roi trên dòng sông mênh mông.N?u khách là m?t nhà tho, s? không kh?i rung d?ng d? ghi nhanh m?t bài tho “Chi?u lênh dênh trên sông Seine”, t?ng riêng cho m?t ngu?i nào mà anh dang nghi d?n: “Chi?u du thuy?n sông Seine Ta th?y n?ng vàng êm Theo gió l?ng huong tóc Trên n? cu?i cu? em” ( Tho Lâm Sông Ð?ng) Hai bên b? l?ng l?ng nh?ng lâu dài, nhà th? c?, hàng cây, bóng ngu?i và nh?ng c?p tình nhân dang ng?i tâm tình trên gh? dá, t?t c? cùng v?i ánh n?ng se s?t bu?i chi?u vàng, ph?n chi?u xu?ng m?t nu?c m?t hoàng hôn Paris di?m l?. Thi si có th? vi?t thêm vào bài tho dang d? : “Nh?ng lâu dài in bóng xu?ng dòng sông, Em có bi?t d?i cung nghiêng nhu bóng”( tho NN). Bóng chi?u th?m hon và nu?c sông Seine cung chuy?n sang m?t màu th?m hon, bu?i chi?u th?t dài d? du khách tha h? thu?ng th?c v? d?p c? xua th?t tráng l? in trên n?n tr?i nhung m?m nhu l?a. Và t? t?m màn nhung ?y, muôn ánh dèn t? tháp Eiffel dã nh?p nháy b?ng sáng cho dòng sông và b?u tr?i thêm ?o m?ng.

Slide 24: 

Ngày Cu?i Cùng ? Paris Th?m thoát mà th?i gian trôi nhanh, sau m?t chuy?n di ng?n qua các nu?c Tây Âu, tr? l?i Paris ngh? ngoi d? chu?n b? bay v? mái nhà thân yêu c?a mình. Ði dâu thì di, sao v?n nh? can phòng quen thu?c trong ngôi nhà nh?, m?nh vu?n be bé ch?c rau c? dang ch? mình tr? v? trong n?ng hè gay g?t. Ngày cu?i cùng còn l?i ? Paris, m?t cô b?n m?i di tham c?nh vu?n Bois-de-Boulogne, d? bi?t thêm m?t khía c?nh khác th?t tuoi mát c?a Paris mùa hè. Khu vu?n này n?m ? hu?ng Tây c?a qu?n 16, r?ng g?n 8500 km2, ban ngày là m?t khu vu?n thiên nhiên nhi?u hoa c?nh l?, nhung nghe nói ban dêm cung là noi xu?t hi?n c?a các nàng Ki?u. G?p ngày có nh?ng chuong trình b? ích, th?y cô giáo d?n các em h?c sinh c? tu?i m?u giáo di tung tang trên các con du?ng quanh co r?ng cây và hoa r?t tho m?ng. Xen l?n vào c?nh r?ng và hoa là h? nu?c, dàn v?t thanh th?n boi l?n trong h?, bóng dáng m?t con thiên nga v?i b? lông tr?ng toát th?t quý phái, l?ng l? boi trên dòng nu?c . . .

Slide 26: 

Còn ngày cu?i ? Paris s?p h?t, lang thang trên ph? chi?u v?i nh?ng con du?ng l?n có v?a hè thênh thang , hàng cây th?ng t?p che bóng mát cho du khách d?m t?ng bu?c m?t trong bu?i chi?u Paris th?t êm ?, d? t?n hu?ng tr?n v?n v? d?p c?a Paris mà mai dây s? ch? là m?t thoáng trong dòng d?i xuôi ch?y. Paris bu?i chi?u khác h?n Paris ban dêm, êm ? vì tr?i xanh gió nh?, ngu?c nhìn lên b?u tr?i mà nghe du?c c? ti?ng gió dang rì rào trên vòm lá m?m tít ? trên cao, Ði ngang nh?ng can ph? yên tinh, sân tru?c là nh?ng dây h?ng leo qu?n quýt b? tu?ng th?p, th?p thoáng có bóng ngu?i sau t?m màn m?ng lay d?ng, Paris d?u dàng và lãng m?n bi?t bao! Ngày vui qua mau, b?n r?n, quy?n luy?n chia tay v?i ngu?i Paris, bay v? Houston n?ng ?m, mang theo bao nhiêu k? ni?m và n?i nh? dành cho “M?t Thoáng Âu Châu”. Nguyên Nhung

authorStream Live Help