Mua Xuan Tuoi Ngoc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Nh?c Ph?m: Mùa Xuân Tu?i Ng?c Tác Gi?: Lynh Phuong Ca Si: Hoàng Tho Th?c hi?n: Lai Myha (laimyha@yahoo.com)

Slide 2: 

S?m mai th?c d?y….

Slide 3: 

S?m mai th?c d?y, tôi nhìn th?y b?u tr?i Tôi dã th?y cu?c d?i, chan hòa gi?a tình ngu?i.

Slide 4: 

M?t ngày v?a lên, xua tan dêm t?i M?t ngày mùa xuân, gieo vui muôn l?i.

Slide 5: 

Huong xuân v? dây, gi?t n?ng ?m long lanh Cho khung tr?i xanh, làn mây tr?ng mong manh.

Slide 6: 

Em yêu c?a anh, màu m?t xanh tuy?t xinh Cho anh mùa xuân, tình xuân bao huong s?c.

Slide 7: 

Lóng lánh gi?t suong, t?a phi?n dá kim cuong Vuong trên d?i nuong, d?p sao quá thân thuong.

Slide 8: 

Hoa xuân r?c r?, h?ng th?m trong bình minh Cho anh mùa xuân, trìu m?n bao ân tình.

Slide 9: 

S?m mai th?c d?y, tôi nhìn th?y m?t ngu?i Tôi dã th?y n? cu?i, em r?ng r? tuy?t v?i.

Slide 10: 

N? cu?i h?ng tuoi Nhu hoa xuân m?i Tu?i ng?c c?a em Cho tôi d?m say.

Slide 11: 

“Mùa Xuân Tu?i Ng?c” Nh?c: Lynh Phuong (Xuân 1995) Ca Si: Hoàng Tho

Slide 12: 

S?m mai th?c d?y, tôi nhìn th?y b?u tr?i Tôi dã th?y cu?c d?i, chan hòa gi?a tình ngu?i

Slide 13: 

M?t ngày v?a lên xua tan dêm t?i, m?t ngày mùa xuân gieo vui muôn l?i.

Slide 14: 

Huong xuân v? dây, gi?t n?ng ?m long lanh Cho khung tr?i xanh, làn mây tr?ng mong manh.

Slide 15: 

Em yêu c?a anh, màu m?t xanh tuy?t xinh Cho anh mùa xuân, tình xuân bao huong s?c.

Slide 16: 

Lóng lánh gi?t suong, t?a phi?n dá kim cuong Vuong trên d?i nuong, d?p sao quá thân thuong.

Slide 17: 

Hoa xuân r?c r?, h?ng th?m trong bình minh Cho anh mùa xuân, trìu m?n bao ân tình.

Slide 18: 

S?m mai th?c d?y, tôi nhìn th?y m?t ngu?i Tôi dã th?y n? cu?i, em r?ng r? tuy?t v?i.

Slide 19: 

N? cu?i h?ng tuoi, nhu hoa xuân m?i Tu?i ng?c c?a em, cho tôi d?m say…

Slide 20: 

Chúc quí v? m?t ngày nhi?u an vui. 09-23-09

authorStream Live Help