Vi sao ban chua gioi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Ng· rÏ 3 ngµy Dùa theo cuèn “T«I tµi giái, B¹n còng thÕ” T¸c gi¶: ADAM KHOO Buæi 1: T¹i sao b¹n ch­a giái? Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 2:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ §«I nÐt vÒ T¸c gi¶ B­íc ngoÆt Play game Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 3:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ §«I nÐt vÒ T¸c gi¶ §¬n gi¶n. T«I lµ häc sinh kÐm Cßn nhá: GhÐt s¸ch, thÝch game, TV  §iÓm kÐm (trøng, ngçng)  Líp 3 bÞ ®uæi häc, chuyÓn tr­êng. TiÕp tôc ch¬i bêi  §iÓm tèt nhiÖp TH kh«ng ®ñ vµo THCS Xin ®­îc vµo tr­êng THCS hÎo l¸nh: Líp 6 kh«ng gi¶i ®­îc to¸n líp 4  §øng thø 159/160. Kh«ng cã kh¶ n¨ng vµo THPT Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 4:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ §«I nÐt vÒ T¸c gi¶ B­íc ngoÆt Tham gia líp 5 ngµy ®Æc biÖt: “Super teen” ( c¶m thÊy tiÕc 5 ngµy ch¬I game )  §Õn ngµy cuèi khãa ®· thay ®æi hoµn toµn: + Tin t­ëng vµo b¶n th©n. + BiÕt tËn dông søc m¹nh cña bé n·o. + Cã kü n¨ng häc hiÖu qu¶. + Cã niÒm tin m·nh liÖt. Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 5:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ §«I nÐt vÒ T¸c gi¶ Môc tiªu, hµnh ®éng Môc tiªu: + Trë thµnh HS xuÊt s¾c nhÊt tr­êng + Thi ®ç THPT danh tiÕng nhÊt. + Thi ®ç §H Quèc gia, trë thµnh SV xuÊt s¾c Hµnh ®éng: + D¸n khÈu hiÖu ®éng viªn tinh thÇn. + VËn dông c¸c kü n¨ng häc hiÖu qu¶ (?) + Tuyªn bè môc tiªu  bÞ chÕ nh¹o  kh«ng n¶n, quyÕt t©m h¬n. Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 6:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ §«I nÐt vÒ T¸c gi¶ GÆt h¸I thµnh c«ng + Trong 1 n¨m trë thµnh 1 trong 18 HS xuÊt s¾c nhÊt tr­êng + Tèt nghiÖp THCS víi 6 ®iÓm 10 , ®iÓm TB 8,2 + Vµo ®­îc THPT chuyªn + Thi ®ç vµo §H Quèc Gia, lµ SV xuÊt s¾c. + Thµnh lËp c«ng ty n¨m 15 tuæi  nay, rÊt thµnh c«ng. + Gi¶ng d¹y ch­¬ng tr×nh Super teen Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 7:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ §«I nÐt vÒ T¸c gi¶ Lêi nh¾n: T«i thµnh c«ng Th× b¹n còng cã thÓ. Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 8:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ Ng­êi ®ang thuyÕt tr×nh cã thµnh c«ng kh«ng? + XuÊt th©n nghÌo, líp 2 biÕt b¬i, líp 3 biÕt ®i xe ®¹p, líp 8 biÕt l¸i cµy, bõa, thuyÒn m¸y, xe m¸y. + Trong 9 n¨m häc TH vµ THCS (ë x·) chØ cã 8 n¨m ®­îc HSG + Tèt nghiÖp THCS lo¹i Kh¸ + Thi chuyªn Lý HVT ®­îc 19®iÓm (lÊy 19,25)  Häc LLQ + N¨m líp 10: HSG (häc v× sî) + N¨m líp 11: Kh¸ (TiÕng Anh 5,5) – Cã ý ®Þnh bá häc + N¨m líp 12: Kh¸ (TiÕng Anh 8,8) – BËn “kÕt nèi giang s¬n” + Tèt nghiÖp THPT: TB (Sinh 4,5) + §¨ng ký 6 tr­êng ( BK, SP, C§GT, C§SK§A, C§SPHB, THTH ) – cam kÕt kh«ng ë nhµ. + Thi 5 ®ç 4 ( bá SK§A, tr­ît C§SPHB )  Häc SP (kh«ng häc phÝ) + Häc kú ®Çu: §iÓm cao nhÊt khoa Lý (häc v× sî)  §­îc cö du häc Nga, tõ chèi. + HK sau: Tù häc KT ®iÖn tö, tin häc, Ýt lªn líp, 7/8 kú häc cã häc bæng lo¹i ­u  Tù mua ®­îc Vi tÝnh. Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 9:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ Ng­êi ®ang thuyÕt tr×nh cã thµnh c«ng kh«ng? + N¨m thø 3: Gi¶i nh× Olympic VËt lý, khuyÕn khÝch Olympic Tin häc. + Tèt nghiÖp: LuËn v¨n tèt nghiÖp thuéc ngµnh KT §iÖn Tö: 10/10. + Thi tuyÓn vµo d¹y häc THPT C HVT, gi¶i nhÊt thi S¸ng t¹o ®å dïng, nhÊt thi GVG tØnh, CN chuyªn lý 0811 xÕp 34/34. + ViÕt phÇm mÒm §K ®iÖn b»ng m¸y tÝnh, PM bÊm chu«ng dïng m¸y tÝnh (kh«ng b¸n ®­îc, tù dïng) + Tham gia th­¬ng tr­êng: KD hÖ thèng ®iÖn th«ng minh. + N¨m 2010 sÏ më trung t©m. Nh­ng còng ®· muén ®©u? Chóng ta cïng b¾t ®Çu nhÐ! NÕu t«i cã quyÓn s¸ch nµy c¸ch ®©y 12 n¨m, Giê ®©y ®· kh¸c Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 10:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ Qu¸ tr×nh häc tËp hiÖu qu¶ Häc nhanh hay chËm. Cïng mét bé n·o, chØ kh¸c ë ph­¬ng ph¸p. ThiÕu n¨ng lùc bÈm sinh vÉn cã thÓ lµ siªu sao Th«ng minh bÈm sinh ch­a h¼n sÏ lµ siªu sao Thµnh c«ng ph¶I cã bÝ quyÕt riªng cña nã Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 11:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ Qu¸ tr×nh häc tËp hiÖu qu¶ Ph­¬ng ph¸p häc tËp kh¸c nhau. KÕt qu¶ sÏ kh¸c nhau. 90% HS, SV thùc sù b¾t ®Çu «n tõ 3 th¸ng tr­íc kú thi. Khi nµo b¹n b¾t ®Çu «n thi häc kú? ¤n nh­ thÕ nµo? Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 12:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ Qu¸ tr×nh häc tËp hiÖu qu¶ Ph­¬ng ph¸p häc tËp kh¸c nhau. KÕt qu¶ sÏ kh¸c nhau Khi nµo b¹n b¾t ®Çu «n thi häc kú? ¤n nh­ thÕ nµo? + §äc s¸ch, vë, TL tham kh¶o + §i thi + §äc s¸ch, vë, + Cè g¾ng nhí + §i thi + §äc s¸ch, vë, + Cè g¾ng nhí + VËn dông + §i thi Tr­ît §ç thÊp KÕt qu¶ TB Kq Kh¸ §«i khi giái Lµm sao ®Ó cã kÕt qu¶ xuÊt s¾c? Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 13:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ Qu¸ tr×nh häc tËp hiÖu qu¶ CÇn b¾t ®Çu häc tõ ngµy khai gi¶ng. Theo 9 b­íc Lµm sao ®Ó cã kÕt qu¶ xuÊt s¾c? Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 14:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ 9 B­íc häc hiÖu qu¶ X¸c ®Þnh môc tiªu râ rµng + Môc tiªu quyÕt ®Þnh ph­¬ng ph¸p, kÕt qu¶ häc tËp, môc tiªu t¹o ®éng lùc cho n·o bé Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 15:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ 9 B­íc häc hiÖu qu¶ 1. X¸c ®Þnh môc tiªu râ rµng 2. Lªn kÕ ho¹ch, s¾p xÕp thêi gian + Thêi gian lµ tiÒn b¹c Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 16:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ 9 B­íc häc hiÖu qu¶ 2. Lªn kÕ ho¹ch, s¾p xÕp thêi gian 3. Hµnh ®éng kiªn ®Þnh + V­ît qua c¸m dç. + V­ît qua sù tr× ho·n cña b¶n th©n. + V­ît qua khã kh¨n thùc tÕ Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 17:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ 9 B­íc häc hiÖu qu¶ 3. Hµnh ®éng kiªn ®Þnh 4 VËn dông PP ®äc hiÖu qu¶ ®Ó cã th«ng tin + §äc lµ c¸ch tù n¾m th«ng tin. + Kh«ng ph¶i tõ nµo còng quan träng. Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 18:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ 9 B­íc häc hiÖu qu¶ 4. VËn dông PP ®äc hiÖu qu¶ ®Ó cã th«ng tin 5. LËp s¬ ®å t­ duy + HÖ thèng kiÕn thøc. + KÝch thÝch ghi nhí. Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 19:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ 9 B­íc häc hiÖu qu¶ 5. LËp s¬ ®å t­ duy 6. VËn dông trÝ nhí siªu ®¼ng + HÖ thèng kiÕn thøc. + KÝch thÝch ghi nhí. Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 20:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ 9 B­íc häc hiÖu qu¶ 6. VËn dông trÝ nhí siªu ®¼ng 7. C¸ch øng dông kiÕn thøc. + BiÕt ¸p dông kiÕn thøc tr¶ lêi c©u hái, lµm bµi tËp + C¸c kü n¨ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, so s¸nh… Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 21:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ 9 B­íc häc hiÖu qu¶ 7. C¸ch øng dông kiÕn thøc. 8. C¸ch t¨ng tèc cho kú thi + C¸ch t¨ng tèc cho c¸c bµi kiÓm tra + T¨ng tèc cho c¸c kú thi lín Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 22:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ 9 B­íc häc hiÖu qu¶ 8. C¸ch t¨ng tèc cho kú thi 9. §i thi + “Häc tµi thi phËn” – ChØ lµ ngôy biÖn + Thi lµ mét trß ch¬I ®Æc biÖt Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 23:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ Nh÷ng g× ®ang h¹n chÕ b¹n? ? ? ? ? ? ? ? ?! ?! ViÖc ®Çu tiªn ®Ó thay ®æi lµ ph¶i t×m ra nh÷ng ®iÒu h¹n chÕ b¶n th©n b¹n ®Ó kh¾c phôc Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 24:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ Nh÷ng g× ®ang h¹n chÕ b¹n? 16 vÊn ®Ò khã kh¨n th­êng gÆp cña tÊt c¶ häc sinh trªn thÕ giíi 1. TrÝ nhí kÐm. 2. ThÝch tr× ho·n c«ng viÖc. 3. L­êi biÕng. 4. NghiÖn Game, TV, Internet. 5. GÆp khã kh¨n khi hiÓu bµi. 6. DÔ bÞ xao nh·ng. 7. Kh¶ n¨ng tËp trung ng¾n. 8. Sî thi cö 9. Hay ph¹m lçi bÊt cÈn. 10. ChÞu ¸p lùc tõ gia ®×nh. 11. Qu¸ Ýt thêi gian. 12. Kh«ng cã ®éng lùc. 13. DÔ dµng bá cuéc. 14. ThÇy c« d¹y kh«ng l«i cuèn. 15. Kh«ng høng thó víi m«n häc 16. M¬ mµng trong líp. Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 25:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ Trong qu¸ tr×nh häc tËp tiÕp theo H·y G¹ch bá nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n cña b¶n th©n, khi ®· v­ît qua ®­îc nã. §¸nh dÊu nh÷ng kü n¨ng, n¨ng lùc cÇn cã ®Ó thµnh c«ng mµ b¹n b¾t ®Çu cã nã. Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 26:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ B©y giê: B¹n s½n sµng ®I ®Õn thµnh c«ng? B¹n muèn thµnh c«ng B¹n ThÝch , ­íc thµnh c«ng 95% 5% Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 27:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ B¹n s½n sµng ®I ®Õn thµnh c«ng? Suy nghÜ cña ng­êi thµnh c«ng: hä lµ 5% Lu¤n muèn thµnh c«ng, hä b¾t buéc ph¶I thµnh c«ng. Hä cã thÓ lµm bÊt cø viÖc g× ®Ó thµnh c«ng Suy nghÜ cña ng­êi ThÊt b¹i: hä lµ 95% thÝch thµnh c«ng, Thµnh c«ng th× tèt, kh«ng còng ch¼ng sao. Hä chØ s½n sµng lµm nh÷ng viÖc hä thÝch Ng­êi thµnh c«ng: Lµm chñ cuéc sèng. KÎ thÊt b¹i th× kh«ng Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 28:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ B¹n s½n sµng ®I ®Õn thµnh c«ng? Khi viÖc häc xuèng dèc: M×nh häc nhÇm mét líp tÖ h¹i. Vèn sinh ra m×nh ®· l­êi råi Bè mÑ m×nh còng kh«ng giái M«n häc nµy ch¸n ng¾t M×nh kh«ng ®ñ thêi gian TrÝ nhí bÈm sinh m×nh kÐm PhÇn nµy kh«ng thiÕt thùc …v..v Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 29:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ B¹n s½n sµng ®I ®Õn thµnh c«ng? Khi viÖc häc xuèng dèc: T¹i m×nh tÊt c¶ NÕu ta tin ta lµ nguyªn nh©n cña mäi chuyÖn th× ta cã thÓ thay ®æi, c¶I thiÖn mäi chuyÖn Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 30:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ B¹n s½n sµng ®I ®Õn thµnh c«ng? Víi t­ t­ëng cña ng­êi thµnh c«ng H·y lµm theo nh÷ng h­íng dÉn . ®Ó Thay ®æi ph­¬ng ph¸p Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 31:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ T«I tù tin  T«I sÏ lµm ®­îc NiÒm tin: M×nh sÏ ch¼ng bao giê ®­îc ®Õn 8 ®iÓm Häc bµi lµ mét cùc h×nh T«i lµ kÎ tåi tÖ T«I lµ mét thiªn tµi M×nh sÏ ®­îc 10 ®iÓm ViÖc häc thËt thó vÞ, nhÑ nhµng Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 32:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ T«I tù tin  T«I sÏ lµm ®­îc Vßng xo¸y thÊt b¹i H·y ph¸ bá nã. Gi¶i tho¸t cho chÝnh b¹n Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 33:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ T«I tù tin  T«I sÏ lµm ®­îc NiÒm tin cña b¹n chØ ®óng víi m×nh b¹n + NiÒm tin kh«ng ph¶i tuyÖt ®èi  Cã thÓ thay ®æi + NiÒm tin lµ s¶n phÈm cña chÝnh b¹n. VËt lý tÎ nh¹t VËt lý ®Çy mµu s¾c + NÕu niÒm tin lµm b¹n m¹nh mÐ  H·y chÊp nhËn nã + NÕu ng­îc l¹i  H·y thay ®æi nã Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 34:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ T«I tù tin  T«I sÏ lµm ®­îc NiÒm tin xuÊt ph¸t tõ ®©u? + §a sè mäi ng­êi kh«ng chñ ®éng lùa chän niÒm tin cho m×nh. (nÕu ®­îc chän th×…) + Ta thõa h­ëng c¸c lo¹i niÒm tin (c¶ tiªu cùc) tõ: Cha mÑ, thÇy c«, b¹n bÌ, tõ kinh nghiÖm qu¸ khø. + NiÒm tin tiªu cùc lµm hñy ho¹i chóng ta (“sè kh«ng giµu”, “®å ngu ngèc”…  N¨m th¸ng biÕn niÒm tin thµnh “sù thËt” Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 35:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ T«I tù tin  T«I sÏ lµm ®­îc NiÒm tin xuÊt ph¸t tõ ®©u? Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912 4 LÇn 1 T«i thËt dèt 4 LÇn 2

Slide 36:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ T«I tù tin  T«I sÏ lµm ®­îc B¹n ®õng lµ nh·n d¸n Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912

Slide 37:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ T«I tù tin  T«I sÏ lµm ®­îc NiÒm tin cã søc m¹nh phi th­êng + NiÒm tin ¶nh h­ëng ®Õn t­ duy, thÓ chÊt, thËm chÝ biÕn ®æi c¬ chÕ sinh häc trong ta. Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912 Roger Bannister – Ph¸ vì niÒm tin ch¹y 1 dÆm trong thêi gian nhá h¬n 4 phót (1945)

Slide 38:

3 ngµy b¹n ch­a giái. V× sao? Ng· rÏ T«I tù tin  T«I sÏ lµm ®­îc H·y Tõ bá nh÷ng niÒm tin nguy h¹i Trang bÞ nh÷ng niÒm tin h÷u Ých Design by Ph¹m MÉn For Physic class 0912 T«i rÊt l­êi T«i QL thêi gian tèt T«i cã t­ chÊt l¸nh ®¹o Tr­êng häc ®¸ng nguyÒn rña T«i rÊt hîp víi tiÕng Anh T«I lµm to¸n rÊt tÖ T«i lµ häc sinh giái H·y viÕt ra vµ g¹ch ®i

authorStream Live Help