oef 4 opl

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Voorbeeldoplossingen: 

Voorbeeldoplossingen

Excel 19: 

Excel 19 enquete.xls is een elektronisch formulier dat zal worden verspreid onder de studenten; het is de bedoeling dat dit formulier aan een databank wordt gekoppeld via de 'template wizard' (zie eind hoofdstuk 26 (Office 2000 versie)): er moet dus een template enquete.xlt worden aangemaakt telkens een document afgeleid van deze template wordt weggeschreven wordt een lijn toegevoegd aan een databank Creëer de template en de databank: voeg eerst een apart blad hulp (zie hulp.pdf) toe waarop je de ingevulde gegevens naast een 'label' plaatst pas vervolgens de template wizard toe Creëer twee formulieren met de template en controleer of de databank wordt aangepast Nota: de add-in Template Wizard zit niet standaard in Office 2003 en moet gedownload worden vanaf http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;873209 Als eerste stap voeg je dus een nieuw werkblad in, dat de resultaten van de invulvelden samenvat. Je voert op het leeg werkblad bijv. in: 'V1', en in de cel ernaast '=' en dan selecteer je op het vorige werkblad het pulldown menuutje. Daarna start je in 'Data' de 'Template Wizard…' op (wizard sjablonen). Deze wizard is soms niet direct beschikbaar, maar dan moet die nog bij 'Tools', 'Add-Ins…' geactiveerd worden. Je laat de template opslaan op de door de computer voorgestelde plaats en voert de velden uit het hulpwerkblad toe. Na voltooien wordt er een template enquete.xlt aangemaakt. Als je nu 'File', 'New…' selecteert, kun je in de task pane kiezen voor de template 'enquete', de net door ons aangemaakte template. Als je het ingevulde formulier dan opslaat, kun je selecteren om een record aan de bijhorende, net aangemaakte database toe te voegen.

Excel 20: 

Excel 20 studenten.xls bevat een lijst van ASI-studenten samen met hun stamnummer; het is de bedoeling dat je de bladen namefromid en idfromname aanvult met formules die de naam van een student opzoeken uit zijn id in het blad bevolking en omgekeerd gebruik de functies match en index bereken telkens eerst de rij in bevolking waarin de betreffende id of naam kan gevonden worden maak het jezelf gemakkelijk door namen in te voeren voor bepaalde bereiken in bevolking; voeg eventueel ook berekende kolommen toe in bevolking Controleer de correctheid van je resultaten Modeloplossing: studenten1.xls Om namefromid te kunnen vinden, moet je weten op welke relatieve positie in de lijst vooraan (bevolking) een zeker stamnummer voorkomt. Selecteer eerst alle stamnummers en hernoem deze door in het naamvak voor de selectie een naam op te geven Dan kunnen we met MATCH de relatieve positie van een bepaald stamnummer in de lijst bevolking vinden: voor het eerste element wordt dat dan =MATCH(A2,studenten.xls!id,0)

Excel 20: 

Excel 20 Als we de relatieve positie van het stamnummer in de eerste lijst gevonden hebben, kunnen we de naam die met dat nummer overeenkomt op die rij terugvinden. We maken eerst een hulpkolom waarin naam en voornaam worden samengevat op het werkblad bevolking dmv =B2andamp;', 'andamp;C2. Deze hele hulpkolom selecteren we dan, en hernoemen die tot bijv. 'namen'. Dan wordt het commando op de eerste regel =INDEX(studenten.xls!namen,B2) Het omgekeerde =MATCH(A2,studenten.xls!namen,0) en =INDEX(studenten.xls!id,B2) is echter vrij onstabiel: er wordt namelijk geen naam gevonden als er een fout in de naam staat. Als er bijvoorbeeld een spatie getypt staat achter de naam, … wordt er geen match gevonden.

Excel 21: 

Excel 21 Een geldig bankrekeningnummer bestaat uit 12 cijfers de eerste 3 cijfers zijn de bankcode de volgende 7 cijfers het eigenlijk rekeningnummer de laatste 2 cijfers worden verkregen door de eerste 10 cijfers als een getal x te beschouwen en x mod 97 te berekenen De nummers worden op verschillende manieren neergeschreven: 001-1980242-63 of 001 198 024 263 of 001198024263 of … Maak een rekenblad waarin de gebruiker in kolom A rekening-nummers ingeeft in de vorm van zijn persoonlijke voorkeur; het rekenblad laat niet toe rekeningnummers in te voeren met minder of meer dan 12 cijfers, met andere tekens dan '-' of ' ', of die niet aan de modulo-regel voldoen; het rekenblad toont in kolom B het ingevulde nummer in de vorm 001-1980242-63; gebruik de nodige hulpkolommen en test het resultaat; zie bankrekening.xls Eerst schrijven we de tekenstring die het getal voorstelt in een standaardformaat zonder spaties of mintekens. Met de functie SUBSTITUTE vervangen we bijv '-' door '' en ' ' door ''. Van deze tekenstring zetten we met de functie de eerste tien karakters om naar een getal, met VALUE(LEFT(D22,10)). Met VALUE(RIGHT(D22,2)) bekomen we het controlegetal. Met de functie MOD kunnen we de rest berekenen als we het getal door 97 delen, wat het controlegetal oplevert.

Excel 22: 

Excel 22 Start je webbrowser en bezoek de website http://www.beurs.be/nlindex.htm; ga naar koersen, zoek op barco; selecteer barco new en klik op 'koers- en volume over 5 jaar'; waarschijnlijk kan je daar ook rechtstreeks geraken via http://www.beurs.be/pd/nld05.jsp?qCode=1909 Het is de bedoeling dat je deze pagina koppelt aan een Excel rekenblad web via import external data (indien dit niet lukt: start met barcodata.xls) Maak een leeg Excel werkboek aan. Klik dan 'Data', 'Get External Data', 'New Web Query'. Dan kun je het bovenstaande internetadres selecteren en met ctrl+c kopiëren naar het klembord, om dan als je het vakje in Excel geselecteerd hebt waar het adres in moet komen, het te plakken met ctrl+v. Met 'Browse Web…' start je standaard browser op en kun je manueel zoeken. Maak vervolgens een tweede blad koersenvolume (in dezelfde rekenmap) met 3 kolommen: datum (bereken de laatste dag van elke maand!), koers en volume; gebruik de index functie om de gepaste gegevens op te zoeken in web Maak tenslotte een xy-grafiek die het verloop van de koers en het volume aangeeft als functie van de tijd Modeloplossing: barconew.xls Optioneel: vis uit of het volumegetal op 31/1/99 effectief correct is

Access 1: 

Access 1 Open salesrecords.mdb; creëer een eerste query query1 die er uit ziet als query1.pdf; deze vat per verkoper samen aan wie hij/zij verkocht heeft en voor hoeveel; gebruik hiervoor create query by using wizard Open de database, open in het menuvenstertje onder 'Objects' 'Queries'. Hierbij kun je kiezen voor de optie 'Create query by using wizard'. Selecteer vervolgens de velden 'salesrep', 'sold to' en 'salestotal'. In de volgende stap kun je kiezen tussen 'Detail' en 'Summary'. Bij 'Summary' kun je dan in de opties kiezen voor 'sum' en 'average'. Klik ook het vakje 'count of records' aan. Creëer vervolgens een zogenaamde crosstab query query2 die er uit ziet als query2.pdf (let op: wegens de grootte is dit op 2 bladzijden afgedrukt); deze query vat de informatie samen in een tabelvorm; gebruik hier voor het menu insert/query/crosstab query wizard Kies voor 'Insert', 'Query', 'Crosstab Query Wizard'. Als rijkoppen kiezen we 'Salesrep', als kolomkoppen 'sold to' en op de snijpunten bij velden 'Salestotal' en functies 'sum'. Vink hier het vakje 'Yes, include row sums' aan. Kopieer query1 naar query3; pas query3 aan zodat enkel de gegevens voor de maand 1 worden opgenomen; ga hiervoor naar design view en voeg een kolom month toe; in de cel criteria tik je =1 (zie ook hoofdstuk 38 (Office 2000-boek: 43)); het resultaat ziet er uit als query3.pdf Open query1, kies 'Save as…', typ query3. Klik met de rechtermuistoets op query3, waar je kiest voor query ontwerp (Design View). Sleep uit de tabel bovenaan in het verschenen venster het veld Month. Klik het vakje 'Show' uit, en typ bij criteria '=1'. Ga naar 'View', 'Datasheet View' om terug te keren naar de gegevensbladweergave. Voorbeeldoplossing: zie salesrecords1.mdb

Access 2: 

Access 2 Open salesrecords1.mdb; voeg een formulier toe aan de tabel salesrecords (niet aan een query!) via de formulieren wizard; gebruik een 'columnar' layout en een 'ricepaper' stijl; één record ziet er dan uit als formulier.pdf; Kies in het menuvenster van Access 'Insert', 'Form', 'Form Wizard'. Bij 'Tables/Queries' kies je voor 'Table: salesrecords' en je kiest dan alle beschikbare velden met '»'. Verder kies je 'in columnar', 'ricepaper' Gebruik het formulier om door de databank te navigeren: ga naar het 1e, laatste, vorige, volgende record met de knopjes onderaan voeg een record toe (knopje onderaan) klik met de rechtermuistoets in een veld en experimenteer met filter by selection om alle records met één of ander 'cheesecake' product te bekijken idem, maar met sort ascending: bekijk de transacties met het grootste 'sales total' Resultaat: zie salesrecords2.mdb

Access 3.1: 

Access 3.1 Open salesrecords2.mdb; maak met de rapporten wizard een rapport report1 gekoppeld aan query1 (tips qua formaat: 'block', 'landscape', 'soft gray') per verkoper wordt een lijst getoond van de winkels waaraan werd verkocht en de totale verkoopwaarde per verkoper wordt bovendien nog eens het totaal verkoopcijfer getoond, absoluut en als een percentage het resultaat ziet er uit als report1.pdf na het toepassen van de wizard moet je nog enkele details aanpassen in detail view; in het bijzonder moet je alle bedragen tonen in de vorm $100 000.00 In de 'Report Wizard ' selecteer je bij 'Tables/Queries' 'Query: query1' waar je de velden SalesRep, Sold To, en Sum Of SalesTotal selecteert. Bij grouping levels selecteer je 'Salesrep'. Sortering wordt niet gevraagd, maar in deze stap van de wizard klik je wel 'Summary options' aan. Daarin klik voor 'Sum Of SalesTotals' de som aan, en ook klik je 'Calculate percent of total for sums' aan. Voor layout kies je 'Block'. 'Style' is 'Soft gray'. Nadien pas je in 'design view' de details aan (bijvoorbeeld positionering van de vakjes, veranderen van formaat van 'Sum' naar 'Currency' om het '$' te tonen (tip: de landinstellingen van Windows bepalen mee de munteenheid en getalweergave)).

Access 3.2: 

Access 3.2 Kopieer nu report1 naar report2 en pas het aan zodat het er uit ziet als in report2.pdf; alles in 11pt, behalve 'grand total' (12 pt) summary velden rechts aligneren en overbodige tekst verwijderen lijnen in detailopsommingen dichter bij elkaar zetten (tip: verklein de hoogte van de bakjes tot 0.5cm) Kopieer tenslotte report2 naar report3; voeg een taartdiagram toe dat de verkoop per verkoper samenvat; maak deze grafiek in Excel: creëer in een leeg werkblad een draaitabel gekoppeld aan query1 uit de databank (die je eerst moet sluiten); maak vervolgens de grafiek en kopieer hem naar report3; het resultaat ziet er uit als report3.pdf Resultaten: zie salesrecords3.mdb Een draaigrafiek naar Access kopiëren kan moeilijkheden geven. Kopieer in dat geval de gegevens uit de draaitabel en maak van deze data een grafiek, die je dan in Access zet.

Access 4: 

Access 4 Start Access en creëer een nieuwe blanco databank; creëer een tabel via create table by entering data Ga naar design mode en definieer de volgende velden naam: tekst leeftijd: geheel getal tussen 16 en 30, opgeslagen als 1 byte; gebruik hiervoor een validatiefunctie; tip: door aanklikken van functies e.d. kan je net als in Excel functies samenstellen telefoonnummer: tekst van de vorm 09-264.33.85; gebruik hier ter validatie een input mask 00-000.00.00 Ga terug naar data sheet view en voeg enkele velden toe; controleer of verkeerde data wordt geweigerd Tip: kijk telkens goed naar alle mogelijkheden en helpberichten die op het scherm verschijnen; gebruik eventueel de helptoets F1; gebruik waar nodig een 'educated guess'; zie ook p. 1018-1021 (Office 2000-boek: p. 963-966); Resultaat: zie validation.mdb

authorStream Live Help