oef 7 opl

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Voorbeeldoplossingen: 

Voorbeeldoplossingen

Word 24: 

Word 24 Vervolgens moet je het nummeringschema instellen via 'Format', 'Bullets and Numbering…', waarna je volgend venster krijgt (zie links). Kies daar het tabblad 'Outline Numbered' en kies dan 'Customize…'. Lees het document titels.txt en formatteer het als volgt: 1. hoofdtitels: 14 pt vet Arial 1.1 titels op niveau 2: 12 pt vet Arial 1.1.1 titels op niveau 3: 11pt Arial schuin De titels springen niet in, en worden respectievelijk geassocieerd aan nieuwe stijlen H1, H2 en H3 Zorg dat de titels automatisch correct worden genummerd als men ze in stijl H1, H2 of H3 zet Het resultaat ziet eruit als titels.pdf Maak eerst de stijlen H1, H2 en H3 aan met 'Format', 'Styles and Formatting…'. Maak dan de respectievelijke titels op met deze stijlen (om de titel te selecteren die je wilt opmaken kan je ook gewoon ergens in de titel klikken i.p.v. er volledig met de cursor over te gaan).

Word 24 (vervolg): 

Word 24 (vervolg) Maak eerst met 'More' het onderste gedeelte van het venster zichtbaar. Selecteer dan in 'Preview' of met 'Level' de opeenvolgende niveaus, en link deze dan met 'Link level to style' met de aangemaakte stijlen H1, H2 en H3. Aanpassen van de posities van de nummeringen (inspringen) en waar de tekst begint van de genummerde items, kan met 'Number position: Aligned at' 'Text position: Indent at'

Word 25: 

Word 25 Open famousquotes.doc Onderzoek d.m.v. shift+F1 hoe de tekst is ‘opgemaakt’. Bemerk het verschil tussen alinea- en tekenopmaak de hiërarchie die Word volgt om de opmaak te bepalen: alineaopmaak: alineaprofiel – directe opmaak tekenopmaak: alineaprofiel – tekenprofiel – directe opmaak Welke alinea- en tekenprofielen zijn er beschikbaar? Verwijder (in één operatie) de tekenopmaak van de volledige tekst zodat enkel de alinea-opmaak overblijft ctrl+spatiebalk

Word 26: 

Word 26 Pas ita.doc aan zodat bovenaan op de oneven bladzijde de titel van de betreffende sectie verschijnt (d.w.z. de titels die genummerd worden met '1', '2', …) p. 116–130 zien er b.v. uit als in ita_res1.pdf tip: gebruik het 'Styleref' veld Toon in de footers op de oneven bladzijden wanneer het werd gecreëerd wanneer het werd afgedrukt hoeveel bladzijden het bevat (maar in woorden) Let hierbij op het formaat van de data Tip: gebruik velden Het eindresultaat (p. 116–130) ziet er uit als ita_res2.pdf Via 'View'-menu 'Header and Footer' aanklikken. Selecteer dan in de hierbij verschenen werkbalk (zie figuur) via 'Insert AutoText' de gewenste opties en via het hoofdmenu 'Insert', 'Fields…'. Om verschillende headers en footers op even en oneven pagina’s te maken, moet je dat instellen via 'Page Setup'. Het aantal bladzijden in tekstvorm heeft volgende veldcode: { NUMPAGES \*cardtext }.

Word 27: 

Word 27 Maak een tabel met de voorkeurstemmen van de SP in Gent. voorkeurstemmenspgent.txt bevat de lijst met namen + het bijhorende aantal voorkeurstemmen gebruik het ‘AutoFormat Colorful 2’ zorg voor een rechtse uitlijning van de getallen gewenste eindresultaat: voorkeurstemmenspgent.pdf toemaatje: sorteer op de laatste kolom Tip: Maak gebruik van de conversiefunctie tekst naar tabel, waarbij je tabs gebruikt om de scheiding tussen de verschillende kolommen aan te geven; aanbrengen van de tabs op de juiste plaats kan d.m.v. zoeken en vervangen (met goed gebruik van de jokers...) Opmerking: de data in dit voorbeeld werd louter toevallig gekozen en impliceert geen sympathie noch antipathie voor een bepaalde partij Men moet tussen de verschillende velden, die in het txt-bestand enkel door spaties gescheiden zijn, markers aanbrengen tussen de velden. Zo moet de spatie tussen het cijfer aan het begin van de regel en de achternaam van de persoon een tab worden, en ook de spatie tussen de voornaam en het aantal voorkeurstemmen ZONDER de spatie tussen achternaam en voornaam in een tab te veranderen!! We werken met wildcards (jokers). Vergeet dus niet 'Use wildcards' aan te vlaggen in 'Find and Replace'!! Om de sequentie cijfer-spatie-hoofdletter te vinden, zoeken we op '[0-9] [A-Z]' (zonder quotes). Als we nu zonder meer 'Find and Replace' doen, worden ook het cijfer en de hoofdletter vervangen!! Als we echter als zoekstring ([0-9]) ([A-Z]) gebruiken, dan kunnen we de argumenten tussen ronde haakjes hergebruiken bij 'Replace'. Naar het eerste argument tussen ronde haakjes wordt gerefereerd met '\1', wat hier slaat op '([0-9])'. Idem wordt naar het tweede argument gerefereerd met '\2'.

Word 27 (vervolg): 

Word 27 (vervolg) Dus doen we een 'Replace' met '\1^t\2' waarbij '^t' voor een tab-karakter staat. Zo wordt enkel de spatie door een tab vervangen. Daarna kiezen we in het menu 'Table', 'Convert', 'Text to Table…', 'Separate text at' waar we tabs kiezen. Het sorteren gebeurt met 'Table', 'Sort…' waar we de laatste kolom kiezen. We kunnen weer kiezen om te sorteren 'Ascending' (oplopend) of 'Descending' (aflopend).

Word 28: 

Word 28 Open forfigures.doc en voeg twee vlottende figuren met onderschriften in, n.l. snap-BBC2-20000312-132318-1.jpg en ms-ericsson.jpg Het resultaat moet eruit zien als forfigures_res1.pdf Let erop dat de figuren en de onderschriften correct mee verhuizen, b.v. als men de eerste alinea langer maakt Voeg de figuur toe via 'Insert', 'Picture', 'From File…'. Selecteer de figuur en klik erop met de rechtermuisknop. Selecteer dan 'Format Picture…', 'Layout'. Daarin kan je dan kiezen hoe de tekst rond de figuur moet vloeien (niet 'In line with text'). Selecteer de figuur en ga naar het 'Insert' menu, waar je 'Reference', 'Caption…' selecteert. Hiermee kan je tekst bij een figuur plaatsen, die dan in een tekstbox wordt geplaatst. Klik op de figuur, en verplaats het ankertje zoveel mogelijk naar beneden. Het ankertje is enkel zichtbaar wanneer het icoontje 'Show/Hide' op de 'Standard'-werkbalk ingedrukt is. Kies dan 'Format Picture…' door met de rechtermuisknop op de figuur te klikken. Kies daarbij 'Layout', 'Advanced…' en vlag 'Lock anchor' en 'Allow overlap' aan. Doe hetzelfde voor de tekstbox, en zorg dat de posities van de ankers van de figuur en de tekstbox samenvallen.

Word 29: 

Word 29 Open complexenummering.txt Pas de nummering van de opsommingen aan zodat het document er uitziet als complexenummering.pdf gebruik hierbij de stijlen die aangegeven zijn in de tekst zorg er ook voor dat het 'aantal artikels' dat op verschillende plaatsen in de tekst wordt vermeld automatisch wordt berekend idem voor de Engelse vertalingen let ook op de details: punten in de nummering uitlijning van de alinea’s In de PC-klassen gebeurt het wel eens dat Word crasht als je, na inlezen van de tekstfile, de stijl probeert te veranderen. Blijkbaar gebeurt dat niet als je in 'Artikel 2' de quotes (') verwijdert. Waarom? Een van de ondoorgrondelijke wegen van Word… Om te beginnen worden in de tekst de gevraagde delen met stijl 'Heading 1' opgemaakt. Idem voor 'Heading 2' en 'Heading 3'. Dus enkel het eerste deel van de tekst. Bij 'Format', 'Styles and Formatting…' kunnen we ook het nummeringschema instellen voor 'Heading 1', 'Heading 2' en 'Heading 3'. (Zie ook de voorgaande oefening over nummering.)

Word 29 (vervolg): 

Word 29 (vervolg) Voor de nummering kies je dan daarvoor bij 'Format', 'Numbering…' het gewenste nummeringschema in het tabblad 'Outline Numbered' en pas dit voor level 3 aan door 'Customize…' te kiezen. De kleur van het nummeringschema kan aangepast worden met 'Font…'. Verwijder wel de namen 'Artikel1', … uit de brontekst. Die kan je ingeven bij 'Number format'. Laten doornummeren na een nieuwe 'Heading' kan door het vlagje bij 'Restart numbering after' uit te klikken. Om de positie van de nummering aan te passen, werk je via 'Number position: Aligned at', om de positie van de tekst na de nummering te regelen, pas je 'Text position: Indent at' aan (bijv. 3,5 cm). Zo kun je de tekst na de artikels allemaal onder elkaar houden. Als je al veel geëxperimenteerd hebt met het aanpassen van het nummeringschema, kan Word wat in de war geraken, en dan is het best de nummeringschema's te resetten door op 'Reset' te klikken (zie bovenstaande figuur).

Word 29 (vervolg): 

Word 29 (vervolg) Vervolgens kiezen we in het tweede gedeelte een stuk (voorlopig nog onopgemaakte) tekst. We hernoemen de stijl voor dat stuk tekst naar 'H2' en stellen voor deze stijl de juiste fontgrootte en dergelijke in. Vooraleer het nummeringschema voor deze nieuw aangemaakte stijl te wijzigen, stellen we de paragraaf 'Outline level' (te vinden bij 'Modify…', 'Format', 'Paragraph…') in (voor 'H2' wordt dat natuurlijk 'level2', voor 'H3' is dit 'level 3').

Word 29 (vervolg): 

Word 29 (vervolg) Nu kan ook hier weer het nummeringschema voor 'H2' en 'H3' worden ingesteld, waarbij de level en de juiste stijl moeten gekoppeld worden (dit durft al eens haperen, soms moet je ettelijke keren opnieuw proberen eer die associatie aanvaard wordt). Deze koppeling kan ofwel via 'Level' ofwel via 'Preview' (zie figuur). Ook hier moet het nummeringschema wat aangepast worden met 'Customize…'.

Word 29 (vervolg): 

Word 29 (vervolg) Tot slot de automatische telling van het aantal artikels. Plaats een bookmark ('Insert', 'Bookmark…', en noem deze bijv. 'testje') in het laatste artikel, en leg er een kruisverwijzing naar ('Insert', 'Reference', 'Cross-reference…'). Als je de code van dit veld bekijkt (alt+F9), wordt dat { REF testje } Dan wordt er echter 'artikel 4' ingevoegd. Met { REF testje \r \t \# 0 \*cardtext } wordt die referentie door '\r \t' eerst ontdaan van niet-numerieke tekens, en via '\# 0' naar een getal omgezet. De uitkomst wordt dan door '\*cardtext' omgezet in geschreven tekst. Door dit veld te kopiëren en voor dit veld als taalkeuze Engels in te stellen (veld selecteren en in het hoofdmenu 'Tools', 'Language…' klikken), is ook het laatste probleem opgelost. Vergeet de velden echter niet te updaten!!

Word 29: Tip: 

Word 29: Tip Wanneer je de nummering van iets verandert, moet Word beslissen welke stijlen moeten worden aangepast Als er keuze mogelijk is, maakt Word doorgaans de verkeerde keuze Om Word een beetje te helpen gebruik je best verschillende stijlen in de verschillende opsommingen hier gebruiken we wel nog 'Heading 1' voor de tweede opsomming, om de hoofdnummering correct te houden voor de lagere niveau’s gebruiken we H2 en H3, waarbij we deze stijlen opbouwen vertrekkend van 'Normal' en niet van 'Heading 1' of 'Heading 2'

Word 30: 

Word 30 De oefening in opgave.pdf bevat een deel van een practicum van enkele jaren geleden. Hierin wordt de Mail Merge behandeld. Voorbeeldoplossingen vind je terug in KillingFieldsx.doc en mailmergex.doc (x = {1…4})

authorStream Live Help