Presentation2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

presentation 2

Comments

Presentation Transcript

:

Module 6 Ang pakikipagkaibigan

Slide 2:

PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN Pangalawa nga ba o nauuna pa ang iyong kaibigan sa nakaaalam ng mga mahahalagang pangyayari sa buhay mo? Katulad ka rin ba ng ilang mga kabataan na mas sa kaibigan nauunang lumapit kaysa sa kaniyang mga magulang ? Ganito rin ba ang pagpapahalagang inilalaan mo sa isang kaibigan ? Marahil ay sasang-ayon ka kung sasabihin na isa ang kaibigan sa mga taong mahihirapan kang basta kalimutan dahil umookupa siya ng malaking bahagi ng iyong sariling pagkatao . Sisimulan natin ang malalim na pagsusuri at pag-unawa sa iyong pakikipagkaibigan . Gawain 1 Sa gawaing ito , simulan nating isa-isahin ang iyong mga kaibigan at suriin ang kabuluhan ng iyong ugnayan sa kanila . PROFILE NG AKING MGA KAIBIGAN

Slide 3:

Ayon sa Webster’s Dictionary, ang pagkakaibigan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao dahil sa pagmamahal (affection) o pagpapahalaga (esteem). Mahalagang maunawaan na ang pagkakaibigan ay hindi isang damdamin , bagkus isang pasiya dahil ito ay nangangailangan ng malinaw na hangarin . Hindi ito ibinabatay lamang sa simpleng pagkagusto at sa kagalakan dahil sa presensya ng isang tao . Ang kaibigan ay hindi basta-basta mahahanap , hindi maaaring pagkakita mo sa isang tao ay mararamdaman mo na magiging malapit kayo sa isa’t isa . Dumadaan ito sa isang mahaba at masalimuot na proseso . Si Aristotle, isang Griyegong pilosopo , ay nagbigay ng makabuluhang pananaw sa pakikipagkaibigan . Ang sabi niya , “ Ang tunay na pakikipagkaibigan ay sumisibol mula sa pagmamahal ng mga taong malalim na nakilala ang pagkatao sa pananaw ng sarili at iba . Ito’y isang natatanging damdamin para sa espesyal na tao na mas higit ang halaga sa isang ordinaryong kakilala lamang . Hindi ito pumapanig sa kabutihan ng iisa kundi para sa isa’t isa . Naiaangat nito ang antas ng buhay tungo sa positibong ugnayan ng isang lipunan .” Kung susuriin ang sumusunod na pakahulugan , makikita na ang pagkakaibigan ay nabubuo sa pamamagitan ng isang malalim na ugnayan ng dalawa o mahigit pang tao na hindi nakabatay sa kanilang mga katangian kundi sa mas malalim na aspekto ng kanilang pagkatao . Likas sa isang tao ang maghanap ng taong makakaugnayan dahil siya ay panlipunang nilalang .

Slide 4:

Ayon kay Aristotle (de Torre, 1980), natural na hangarin ng isang tao na makipagkaibigan sa kaniyang kapwa . Likas itong dumadaloy sa isang tao dahil likas sa kaniya ang magmahal . Walang sinuman ang pipiliin ang mabuhay na walang kaibigan kahit pa nasa kaniya na ang lahat ng mabubuting bagay . Kaya niyang makabuo ng ugnayan sa lahat ng taong kaniyang nakakasalamuha ngunit hindi lahat ng ito ay maaari niyang maging kaibigan . Ngunit mahalagang maunawaan na ang lahat ng malalim na pagkakaibigan ay nag- uugat sa isang simpleng ugnayang interpersonal. Kung kaya’t hangga’t hindi napagyayaman ang simpleng ugnayan na ito , hindi magiging posible ang makabuo ng malalim na pagkakaibigan . Sinusuportahan ito ng paniniwala ni Emerson. Ayon sa kaniya , “ Ang biyaya ng mabuting pagkakaibigan ay hindi lamang makakamit sa ngiti at saya ng isang pangkat ng magkakaibigan o ng tulong at pabor na maibibigay nila . Kundi , ito’y mararamdaman sa inspirasyong nagmumula sa taong naniniwala at nagtitiwala sa atin .” Mas higit pa sa halakhak ang sayang maibibigay na makatagpo ng isang taong naniniwala at nagtitiwala sa iyo .

Slide 5:

Pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan . Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay nabubuo sa pagitan mo at ng isa o mahigit pang tao na masaya kang kasama o kausap . Madalas ito ay ang mga taong kasama mo sa maraming mga gawain , katulad ng kalaro sa basketbol , mga kasama sa pamamasyal o ang madalas na nagpapatawa sa iyo sa oras ng kuwentuhan . Maituturing itong mas mataas kaysa sa naunang uri . Nabubuo ang pagkakaibigan sa bahaging ito dahil mayroong taglay ang isang tao na gusto mo at nakapagpapasaya sa iyo ngunit hindi pa rin maituturing na pangmatagalan ang ganitong uri ng pagkakaibigan dahil ilang bahagi lamang ng tao ang ginugusto at hindi ang kabuuan ng kaniyang pagkatao . Maaari itong maglaho kapag nakita ang mga katangiang maaaring hindi mo nagugustuhan o kaya naman ay kapag nawala na ang kasiyahan na ibinibigay nito sa iyo . 3. Pagkakaibigan na nakabatay sa kabutihan . Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay nabubuo batay sa pagkagusto (admiration) at paggalang sa isa’t isa . Hindi ito madaling mabuo , nangangailangan ito ng mas mahabang panahon kung ikukumpara sa dalawang naunang natalakay na uri . Ngunit kung ihahalintulad din sa mga nauna , ito ay mas tumatagal at mas may kabuluhan .

Slide 6:

Ito ay nagsisimula kapag naging kapansin-pansin ang pagkakatulad ng mga pagpapahalaga at layunin ; ng pagkakaroon ng magkaparehong pananaw sa mundo at sa buhay ng dalawa o mahigit pang tao . Hindi ito nangangahulugan na nagsisimula mula sa pagkabata o sa anumang tiyak na yugto bagaman marami sa mga malalim na pagkakaibigan ay nagsisimula sa maagang yugto . Ang mas malalim at makabuluhang pagkakaibigan ay nabubuo sa pagitan ng mabubuting tao na kapwa nagtataglay ng mga birtud at pagpapahalaga . Ang paghahangad ng mabuti para sa isang kaibigan at para sa kaniyang kapakanan ang pinakamataas na antas ng pagkakaibigan . Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay tumatagal , katulad ng pagiging pangmatagalan ng birtud at pagpapahalaga . Sa ganitong pagkakataon , dahil ang magkaibigan ay kapwa mabuti , ang kanilang pagkakaibigan ay kapwa nakatutulong sa paglago ng bawat isa . Bihira ang ganitong uri ng pagkakaibigan lalo na sa maagang yugto ng buhay ng tao dahil hindi pa sapat ang kakayahan ng mga kabataan para makamit ito . Paano nga ba makatutulong ang pagkakaibigan sa paglago ng pagkatao ? Pakikipagkaibigan Tungo sa Matatag na Pagkakakilanlan at Kaganapan ng Pagkatao Ano ang pinakamagandang bagay na naibigay sa iyo ng iyong kaibigan ? Maraming katangi-tanging bagay ang maaaring naihandog o nagawa niya sa iyo .

Slide 7:

  Ang pagkakaibigan ang tanging paraan upang makita ang yaman ng iyong pagkatao . Sa nagdaang aralin , sinabing ang ating kapwa ay nakatutulong upang maging ganap ang ating pagkatao at mas higit sa mga ito ay ang ating tunay na kaibigan . Iyong tandaan na ang isa sa pangunahing katangian ng isang tunay na kaibigan ay ang kaniyang pagkakaroon ng kakayahang palaguin ang iyong pagkatao . Pakikipagkaibigan Tungo sa Paglinang ng Pakikipagkapwa Sa mas malawak na katuturan ng pakikipagkaibigan , hindi lamang ang pagkatao ng bawat indibidwal ang umuunlad kundi pati na rin ang kasanayan sa pakikipagkapwa . Dahil walang sinuman ang nagnanais na mamuhay nang walang kaibigan , ang lahat ng tao ay nagsisikap upang magkaroon nito . Kung kaya ang lahat ay nagsisikap upang makabuo nang malalim na ugnayan sa isang kaibigan . Ang pagkakaibigan ay bunga ng pagbibigay at pagtanggap . Hindi makabubuo nang malalim na ugnayan kung hindi matututo ang tao na maglaan ng panahon , pagmamahal , sakripisyo , at isabuhay ang mga birtud at pagpapahalaga . Dahil dito , natututo ang isang tao na ilayo ang kaniyang atensiyon sa kaniyang sarili lamang dahil natututo siyang magbigay para sa kaniyang kapwa . Ito ang simula ng pakikipagkapwa , ang tanggapin na may ibang tao maliban sa iyong sarili at ang maging bukas ang mata na mayroong ibang tao na maaari mong unahin kaysa sa iyong sarili para sa kabutihan .

Slide 8:

Ang pagkakaibigan ay maituturing na isang birtud ayon kay Sto . Tomas de Aquino. Ito ay dahil isa rin itong nakagawiang kilos na nagpapahalaga sa katarungan at halaga ng pagbabahagi ng sarili sa kapwa . Ang pagbibigay ng nararapat sa lahat ng tao tulad ng kaniyang karapatan , respeto , pagmamahal at pag-unawa ay tumatahak sa landas ng katuwiran at makatarungang pamumuhay . Sa mabuting pagkakaibigan , walang kondisyon ang ugnayang inilalarawan . Hindi naghihintay ng anumang kapalit o papuri ang ginagawang pagbabahagi ng sarili . Kung kaya katulad ng winika ni Aristotle, ang tunay na pakikipagkaibigan ay maaari lamang mangyari sa pagitan ng mabubuting tao , ang bawat isa ay naghahangad nang ikabubuti ng kaibigan sapagkat mabuti ang pagkatao nila . Hinahangad nila ang ikabubuti ng kaibigan dahil sa malasakit dito at hindi dahil sa kasiyahang idudulot o silbi nila sa kanila . Pinahahalagahan ang kaibigan tulad ng pagpapahalaga sa sarili . Pakikipagkaibigan Tungo sa Pagtatamo ng Mapayapang Lipunan Ang pagkakaibigan ang pinakamataas na ekspresyon ng panlipunang kalikasan ng tao at ito rin ang pinakamatibay na pundasyon ng anumang lipunan . Naniniwala si St. Augustine na unti-unting magiging perpekto ang isang lipunan kung ito ay magiging lipunan ng malalim at makabuluhang pagkakaibigan . Napakahirap , napakalungkot at miserable ang buhay kung wala tayong kaibigan . Ang tao kapag nag- iisa ay hindi lubos na natutugunan ang kaniyang sariling pangangailangan para mabuhay .

Slide 9:

Hindi rin niya makakayanang gumawa ng mga paraan upang mapaunlad niyang mag-isa ang kaniyang pangkaisipan at moral na kakayahan . Kaya nga , iniukol ng Diyos ang tao upang mamuhay kasama ng kaniyang kapwa na makatutulong sa pagtugon ng kaniyang pangangailangan sa lipunang kinabibilangan (De Torre 2000). Ayon kay Andrew Greeley (1970), isang sosyolohista , ang mabuting pagkakaibigan ay matibay na pundasyon at mabisang sangkap sa maraming uri ng ugnayan sa pagitan ng mga tao sa lipunan . Binibigkis nito ang kaisahan ng kilos at damdamin ng tao sa anumang ugnayan tulad ng ugnayan ng magulang sa anak , ng magkakapatid , magkakatrabaho , mag-asawa , magkakapitbahay , at iba pa. Ang suportang ipinapakita sa pagitan ng magkakaibigan ay nakapagbibigay-lakas at inspirasyon sa panlipunang aspekto ng tao . Napatataas ang antas ng pagpapahalaga sa sariling pagkakakilanlan kapag may kaibigang tumatanggap at nagtitiwala sa ating mga potensyal at kakayahan . Sa pamamagitan nila , ang ating mga pangarap at layunin sa buhay ay madaling maisakatuparan kapag nararamdaman ang suportang handog ng pagkakaibigan . Ang epekto ng mabuting pagkakaibigan ng mga taong naninirahan sa lipunan ay malaking impluwensiya sa pagtatamo ng kapayapaan at kaayusan . Halimbawa na lamang ay sa inyong pamayanan . Masaya at tahimik ang barangay na binubuo ng mga pamilyang magkakaibigan . Masasaksihan ang pagtutulungan at damayan sa oras ng pangangailangan . Sa inyong paaralan , kapag namamayani ang diwa ng pagkakaibigan , hindi ba’t nakaiiwas sa mga alitan o pag-aaway ng mag-aaral sa kapwa mag-aaral ? Ganon din sa ating pamilya , mainam kapag itinuturing ng magulang na kaibigan ang mga anak . Mas nalilinang ang malapit na ugnayang pampamilya kung magkakaibigan ang pagtuturingan . Kailangan lamang na alam ng mga anak ang limitasyon ng pakikitungo sa magulang bilang kaibigan upang mapanatili ang mataas na paggalang sa kanila . Isang malaking bahagi ng ating tagumpay sa pakikipag-ugnayan sa kapwa ay ang kakayahang umunawa ng kalikasan ng tao na magkakasamang naninirahan sa iisang lipunan .

Slide 10:

Batayan ng Kabutihan at Pagmamahal Minsan , kahit iniingatan ang magandang ugnayan ng pagkakaibigan dumadating sa punto ng hindi pagkakaunawaan . Sumasang-ayon ka ba dito ? Sabi nga ni George Washington, “ Ang tunay na pagkakaibigan ay dumadaan muna sa ilang matitinding pagsubok bago ito ganap na malinang sa malalim na antas ng pakikipag-ugnayan .” Hindi nga natin makikilala nang lubos ang mga kaibigan kung hindi natin mararanasan ang ilang krisis kaugnay sa pakikipagkaibigan . Lahat ay nagkakamali . Ang paghingi ng kapatawaran ay hindi kahinaan kundi kalakasan ng isang tao . Kailangan ang lakas ng loob sa pag-amin ng kamalian . Ang mabuting pagkakaibigan ay marunong tumanggap sa katotohanan , handang ipakita ang kababaang-loob at magpatawad . Sapagkat nararapat lamang na sabihin at tanggapin na ang isa sa atin ay nagkamali , makabubuti sa pakiramdam na malaman natin na ang isang kaibigan ay may pagnanais na maiayos at mapanatili ang binuong pagkakaibigan sa matagal na panahon . Tandaan na mahalagang magkaroon ng kaisahan ang puso ng magkaibigan na makikita sa pagkakaroon ng kaisahan (harmony) ng kanilang pag-iisip at sa maingat na pag-aalaga sa isa’t isa . Ngunit ang pagkakaroon ng kaisahan ng puso ay nangangailangan ng kakayahang maibalik ang ibinibigay ng kapwa (reciprocity). Maaaring magmahal ang tao nang hindi naghihintay ng kapalit . Ito ang tunay na kailangan upang masabing walang kondisyon ang pagmamahal na ibinibigay . Ngunit upang matawag mong kaibigan ang isang tao , kailangang kinikilala ka ring kaibigan ng taong ito . Kung iisa lamang ang nagmamahal , hihinto ang pagkakaibigan . Minamahal natin ang ating kaibigan katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili ngunit hindi nararapat na mas mataas pa o mas mababa pa rito . Ang pagtingin sa tunay na pagkakaibigan ay hindi tumitingala o yumuyuko sa kaibigan , tinitingnan mo siya at kayo ay nakatingin sa iisang direksiyon , patungo sa kabutihan ; gamit ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos bilang gabay .

Slide 11:

Tiyak na naunawaan mo na , na likas sa isang tao ang maghanap ng kapwa na kaniyang makakaugnayan dahil siya ay likas na panlipunang nilalang . Ngunit ang ating ugnayan sa ating kapwa ay nagkakaiba ng lalim at lawak . Ang simpleng magkakilala ay maaaring maging malalim na magkaibigan sa hinaharap dahil sa pagsisimula ng mas malalim na ugnayan . Ano nga ba ang halaga ng isang kaibigan sa iyo ? Bakit mahalagang bumuo ng malalim na ugnayan sa isang kaibigan ? Paano magkakaroon ng malalim na ugnayan sa isang kaibigan ? Ito at marami pang ibang tanong ang sasagutin sa aralin na ito . Magkakaroon ng malalim na talakayan tungkol sa pakikipagkaibigan . Matapos ang iyong paglalakbay sa modyul na ito , inaasahang masasagot ang mga mahalagang tanong na : Ano ang kabutihang naidudulot ng pakikipagkaibigan ? Bakit mahalaga ang pagpapatawad ? O ano , kaibigan , handa ka na ba ? Halika na … Lakbayin natin ang malawak na mundo ng pakikipagkaibigan .

authorStream Live Help