Happy Message

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chúng ta thu?ng cho r?ng cu?c s?ng s? t?t d?p và có ý nghia hon m?t khi chúng ta l?p gia dình, sinh con v.v… Sau dó chúng ta v? m?ng vì con cái chúng ta còn quá nh?, và t? nh? r?ng m?i vi?c s? t?t d?p hon m?t khi chúng l?n khôn. Và chúng ta l?i th?t v?ng khi con cái c?a mình d?n tu?i niên thi?u vì chúng ta l?i ph?i cham sóc và lo l?ng cho chúng. Ch?c ch?n chúng ta s? h?nh phúc hon khi các con tru?ng thành. Chúng ta l?i t? nh? r?ng cu?c s?ng r?i s? t?t d?p hon m?t khi gia dình du?c ?n d?nh, khi chúng ta t?u du?c m?t chi?c xe d?p hon, khi chúng ta di ngh? hè tho?i mái, và cu?i cùng là khi chúng ta du?c v? huu. S? th?t là không có m?t th?i di?m nào t?t d?p và h?nh phúc b?ng hi?n t?i c?. N?u không dúng, v?y thì th?i di?m nào là h?nh phúc nh?t? Cu?c s?ng c?a b?n luôn b? quay cu?ng b?i các thách d?, các dòi h?i và yêu c?u. T?t nh?t là b?n nên nh?n th?y r?ng hi?n t?i là th?i gian h?nh phúc nh?t c?a mình m?c dù cu?c s?ng d?y r?y khó khan và mu?n phi?n.

Slide 2: 

M?t th?i gian r?t lâu, tôi c? ng? r?ng cu?c d?i c?a tôi s?p b?t d?u. M?t cu?c d?i, cu?c s?ng th?t s?. Nhung lúc nào cung có nhi?u vi?c x?y d?n, m?t th? thách ph?i vu?t qua, vài công vi?c còn ph?i hoàn t?t, vài vi?c khác c?n ph?i phân chia, còn vài hóa don ph?i thanh toán. Sau dó, thì cu?c s?ng c?a ta s? b?t d?u.. Cu?i cùng tôi m?i khám phá ra r?ng, chính nh?ng s? vi?c này là m?t ph?n c?a d?i s?ng chúng ta.. T? cái nhìn này tôi th?y du?c r?ng không có con du?ng nào di d?n h?nh phúc c?. H?nh phúc chính LÀ con du?ng chúng ta dang di.. Do dó hãy trân quý và hu?ng m?i phút giây. Không nên ch? d?i n?a, ch? d?i t?t nghi?p ra tru?ng, ch? d?i ngày tr? l?i tru?ng, ch? d?i xu?ng thêm vài ký, lên thêm vài ký, ch? d?i vi?c làm m?i, ch? d?i ngày k?t hôn, mong d?i d?n t?i th? sáu, sáng ch? nh?t, m?t chi?c xe m?i, d?i tr? n? xong, trông ch? xuân d?n, h? v?, d?i d?n d?u tháng, cu?i tháng, d?i nghe b?n nh?c hay trong radio, ch? ngày t? gi? c?i d?i, ngày tái sinh …… tru?c khi quy?t d?nh s?ng th?t h?nh phúc.

Slide 3: 

H?nh phúc là hành trình, ch? không ph?i là di?m d?n. Không có m?t gi? phút nào quý cho b?ng… HI?N T?I! Hãy s?ng và hu?ng t?ng giây phút. Chúng ta hãy suy ngh? và c? g?ng tr? l?i các câu h?i sau dây: 1 – B?n hãy nêu ra tên c?a 5 ngu?i giàu nh?t th? gi?i.2 – Tên c?a 5 Hoa H?u th? gi?i.3 – Tên c?a 10 ngu?i lãnh gi?i Nobel g?n dây nh?t..4 – Tên c?a 10 ngu?i lãnh gi?i Oscar g?n dây nh?t..

Slide 4: 

B?n không tr? l?i du?c? Có th?t s? khó không? Không sao c?, không ai có th? nh? nh?ng di?u này. Các tràng pháo tay r?i cung ch?m d?t! Các gi?i thu?ng cung s? dóng b?i! Các quán quân ho?c k? th?ng cu?c r?i cung s? b? quên lãng. Chúng ta l?i th? tr? l?i các câu sau dây: 1 – B?n hãy nêu tên 3 th?y, cô trong cu?c d?i b?n. 2 – Tên 3 ngu?i b?n dã t?ng giúp b?n trong nh?ng giây phút khó khan nh?t. 3 – Hãy ngh? d?n vài ngu?i dã t?ng cho b?n nh?ng c?m giác d?c bi?t.4 – Và 5 ngu?i mà B?n lúc nào cung mu?n g?n g?i. Các câu này có v? d? tr? l?i hon, ph?i không b?n? Nh?ng ngu?i có ý nghia d?c bi?t trong cu?c s?ng c?a b?n, không ph?i là nh?ng ngu?i “gi?i nh?t”, h? cung không là ngu?i giàu nh?t, va cung không do?t du?c m?t gi?i thu?ng nào c?… H? là nh?ng ngu?i ngh? d?n b?n, lo l?ng cho b?n và luôn ? bên c?nh b?n khi b?n c?n d?n. Hãy suy ngh? v? di?m này.. Cu?c s?ng r?t là ng?n ng?i! Và b?n du?c d?ng trong danh sách nào c?a tôi? B?n có bi?t không ?

Slide 5: 

Hãy cho tôi n?m l?y tay b?n. B?n là m?t trong nh?ng ngu?i “n?i ti?ng” nh?t trong danh sách c?a tôi, mà tôi dã không quên d? g?i d?n b?n thông di?p này… Cách dây r?t lâu, ? m?t cu?c thi Th? V?n H?i t?i Seattle, có 9 nhà di?n kinh kho? m?nh và cu?ng tráng tham gia, h? chu?n b? b?t d?u cu?c thi ch?y b? 100 m. Ti?ng súng n? báo hi?u cu?c thi b?t d?u. Không ph?i t?t c? m?i ngu?i d?u ch?y, nhung t?t c? m?i ngu?i d?u mu?n tham gia và mu?n th?ng cu?c dua. T?t c? m?i ngu?i b?t d?u ch?y nhung có m?t thanh niên tr?t chân và ngã qu? xu?ng, và c?u ta b?t d?u khóc. Tám ngu?i kia nghe ti?ng khóc. H? ch?y ch?m l?i, quay d?u l?i nhìn. Cu?i cùng h? ngung ch?y và quay tr? l?i… T?t c? 8 ngu?i… M?t cô gái ng?i xu?ng và h?i chàng thanh niên b?tr?t té, „ Ðã th?y d? chua?“. Sau dó, t?t c? 9 ngu?i vai sánh vai cùng nhau bu?c d?n l?n m?c th?ng T?t c? khán gi? d?u d?ng lên và d?ng lo?t v? tay. Và tràng v? tay dã kéo dài r?t lâu

Slide 6: 

T?t c? m?i ngu?i ch?ng ki?n s? vi?c ngày hôm dó, thu?ng k? l?i chuy?n này cho nguòi khác nghe. T?i sao v?y? Vì t?n cùng trong thâm tâm c?a chúng ta d?u hi?u r?ng, di?u quan tr?ng nh?t trong cu?c s?ng không ph?i là th?ng cu?c. Ði?u quan tr?ng nh?t trong cu?c s?ng là giúp k? khác th?ng. M?c dù vi?c này có làm ch?m công vi?c c?a chúng ta ho?c thay d?i cu?c thi dua. N?u B?n ph? bi?n thông di?p này, có th? chúng ta s? thành công trong vi?c thay d?i trái tim c?a chúng ta, và luôn c? trái tim c?a k? khác n?a “M?t ng?n n?n không b? m?t giá tr? khi nó du?c dùng d? mang ánh sáng d?n cho ngu?i khác.” Sao, B?n dã có quy?t d?nh chua? Quang b? nó di, hay ti?p t?c g?i thông di?p này d?n ngu?i khác?

Slide 7: 

Có nh?ng lúc trong d?i ta b?ng th?y vô cùng thi?u th?n s? có m?t c?a m?t ngu?i nào dó Cliquez

Slide 8: 

Ta mo th?y nh?ng ngu?i dã mang cho ta h?nh phúc

Slide 9: 

Ta mo u?c du?c d?n nh?ng noi mà ta h?ng mo tu?ng, b?i vì chúng ta ch? có m?t d?i d? mà th?c hi?n nh?ng gi?c mo trên

Slide 10: 

Và trong cu?c hành trình ta s? du?c

Slide 11: 

V?a d? ni?m vui d? có th? thu?ng th?c v? ng?t c?a cu?c d?i

Slide 12: 

V?a d? ch?ng nghi?m d? tr? nên cang cu?ng dung mãnh

Slide 13: 

Vùa d? kh? dau d? th?y gía tr? c?a cu?c d?i

Slide 14: 

V?a d? hy v?ng d? th?y mình dang còn h?nh phúc

Slide 15: 

Nh?ng ngu?i h?nh phúc không ph?i là nh?ng ngu?i sang c? hon m?i ngu?i

Slide 16: 

Mà là nh?ng ngu?i bi?t t?n d?ng nh?ng gì mình dang có

Slide 17: 

H?nh phúc dang ch? d?i Nh?ng ngu?i bi?t khóc Nh?ng ngu?i dã kh? dau

Slide 18: 

Nh?ng ngu?i dang di tìm, nh?ng ngu?i dã hy sinh, nh?ng ngu?i bi?t yêu

Slide 19: 

B?i vì ch? nh?ng ngu?i dó m?i bi?t gía tr? quan tr?ng c?a nh?ng k? ni?m khó quên

Slide 20: 

Hãy quên di nh?ng l?i l?m, nh?ng ni?m dau, n?i kh? c?a quá kh?

Slide 21: 

Tình yêu hé n? v?i m?t n? cu?i và tru?ng thành v?i m?t n? hôn

Slide 22: 

N?u b?n mu?n , xin b?n vui lòng g?i thông di?p này d?n nh?ng ngu?i quan tr?ng trong cu?c d?i b?n

Slide 23: 

Nh?ng ngu?i b?ng cách này hay cách khác , dã d? l?i nh?ng ?n tích sâu d?m trong d?i b?n

Slide 24: 

Nh?ng ngu?i dã làm b?n cu?i trong lúc b?n cùng c?c kh? dau Nh?ng ngu?i dã gíup b?n th?y du?c khía c?nh d?p d? c?a cu?c d?i trong khi b?n ch? th?y b? m?t ghê t?m c?a nó

Slide 25: 

Nh?ng ngu?i mà b?n mu?n nói… R?ng b?n vô cùng trân quí tình b?n mà h? dã trao

Slide 26: 

R?ng b?n mu?n c?m on h? dã mang cho b?n m?t khung tr?i tuoi mát

Slide 27: 

Xin chúc các b?n m?t tu?n h?nh phúc Version Marcel

authorStream Live Help