Bài học t..

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bài h?c t? con bu?m

Slide 2: 

Ngày kia, trên m?t kén n?, xu?t hi?n m?t l? nh? xíu. M?t ngu?i dàn ông tình c? di ngang qua. Ông ta d?ng l?i và theo dõi r?t lâu m?t con bu?m dang c? g?ng chui ra t? l? nh? dó.

Slide 3: 

Sau m?t th?i gian khá dài, bu?m du?ng nhu b? cu?c, và cái l? cung ch?ng l?n hon du?c tí nào.

Slide 4: 

Bu?m ta du?ng nhu dã c? g?ng h?t mình và không th? làm gì hon du?c n?a.

Slide 5: 

Th?y v?y, ngu?i dàn ông n?y ý mu?n giúp bu?m : ông ta l?y con dao b? túi và x? kén ra. Bu?m li?n chui ra kh?i kén.

Slide 6: 

Nhung thân hình nó teo tóp và c?ng do ; dôi cánh không phát tri?n và ch? c?a qu?y du?c dôi chút.

Slide 7: 

Ngu?i dàn ông ti?p t?c theo dõi. Ông ta nghi r?ng ch?ng bao lâu n?a, dôi cánh c?a bu?m s? m? ra và s? ch?u du?c s?c n?ng c?a thân d? giúp nó bay.

Slide 8: 

Nhung chuy?n dó không h? x?y ra ! Su?t cu?c d?i còn l?i, bu?m kia ch? có th? lê l?t trên m?t d?t v?i thân hình teo tóp và dôi cánh còi c?c. Nó ch?ng bao gi? bay du?c.

Slide 9: 

Ði?u mà ngu?i dàn ông không hi?u khi làm c? ch? d?y nhân ái kia v?i thi?n chí mu?n giúp bu?m, dó là bu?m c?n c? g?ng chui ra t? l? r?t nh? h?p c?a kén d? truy?n ch?t nu?c t? thân th? qua dôi cánh h?u có th? bay du?c.

Slide 10: 

Ðó nhu là khuôn m?u mà d?i b?t nó ph?i qua d? nó có th? l?n m?nh và phát tri?n.

Slide 11: 

Ðôi khi, c? g?ng dúng là di?u mà chúng ta c?n trong cu?c s?ng.

Slide 12: 

N?u chúng ta du?c phép s?ng mà không bao gi? g?p tr? ng?i trong cu?c d?i, chúng ta s? b? gi?i h?n, chúng ta không th? m?nh m? nhu bây gi?, chúng ta không bao gi? bay du?c.

Slide 13: 

Tôi xin s?c m?nh... Và d?i dã cho tôi g?p khó khan d? du?c m?nh m?.

Slide 14: 

Tôi xin khôn ngoan... Và d?i dã cho tôi nh?ng v?n d? d? gi?i quy?t.

Slide 15: 

Tôi xin ti?n c?a... Và d?i dã cho tôi kh?i óc và b?p th?t d? làm vi?c.

Slide 16: 

Tôi xin du?c bay... Và d?i dã cho tôi nh?ng tr? ng?i ph?i vu?t qua.

Slide 17: 

Tôi xin tình yêu... Và d?i dã g?i d?n nh?ng ngu?i g?p khó khan c?n ph?i giúp.

Slide 18: 

Tôi xin ân hu?... Và d?i dã cho tôi ti?m nang.

Slide 19: 

Tôi không nh?n du?c nh?ng gì tôi xin... Nhung tôi dã nh?n du?c t?t c? nh?ng th? tôi c?n.

Slide 20: 

Hãy s?ng không s? hãi, hãy duong d?u v?i m?i khó khan và hãy ch?ng t? là b?n có th? vu?t qua.

Slide 21: 

Chúc b?n bay th?t xa và th?t cao nhé ! H?t

authorStream Live Help