Варецька - Підприємливість - full

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

Підприємливість як компетентність у моделі EntreComp (Рамці підприємницької компетентності) Варецька Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти комунального закладу “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради

Презентация PowerPoint:

2006 рік, Е uropen Раг lament а nd the Со un сі l Європейська комісія визначила, що для суспільства, для самореалізації, розвитку активної громадянської позиції, суспільної інтеграції, соціальної зайнятості кожного громадянина, важливими серед восьми наскрізних ключових компетентностей є ініціативність та підприємливість , що ґрунтується на знаннях Сьогодні розвиток такої компетентності є однією з ключових цілей політики ЄС та країн-членів щодо громадян та організацій Європи [17 ]

Презентация PowerPoint:

2003 рік, Європейська комісія вперше звернула увагу на важливість навчання підприємливості («Зелена книга» з питань підприємливості в Європі). Популяризація упродовж наступних років : Європейський Акт про малий бізнес», 2008 р. «Повідомлення про перегляд освіти»,2012 р. «План дій з навчання підприємливості на період до 2020», 2013 р. «Новий план дій для Європи щодо вмінь», 2015). Рамка EntreComp розроблена Об'єднаним дослідницьким центром ( JRC ) Європейської комісії від імені Генерального директорату з питань зайнятості, соціальних справ та суспільної інтеграції ( DG EMPL ). Мета дослідження EntreComp - досягнення консенсусу між усіма зацікавленими сторонами та встановлення зв'язку між сферами освіти та праці.

Презентация PowerPoint:

Неузгоджене питання (Звіт Eurydice щодо «Навчання підприємливості у навчальних закладах» 2016 року): щодо структури підприємливості як компетентності (власне національне бачення, непогодженість щодо визначення; широке розуміння як здатність втілювати ідеї, що генерують цінність для інших, а не для себе, в певні дії). Нині спільнота найчастіше визначає ініціативність та підприємливість компетентністю підприємливості.

Презентация PowerPoint:

Рамка EntreComp ґрунтується на: широкому розумінні підприємливості як наскрізної компетентності, яка включає в себе «ініціативність», а створені таким чином цінності можуть бути фінансовими, культурними або соціальними ( FF Е- Y Е, 2012). Рамка застосовується громадянами у всіх сферах життя : піклування про власний розвиток, а ктивна участь у житті суспільства, входження, зокрема й повторне, на ринок праці як працівником, самозайнятою особою, засновником власної справи різних напрямів: культурного, соціального чи комерційного

Презентация PowerPoint:

Структура концептуальної моделі EntreComp два основних виміри сфери компетентностей та безпосередньо самі компетентності. Три сфери компетентностей охоплюють: «Ідеї та можливості», «Ресурси» «Трансформація в дії». Кожна сфера складається з п'яти компетентностей, тобто 15 компетентностей, які вкупі становлять структурні елементи підприємливості як компетентності (восьмирівнева модель поступу з вичерпним переліком результатів навчання) Означену рамку можна брати за основу для розроблення навчальних планів та навчальної діяльності, визначення параметрів оцінювання підприємливості учнів та інших громадян (Рис.1)

Презентация PowerPoint:

Рисунок 1. Сфери та компетентності концептуальної моделі EntreComp

Презентация PowerPoint:

Компетентність підприємливості як здатність втілювати ідеї та можливості в дії за рахунок залучення ресурсів : особистих (самосвідомість, самоефективність, мотивація та витримка), матеріальних (засоби виробництва, фінанси) нематеріальних (особливі знання, вміння та установки). Кожна частина має свій колір : синій для компетентностей у сфері «Ідеї та можливості», помаранчевий – для сфери «Ресурси» зелений – для компетентностей у сфері «Трансформація в дії».

Презентация PowerPoint:

Рисунок 1. Сфери та компетентності концептуальної моделі EntreComp

Презентация PowerPoint:

Упровадження моделі поступу EntreComp може бути нелінійним, доводить можливість розширення меж особистої та колективної підприємливості за умови постійного зростання впливу на створення цінностей. Чотири основні рівні моделі поступу EntreComp (Таблиця 1) : Основний (цінність створюється за зовнішньої підтримки); Середній (дедалі більша автономія) Вищий (розвивається відповідальність за втілення ідей в дію) Експертний (характеризується значним впливом створеної цінності на власну еталонну сферу застосування). Кожен рівень, у свою чергу, поділяється на два підрівні.

Презентация PowerPoint:

Таблиця 1. Модель поступу EntreComp Концептуальні засади й вихідні положення означеного документа важливі і для України в умовах її євроінтеграції. Однак, суттєвим недоліком, на наш погляд, є те, що попри широке схвалення цієї Рамки, її ще не було адаптовано чи апробовано в реальних умовах.

Презентация PowerPoint:

Концепція Нової української школи [ 16 ] Евроінтеграційні, глобалізаційні та інформатизаційні перетворення вплинули й на завдання, які стоять перед українською освітою щодо виховання: цілісної, всебічно розвиненої особистості, патріота з активною позицією. За цим документом ініціативність і підприємливість викладено у близькій інтерпретації як уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави; раціонально вести себе як споживач, ефективно використовувати індивідуальні заощадження, приймати доцільні рішення у сфері зайнятості, фінансів тощо.

Презентация PowerPoint:

Важливість урахування: надбань у сфері економічної освіти і духовно-економічного виховання , національного й ментального, історичного досвіду розвитку багатьох поколінь. Економіка - навчання успішному «веденню, управлінню домашнім господарством» ( οἰκονομία – від οἶκος (ойкос , «дім») + νόμος (номос , «звичай» чи «право»). Утілиться як у реальну духовно-економічну, соціально орієнтовану поведінку, так і в духовно-економічну стійкість, яка стане стрижнем особистості, допомагатиме здійсненню свідомого, відповідального вибору власної позиції у просторі соціально-економічних зв’язків, встановленню партнерських відносин як в бізнесі, так і в суспільних відносинах.

Презентация PowerPoint:

Історія суспільної думки щодо розвитку підприємливості та ініціативності: концепція «розумного егоїзму» (Аристотель); міра, розумність, духовний елемент в господарській діяльності людини (Антисфен, Аристипп, Епікур, Сократ); індустріальний напрям (К. Ушинський), ділове виховання (М. Шелгунов), політехнічний напрям виховання (Н. Крупська, А. Луначарський), Індустріальне виховання (П. Блонський), господарське виховання (А. Макаренко) сповнене економічним змістом трудове виховання (В. Сухомлинський) При цьому на духовності як ознаці економічного виховання не акцентується, а сутність економічного виховання у багатьох характеристиках збігається із сутністю економічної соціалізації [1, с. 9] й збігається за багатьма складниками з моделлю EntreComp .

Презентация PowerPoint:

Ініціативність і підприємливість як складники низки результатів економічного виховання (радянський період) Комплексні програми трудової школи С. Шацького: створення системи різнобічних впливів на дитину, розвиток її підприємницьких здібностей , життєвої компетентності, організація праці на благо суспільства, вміння передбачити її наслідки для країни. Теоретичні положення педагогічної системи А. Макаренка: налагодження мажорних відносин, розвиток у дітей почуття власної гідності, здатності до дії й гальмування, чемності в ділових відносинах  [13, с. 140], вибудова системи перспективних ліній у вихованні, упровадження ідеї зв’язку держави та особистості, випереджального виховання, орієнтації на «людську творчість», виховання бережливості, оперативності , діловитості, колективізму, чесності, дбайливості, відповідальності, здатності до орієнтування тощо [13, с. 259], розвиток навичок володіння матеріальними і духовними благами , поводження з грошима  [13, с. 122].

Презентация PowerPoint:

Сутність підприємництва пов’язана із: функцією реалізації нововведень у виробництві, створенням нових комбінацій факторів виробництва і запровадження їх в економіку з метою забезпечення економічного росту ( австрійський економіст Й. А. Шумпетер - один із перших, 1912 р.), уточненою основною функцією підприємництва, яка полягає у подоланні старих стереотипів і меж в економіці, відкритті нових прибуткових можливостей економічних систем (В.А. фон Хайєк, Дж. Долан, Е. Лідсей); визнанням підприємця як головної фігури підприємництва – такої особистості, яка прагне до нововведень (Д. МакКлелланд), має підприємницьку силу для здійснення підприємницької діяльності, об’єднання навколо себе персоналу, спрямування його зусиль на досягнення цілей підприємництва, сприймання грошей як засобу досягнення мети [за 14].

Презентация PowerPoint:

Основні лінії перманентність уваги до економічного виховання, яка характеризується періодами зростання та спадання відповідно до державної політики; сфера ресурсів концептуальної моделі EntreComp вміщує фінансову та економічну грамотність; експериментальні навчальні плани початкової школи експериментальних навчальних закладів (Наказ МОН України №1181 від 16.08.2017 р.) ; створена науково-методична база за період незалежності України: низка авторських програм, цілісне науково-методичне забезпечення процесу як підготовки вчителів початкових класів до духовно-економічного виховання школярів [2; 8–11] так навчально-методичне забезпечення освітнього процесу молодших школярів [5–7; 12]; авторський курс за виборои предмету «Початки економіки» [3], який сприяє розвитку соціальної, економічної на духовних засадах компетентності. надати творчому та відповідальному вчителю академічної свободи й можливості готувати власні авторські навчальні програми, власноруч обирати підручники, методи, стратегії, способи і засоби навчання; активно виражати власну фахову думку [15].

Презентация PowerPoint:

Література 1. Варецька О.В. Підготовка учителів початкових класів до економічного виховання школярів у системі післядипломної педагогічної освіти : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 /   Варецька   Олена Володимирівна. – Запоріжжя, 2008. – 315   с. 2. Варецька О.В. Духовно-економічне виховання молодших школярів на основі авторського курсу «Початки економіки»: Навчальний посібник для вчителів початкових класів (інших спеціальностей, які викладають курс «Початки економіки») та викладачів системи післядипломної педагогічної освіти: навчальний посібник – 2-ге вид., доопрацьоване, перероблене.   Запоріжжя   : КПУ, 2015. – 76   с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та студентів вищих навчальних закладів, лист №   1/ 11-1635   від 11.03.2010   р. 4. Варецька О. В. Застосування міжпредметних зв’язків програмового курсу початкової школи з економікою / О. В. Варецька // Початкова школа. – 2005. – № 10. – С. 17 – 20. 5. Варецька О.В. Програма курсу за вибором «Початки економіки»для початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів : навчальна програма. / О.Варецька   // Початкова школа, 2015. – № 1. – С.55-57; № 2. – С.48-51. Схвалено МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, лист № 14.1/12 – Г-173 від 24.02.2014  р. 6. Варецька О.В. «Робочий зошит з економіки» для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором «Початки економіки»: навчальний посібник / О.В.   Варецька . – Запоріжжя : Просвіта, 2017. – 92 с. Схвалено МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, лист № 14.1/12 – Г-171 від 24.02.2014  р. 7. Варецька О.В. «Робочий зошит з економіки» для учнів 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором «Початки економіки»: навчальний посібник / О.В.   Варецька . – Запоріжжя   : Просвіта, 2017. – 104   с. Схвалено МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, лист № 14.1/12 – Г-172 від 24.02.2014  р. 8. Варецька О.В. «Робочий зошит з економіки» для учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором «Початки економіки»: навчальний посібник / О.В.   Варецька. – Запоріжжя   : Просвіта, 2017. – 116   с. Схвалено МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, лист № 14.1/12 – Г-277 від 04.03.2014  р. 9. Варецька О.В. Початки економіки: навчально-методичний посібник для вчителя до «Книги для читання з економіки для учнів 1-го класу» до курсу «Початки економіки» / О.В.Варецька - Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 136 с. Схвалено Міністерством освіти і науки України для використання в навчально-виховному процесі як навчально-методичний посібник з економіки для вчителя, лист №14.1/ 12-Г- 162 від 21.02.2014 р

Презентация PowerPoint:

10. Варецька О.В. Початки економіки. 2 клас   : навчально-методичний посібник з економіки курсу за вибором «Початки економіки» для вчителя / О.В.   Варецька. – Запоріжжя   : Просвіта, 2015. – 112 с. Схвалено МОН України як навчально-методичний посібник з економіки для вчителя, лист №   14.1/12-Г-168 від 24.02.2014 р. 11.   Варецька О.В. Початки економіки. 3 клас : навч.-метод. посіб. для вчителя  / О.В. Варецька. – Запоріжжя : Просвіта, 2012. – 124   с. Схвалено Міністерством освіти і науки України для використання в навчально-виховному процесі як навчально-методичний посібник з економіки для вчителя, лист №14.1/ 12-Г- 169 від 24.02.2014 р 12 .  Варецька О.В. Початки економіки. 4 клас. Навчально-методичний посібник з економіки курсу за вибором «Початки економіки» для вчителя / О.В.   Варецька. – Запоріжжя   : Просвіта, 2014. – 136 с. Схвалено Міністерством освіти і науки України для використання в навчально-виховному процесі як навчально-методичний посібник з економіки для вчителя, лист №14.1/ 12-Г- 170 від 24.02.2014 р. 13. Жадан Р.П. Книга для читання з економіки для учнів 1 класу до курсу «Початки економіки»: навальний посібник / Р.П Жадан, Г.І. Григоренко, О.В. Варецька. – Запоріжжя: Просвіта, 2015. – 84 с. Схвалено МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, лист № 14.1/12 – Г-163 від 21.02.2014 р. 14. Макаренко А.С. Вибрані педагогічні твори. Статті, лекції, виступи / За заг. ред. Е.Н. Мединського та І.Ф. Свадковського. – Київ-Харків: Державне учбово-педагогічне видавництво «Радянська школа», 1947. – 284 с. 15. Москаленко В.В. Соціальна психологія: навчальний посібник. – Видання 2-ге, виправлене та доповнене. Розділ «Економічна соціалізація особистості» / Москаленко В.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uchebniks.net/book/213-socialna-psixologiya-navchalnij-posibnik-moskalenko-vv/22-glava-14-ekonomichna-socializaciya-osobistosti.html 16 Н ова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи: [ Е лектронний ресурс]. – Р ежим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html 17. Bacigaiupo, M. The Entrepreneurship Competence Framework.Pablication Office of the European Union / Bacigaiupo, M., Kampylis, P., Punle, P., Van den Brande, G. – Люксембург: EntreComp , 2016. – 38 р ; EUR 27939 EN; doi:10.2791/593884

authorStream Live Help