Cung Chuc Trinh Vuong

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

http://www.dunglac.net/slideshow Hân h?nh gi?i thi?u

Slide 2: 

CUNG CHÚC TRINH VUONG Nh?c và l?i: HOÀI Ð?C

Slide 4: 

Cung chúc Trinh Vuong  - không h? nhi?m t?i truy?n,

Slide 5: 

th?t M? là M? Thiên Chúa, M? khi?t trinh tr?n d?i

Slide 6: 

Cung chúc Trinh Vuong là kho tích on thiêng,

Slide 7: 

M? dã hy sinh l?p công d? c?u chu?c nhân lo?i.

Slide 8: 

M? Ma-ri-a, ai là không du?c M? thuong d?n

Slide 9: 

Kh?n thay nhân lo?i mê d?m nên lãng quên.

Slide 10: 

M? Fa-ti-ma, con nguy?n xin d?n t? yêu m?n.

Slide 11: 

Mu?n hy sinh nhi?u yên ?i M? kh?i uu phi?n.

Slide 12: 

CUNG CHÚC TRINH VUONG nh?c và l?i c?a LM Nh?c Si: HOÀI Ð?C Suu t?m và th?c hi?n slideshow: JEAN PAUL VU Chúng ta dang cùng n? ca si Khánh Ly hát bài Thánh Ca quen thu?c

Slide 13: 

Cha c? Giuse Lê Ð?c Tri?u (t?c Nh?c si Hoài Ð?c) Sinh nam 1922 t?i V? Nhu?c, Nam Ð?nh  Ðã v? Nhà Cha, vào lúc 22gi?30 Ngày Th? B?y 07.07.2007 T?i Nhà huu du?ng Hà N?i (Sg)-Hu?ng th? 86 tu?i

Slide 14: 

Cung chúc Trinh Vuong M? nhân ái yêu duong,

Slide 15: 

M? c?u giúp ai l?c bu?c, ai kh?n kh? trên d?i.

Slide 16: 

M? Ma-ri-a, ai là không du?c M? thuong d?n

Slide 17: 

Kh?n thay nhân lo?i mê d?m nên lãng quên.

Slide 18: 

M? Fa-ti-ma, con nguy?n xin d?n t? yêu m?n.

Slide 19: 

Mu?n hy sinh nhi?u yên ?i M? kh?i uu phi?n.

Slide 20: 

Cung chúc Trinh Vuong  - không h? nhi?m t?i truy?n,

Slide 21: 

th?t M? là M? Thiên Chúa, M? khi?t trinh tr?n d?i

Slide 22: 

Cung chúc Trinh Vuong là kho tích on thiêng,

Slide 23: 

M? dã hy sinh l?p công d? c?u chu?c nhân lo?i.

Slide 24: 

M? c?u giúp ai l?c bu?c, ai kh?n kh? trên d?i..

Slide 25: 

M? dã hy sinh l?p công d? c?u chu?c nhân lo?i.

authorStream Live Help