Những câu truyện hay

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: phuonglymy (90 month(s) ago)

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj.

By: hocon0123 (92 month(s) ago)

hay very hay

By: philong (96 month(s) ago)

pleas sent it me, thanks longconut@ymail.com

By: besao (97 month(s) ago)

thanks nhieu.cac cau chuyen that hay

Presentation Transcript

Slide 1: 

… nghe k? r?ng ...

Slide 2: 

Câu chuy?n th? nh?t NGU?I N? T?P D?CH

Slide 5: 

Vào tháng th? hai c?a chúng tôi ? d?i h?c, gi?ng su c?a chúng tôi dã ra m?t bài thi b?t ng?. Tôi t?ng là m?t sinh viên chu dáo nên dã tr? l?i m?i câu h?i d? dàng cho t?i khi d?c d?n câu h?i cu?i cùng,

Slide 6: 


Slide 8: 

B?n có bi?t tên g?i c?a ch? ph? trách t?p d?ch trong tru?ng không? Qu? là m?t câu h?i nhu chuy?n dùa. Tôi dã g?p bà ?y h?ng bao nhiêu l?n r?i. Bà có vóc dáng l?n, tóc s?m m?u và tu?i tr?c ngu tu?n, nhung làm sao mà tôi l?i có th? bi?t tên? Tôi dành n?p bài, b? tr?ng câu tr? l?i cu?i cùng.

Slide 11: 

Cu?i khóa m?t sinh viên nêu v?n d? không bi?t câu h?i cu?i cùng dó có tính vào di?m thi không. “Di nhiên là có”, v? gi?ng su tr? l?i, “trong nghi?p v? ngoài d?i, các b?n r?i s? g?p g? nhi?u ngu?i. T?t c? h? d?u quan tr?ng. H? nên du?c s? quan tâm và ân c?n c?a các b?n, d?u cho ch? m?t n? cu?i hay m?t l?i chào h?i.” Tôi không th? nào quên bài h?c này, tôi dã tìm bi?t ngay tên bà ph? trách t?p d?ch là... Dorothée.

Slide 12: 


Slide 14: 

Câu chuy?n th? hai GIÚP Ð? DU?I CON MUA

Slide 16: 

Vào kho?ng 23 gi? 30 dêm n?, có m?t ngu?i ph? n? da m?u cao niên d?ng bên l? m?t xa l? ? Alabama, du?i con mua t?m tã. Chi?c xe c?a bà b? h?ng d?c du?ng và dang vô v?ng mong du?c “quá giang”. U?t d?m, bà quy?t d?nh dón di nh? khi có xe ch?y ngang qua.

Slide 19: 

M?t thanh niên da tr?ng dã ng?ng xe giúp bà, tru?ng h?p này hi?m x?y ra vào th?p niên ’60’, th?i có nhi?u bi?n d?ng xung d?t v? s?c t?c. Anh thanh niên dã giúp bà an toàn, dua di tìm xe taxi. Bà có v? v?i vã nhung dã không quên cám on và xin ghi d?a ch? ngu?i thanh niên.

Slide 22: 

B?y hôm sau, có ngu?i gõ c?a nhà ngu?i thanh niên. Tru?c s? ng?c nhiên, m?t ngu?i d?n giao hàng m?t máy truy?n hình m?u v?i màn ?nh l?n có kèm theo ghi chú… Bà ?y vi?t: “Cám on c?u th?t nhi?u dã giúp tôi trên xa l? hôm n?, mua dã không nh?ng d?m áo qu?n mà th?m c? d?n tinh th?n c?a tôi. Và r?i c?u dã d?n dúng lúc.

Slide 23: 


Slide 25: 

Nh? c?u, tôi dã v? k?p t?i d?u giu?ng ông ch?ng tôi tru?c khi ông trút hoi th? cu?i cùng. Xin Thu?ng Ð? chúc lành cho nghia c? mà c?u dã dành cho tôi cung nhu s? chân tình c?u dã dành cho ngu?i khác. Chúc c?u an lành, Bà. Nat King Cole”

Slide 26: 


Slide 27: 

Câu chuy?n th? ba HÃY Ð? TÂM Ð?N NH?NG NGU?I ÐANG PH?C V?

Slide 29: 

Vào th?i bu?i mà m?t ly kem r? hon bây gi?, m?t c?u bé 10 tu?i vào m?t phòng càfé t?i m?t khách s?n và ng?i vào bàn. Ngu?i ti?p viên dem m?t ly nu?c d?t lên bàn tru?c m?t c?u bé. C?u bé h?i: “Thua bà, m?t ly kem l?nh giá bao nhiêu?”

Slide 30: 


Slide 32: 

Ngu?i ti?p viên tr? l?i “50 xu”. C?u bé rút tay t? trong túi qu?n và xem l?i s? ti?n c?u có. C?u l?i h?i: “V?y, m?t cây kem thu?ng bao nhiêu?” Lúc dó có khách vào dang tìm bàn ng?i ngu?i ti?p viên b?t d?u m?t kiên nh?n.

Slide 34: 

nên khô khan tr? l?i “35 xu”. C?u bé nói: “Bà cho cháu m?t cây kem thu?ng.” C?u bé an xong cây kem, d?n qu?y tr? ti?n r?i di v? phòng. Khi ngu?i ti?p viên tr? l?i lau bàn, bà dã ru?m l?, Lúc lau bàn Trên cái dia d?ng cây kem có d? l?i 15 xu.

Slide 36: 

C?u bé không th? an kem ly vì c?u s? không còn d? ti?n d? cho “típ”...

Slide 37: 


Slide 38: 

Câu chuy?n th? tu CHO KHI ÐÁNG PH?I CHO

Slide 40: 

Trong nhi?u nam tôi làm thi?n nguy?n t?i m?t b?nh vi?n tôi có bi?t m?t cô bé tên Lize, bé b? m?t ch?ng nan y l?. Cái hy v?ng duy nh?t cho cô là n?u du?c sang máu t? m?t c?u em ru?t 5 tu?i.

Slide 42: 

C?u bé t?ng du?c c?u s?ng nhu do phép m?u cung t? m?t ch?ng b?nh gi?ng y cô ch? và nay kháng th? dã phát tri?n du?c d? d?i phó. Bác si gi?i thích cho c?u bé bi?t tình tr?ng c?n c?a cô ch? và h?i ý c?u có s?n sàng sang máu cho ch? không. Tôi ch?ng ki?n c?u có do d? giây lát tru?c khi hít m?t hoi th? dài và tr? l?i: “Cháu cho n?u c?u s?ng du?c ch? c?a cháu!”

Slide 44: 

Trong lúc chuy?n máu, c?u bé du?c d?t n?m trên giu?ng bên c?nh ch? và c?u m?m cu?i, nhu m?i ngu?i dang d?ng quanh dó, khi c?u th?y m?t c?a ch? h?ng hào l?i. Sau dó m?t c?u xanh nh?t ra, n? cu?i t?t di. C?u m? m?t nhìn bác si thì thào: “Có ph?i cháu s?p ch?t không?” Vì còn bé, c?u dã hi?u sai l?i gi?i thích c?a v? bác si; c?u hi?u l?m là ph?i cho ch? h?t máu c?a c?u thì ch? c?u m?i s?ng du?c.

Slide 45: 


Slide 46: 

Bây gi? thì b?n hãy ch?n: G?i pps này d?n nh?ng ngu?i b?n quý m?n ho?c là không làm gì h?t. Chúc b?n m?t bu?i t?i nh? nhàng và bình an.

Slide 48: 

Âm nh?c : Zamphir – The Wind Beneath My Wings Suu t?m: Ng?c Nga www.giaophanvinh.net

authorStream Live Help