ο 10 λογος -αναποδογυρίζοντας- την τάξη

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

ο 10 λογος μικτή μάθηση εξ απ οστάσεως εκπαίδευση ελενη μπ ουσια

slide 2:

1. χώρος π λοήγησης ● χαρακτηριστικά website ● αίσθηση οικείου ● εύκολη γρήγορη π λοήγηση

slide 3:

2. π εριεχόμ ενο ● π ροσεκτική επ ιλογή υλικού ● όχι “ άχρείαστο” ή π εριφερειακό υλικό ● σχέση π εριεχομένου με την εργασία ● με φειδώ οι σύνδεσμοι ● στόχος : να ολοκληρώνεται η εργασία

slide 4:

3. οργανωτική συνέπεια ● σταθερότητα απ ό σελίδα σε σελίδα ● ίδια δομή απ ό στάδιο σε στάδιο

slide 5:

4. π αρουσία εκπ αιδευτικού ● φαίνεται π οιος διδάσκει ● κάθε νέα εργασία/σελίδα αρχίζει με βίντεο με τον εκπ/ κό οπ τική-ηχητική π αρουσία ● ανάλυση μαθησιακού π εριεχόμενου ● εξήγηση της τελικής εργασ/ ιας

slide 6:

5. τελική εργασία ● κάθε κεφάλαιο τελειώνει με την τελική εργασία απ ό τον/ την μαθητή/ τρια ● π εριεχόμενο π ου θα δημιουργήσουν οι μαθητές/ τριες

slide 7:

6. χρόνος αυτοαξιολογόγηση ● ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης στο τέλος κάθε project ● σε σχέση με το μαθησιακό π εριεχόμενο ● επ ιπ λέον βοήθεια/ αλλαγή στρατηγικής απ ό τον εκπ/ κό αν υπ ήρξε δυσκολία εκτέλεσης και σε π οιο τμήμα της εργασίας

slide 8:

7. συζήτηση ● όχι π ολλά wikis/forums/chats για συζητήσεις και ανταλλαγές απ όψεων

slide 9:

8. σύστημ α επ ικοινωνίας ● εξατομικευμένη γραμμή επ ικοινωνίας ● blog ● αναρτήσεις απ ό εκπ/ κό ● συγκεντρώνονται απορίες/ εξηγήσεις ● χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένους/ ες μαθητές/ τριες

slide 10:

9. ανατροφοδότηση ● τελική εργασία → όχι γραπ τό feedback ● στιγμιότυπ α οθόνης και ηλεκτρονική καταγραφή απ ό τον εκπ/ κό βίντεο ● σχολίων / απ αντήσεων/ κριτικής ● π αρουσιάζεται ο τρόπ ος αξιολόγησης του π εριεχομένου π ου δημιούργησε ο /η μαθητής/ τρια απ ό τον εκπ/κό

slide 11:

10. : ● φαντασία/ δημιουργικότητα ● δεν υπ άρχουν συνταγές ● συνεργασία εκπ/ κών + ● π ανεπ ιστημιακών ● οι ιδέες/π ροτάσεις ● γνώμες/ απ όψεις των ΠΑΙΔΙΩΝ

authorStream Live Help