Самоосвіта педагога

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Професійна самоосвіта педагога

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

САМООСВІТА ПЕДАГОГА Приходня С.М. Методист ЛВППУ

Slide2:

Професійна самоосвіта педагога - свідома діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця: адаптування своїх індивідуально неповторних якостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності та неперервне вдосконалення якостей своєї особистості.

Slide3:

Методика та техніка самоосвіти  безпосередньо пов’язані з рівнем сформованості в педагогів системи основних педагогічних умінь вивчити необхідну літературу та передовий педагогічний досвід; виокремити з літератури, що вивчається, та передового педагогічного досвіду основні актуальні положення, факти, явища, що піднімають теоретичний і методичний рівень педагога; відібрати з прочитаного та побаченого педагогом думки та методичні знахідки для апробації власній педагогічній діяльності; систематизувати та розробити науково-методичні узагальнення; упровадити досягнення психолого-педагогічної науки та педагогічної практики у власний досвід роботи з учнями.

Slide4:

(діагностика) Не знаю, не використовую Знаю, не використовую Прагну опанувати Знаю, використовую Знаю, використовую, ділюся досвідом Сходинки до професіоналізму

Slide6:

Розширення загальнопедагогічних і психологічних знань з метою поширення й удосконалення методів навчання й виховання Поглиблення предметних знань Оволодіння досягненнями педагогічної науки, передової педагогічної практики Підвищення загальнокультурного рівня педагога

Slide7:

Основні вимоги до самоосвіти педагога Комплексний підхід до відбору змісту й організації обраної теми з самоосвіти Зв'язок самоосвіти з практичною діяльністю педагога Систематичність і послідовність самоосвіти, неперервний характер роботи, постійне ускладнення змісту та форм самоосвіти Завершеність самоосвітньої роботи на кожному її етапі Гласність і наочність результатів самоосвітньої роботи в педагогічному колективі Створення в училищі певних умов, що спонукають звертання педагогів до нових наукових досягнень і фактів передового педагогічного досвіду Індивідуальний характер самоосвіти не виключає і колективних форм роботи

Slide8:

Науково-дослідницька робота за проблемою Вивчення наукової, методичної та навчальної літератури Участь у колективних і групових формах методичної роботи Вивчення досвіду своїх колег Теоретична робота і практична апробація особистих матеріалів

Slide9:

Методи самоосвіти САМОСТІЙНА РОБОТА НАД ЛІТЕРАТУРОЮ; СПІЛКУВАННЯ; САМОТРЕНУВАННЯ; САМОСТІЙНА РОБОТА З АУДІОВІЗУАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ; САМОСТІЙНЕ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ; ВІДВІДУВАННЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ, ЛЕКТОРІЇВ, ЕКСКУРСІЇ ТОЩО; ДОСЛІДИ, ЕКСПЕРИМЕНТИ

Slide10:

Напрямки самоосвіти Вивчення законодавчої та нормативно-правової бази Науково-теоретична та методична підготовка Методичні питання предмету Психолого-педагогічні основи навчання та виховання Вивчення передового педагогічного досвіду Основи педагогічного управління Підвищення етико-естетичного рівня, культури

Slide11:

Я Запровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій Слідкувати за нововведеннями та методичними порадами Відвідування уроків колег Використання досвіду роботи передових педагогів Підписка на фахові видання Запровадження в практику роботи нових методів роботи з учнями Ознайомлення з нормативними документами План індивідуальної самоосвітньої роботи

Slide12:

Основні етапи мотивації професійного самовдосконалення фахівців Мотивація самопізнання Мотивація планування самовдоско-налення Мотивація реалізації програми самовдоскона-лення й самоконтролю Мотивація професійного самовдосконалення фахівців - це сукупність усіх спонукань та умов, що детермінують, спрямовують і регулюють процес професійного самовдосконалення працівника.

Slide13:

Форми представлення результату самоосвіти Традиційні Інноваційні Науково-методичні Доповідь; виступ на семінарі; виступ на педагогічні раді; виступ на засіданні методичного об’єднання; дидактичний матеріал; розробка пакету стандартного поурочного планування з теми чи групи тем; комплект дидактичного матеріалу з предмета; збірники практичних, контрольних робіт; розробка комплекту роздаткового матеріалу з предмета; розробка тематичних класних годин, батьківських зборів чи позакласних заходів; розробка пакету олімпіадного матеріалу для підготовки учнів; база даних питань і задач з предмета тощо. Проект; розробка електронних уроків, посібників тощо; розробка пакету тестового матеріалу в електронних оболонках; створення особистої методичної чи предметної web-сторінки; створення електронної бібліотеки творів художньої літератури згідно програм тощо. методичний посібник; навчальний посібник; стаття до фахового видання; науково-методична розробка; методичний чи діагностичний кейс; створення термінологічного словника; творчий звіт тощо.

Slide14:

Критерії оцінювання самоосвіти 4. Соціальний 3. Соціально- психологічний Освітні програми і технології, рівень навченості дітей. Рівень психофізіологічного комфорту, розвинутість професійних та особистісних якостей. 2. Психологічний Характер взаємин між учасниками навчально-виховного процесу, розширення комунікативного простору. Рейтинг педагога. 1. Педагогічний 5. Науково- методичний Підвищення кваліфікації, авторські програми, впровадження педагогічних технологій, активність у науково-методичній роботі.

Slide15:

Ніколи не залишайте Вашої самоосвітньої роботи і не забувайте, що, скільки би Ви не вчились, скільки би не знали, знанням та освіті немає ні кордонів, ні меж. М.О. Рубакін З авжди пам’ятайте слова Джимі Рона – всесвітньо відомого філософа бізнесу, який розробляв стратегії діяльності Coca-Cola, I.B.M., Xerox, General Motors і був особистим бізнес-тренером Білла Гейтса: "Формальна освіта допоможе вам вижити, а самоосвіта приведе вас до успіху".

Slide16:

Дякую за увагу

authorStream Live Help